Bảng lương mới nhất của quân đội, công an năm 2023 (P1)

Dự kiến, dự thảo bảng lương mới nhất của sĩ quan quân đội, công an theo chức vụ, chức danh và cấp bậc hàm từ 01/7/2023 và mức lương cải cách (NQ 27).

Bảng lương sĩ quan quân đội, công an từ năm 2022
Bảng lương mới nhất của quân đội, công an hiện tại vẫn giữ nguyên cho đến ngày 30/6/2023 vì trong năm 2022 không tăng lương cơ sở mà vẫn áp dụng mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng. Bắt đầu từ ngày 01/7/2023, mức lương của quân đội, công an sẽ tăng cao do tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng.

Dự kiến sau khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 thì bảng lương của quân đội, công an theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm/cấp hàm sẽ còn tăng nhiều hơn nữa.

Chi tiết về các Bảng lương, hệ số lương, phụ cấp mới nhất công an quân đội năm 2022 xem bài viết: TẠI ĐÂY

Sau đây là bảng tổng hợp, so sánh mức lương của sĩ quan quân đội, công an (nếu tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng) và mức lương dự kiến nếu thực hiện cải cách tiền lương (theo Nghị Quyết 27):

Nhóm chức vụ
Chức vụ lãnh đạo
Cấp bậc quân hàm
MỨC LƯƠNG TỪ 01/7/2023
DỰ KIẾN MỨC LƯƠNG NẾU CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG THEO NQ 27
Hệ số lương quân hàm
Hệ số phụ cấp chức vụ
Hệ số phụ cấp công vụ
Hệ số phụ cấp thâm niên theo HSPC chức vụ
HSPC thâm nghề
Tổng hệ số lương
Tiền lương 1 tháng (lương cơ sở 1,8 triệu)
Bậc lương theo chức vụ, 5 năm giữ nguyên 1 chức vụ  thì tăng 10%
Lương chức vụ, chức danh (65%)
Lương quân hàm (35%)
Tiền lương thâm niên nghề
Tiền lương
1 tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Nhóm 1
Bộ trưởng
Đại tướng
11,0
1,9
3,23
0,893
6,06
23,08
41.544.000
Bậc 5
30.240.000
12.100.000
14.515.200
56.855.200
11,0
1,9
3,23
0,893
6,06
23,08
41.544.000
Bậc 4
28.080.000
12.100.000
13.478.400
53.658.400
11,0
1,9
3,23
0,893
6,06
23,08
41.544.000
Bậc 3
25.920.000
12.100.000
12.441.600
50.461.600
11,0
1,9
3,23
0,893
6,06
23,08
41.544.000
Bậc 2
23.760.000
12.100.000
11.404.800
47.264.800
10,4
1,9
3,08
0,817
5,29
21,48
38.664.000
Bậc 1
21.600.000
12.100.000
9.288.000
42.988.000
Thượng tướng
10,4
1,9
3,08
0,931
6,03
22,33
35.732.800
Bậc 3
25.920.000
11.400.000
11.664.000
48.984.000
10,4
1,9
3,08
0,855
5,54
21,77
40.194.000
Bậc 2
23.760.000
11.400.000
10.692.000
45.852.000
9,8
1,9
2,93
0,779
4,80
20,20
36.360.000
Bậc 1
21.600.000
11.400.000
8.856.000
41.856.000
Nhóm 2
Tổng Tham mưu trưởng
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
Đại tướng
11,0
1,8
3,20
0,846
6,02
22,86
37.548.000
Bậc 5
29.260.000
12.100.000
13.752.200
55.112.200
11,0
1,8
3,20
0,846
6,02
22,86
37.548.000
Bậc 4
27.170.000
12.100.000
12.769.900
52.039.900
11,0
1,8
3,20
0,846
6,02
22,86
37.548.000
Bậc 3
25.080.000
12.100.000
11.787.600
48.967.600
11,0
1,8
3,20
0,846
6,02
22,86
37.548.000
Bậc 2
22.990.000
12.100.000
10.805.300
45.895.300
10,4
1,8
3,05
0,774
5,25
21,27
38.286.000
Bậc 1
20.900.000
12.100.000
8.987.000
41.987.000
Thượng tướng
10,4
1,8
3,05
0,828
5,61
21,69
39.042.000
Bậc 3
25.080.000
11.400.000
11.536.800
48.016.800
10,4
1,8
3,05
0,774
5,25
21,27
38.286.000
Bậc 2
22.990.000
11.400.000
10.115.600
44.505.600
9,8
1,8
2,90
0,702
4,52
19,73
35.514.000
Bậc 1
20.900.000
11.400.000
8.151.000
40.451.000
Trung tướng
9,8
1,8
2,90
0,792
5,10
22,33
40.194.000
Bậc 3
25.080.000
10.700.000
11.035.200
46.815.200
9,8
1,8
2,90
0,774
4,99
21,77
39.186.000
Bậc 2
22.990.000
10.700.000
10.115.600
43.805.600
9,2
1,8
2,75
0,702
4,29
20,20
36.360.000
Bậc 1
20.900.000
10.700.000
8.151.000
39.751.000
Nhóm 3
Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng
Thượng tướng
10,4
1,7
3,03
0,748
5,32
21,20
38.160.000
Bậc 5
29.574.820
11.400.000
13.012.921
53.987.741
10,4
1,7
3,03
0,748
5,32
21,20
38.160.000
Bậc 4
26.886.200
11.400.000
11.829.928
50.116.128
10,4
1,7
3,03
0,748
5,32
21,20
38.160.000
Bậc 3
24.442.000
11.400.000
10.754.480
46.596.480
10,4
1,7
3,03
0,731
5,20
21,06
37.908.000
Bậc 2
22.220.000
11.400.000
9.776.8000
43.396.800
9,8
1,7
2,88
0,663
4,49
19,52
35.136.000
Bậc 1
20.200.000
11.400.000
7.878.000
39.478.000
Trung tướng
9,8
1,7
2,88
0,748
5,06
20,18
36.324.000
Bậc 3
24.442.000
10.700.000
10.754.480
45.896.480
9,8
1,7
2,88
0,697
4,72
19,79
35.622.000
Bậc 2
22.220.000
10.700.000
9.332.400
42.252.400
9,2
1,7
2,73
0,629
4,03
18,29
32.922.000
Bậc 1
20.200.000
10.700.000
7.474.000
38.374.000
Nhóm 4
Phó Tổng Tham mưu trưởng
Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
Thượng tướng
10,4
1,6
3,00
0,704
5,28
20,98
37.764.000
Bậc 5
27.300.000
11.400.000
12.285.000
50.985.00
10,4
1,6
3,00
0,704
5,28
20,98
37.764.000
Bậc 4
25.350.000
11.400.000
11.407.500
48.157.500
10,4
1,6
3,00
0,704
5,28
20,98
37.764.000
Bậc 3
23.400.000
11.400.000
10.530.000
45.330.000
10,4
1,6
3,00
0,688
5,16
20,85
37.530.000
Bậc 2
21.450.000
11.400.000
9.652.500
42.502.500
9,8
1,6
2,85
0,624
4,45
19,32
34.776.000
Bậc 1
19.500.000
11.400.000
7.605.000
38.505.000
Trung tướng
9,8
1,6
2,85
0,720
5,13
20,10
36.180.000
Bậc 3
23.400.000
10.700.000
10.296.00
44.396.000
9,8
1,6
2,85
0,656
4,67
19,58
35.244.000
Bậc 2
21.450.000
10.700.000
9.009.000
41.159.000
9,2
1,6
2,70
0,592
4,00
18,09
32.562.000
Bậc 1
19.500.000
10.700.000
7.215.000
37.415.000
Thiếu tướng
9,2
1,6
2,70
0,688
4,64
18,83
33.894.000
Bậc 3
23.400.000
10.000.000
10.296.000
43.696.000
Nhóm 5
Tư lệnh quân khu
Chính uỷ Quân khu
Trung tướng
9,8
1,5
2,83
0,675
5,09
19,89
35.802.000
Bậc 5
26.320.000
10.700.000
11.844.000
48.864.000
9,8
1,5
2,83
0,675
5,09
19,89
35.802.000
Bậc 4
24.440.000
10.700.000
10.998.000
46.138.000
9,8
1,5
2,83
0,645
4,86
19,63
35.334.000
Bậc 3
22.560.000
10.700.000
10.152.000
43.412.000
9,8
1,5
2,83
0,585
4,41
19,12
34.416.000
Bậc 2
20.680.000
10.700.000
8.272.000
39.652.000
9,2
1,5
2,68
0,525
3,75
17,65
31.770.000
Bậc 1
18.800.000
10.700.000
6.580.000
36.080.000
Thiếu tướng
9,2
1,5
2,68
0,615
4,39
18,38
33.084.000
Bậc 3
22.560.000
10.000.000
9.700.800
42.260.800
9,2
1,5
2,68
0,555
3,96
17,89
32.202.000
Bậc 2
20.680.000
10.000.000
7.858.400
38.538.400
8,6
1,5
2,53
0,495
3,33
16,45
29.610.000
Bậc 1
18.800.000
10.000.000
6.204.000
35.004.000
Nhóm 6
Phó Tư lệnh Quân khu
Phó Chính uỷ Quân khu
Thiếu tướng
9,2
1,4
2,65
0,616
4,66
18,53
33.354.000
Bậc 5
25.340.000
10.000.000
11.149.600
46.489.600
9,2
1,4
2,65
0,602
4,56
18,41
33.138.000
Bậc 4
23.530.000
10.000.000
10.353.200
43.883.200
9,2
1,4
2,65
0,546
4,13
17,93
32.274.000
Bậc 3
21.720.000
10.000.000
8.905.200
40.625.200
9,2
1,4
2,65
0,490
3,71
17,45
31.410.000
Bậc 2
19.910.000
10.000.000
7.167.600
37.077.600
8,6
1,4
2,50
0.434
3,10
16,03
28.854.000
Bậc 1
18.100.000
10.000.000
5.611.000
33.711.000
Đại tá
8,6
1,4
2,50
0,546
3,90
16,95
30.510.000
Bậc 3
21.720.000
9.300.000
8.905.200
39.925.200
8,4
1,4
2,45
0,490
3,43
16,17
29.106.000
Bậc 2
19.910.000
9.300.000
7.167.600
36.377.600
8,0
1,4
2,35
0.434
2,91
15,10
27.180.000
Bậc 1
18.100.000
9.300.000
5.611.000
33.011.000
Nhóm 7
Tư lệnh Quân đoàn
Chính uỷ Quân doàn
Thiếu tướng
9,2
1,3
2,63
0,572
4,62
18,32
32.976.000
Bậc 5
24.360.000
10.000.000
10.718.400
45.078.400
9,2
1,3
2,63
0,559
4,52
18,20
32.760.000
Bậc 4
22.620.000
10.000.000
9.952.800
42.572.800
9,2
1,3
2,63
0,507
4,10
17,73
31.914.000
Bậc 3
20.880.000
10.000.000
8.560.800
39.440.800
9,2
1,3
2,63
0,455
3,68
17,26
31.068.000
Bậc 2
19.140.000
10.000.000
6.890.400
36.030.400
8,6
1,3
2,48
0,403
3,07
15,85
28.530.000
Bậc 1
17.400.000
10.000.000
5.394.000
32.794.000
Đại tá
8,6
1,3
2,48
0,507
3,86
16,74
30.132.000
Bậc 4
22.620.000
9.300.000
9.500.400
41.420.400
8,6
1,3
2,48
0,455
3,47
16,30
29.340.000
Bậc 3
20.880.000
9.300.000
7.725.600
37.905.600
8,4
1,3
2,43
0,403
3,01
15,54
27.972.000
Bậc 2
19.140.000
9.300.000
6.124.800
34.564.800
8,0
1,3
2,33
0,351
2,51
14,49
26.082.000
Bậc 1
17.400.000
9.300.000
4.698.000
31.398.000
Nhóm 8
Phó Tư lệnh Quân đoàn
Phó Chính uỷ Quân doàn
Đại tá
8,6
1,2
2,45
0,516
4,21
16,98
30.564.000
Bậc 5
23.380.000
9.300.000
10.287.200
42.967.200
8,6
1,2
2,45
0,468
3,82
16,54
29.772.000
Bậc 4
21.710.000
9.300.000
9.118.200
40.128.200
8,6
1,2
2,45
0,420
3,43
16,10
28.980.000
Bậc 3
20.040.000
9.300.000
7.414.800
36.754.800
8,4
1,2
2,40
0,372
2,98
15,35
27.630.000
Bậc 2
18.370.000
9.300.000
5.878.400
33.548.400
8,0
1,2
2,30
0,324
2,48
14,31
25.758.000
Bậc 1
16.700.000
9.300.000
4.509.000
30.509.000
Thượng tá
8,1
1,2
2,33
0,492
3,81
15,93
28.674.000
Bậc 5
23.380.000
8.600.000
10.287.200
42.267.200
8,1
1,2
2,33
0,444
3,44
15,51
27.918.000
Bậc 4
21.710.000
8.600.000
8.684.000
38.994.000
8,1
1,2
2,33
0,396
3,07
15,09
27.162.000
Bậc 3
20.040.000
8.600.000
7.014.000
35.654.000
7,7
1,2
2,23
0,348
2,58
14,05
25.290.000
Bậc 2
18.370.000
8.600.000
5.511.000
32.481.000
7,3
1,2
2,13
0,300
2,13
13,05
23.490.000
Bậc 1
16.700.000
8.600.000
4.175.000
29.475.000
Nhóm 9
Sư đoàn trưởng
Chính uỷ Sư đoàn
Giám đốc CA tỉnh, thành phố thuộc TW
Đại tá
8,6
1,1
2,43
0,473
4,17
16,77
30.186.000
Bậc 5
22.400.000
9.300.000
9.856.000
41.556.000
8,6
1,1
2,43
0,429
3,78
16,34
29.412.000
Bậc 4
20.800.000
9.300.000
8.736.000
38.836.000
8,6
1,1
2,43
0,385
3,40
15,91
28.638.000
Bậc 3
19.200.000
9.300.000
7.104.000
35.604.000
8,4
1,1
2,38
0,341
2,95
15,16
27.288.000
Bậc 2
17.600.000
9.300.000
5.632.000
32.532.000
8,0
1,1
2,28
0,297
2,46
14,13
25.434.000
Bậc 1
16.000.000
9.300.000
4.320.000
29.620.000
Thượng tá
8,1
1,1
2,30
0,429
3,59
15,52
27.936.000
Bậc 5
22.400.000
8.600.000
9.632.000
40.632.000
8,1
1,1
2,30
0,385
3,22
15,11
27.198.000
Bậc 4
20.800.000
8.600.000
7.904.000
37.304.000
8,1
1,1
2,30
0,341
2,85
14,69
26.442.000
Bậc 3
19.200.000
8.600.000
6.336.000
34.136.000
7,7
1,1
2,20
0,297
2,38
13,67
24.606.000
Bậc 2
17.600.000
8.600.000
4.928.000
31.128.000
7,3
1,1
2,10
0,253
1,93
12,69
22.842.000
Bậc 1
16.000.000
8.600.000
3.680.000
28.280.000
Nhóm 10
Phó Sư đoàn trưởng
Phó Chính uỷ Sư đoàn
Đại tá
8,6
1,0
2,40
0,430
4,13
16,56
29.808.000
Bậc 5
21.420.000
9.300.000
9.424.800
40.144.800
8,6
1,0
2,40
0,390
3,74
16,13
29.034.000
Bậc 4
19.890.000
9.300.000
8.353.800
37.543.800
8,6
1,0
2,40
0,350
3,36
15,71
28.278.000
Bậc 3
18.360.000
9.300.000
6.793.200
34.453.200
8,4
1,0
2,35
0,310
2,91
14,97
26.946.000
Bậc 2
16.830.000
9.300.000
5.385.600
31.515.600
8,0
1,0
2,25
0,270
2,43
13,95
25.110.000
Bậc 1
15.300.000
9.300.000
4.131.000
28.731.000
Thượng tá
8,1
1,0
2,28
0,390
3,55
15,31
27.558.000
Bậc 5
21.420.000
8.600.000
9.210.600
39.230.600
8,1
1,0
2,28
0,350
3,19
14,91
26.838.000
Bậc 4
19.890.000
8.600.000
7.558.200
36.048.200
8,1
1,0
2,28
0,310
2,82
14,51
26.118.000
Bậc 3
18.360.000
8.600.000
6.058.800
33.018.800
7,7
1,0
2,18
0,270
2,35
13,49
24.282.000
Bậc 2
16.830.000
8.600.000
4.712.400
30.142.400
7,3
1,0
2,08
0,230
1,91
12,51
22.518.000
Bậc 1
15.300.000
8.600.000
3.519.000
27.419.000

Xem tiếp 2 phần còn lại của bảng lương: PHẦN 2 | PHẦN 3

Một số lưu ý về Bảng lương sĩ quan quân đội công an năm 2022:

- Hiện tại vẫn chưa xác định được thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới theo như Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương.
- Mức lương gồm có lương chức vụ, chức danh chiếm tỷ lệ 65% và lương quân hàm chiếm tỷ lệ 35% tổng lương.
- Phụ cấp trong bảng lương chỉ có phụ cấp thâm niên nghề.
- Bậc lương được tính theo chức vụ (gồm tối đa 6 bậc), cứ 5 năm chỉ giữ nguyên 1 chức vụ thì tăng 10%
- Bảng lương cải cách lấy từ nguồn Wikipedia và chỉ mang tính chất tham khảo./.

(Minh Hùng tổng hợp)

Tham khảo: Bảng lương sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp quân đội từ năm 2022

Ý KIẾN

Tổng số: 6
 1. Cho mình hỏi là dự thảo này được trích từ công văn/nghi định nào của Chính phủ hay là do ai biên soạn ra ạ? Mức độ tin cậy của nó như thế nào ạ? mình xin cảm ơn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh10/6/22

   Chắc tự nghĩ ra. Chả thấy trang nào có dự thảo này cả

   Xóa
 2. quá tuyệt. Nhưng chờ hơi lâu

  Trả lờiXóa
 3. Nặc danh3/10/22

  Tình hình lương lực lượng vũ trang không tăng thì thì thu hút sao được lực lượng trẻ 🤣

  Trả lờiXóa
 4. Nặc danh29/10/22

  Còn lâu lương CA, QĐ mới bằng tầm đấu

  Trả lờiXóa
 5. Nặc danh3/11/22

  Với thời gian và công sức của người sĩ quan quân đội cống hiến cho nhà nước và sự thiệt thòi của người thân thì mức lương như hiện nay không xứng đáng 1 chút nào, thua cả lương công nhân phổ thông, không biết khi nào thì quân nhân mới được hưởng lương cho xứng đáng với thời gian, công sức của mình.

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,32,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,26,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,44,CCCD,1,CMND,15,Cư trú,20,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,17,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,54,Giấy tờ xe,32,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,92,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,80,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,8,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Bảng lương mới nhất của quân đội, công an năm 2023 (P1)
Bảng lương mới nhất của quân đội, công an năm 2023 (P1)
Dự kiến, dự thảo bảng lương mới nhất của sĩ quan quân đội, công an theo chức vụ, chức danh và cấp bậc hàm từ 01/7/2023 và mức lương cải cách (NQ 27).
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjeK-TOrFPHEGW9eC6A4hnd0nBkxXNEHPZy2OF2mf-H2UESib6qgBHEweDVI6V4AtKCJvcitP4yC4FeVqmeVuUTw5lA-tB8zUTJ2vtJ-V5ZRSRcJlPFtwwwEOZdPiIRw3ek1gqLkJsTae0J4pSF7mAO2IBDtggmPOCKE1E5gt3BHYZI5lWXN4FM_BBi=w200-h175
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjeK-TOrFPHEGW9eC6A4hnd0nBkxXNEHPZy2OF2mf-H2UESib6qgBHEweDVI6V4AtKCJvcitP4yC4FeVqmeVuUTw5lA-tB8zUTJ2vtJ-V5ZRSRcJlPFtwwwEOZdPiIRw3ek1gqLkJsTae0J4pSF7mAO2IBDtggmPOCKE1E5gt3BHYZI5lWXN4FM_BBi=s72-w200-c-h175
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2020/02/bang-luong-si-quan-quan-doi-cong-an-2021-bang-3-1.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2020/02/bang-luong-si-quan-quan-doi-cong-an-2021-bang-3-1.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content