Nghị định thông tư hướng dẫn Luật Công an nhân dân mới nhất

Luật Công an nhân dân và các văn bản (Nghị định, Thông tư, quyết định...) hướng dẫn thi hành mới nhất năm 2020.
hướng dẫn Luật Công anSau đây là tổng hợp Nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Công an nhân dân mới nhất hiện hành, được phân loại theo từng chủ đề:

Quy định chung

Văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ đối với công tác phòng, chống tội phạm của CAND 

 • Chỉ thị 48-CT/TW năm 2010 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới
 • Kết luận 05-KL/TW năm 2016 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới
 • Quyết định 623/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030
 • Quyết định 199/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận 05-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020
 • Quyết định 1960/QĐ-BCA-C41 năm 2017 phê duyệt Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020

Nghị định, thông tư hướng dẫn Luật CAND

Quy định về cơ cấu, tổ chức, bộ máy, tổ chức Đảng trong CAND

 • Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
 • Quy định số 72- QĐ/TW, ngày 24/2/2017 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND
 • Quy định số 95-QĐ/TW ngày 16/8/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân
 • Quy định số 92-QĐ/TW ngày 16/8/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị chiến đấu tập trung thuộc Công an nhân dân
 • Nghị định 106/2014/NĐ-CP, ngày 17/11/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an

Quy định về điều lệnh, nghi lễ trong Công an nhân dân

Quy trình công tác, phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp của các lực lượng trong CAND

Hướng dẫn về chế độ tiền lương, mức lương cơ sở, thuế thu nhập cá nhân đối với lực lượng công an

Quy định về chế độ chính sách, trợ cấp phụ cấp đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ chiến sĩ CAND

 • Thông tư 16/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Quyết định 613/QĐ-TTg về trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động
 • Thông tư 24/2011/TT-BCA hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ đảm nhiệm công tác đoàn thể trong Công an nhân dân
 • Thông tư 49/2011/TT-BCA hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan Công an nhân dân không đủ tuổi tái cử theo nhiệm kỳ Đại hội Đảng trong Công an nhân dân hoặc tham gia cấp ủy địa phương cùng cấp
 • Thông tư 24/2012/TT-BCA hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp công vụ trong Công an nhân dân
 • Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm trong Công an nhân dân
  • Thông tư 33/2012/TT-BCA quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm trong Công an nhân dân
  • Thông tư 14/2016/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2012/TT-BCA quy định v
 • Thông tư 69/2012/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù và chế độ phụ cấp chống dịch trong Công an nhân dân
 • Thông tư 15/2013/TT-BCA quy định chế độ tang lễ trong Công an nhân dân
 • Thông tư 19/2015/TT-BCA quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên và các hoạt động thể dục, thể thao trong Công an nhân dân
 • Quyết định 43/2015/QĐ-TTg quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, khám chữa bệnh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS
 • Công văn 1670/BCA-V28 năm 2016 hướng dẫn chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã theo Nghị định 73/2009/NĐ-CP
 • Thông tư 31/2017/TT-BCA quy định điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg và 62/2011/QĐ-TTg
 • Thông tư 49/2017/TT-BCA quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự

Quy định về công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân

Quy định về thi đua, khen thưởng trong công an nhân dân

Quy định về quản lý tài chính, hậu cần trong CAND

 • Thông tư 65/2011/TT-BCA quy định về quản lý dự án đầu tư, đấu thầu xây dựng công trình trong Công an nhân dân
 • Thông tư 03/2012/TT-BCA quy định về phân cấp, ủy quyền quyết định dự án đầu tư và xây dựng trong Công an nhân dân 
 • Thông tư 05/2012/TT-BCA quy định về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước trong Công an nhân dân 
 • Thông tư 06/2012/TT-BCA quy định về Kế toán trưởng và Phụ trách kế toán trong Công an nhân dân 
 • Thông tư 13/2012/TT-BCA ban hành tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực an ninh thuộc Bộ Công an về phương tiện thủy Công an nhân dân; về kho tổng hợp; kho vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong Công an nhân dân 
 • Thông tư 15/2012/TT-BCA quy định việc đặt hàng, giao kế hoạch hoặc giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh trong Công an nhân dân 
 • Thông tư 37/2012/TT-BCA quy định về quản lý, trang bị và sử dụng phương tiện thủy nội địa trong CAND 
 • Thông tư 40/2012/TT-BCA quy định công tác kiểm tra thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trong Công an nhân dân 
 • Thông tư 41/2012/TT-BCA quy định về tổ chức thực hiện các dự án phát triển nhà ở dành cho cán bộ Công an
 • Thông tư 05/2013/TT-BCA bổ sung Khoản 4 vào Điều 5 Thông tư số 41/2012/TT-BCA quy định về tổ chức thực hiện các dự án phát triển nhà ở dành cho cán bộ Công an
 • Thông tư 57/2016/TT-BCA quy định mua sắm tài sản, hàng hóa trong Công an nhân dân 
 • Thông tư 59/2017/TT-BCA về quy định giám sát và đánh giá đầu tư trong Công an nhân dân 
 • Quyết định 3001/QĐ-BCA-H41 năm 2017 danh mục tài sản mua sắm tập trung trong Công an nhân dân
 • Nghị định 63/2020/NĐ-CP quy định về công nghiệp an ninh (hiệu lực 01/8/2020)

Quy định về xây dựng lực lượng CAND

 • Thông tư 44/2009/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất, nhập cảnh
 • Thông tư 54/2009/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
 • Thông tư 55/2009/TT-BCA quy định việc thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát môi trường
 • Thông tư 63/2009/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình Thông tư 04/2010/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân
 • Thông tư 02/2010/TT/BCA quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ chiến sĩ, công nhân, viên chức trong Công an nhân dân sinh con vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình
 • Thông tư 54/2011/TT-BCA sửa đổi Điều 3, Điều 5 Thông tư 02/2010/TT/BCA quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ chiến sĩ, công nhân, viên chức trong Công an nhân dân sinh con vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình
 • Thông tư 48/2011/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội
 • Thông tư 64/2011/TT-BCA về điều động sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, viên chức trong Công an nhân dân
 • Thông tư 16/2013/TT-BCA quy định về trình tự thực hiện khi cán bộ Công an nhân dân nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí
 • Thông tư 04/2013/TT-BCA quy định việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong Công an nhân dân
 • Thông tư 24/2015/TT-BCA quy định về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, lao động hợp đồng và tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Công an nhân dân
 • Thông tư 45/2015/TT-BCA quy định về lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân

Quy định về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân

 Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, tuyển sinh vào các trường CAND

 • Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (Hiệu lực 10/10/2019)
 • Thông tư 38/2016/TT-BCA hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
 • Nghị định 05/2016/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân
 • Thông tư 03/2010/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác tuyển sinh, tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân
 • Điều kiện, thủ tục để đăng ký nghĩa vụ Công an 2022

Quy định về giáo dục, đào tạo tuyển sinh, xây dựng pháp luật trong CAND

 • Thông tư 53/2011/TT-BCA-V22 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên trong Công an nhân dân 
 • Thông tư 66/2011/TT-BCA quy định về xây dựng, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân 
 • Thông tư 11/2012/TT-BCA quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân 
 • Thông tư 38/2012/TT-BCA Thông tư quy định phân công công tác đối với học viên tốt nghiệp, kết thúc khóa học tại các học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp CAND 
 • Thông tư 05/2015/TT-BCA Quy định về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong Công an nhân dân 
 • Thông tư 15/2016/TT-BCA quy định tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân

Quy định về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong CAND

Tham khảo các quy định khác liên quan

Ý KIẾN

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Nghị định thông tư hướng dẫn Luật Công an nhân dân mới nhất
Nghị định thông tư hướng dẫn Luật Công an nhân dân mới nhất
Luật Công an nhân dân và các văn bản (Nghị định, Thông tư, quyết định...) hướng dẫn thi hành mới nhất năm 2020.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3TTJcxyR6XzpbXK6USerFuU-y6wMwPpIySWk0TWSy3F4O9gmymLTSbcWFYIAp-164hJxKFzxK65L2rDA9yOn1BLDDj8_o-DblzOMEfMaWh4it7Kceiqk7nMc4SHHVImHF9tD4MjOR9Ac/s1600/luat-cong-an-nhan-dan-min.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3TTJcxyR6XzpbXK6USerFuU-y6wMwPpIySWk0TWSy3F4O9gmymLTSbcWFYIAp-164hJxKFzxK65L2rDA9yOn1BLDDj8_o-DblzOMEfMaWh4it7Kceiqk7nMc4SHHVImHF9tD4MjOR9Ac/s72-c/luat-cong-an-nhan-dan-min.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2018/07/luat-cong-nhan-dan-va-van-ban-huong-dan.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2018/07/luat-cong-nhan-dan-va-van-ban-huong-dan.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content