Quy định 5 bảng lương công chức viên chức, công an quân đội 2024

Quy định mới nhất về 5 bảng lương áp dụng khi cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan công an, quân đội, giáo viên từ năm 2024.
5 bảng lương mới

Nghị quyết 27 về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp" về thực hiện đề án cải cách chính sách chế độ tiền lương sẽ có các điểm mới như sau:

1. Giảm số lượng bảng lương

So với 7 bảng lương như hiện tại, hệ thống bảng lương mới rút gọn còn 5 bảng lương, gồm: 2 bảng lương cho công chức, viên chức và 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, cụ thể:
 1. Bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã (Bảng 1)
 2. Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo (Bảng 2)
 3. Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm, cấp hàm).
 4. Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an.
 5. Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (Bảng 5)

Lưu ý:

- Bảng lương chuyên môn (Bảng 2) được thiết kế đảm bảo tiền lương tương quan với Bảng lương của người giữ chức vụ lãnh đạo (Bảng 1) và khuyến khích những người làm chuyên môn nghiệp vụ có thể phát triển, không nhất thiết phải đi theo con đường lãnh đạo vẫn có thể tăng lương.

- Đối với lực lượng vũ trang, 02 bảng lương hiện hành được giữ nguyên (Bảng 3 và Bảng 4) và bổ sung thêm 01 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (Bảng 5) (hiện tại đối tượng này đang áp dụng thang lương, bảng lương quy định trong các công ty nhà nước).

- Cán bộ, công chức, người lao động trong khu vực công có trình độ cao hơn thì lương cao hơn, giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu giữ nhiều chức vụ thì hưởng một mức lương chức vụ cao nhất; giữ chức vụ lãnh đạo tương đương nhau thì hưởng mức lương chức vụ như nhau; lương của lãnh đạo cấp trên cao hơn cấp dưới, tránh tình trạng ngược lại như hiện nay.

* Tham khảo

Như vậy, so với hệ thống bảng lương hiện hành, hệ thống bảng lương mới sẽ không còn bảng lương cho chuyên gia cao cấp; bảng lương của cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ (có trình độ dưới trung cấp như lái xe, tạp vụ...) trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp mà các bảng lương này sẽ gộp chung thành bảng lương cán bộ công chức, viên chức (có chức vụ hoặc không có chức vụ lãnh đạo).

Riêng đối với nhân viên thừa hành, phục vụ sẽ thực hiện theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ, chứ không còn áp dụng bảng lương công chức, viên chức như hiện nay.

5 bảng lương mới_1
So sánh hệ thống lương cũ và mới

2. Quy định về mức tiền tuyệt đối trong thang, bảng lương

- Bãi bỏ cách tính lương theo hệ số, ngạch bậc như hiện nay. Tức là hệ thống bảng lương mới sẽ được quy định bằng số tiền tuyệt đối thay vì quy định lương = hệ số lương X mức lương cơ sở.

- Theo 2 phương án tiền lương trong đề án thì mức tiền tuyệt đối để xây dựng hệ thống bảng lương mới áp dụng thống nhất là 4,14 triệu đồng (đây là mức lương thấp nhất của công chức, viên chức trong bảng lương mới, tương ứng với hệ số 1,86, trình độ trung cấp trong bảng lương hiện hành).

3. Thay đổi cách chi trả tiền lương, sử dụng quỹ tiền lương

- Chi trả thu nhập của cán bộ, công chức theo tỷ trọng: lương chiếm không quá 70% thu nhập và phụ cấp không được quá 30%. Cụ thể: cơ cấu tiền lương và tiền thưởng gồm lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương), các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương) và bổ sung tiền thưởng (tiền chi trả thêm cho người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nằm ngoài quỹ lương, bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Theo quy định hiện hành, mức lương cơ bản chiếm 100%, chỉ những ngành đặc thù có phụ cấp. Tuy nhiên, hiện mỗi ngành lại có quy định riêng về chế độ phụ cấp (Ví dụ, các cơ quan Đảng được 30% phụ cấp; công chức hành chính có 25% phụ cấp công vụ, lực lượng vũ trang cũng có chế độ phụ cấp riêng...); hiện có tới 20 nhóm phụ cấp với gần 100 loại, dẫn đến tình trạng lương thấp nhưng nhiều phụ cấp, cùng 1 vị trí công việc nhưng lương lại khác nhau. Theo thống kê của Bộ Nội vụ về thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, phụ cấp chiếm tới 54,55% trong tổng thu nhập.

- Thực hiện khoán quỹ lương cho các cơ quan, đơn vị; Cơ chế tiền thưởng theo vị trí việc làm, hiệu quả công việc, tạo quyền chủ động của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chi trả tiền lương.

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được sử dụng quỹ tiền lương và kinh phí chi thường xuyên được giao hằng năm để thuê chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt.

- Mở rộng thí điểm cơ chế áp dụng đối với một số tỉnh, thành phố ở vùng động lực được chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần.

4. Sửa đổi chế độ nâng bậc lương

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, mỗi chức vụ có một mức lương. Sau đó cứ đủ 5 năm giữ chức vụ đó (hoặc chức vụ tương đương) thì được hưởng thêm 10%.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, không giữ chức vụ lãnh đạo, thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên là 2 năm/bậc.

5. Bãi bỏ, sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành

- Hiện Bộ Tài chính đang đề nghị và tiến hành bãi bỏ dần các khoản chi, phụ cấp ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước như: Tiền bồi dưỡng họp, phụ cấp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tham gia hội thảo...; bãi bỏ hệ số tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức thuộc các cơ quan đang thực hiện cơ chế tài chính đặc thù.

- Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính chị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa vào điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

- Gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi là phụ cấp theo nghề) với mức phụ cấp cao nhất bằng 20% mức lương cơ bản đối với những nghề có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi của nhà nước như tòa án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường, kiểm ngư, y tế, giáo viên...Ưu tiên xây dựng chế độ phụ cấp cho nhà giáo đang giảng dạy trong trường công lập.

- Gộp chế độ phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành chế độ phụ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Tiếp tục áp dụng phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp khu vực, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động, phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù quân binh chủng đối với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

- Ngoài ra, sẽ ban hành quy định mới chế độ phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính đối với cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.

Tham khảo thêm bài viết: Các loại phụ cấp cán bộ, công viên chức, quân đội công an được hưởng

6. Về bảng lương giáo viên

- Tham khảo các bài viết sau:

- Hiện chưa có văn bản quy định chi tiết sau cải cách tiền lương thì mức lương của giáo viên sẽ là bao nhiêu. Tuy nhiên, theo Công văn 3758/BHXH-TT ngày 24/8/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì đến năm 2048 lương cơ sở sẽ là 10.000.000 đồng/tháng.

Như vậy, mức lương ít nhất khi đó (năm 2048) với Giáo viên trung học cao cấp là 40.000.000 đồng/tháng; Giáo viên trung học, Giáo viên tiểu học cao cấp, Giáo viên mầm non cao cấp, Giáo viên trung học cơ sở chính, Giảng viên là 23.400.000 đồng; Giáo viên trung học cơ sở (cấp 2) là 21.000.000 đồng/tháng; Giáo viên tiểu học, Giáo viên mầm non là 18.600.000 đồng/tháng; Giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn là 16.500.000 đồng/tháng; Giáo sư - Giảng viên cao cấp là 62.000.000 đồng/tháng; Phó giáo sư - Giảng viên chính là 44.000.000 đồng/tháng. Mức cao nhất sẽ là 67.800.000 đồng/tháng

7. Về mức lương ngành y tế

Tham khảo bài viết sau:

8. Về lương công chức, viên chức các ngành khác

9. Hai phương án tiền lương dự kiến áp dụng khi cải cách tiền lương từ 2024

Dự kiến có 2 phương án tăng lương như sau:

Phương án 1: mở rộng quan hệ tiền lương từ 1 - 2,34 - 10 như hiện nay lên 1 - 2,68 - 12 từ năm 2024. Tức là:

- Mức lương thấp nhất của công chức, viên chức trong bảng lương mới (tương ứng với hệ số 1,86, trình độ trung cấp trong bảng lương hiện hành) là 4,14 triệu đồng.

- Mức lương của chuyên viên bậc 1 (tương ứng với hệ số 2,34 trong bảng lương hiện hành) là 5,96 triệu đồng.

- Mức lương của chuyên gia cao cấp bậc 3 (tương ứng với hệ số 10 trong bảng lương hiện hành) là 26,7 triệu đồng.

Phương án 2: mở rộng quan hệ tiền lương từ 1 - 2,34 - 10 như hiện nay lên 1 - 3 - 15 từ năm 2024 (mức lương thấp nhất của công chức, viên chức trong bảng lương mới vẫn là 4,14 triệu đồng)

- Mức lương của chuyên viên bậc 1 sẽ tăng lên 6,68 triệu đồng, của chuyên gia cao cấp bậc 3 là 33,4 triệu đồng. Theo quy định hiện hành, chuyên gia cao cấp bậc 3 có hệ số là 10, dành cho những người không giữ chức vụ lãnh đạo, tương đương với chức danh Bộ trưởng, có 2 bậc là 9,7 và 10,3. 

- Nghĩa là lương chuyên viên bậc 1 tăng hơn gấp đôi, lương chuyên gia cao cấp bậc 3 tăng gần gấp 3./.

MINH HÙNG (Tổng hợp)

Ý KIẾN

 1. Thiếu úy công an sẽ là bao nhiêu

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Về cơ bản, cách tính lương trong bảng lương của lực lượng công an không có sự thay đổi nhiều, nhất là lực lượng sĩ quan. Cách tính lương vẫn là lấy hệ số nhân với lương cơ bản và cộng thêm % thâm niên (trên tổng lương) nếu công tác từ 5 năm trở lên và thêm phụ cấp công vụ, các phụ cấp khác nếu có.
   Lương thiếu úy năm 2018 (Hệ số lương 4.2): 1.390.000 đồng x 4.2 + 5% tổng lương (phụ cấp thâm niên) + 25 % tổng lương (phụ cấp công vụ) + các phụ cấp khác
   Đến năm 2020 thì dựa vào mức lương cơ bản thời kỳ đó mà tính.

   Xóa
  2. cho hỏi thế lương cán bộ công chức từ năm 2021 người mới là công chức với người gần về hưu là bằng nhau ạ. Vì bỏ hệ số lương.

   Xóa
  3. Hệ thống bảng lương mới sẽ được quy định bằng số tiền tuyệt đối thay vì quy định lương = hệ số lương X mức lương cơ sở. Do đó mức lương của người mới vào làm và người gần về hưu sẽ được quy định hoàn toàn khác nhau (đó là chưa tính đến các khoản phụ cấp)

   Xóa
  4. Lương quân nhân chuyên nghiệp quân đội thì sẽ đc tính như nào vậy? Mong được giải đáp.

   Xóa
  5. Ráng sống tới đó đi rồi biết cụ ạ

   Xóa
  6. Lúc đó mức luong cơ sở là bnhieu nhỉ

   Xóa
  7. Lúc đó không còn mức lương cơ sở nữa nhé.

   Xóa
  8. Cho hoi cách Tinh luong moi Nam 2021 doi với quan nhan chuyện nghiệp nhu the nao, cách Tinh the nao de co so tiền do

   Xóa
  9. Đúng đấy bạn vì nếu ngồi lâu mà không phấn đấu, không lên được chức vụ thì ngồi đó chỉ cản trở lớp trẻ thôi. Vì vậy, lương bằng nhau là đúng rồi.

   Xóa
  10. không có nhé bạn. lương mới vẫn có nâng lương nên ko có chuyện bạn mới đi làm mà bằng người đi làm cả chục năm đâu.

   Xóa
  11. Vẫn còn nhân phần trăm lương mag bạn

   Xóa
  12. Nặc danh00:14

   Đâu phải không được lên chức là do không phấn đấu đâu bạn

   Xóa
 2. Đang hi vọng 2021 lương cao hơn nhưng có lẽ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chắc chắn lương sẽ tăng theo lộ trình đó. Vì đã được Bộ Chính trị thông qua đề án.

   Xóa
 3. Còn cán bộ không chuyên trách cấp xã thì tính như nào nhỉ

  Trả lờiXóa
 4. Cho tôi hỏi là khi sắp xếp lại hệ thống lương thì lương đối với bằng cấp khác nhau ( trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sỹ, ....) có khác nhau không vậy, nếu bắt đầu cùng vào bậc 1, hoặc những người đã làm lâu năm nhưng bằng cấp khác nhau (giả sử đều k có chức vụ lãnh đạo) thì lương có khác nhau hay k?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi đang là GV THCS lãnh lương hạng 3, nhưng có bằng đại học. Liệu tôi có nên bổ sung đủ các loại bằng cấp để được thăng hạng lên hạng 2. Đến năm 2021, người có bằng CĐ hoặc ĐH mà đều dạy THCS thì lương lãnh có giống nhau không. Xin được nghe tư vấn. Cám ơn nhiều.

   Xóa
  2. Hiện nay, chưa có văn bản nào quy định chi tiết sau cải cách tiền lương thì mức lương của giáo viên sẽ là bao nhiêu. Tuy nhiên, tại Công văn 3758/BHXH-TT ngày 24/8/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì đến năm 2048 lương cơ sở sẽ là 10.000.000 đồng/tháng.
   Như vậy, mức lương ít nhất khi đó với Giáo viên trung học cao cấp là 40.000.000 đồng/tháng; Giáo viên trung học, Giáo viên tiểu học cao cấp, Giáo viên mầm non cao cấp, Giáo viên trung học cơ sở chính, Giảng viên là 23.400.000 đồng; Giáo viên trung học cơ sở (cấp 2) là 21.000.000 đồng/tháng; Giáo viên tiểu học, Giáo viên mầm non là 18.600.000 đồng/tháng; Giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn là 16.500.000 đồng/tháng; Giáo sư- Giảng viên cao cấp là 62.000.000 đồng/tháng; Phó giáo sư- Giảng viên chính là 44.000.000 đồng/tháng.
   Mức cao nhất sẽ là 67.800.000 đồng/tháng.

   Xóa
  3. Bằng cấp mà làm gì, thợ gì cũng vậy thôi, giỏi thì nhiều người tìm đến, dở thì không có khách hàng; thợ dạy cũng vậy thôi; ráng dạy cho giỏi cho con cháu nên người thì vinh quang nhận lại gấp bao nhiêu lần tiền lương. Thân!

   Xóa
  4. Quan trọng là tiền có trượt giá không nưac

   Xóa
  5. Nặc danh08:10

   Luật giáo dục 2019 ai cũng có bằng đại học mới đủ chuẩn. Đương nhiên tới đó tính theo đại học

   Xóa
  6. Nặc danh21:49

   Nhưng 2021 bỏ lương cơ sở rồi mà bạn

   Xóa
  7. ôi giời đến năm 2048 ko biết mình có còn sống nữa ko

   Xóa
  8. Lúc đó chắc 1 trệu rưỡi 1 cân thịt lợn

   Xóa
  9. Nặc danh18:10

   xin hỏi bạn đến nay đã có bảng lương mới cho cán bộ công chức viên chức

   Xóa
 5. Bộ đội 24/24 giờ đơn vị k làm gì thêm khổ thê

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đã thế lại luôn công tác xa gia đình nữa.

   Xóa
  2. Không ai bắt ông đi bộ đội. Sĩ quan là do thi vào. Lính quèn mới bị gọi đi nhé. Than thở thì thôi sĩ quan có ai cấm đâu.

   Xóa
 6. Nặc danh14:03

  Cho hỏi Mức lương của chuyên viên bậc 1 sẽ tăng lên 6,68 triệu đồng. Thì Mức lương của chuyên viên bậc 2 sẽ là bao nhiêu?

  Trả lờiXóa
 7. cho tôi hỏi hiện lương của tôi là bậc 9 của giảng viên có hệ số 4,98 và phụ cấp vượt khung 14%, phụ cấp thâm niên 32% vậy đến 2021 lương của tôi sẽ là bao nhiêu

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong lộ trình cải cách tiền lương nên đến năm 2021 các khoản phụ cấp thâm niên và phụ cấp vượt khung của giáo viên sẽ được tính luôn trong tiền lương (tính thành số tiền tuyệt đối tùy theo vị trí công việc). Tuy nhiên mức lương cụ thể như thế nào thì hiện tại chưa có quy định.

   Xóa
  2. 17-18tr nhé

   Xóa
 8. cùng công việc như nhau nhưng có người thì là chuyên viên chính, người là chuyên viên. vậy mức lương theo vị trí việc làm có khác nhau ko? Việc làm có yêu cầu rõ phải là chuyên viên gì thì mới được làm hay ko?

  Trả lờiXóa
 9. Nặc danh15:07

  cho hỏi tôi năm nay đi làm được 8 năm trong ngành Y,với trình độ trung cấp, bậc lương hiện tại là 2,46( bậc 4), vùng 3.(được hưởng 0,7 khu vực, thêm 70% lương chế độ 116), được 7,2 triệu đồng, đến năm 2021 theo đề án tăng lương ,lương tôi quay về bậc 1. như vậy hệ số bậc hiện tại của tôi bị cắt sao(2,46, bậc 4.), tôi thực tình chưa rõ lắm xin tư vấn giúp tôi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh16:00

   cho tôi hỏi nếu theo bảng lương theo vị trí việc làm có hiệu lực từ ngày 1/7/2023 thì mức lương chuyên viên ở đơn vị sự nghiệp là bao nhiêu, và phụ cấp chức vụ, và hàng năm tăng 7% trên tổng mức lương theo vị trí việc làm hay bao gồm cả phụ cấp chức vụ ạ. Trân trọng cảm ơn

   Xóa
 10. Cho tôi hỏi phụ cấp theo nghề có tính lĩnh vực CNTT ko?

  Trả lờiXóa
 11. Nặc danh17:25

  Cho hỏi: ông anh tôi là Đại tá, PGS,TS. Hệ số chức vụ là 0.8. Đến 2021 mức lương khoảng bao nhiêu?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hiện chưa rõ mức lương cụ thể nhưng dự kiến mức lương của chuyên gia cao cấp bậc 3 (tương ứng với hệ số 10 trong bảng lương hiện hành) theo 2 phương án tính lương đến năm 2020 là từ 26,7 triệu đồng đến 33,4 triệu đồng/tháng.

   Xóa
  2. khoang 47tr

   Xóa
 12. cho tôi hỏi hiện tôi đang hưởng lương theo hsl trung cấp nhưng tối đã có bằng đại học khi thay đổi lương thì có chuyển qua theo bằng đại học ko

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mức lương mới tính lương theo vị trí, chức danh công tác chứ không tính theo bằng cấp.

   Xóa
 13. cho hỏi thế lương cán bộ viên chức như giao viên từ năm 2021 người mới là ra trường với người gần về hưu, người có trình độ đâị học và người có trình độ trung cấp là bằng nhau ạ. Vì bỏ hệ số lương nên hang năm co được nâng lương không ạ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mức lương mới tính lương theo vị trí, chức danh công tác chứ không tính theo bằng cấp. Ngoài ra còn tính thêm phụ cấp theo nghề và tiếp tục áp dụng phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp khu vực, phụ cấp trách nhiệm công việc. Do đó người mới làm và người làm lâu mức lương sẽ khác nhau.

   Xóa
 14. lương thượng tá quân dội năm 2021 là bao nhiêu vậy, còn lương công chức đến 2021 bậc 6 là bao nhiêu, liệu cả 2 người cộng lại đủ sống và nuôi 2 con ăn học ở Hà Nội không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cách tính lương của Quân đội đến năm 2021 hầu như không có sự thay đổi so với cách tính lương hiện tại. Lương công chức đến năm 2021 thì đến giờ chưa rõ cụ thể vì sẽ có 2 bảng lương 01 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm); 01 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo.

   Xóa
  2. Lương cơ bản thượng tá bậc 1 tương đương trung đoàn trưởng là 24tr836, bậc 2 là 27tr185, bậc 3 là 29tr667, thượng tá bậc 5 là 35tr (chưa tính phụ cấp đặc thù, phụ cấp thâm niên nghề) còn phụ cấp công vụ 25% đã đưa vào lương cơ bản.

   Xóa
 15. Vd: Bây giờ mình là viên chức vùng 0,7 hưởng bậc 7 hệ số 4,32 khi chuyển đổi bảng lương mới thì mình sẽ ở hệ số bao nhiêu? nếu không còn bậc lương.

  Trả lờiXóa
 16. Cho tôi hỏi.Tôi là GV tiểu học,kiêm chủ tịch công đoàn trường,đến năm 2021 tôi có được xếp lương ở vị trí lãnh đạo không,xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chủ tịch công đoàn phụ cấp kiêm nhiệm,không đc xếp lương theo vị trí lãnh đạo

   Xóa
 17. Nặc danh16:07

  cho tôi hỏi:
  lương cán bộ có chức vụ mà khong bằng lương chuyên viên chính bực 7 đang hưởng hiện nay thi có được nhận lương cu không/ hay phai nhân lương mói?

  Trả lờiXóa
 18. Tôi chỉ mong muốn Đảng và Nhà nước quan tâm hơn nữa và mong nhân dân đồng tình vì chúng tôi quân đội luôn 24/24 tại đơn vị chúng tôi không có bất kỳ thời gian nào khác làm thêm và cũng không được phép với lại rất nhiều vấn đề mà so với các bác các anh chị ngoài dân sự thì anh em chúng tôi có phần vất vả hơn. Thời bình chúng tôi trực như vậy và huấn luyện cường độ cao sẵn sàng chiến đầu và hy sinh bảo vệ Tổ quốc nhưng thời chiến thì chúng tôi như thế nào mọi người hiểu nên tôi là một quân nhân tại ngũ với mức lương hiện hưởng và với kiểu giá xăng và điện vừa tăng một thì giá sinh hoạt và hàng hoá tăng hai tăng ba thì mức lương hiện tại không thể nuôi ai ngoài bản thân tại ngũ là chính bản thân, nói ra thì người khác nói chưa cống hiến đã đòi chế độ nhưng chúng tôi cũng có gia đình và vợ con ai cũng cần tài chính để duy trì cuộc sống ơ mức vừa đủ, còn nghĩ bộ đội chúng tôi làm công ăn lương đúng lương hiện hưởng kể cả hai vợ chồng cùng công tác thì biết bao giờ mua nổi đất xây nổi nhà. Tôi chỉ mong đây là một lời tâm sự và mong các cấp xem xét đưa ra những quyết sách đúng nhất.

  Trả lờiXóa
 19. Tôi xin hỏi là lương một số ngành có đặc thù như Hải quan, Ngân hàng Nhà nước khi đó có còn giữ đặc thù riêng không hay cũng tính giống như công chức các ngành khác?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn tham khảo bài viết này: Tổng hợp phụ cấp cán bộ, công viên chức, quân đội công an từ 2021
   Link bài viết: https://www.tracuuphapluat.info/2019/05/tong-hop-phu-cap-can-bo-cong-vien-chuc.html

   Xóa
 20. Tôi xin hỏi: Lương của công chức, viên chức (không giữ chức vụ lãnh đạo) Thì Bằng cử nhân và Bằng Thạc Sĩ có khác nhau khổng? khác nhau như thế nào?

  Trả lờiXóa
 21. tôi xin hỏi:vậy nhân viên thừa hành như tôi thì đến năm 2021 là sẽ không được tính trong bảng lương cán bộ công chức,viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo mà lại tính riêng à?và k biết đến lúc đó lương có cao hơn cái bảng lương nhân viên thừa hành bây giờ không?

  Trả lờiXóa
 22. Tôi xin hỏi: Đến năm 2021, lương của Phó hiệu trưởng trường tiểu học so với lương của giáo viên tiểu học sẽ có chênh lệch bao nhiêu (xét trong cùng 1 điều kiện về khu vực công tác, trình độ học vấn, tuổi nghề...)?
  Xin trân trọng cảm ơn!

  Trả lờiXóa
 23. Hạnh14:33

  Năm 2021, cùng dạy THCS mà có bằng ĐH hoặc CĐ lương có khác nhau không? Xin cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 24. Cho hỏi lương của nhân viên thư viện trường tiểu học sẽ là bao nhiêu ạ? Rất cần câu trả lời ạ.

  Trả lờiXóa
 25. Tôi là giáo viên tiểu học hạng 2. Lương bậc 8/10 với hệ số 4,32. Đến năm 2021 lương của tôi sẽ được nhận bao nhiêu? Rất mong nhận hồi đáp.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. hiện nay tôi là 4,98 đến năm 2021 lương của tôi được khoảng bao nhiêu

   Xóa
 26. Nhân viên kế toán trường học kiêm nhiệm công tác văn thư trường học có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm không?


  Trả lờiXóa
 27. Ban ơi Minh Ben Van Thu thử Quy tap vụ dc Bao nhieu

  Trả lờiXóa
 28. Nặc danh19:16

  Anh Chị Em cho mình hỏi, mình là nhân viên y tế trường học, làm hợp đồng theo nghị định 68 ạ, lương hiện nay là 1.90 × 1490 = 2.831.000, vậy đến năm 2021 mình sẽ hưởng lương sau ạ, xin chân thành cảm ơn anh chị em ạ

  Trả lờiXóa
 29. Nặc danh09:26

  Tôi là PHT của trường mầm non.Lương hiện tại của tôi như sau:
  Hệ số: 4,98
  Khu vực: 0,4
  Chức vụ: 0,35
  Thâm niên: 27%
  Kính nhờ Luật gia tư vấn năm 2021 lương của tôi được khoảng bao nhiêu ạ. Tôi đang phân vân có nên nghỉ hưu sớm theo Nghị định 108 hay không.
  Xin chân thành cảm ơn Luật gia!

  Trả lờiXóa
 30. thấy tăng nhiều chóng mặt

  Trả lờiXóa
 31. khi nao cai cach moi tin

  Trả lờiXóa
 32. Nặc danh10:00

  lương cán bộ không chuyên trách cấp xã có gì thay đổi hoặc tăng không ạ cho hỏi?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Quan tâm đến cán bộ không chuyên trách cấp xã phường, nhất là cán bộ văn phòng Đảng uỷ, xã Đội phó và một số chức danh. Hệ số phụ cấp của cán bộ không chuyên trách sẽ như thể nào cho hỏi.

   Xóa
 33. Cho hỏi khi nào mới sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm xã hội chứ hiện tại cán bộ bán chuyên trách cấp xã phường chưa được đóng bảo hiểm để hưởng hết các chế độ. không có bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thai sản, đau ốm...

  Trả lờiXóa
 34. Nặc danh08:28

  năm 2022 giá xăng tăng gì cũng tăng, lương chưa tăng

  Trả lờiXóa
 35. Nặc danh07:44

  hiện tại tôi làm chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam xã với thời gian công tác là 16 năm vậy nếu tính lương theo vị trí việc làm thì lương của tôi hiện hưởng khoảng bao nhiêu? cám ơn

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Quy định 5 bảng lương công chức viên chức, công an quân đội 2024
Quy định 5 bảng lương công chức viên chức, công an quân đội 2024
Quy định mới nhất về 5 bảng lương áp dụng khi cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan công an, quân đội, giáo viên từ năm 2024.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxGRLRup9CM5tyuyZM-07w04VhZkZOeLhj6LuObojuD2cUdu4wsg3z5nKN-hliBrukBhMsmZpPzujGCcnlFHHLex0ePTo754uTHWuLot7spegYoWbDnD8_bt3N5wyw0wuzPhvxfbaI7ybTX5I1ZVL3hqd8bPI2BnJb4LookudWEiUUnZuxZfmSbGKwSTU/w200-h152/5-bang-luong_New.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxGRLRup9CM5tyuyZM-07w04VhZkZOeLhj6LuObojuD2cUdu4wsg3z5nKN-hliBrukBhMsmZpPzujGCcnlFHHLex0ePTo754uTHWuLot7spegYoWbDnD8_bt3N5wyw0wuzPhvxfbaI7ybTX5I1ZVL3hqd8bPI2BnJb4LookudWEiUUnZuxZfmSbGKwSTU/s72-w200-c-h152/5-bang-luong_New.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2018/05/bang-luong-moi-cua-cong-chuc-vien-chuc.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2018/05/bang-luong-moi-cua-cong-chuc-vien-chuc.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content