Bảng mã ngạch viên chức ngành y tế mới nhất 2023

Danh mục mã ngạch mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế (bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, an toàn thực phẩm) mới nhất 2023.
mã ngạch viên chức ngành y tế
Sau đây là tổng hợp danh mục các mã ngạch, mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế (gồm có bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, y tế công cộng, dân số viên) mới nhất năm 2023.

Mã số, phân hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức là bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ làm việc trong các cơ sở y tế công lập

1. Nhóm chức danh bác sĩ, bao gồm:

a) Bác sĩ cao cấp (hạng I), Mã số: V.08.01.01
b) Bác sĩ chính (hạng II), Mã số: V.08.01.02
c) Bác sĩ (hạng III), Mã số: V.08.01.03

2. Nhóm chức danh bác sĩ y học dự phòng, bao gồm:

a) Bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I), Mã số: V.08.02.04
b) Bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II), Mã số: V.08.02.05
c) Bác sĩ y học dự phòng (hạng III), Mã số: V.08.02.06

3. Chức danh bác sĩ chuyên khoa mắt

Bác sĩ chuyên khoa mắt (hay còn gọi là viên chức Khúc xạ nhãn khoa hạng III), mã số V.08.11.30

4. Chức danh y sĩ:

Y sĩ hạng IV, Mã số: V.08.03.07

Tham khảo: Bảng lương, bậc lương, hệ số lương và mã ngạch bác sĩ y sĩ y tá 2023

Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp dược đối với viên chức dược làm việc trong các cơ sở y tế công lập

1. Dược sĩ cao cấp (hạng I), Mã số: V.08.08.20
2. Dược sĩ chính (hạng II), Mã số: V.08.08.21
3. Dược sĩ (hạng III), Mã số: V.08.08.22
4. Dược hạng IV, Mã số: V.08.08.23

Mã số, phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế công cộng làm việc trong các cơ sở y tế công lập

1. Y tế công cộng cao cấp (hạng I), Mã số: V.08.04.08 (áp dụng hệ số lương viên chức loại A3 - nhóm A3.1, từ hệ số lương từ 6,20 đến 8,00)
2. Y tế công cộng chính (hạng II), Mã số: V.08.04.09 (áp dụng hệ số lương viên chức loại A2 - nhóm A2.1, từ hệ số lương từ 4,40 đến 6,78)
3. Y tế công cộng (hạng III), Mã số: V.08.04.10 (áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến 4,98)

Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức dân số làm việc trong các đơn vị sự nghiệp dân số, y tế công lập

1. Dân số viên hạng II, Mã số: V.08.10.27
2. Dân số viên hạng III, Mã số: V.08.10.28
3. Dân số viên hạng IV, Mã số: V.08.10.29

Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức điều dưỡng, viên chức hộ sinh, viên chức kỹ thuật y làm việc trong các cơ sở y tế công lập

1. Nhóm chức danh điều dưỡng, bao gồm:

a) Điều dưỡng hạng II, Mã số: V.08.05.11
b) Điều dưỡng hạng III, Mã số: V.08.05.12
c) Điều dưỡng hạng IV, Mã số: V.08.05.13

2. Nhóm chức danh hộ sinh, bao gồm:

a) Hộ sinh hạng II, Mã số: V.08.06.14
b) Hộ sinh hạng III, Mã số: V.08.06.15
c) Hộ sinh hạng IV, Mã số: V.08.06.16

3. Nhóm chức danh kỹ thuật y, bao gồm:

a) Kỹ thuật y hạng II, Mã số: V.08.07.17
b) Kỹ thuật y hạng III, Mã số: V.08.07.18
c) Kỹ thuật y hạng IV, Mã số: V.08.07.19

Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức dinh dưỡng (dinh dưỡng cộng đồng, an toàn thực phẩm)

a) Dinh dưỡng hạng II Mã số: V.08.09.24
b) Dinh dưỡng hạng III Mã số: V.08.09.25
c) Dinh dưỡng hạng IV Mã số: V.08.09.26

Tham khảo:

* Lưu ý: Nếu viên chức làm công tác y tế trường học (nhân viên y tế trường học) có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp bác sĩ, y sĩ quy định tại Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV thì được xem xét bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, y sĩ. Khi đó nhân viên y tế sẽ có mã số mã ngạch theo chức danh đã bổ nhiệm. (Công văn 3561/BGDĐT-NGCBQLCSGD năm 2016 về việc bổ nhiệm, xếp lương theo tiêu chuẩn chức danh viên chức làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong trường học)

Phân loại mã ngạch viên chức y tế tương đương với các ngạch công chức cụ thể như sau:

1. Bảng 1: Ngạch viên chức y tế tương đương với ngạch chuyên viên cao cấp (viên chức loại A3)

TT

Ngạch

Mã số

1

Bác sĩ cao cấp (hạng I)

V.08.01.01

2

Dược sĩ cao cấp (hạng I)

V.08.08.20

3

Y tế công cộng cao cấp (hạng I)

V.08.04.08

4

Bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I)

V.08.02.04

2. Bảng 2: Ngạch viên chức y tế tương đương với ngạch chuyên viên chính (viên chức loại A2)

TT

Ngạch

Mã số

1

Bác sĩ chính (hạng II)

V.08.01.02

2

Dược sĩ chính (hạng II)

V.08.08.21

3

Y tế công cộng chính (hạng II)

V.08.04.09

4

Dân số viên (Hạng II)

V.08.10.27

5

Điều dưỡng (hạng II)

V.08.05.11

6

Hộ sinh (hạng II)

V.08.06.14

7

Kỹ thuật y (hạng II)

V.08.07.17

8

Dinh dưỡng (hạng II)

V.08.09.24

9

Bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II)

V.08.02.05

3. Bảng 3: Viên chức y tế tương đương với ngạch chuyên viên (viên chức loại A1)

TT

Ngạch

Mã số

1

Bác sĩ (hạng III)

V.08.01.03

2

Dược sĩ (hạng III)

V.08.08.22

3

Y tế công cộng (hạng III)

V.08.04.10

4

Dân số viên hạng (III)

V.08.10.28

5

Điều dưỡng (hạng III)

V.08.05.12

6

Hộ sinh (hạng III)

V.08.06.15

7

Kỹ thuật y (hạng III)

V.08.07.18

8

Dinh dưỡng (hạng III)

V.08.09.25

9

 Bác sĩ y học dự phòng (hạng III)

V.08.02.06

10

Bác sĩ chuyên khoa mắt (Viên chức khúc xạ nhãn khoa hạng III)

V.08.11.30

4. Bảng 4: Ngạch viên chức y tế loại A0

TT

Ngạch

Mã số

1

Dinh dưỡng (hạng IV)

V.08.09.26

5. Bảng 5: Ngạch viên chức y tế loại B

TT

Ngạch

Mã số

1

Y sĩ hạng IV

V.08.03.07

2

Dược hạng IV

V.08.08.23

3

Dân số viên hạng IV

V.08.10.29

4

Điều dưỡng (hạng IV)

V.08.05.13

5

Hộ sinh (hạng IV)

V.08.06.16

6

Kỹ thuật y (hạng IV)

V.08.07.19

7

Bác sĩ y học dự phòng (hạng III)

V.08.02.06

6. Bảng 6: Ngạch khác

TT

Ngạch

Mã số

1

Y tá

16.122

2

Y công

16.129

3

Hộ lý

16.130

4

Nhân viên nhà xác

16.131

5

Dược tá

16.136

6

Kỹ thuật viên dược

16.138

Các văn bản quy định về mã số ngạch viên chức ngành Y tế:

 • Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ
 • Thông tư liên tịch 11/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng
 • Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
 • Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược
 • Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số
 • Thông tư liên tịch 28/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng
 • Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa
 • Thông tư 03/2022/TT-BYT sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
Minh Hùng (Tổng hợp)

Ý KIẾN

Tổng số: 15
 1. Nặc danh16/9/20

  Xin hỏi đối với trường hợp là nhân viên y tế trường học nhưng chỉ có bằng cử nhân đại học điều dưỡng thì xếp vào ngạch nào ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Theo hướng dẫn tại Công văn 3561/BGDĐT-NGCBQLCSGD năm 2016 về việc bổ nhiệm, xếp lương theo tiêu chuẩn chức danh viên chức làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong trường học:
   Viên chức làm công tác y tế trường học, có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp bác sĩ, y sĩ quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ được xem xét để bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, y sĩ.

   Xóa
  2. Bạn xem thêm Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV để biết chi tiết về tiêu chuẩn xếp ngạch.

   Xóa
  3. Người ta là đại học điều dưỡng, lúc thi tuyển vào trước 2015, thì lấy cái chuẩn nào để xếp vào bác sĩ hay y sĩ mà ông copy paste vậy? Người ta đang hỏi đối với đại học điều dường thì xếp thế nào

   Xóa
 2. xin hỏi đối với trường hơp quản lý và sửa chữa trang thiêt bị y tế tại bệnh viện có bằng CD Nghề Kỹ thuật thiết bị y tế thì xếp vào ngạch nào ạ? (người trực tiếp sửa chữa và phụ trách quản lý trang thiết bị y tế)

  Trả lờiXóa
 3. Bảng 4 và bảng 5 đối với viên chức y tế tương đương với ngạch công chức cán sự và nhân viên tác giả không cập nhật công văn mới, viết sai nội dung. Cần xem lại và cập nhật đúng với quy định hiện tại tránh gây hiểu lầm.

  Trả lờiXóa
 4. Nặc danh10/5/22

  Chưa có mã ngạch viên chức An toàn thực phẩm.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mã ngạch viên chức An toàn thực phẩm nằm trong chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng (thuộc viên chức ngành y tế) được quy định tại Thông tư liên tịch 28/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng quy định như sau:
   Mã số, phân hạng chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng:
   1. Dinh dưỡng hạng II Mã số: V.08.09.24
   2. Dinh dưỡng hạng III Mã số: V.08.09.25
   3. Dinh dưỡng hạng IV Mã số: V.08.09.26

   Xóa
 5. Nặc danh7/6/22

  Em có bằng đại học hộ sinh thì có cần đi học lớp chức danh nghề nghiệp nửa k vậy

  Trả lờiXóa
 6. Nặc danh4/11/22

  Xin cho hỏi nếu làm giảng viên trường cao đẳng, trình độ thạc sĩ YTCC. Sau nếu chuyển qua Viên chức y tế thì có xét thời gian làm giảng viên để thi nâng hạng viên chức y tế cùng ngành ko

  Trả lờiXóa
 7. Nặc danh9/11/22

  Cho mình hỏi vậy dân sô viên cấp xã có được hưởng 100 % phụ cấp k ạ?

  Trả lờiXóa
 8. Nặc danh19/2/23

  Cho hỏi cao đẳng kỹ thuật viên phục hồi chức năng đuợc xếp vào mã nghạch nào ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong bằng tốt nghiệp của bạn ghi ngành cụ thể là ngành gì?

   Xóa
 9. Nặc danh3/3/23

  Nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện, trường đại học y tế công cộng đào tạo mà mã ngạch lại không phải là nhân viên y tế, mặc dù làm trong ngành y tế????

  Trả lờiXóa
 10. Nặc danh9/3/23

  Khi chống dịch thì k trừ 1 ai, vậy mà khi hưởng chế độ thì từ lái xe, bảo vệ, khối hành chính đều k có chế độ, đúng là khổ

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,32,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,26,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,44,CCCD,1,CMND,15,Cư trú,20,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,17,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,54,Giấy tờ xe,32,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,92,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,80,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,8,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Bảng mã ngạch viên chức ngành y tế mới nhất 2023
Bảng mã ngạch viên chức ngành y tế mới nhất 2023
Danh mục mã ngạch mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế (bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, an toàn thực phẩm) mới nhất 2023.
https://1.bp.blogspot.com/-BZTgffzGnr0/YU_P0z5RuuI/AAAAAAAAOs8/TLzD6B2aBKQDY7SvvAA-bqkA7U5K-ywcACLcBGAsYHQ/w200-h152/ngach-bac-si_New.png
https://1.bp.blogspot.com/-BZTgffzGnr0/YU_P0z5RuuI/AAAAAAAAOs8/TLzD6B2aBKQDY7SvvAA-bqkA7U5K-ywcACLcBGAsYHQ/s72-w200-c-h152/ngach-bac-si_New.png
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2020/03/bang-ma-ngach-vien-chuc-nganh-y-te-moi.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2020/03/bang-ma-ngach-vien-chuc-nganh-y-te-moi.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content