Bảng mã ngạch viên chức ngành y tế mới nhất 2024

Danh mục mã ngạch mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế (bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, an toàn thực phẩm) mới nhất 2024.
mã ngạch viên chức ngành y tế
Sau đây là tổng hợp danh mục các mã ngạch, mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế (gồm có bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, y tế công cộng, dân số viên) mới nhất năm 2024.

Mã số, phân hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức là bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ làm việc trong cơ sở y tế công lập

1. Nhóm chức danh bác sĩ, bao gồm:

a) Bác sĩ cao cấp (hạng I), Mã số: V.08.01.01
b) Bác sĩ chính (hạng II), Mã số: V.08.01.02
c) Bác sĩ (hạng III), Mã số: V.08.01.03

2. Nhóm chức danh bác sĩ y học dự phòng, bao gồm:

a) Bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I), Mã số: V.08.02.04
b) Bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II), Mã số: V.08.02.05
c) Bác sĩ y học dự phòng (hạng III), Mã số: V.08.02.06

3. Chức danh bác sĩ chuyên khoa mắt

Bác sĩ chuyên khoa mắt (hay còn gọi là viên chức Khúc xạ nhãn khoa hạng III), mã số V.08.11.30

4. Chức danh y sĩ:

Y sĩ hạng IV, Mã số: V.08.03.07

Tham khảo: Bảng lương, bậc lương, hệ số lương và mã ngạch bác sĩ y sĩ y tá 2023

Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp dược đối với viên chức dược làm việc trong các cơ sở y tế công lập

1. Dược sĩ cao cấp (hạng I), Mã số: V.08.08.20
2. Dược sĩ chính (hạng II), Mã số: V.08.08.21
3. Dược sĩ (hạng III), Mã số: V.08.08.22
4. Dược hạng IV, Mã số: V.08.08.23

Mã số, phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế công cộng làm việc trong các cơ sở y tế công lập

1. Y tế công cộng cao cấp (hạng I), Mã số: V.08.04.08 (áp dụng hệ số lương viên chức loại A3 - nhóm A3.1, từ hệ số lương từ 6,20 đến 8,00)
2. Y tế công cộng chính (hạng II), Mã số: V.08.04.09 (áp dụng hệ số lương viên chức loại A2 - nhóm A2.1, từ hệ số lương từ 4,40 đến 6,78)
3. Y tế công cộng (hạng III), Mã số: V.08.04.10 (áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến 4,98)

Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức dân số làm việc trong các đơn vị sự nghiệp dân số, y tế công lập

1. Dân số viên hạng II, Mã số: V.08.10.27
2. Dân số viên hạng III, Mã số: V.08.10.28
3. Dân số viên hạng IV, Mã số: V.08.10.29

Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức điều dưỡng, viên chức hộ sinh, viên chức kỹ thuật y làm việc trong các cơ sở y tế công lập

1. Nhóm chức danh điều dưỡng, bao gồm:

a) Điều dưỡng hạng II, Mã số: V.08.05.11
b) Điều dưỡng hạng III, Mã số: V.08.05.12
c) Điều dưỡng hạng IV, Mã số: V.08.05.13

2. Nhóm chức danh hộ sinh, bao gồm:

a) Hộ sinh hạng II, Mã số: V.08.06.14
b) Hộ sinh hạng III, Mã số: V.08.06.15
c) Hộ sinh hạng IV, Mã số: V.08.06.16

3. Nhóm chức danh kỹ thuật y, bao gồm:

a) Kỹ thuật y hạng II, Mã số: V.08.07.17
b) Kỹ thuật y hạng III, Mã số: V.08.07.18
c) Kỹ thuật y hạng IV, Mã số: V.08.07.19

Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức dinh dưỡng (dinh dưỡng cộng đồng, an toàn thực phẩm)

a) Dinh dưỡng hạng II Mã số: V.08.09.24
b) Dinh dưỡng hạng III Mã số: V.08.09.25
c) Dinh dưỡng hạng IV Mã số: V.08.09.26

Tham khảo:

* Lưu ý: Nếu viên chức làm công tác y tế trường học (nhân viên y tế trường học) có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp bác sĩ, y sĩ quy định tại Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV thì được xem xét bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, y sĩ. Khi đó nhân viên y tế sẽ có mã số mã ngạch theo chức danh đã bổ nhiệm. (Công văn 3561/BGDĐT-NGCBQLCSGD năm 2016 về việc bổ nhiệm, xếp lương theo tiêu chuẩn chức danh viên chức làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong trường học)

Phân loại mã ngạch viên chức y tế tương đương với các ngạch công chức cụ thể như sau:

1. Bảng 1: Ngạch viên chức y tế tương đương với ngạch chuyên viên cao cấp (viên chức loại A3)

TT

Ngạch

Mã số

1

Bác sĩ cao cấp (hạng I)

V.08.01.01

2

Dược sĩ cao cấp (hạng I)

V.08.08.20

3

Y tế công cộng cao cấp (hạng I)

V.08.04.08

4

Bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I)

V.08.02.04

2. Bảng 2: Ngạch viên chức y tế tương đương với ngạch chuyên viên chính (viên chức loại A2)

TT

Ngạch

Mã số

1

Bác sĩ chính (hạng II)

V.08.01.02

2

Dược sĩ chính (hạng II)

V.08.08.21

3

Y tế công cộng chính (hạng II)

V.08.04.09

4

Dân số viên (Hạng II)

V.08.10.27

5

Điều dưỡng (hạng II)

V.08.05.11

6

Hộ sinh (hạng II)

V.08.06.14

7

Kỹ thuật y (hạng II)

V.08.07.17

8

Dinh dưỡng (hạng II)

V.08.09.24

9

Bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II)

V.08.02.05

3. Bảng 3: Viên chức y tế tương đương với ngạch chuyên viên (viên chức loại A1)

TT

Ngạch

Mã số

1

Bác sĩ (hạng III)

V.08.01.03

2

Dược sĩ (hạng III)

V.08.08.22

3

Y tế công cộng (hạng III)

V.08.04.10

4

Dân số viên hạng (III)

V.08.10.28

5

Điều dưỡng (hạng III)

V.08.05.12

6

Hộ sinh (hạng III)

V.08.06.15

7

Kỹ thuật y (hạng III)

V.08.07.18

8

Dinh dưỡng (hạng III)

V.08.09.25

9

 Bác sĩ y học dự phòng (hạng III)

V.08.02.06

10

Bác sĩ chuyên khoa mắt (Viên chức khúc xạ nhãn khoa hạng III)

V.08.11.30

4. Bảng 4: Ngạch viên chức y tế loại A0

TT

Ngạch

Mã số

1

Dinh dưỡng (hạng IV)

V.08.09.26

5. Bảng 5: Ngạch viên chức y tế loại B

TT

Ngạch

Mã số

1

Y sĩ hạng IV

V.08.03.07

2

Dược hạng IV

V.08.08.23

3

Dân số viên hạng IV

V.08.10.29

4

Điều dưỡng (hạng IV)

V.08.05.13

5

Hộ sinh (hạng IV)

V.08.06.16

6

Kỹ thuật y (hạng IV)

V.08.07.19

7

Bác sĩ y học dự phòng (hạng III)

V.08.02.06

6. Bảng 6: Ngạch khác

TT

Ngạch

Mã số

1

Y tá

16.122

2

Y công

16.129

3

Hộ lý

16.130

4

Nhân viên nhà xác

16.131

5

Dược tá

16.136

6

Kỹ thuật viên dược

16.138

Bảng so sánh giữa ngạch y tế cũ trước đây và ngạch y tế mới hiện hành

Ngạch cũ

Chuyển xếp lại

Ngạch

Mã số

Ngạch mới

Mã số mới

Bác sĩ chính

16.117

Bác sĩ chính (hạng II)

V.08.01.02

Bác sĩ

16.118

Bác sĩ (hạng III)

V.08.01.03

Dược sĩ

16.134

Dược sĩ (hạng III)

V.08.08.22

Dược sĩ trung cấp

16.135

Dược (hạng IV)

V.08.08.23

Y sĩ

16.119

Y sĩ (hạng IV)

V.08.03.07

Điều dưỡng

16b.120

Điều dưỡng (hạng III)

V.08.05.12

Điều dưỡng trung cấp

16b.121

Điều dưỡng (hạng IV)

V.08.05.13

Hộ sinh

16.295

Hộ sinh (hạng III)

V.08.06.15

Hộ sinh trung cấp

16.297

Hộ sinh (hạng IV)

V.08.06.16

Kỹ thuật viên cao cấp y

16.126

Kỹ thuật y (hạng III)

V.08.07.18

Kỹ thuật viên y

16.285

Kỹ thuật y (hạng III)

V.08.07.18

Kỹ thuật viên trung cấp y

16.287

Kỹ thuật y (hạng IV)

V.08.07.19

Y tế công cộng

16a.198

Y tế công cộng (hạng III)

V.08.04.10

Lưu trữ viên

02.014

Lưu trữ viên (hạng III)

V.01.02.02

Lưu trữ viên trung cấp

02.015

Lưu trữ viên trung cấp (hạng IV)

V.01.02.03

Kỹ sư

13.095

Dinh dưỡng (hạng III)

V.08.09.25

Các văn bản quy định về mã số ngạch viên chức ngành Y tế:

 • Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ
 • Thông tư liên tịch 11/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng
 • Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
 • Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược
 • Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số
 • Thông tư liên tịch 28/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng
 • Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa
 • Thông tư 03/2022/TT-BYT sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
Minh Hùng (Tổng hợp)

Ý KIẾN

 1. Nặc danh16:03

  Xin hỏi đối với trường hợp là nhân viên y tế trường học nhưng chỉ có bằng cử nhân đại học điều dưỡng thì xếp vào ngạch nào ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Theo hướng dẫn tại Công văn 3561/BGDĐT-NGCBQLCSGD năm 2016 về việc bổ nhiệm, xếp lương theo tiêu chuẩn chức danh viên chức làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong trường học:
   Viên chức làm công tác y tế trường học, có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp bác sĩ, y sĩ quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ được xem xét để bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, y sĩ.

   Xóa
  2. Bạn xem thêm Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV để biết chi tiết về tiêu chuẩn xếp ngạch.

   Xóa
  3. Người ta là đại học điều dưỡng, lúc thi tuyển vào trước 2015, thì lấy cái chuẩn nào để xếp vào bác sĩ hay y sĩ mà ông copy paste vậy? Người ta đang hỏi đối với đại học điều dường thì xếp thế nào

   Xóa
  4. Nặc danh10:38

   CN điều dưỡng, là điều dưỡng hạng III nhé

   Xóa
 2. xin hỏi đối với trường hơp quản lý và sửa chữa trang thiêt bị y tế tại bệnh viện có bằng CD Nghề Kỹ thuật thiết bị y tế thì xếp vào ngạch nào ạ? (người trực tiếp sửa chữa và phụ trách quản lý trang thiết bị y tế)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh11:32

   Mình cũng mong muốn được giải đáp nội dung trên

   Xóa
 3. Bảng 4 và bảng 5 đối với viên chức y tế tương đương với ngạch công chức cán sự và nhân viên tác giả không cập nhật công văn mới, viết sai nội dung. Cần xem lại và cập nhật đúng với quy định hiện tại tránh gây hiểu lầm.

  Trả lờiXóa
 4. Nặc danh21:44

  Chưa có mã ngạch viên chức An toàn thực phẩm.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mã ngạch viên chức An toàn thực phẩm nằm trong chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng (thuộc viên chức ngành y tế) được quy định tại Thông tư liên tịch 28/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng quy định như sau:
   Mã số, phân hạng chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng:
   1. Dinh dưỡng hạng II Mã số: V.08.09.24
   2. Dinh dưỡng hạng III Mã số: V.08.09.25
   3. Dinh dưỡng hạng IV Mã số: V.08.09.26

   Xóa
  2. Nặc danh12:52

   An toàn thực phẩm xếp mã ngạch dinh dưỡng nhưng điều kiện trình độ tốt nghiệp chuyên ngành dinh dưỡng. Vậy còn trình độ chuyên môn công nghệ thực phẩm thì sao?

   Xóa
  3. Nặc danh22:50

   Mình cũng đang có cùng câu hỏi, kỹ sư công nghệ thực phẩm thì xếp mã ngạch nào?

   Xóa
  4. Tham khảo bài này nhé: Bảng lương, bậc lương, hệ số lương, mã ngạch kỹ sư
   Link bài viết: https://www.tracuuphapluat.info/2021/03/bang-luong-bac-luong-ma-ngach-ky-su.html

   Xóa
 5. Nặc danh16:15

  Em có bằng đại học hộ sinh thì có cần đi học lớp chức danh nghề nghiệp nửa k vậy

  Trả lờiXóa
 6. Nặc danh08:00

  Xin cho hỏi nếu làm giảng viên trường cao đẳng, trình độ thạc sĩ YTCC. Sau nếu chuyển qua Viên chức y tế thì có xét thời gian làm giảng viên để thi nâng hạng viên chức y tế cùng ngành ko

  Trả lờiXóa
 7. Nặc danh18:25

  Cho mình hỏi vậy dân sô viên cấp xã có được hưởng 100 % phụ cấp k ạ?

  Trả lờiXóa
 8. Nặc danh21:15

  Cho hỏi cao đẳng kỹ thuật viên phục hồi chức năng đuợc xếp vào mã nghạch nào ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong bằng tốt nghiệp của bạn ghi ngành cụ thể là ngành gì?

   Xóa
 9. Nặc danh09:40

  Nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện, trường đại học y tế công cộng đào tạo mà mã ngạch lại không phải là nhân viên y tế, mặc dù làm trong ngành y tế????

  Trả lờiXóa
 10. Nặc danh14:38

  Khi chống dịch thì k trừ 1 ai, vậy mà khi hưởng chế độ thì từ lái xe, bảo vệ, khối hành chính đều k có chế độ, đúng là khổ

  Trả lờiXóa
 11. Nặc danh15:33

  bằng Kỹ thuật môi trường làm trong ngành y tế thì mã ngạch nào vậy?

  Trả lờiXóa
 12. Nặc danh15:33

  E xin phép được hỏi e là hộ lý bệnh viện tuyến huyên mã. Ngạch 16130 thì có được hưởng ưu đãi nghề lên 100% không ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Theo Nghị định 05/2023/NĐ-CP thì mức phụ cấp ưu đãi 100% áp dụng đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023 gồm viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng (bao gồm cả kiểm dịch y tế biên giới); làm chuyên môn y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.
   Do đó bạn thuộc diện được hưởng ưu đãi nghề 100%

   Xóa
  2. Nặc danh21:01

   E trực tiếp làm chuyên môn y tế nhưng cơ quan lại nói là k thuộc ( (viên chức) chỉ là người lao động nên k được hưởng 100% trong khi mọi tiêu chí e đều đủ cả thiếu mỗi 2 từ (viên chức)

   Xóa
  3. Nghị định này chỉ áp dụng đối với viên chức y tế. Nếu bạn chưa có viên chức thì không được hưởng.

   Xóa
  4. Nặc danh14:36

   tôi thấy nhiều đơn vị ngay cả các bác sĩ thuộc khối điều trị, cũng không được xét hưởng ưu đãi mà chỉ xét cho viên chức khối dự phòng? vậy theo QĐ thì Viên chức là y bác sĩ đang làm tại các Trung tâm y tế huyện thuộc khối điều trị có đưởng hưởng chính sách ưu đãi nghề không

   Xóa
 13. Nặc danh20:26

  Tôi thấy ở trung tâm y tế có nhiều anh, chị em trong thời gian chống dịch luôn ở các điểm nóng , khu cách ly, điều trị nhưng quy định mã ngạch V.08 nên không được hưởng, trong khi nhiều người khác trong đợt dịch không tham gia gì nhưng vẫn hưởng 100. Vì vậy cần xem xét những người thực tế tham gia chống dịch

  Trả lờiXóa
 14. Nặc danh20:08

  Xin hỏi những nhân viên y tế là kỹ sư, cử nhân hoá, sinh làm công việc xét nghiệm thì được xếp mã ngạch nào ạ?

  Trả lờiXóa
 15. Nặc danh21:23

  Xin cho hỏi ạ! Tôi là kỹ thuật viên gây mê trung cấp nay tôi học cử nhân điều dưỡng đa khoa.Vậy thủ tục như thế nào để tôi được chuyển qua mã chức danh nghề nghiệp là điều dưỡng ạ

  Trả lờiXóa
 16. Nặc danh10:30

  dạ cho e xin phép hỏi e đang làm bệnh viện công lập giữ chức danh Kỹ sư hạng III thì có được thi thăng hạng lên hạng II không ạ vì e thấy chức danh kỹ sư chủ yếu thuộc bộ khoa học công nghệ, e cảm ơn ạ

  Trả lờiXóa
 17. Nặc danh15:37

  Xin cho em hỏi y sĩ hạng IV có phải chuẩn hóa trình độ cao đẳng không

  Trả lờiXóa
 18. Nặc danh18:50

  Xin hỏi em đang giữ chức danh điều dưỡng hạng 4, em có bằng cao đẳng dược thì có thể xem xét chuyển qua dược sĩ hạng 3 được ko ạ

  Trả lờiXóa
 19. Nặc danh22:46

  cho e hỏi Kỹ sư môi trường mã ngạch V05.02.07 có được nhận phụ cấp nghề ngành y tế ko ạ

  Trả lờiXóa
 20. Nặc danh15:24

  Cho tôi hỏi công nghệ sinh học xếp mã ngạch công chức gì ạ vì thực tế học CN sinh học ra làm trong lab tại các bv nhiều mà

  Trả lờiXóa
 21. Nặc danh14:39

  Xin hỏi: Hiện tại tôi tốt nghiệp đại học ngành Kỹ sư Công nghệ thực phẩm và hiện đang giữ ngạch Kỹ sư hạng III mã số V.05.02.07 thì tôi có được chuyển sang ngạch dinh dưỡng hạng III mã số V.08.09.25 không?

  Trả lờiXóa
 22. Nặc danh14:42

  cho hỏi: tôi là kỹ thuật y hạng III, làm việc theo dạng hợp đồng đã được 7 năm, bậc lương hiện hưởng là 3,0. Tôi thi đậu biên chế thì bậc lương có quay lại bậc 1 là 2,34 không? Xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
 23. Nặc danh15:57

  Y tế trường học khi có đầy đủ bằng YTế công cộng. cho hỏi có thăng hạng được không

  Trả lờiXóa
 24. Nặc danh15:12

  Không có mã ngạch cao đẳng y sỹ vậy ad

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đối với chức danh y sĩ, Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ, yêu cầu trình độ đào tạo đối với chức danh y sĩ (hạng IV) là tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp và không quy định chuẩn hoá trình độ cao đẳng. Nên chỉ có mã ngạch chức danh y sĩ hạng IV (mã V.08.03.07)

   Xóa
  2. Nặc danh15:19

   Chào bạn, mình biên chế y sĩ đa khoa hệ TC, mình đang phân vân học lên hệ CĐ, vì chưa có mã nghạch của Cđ, theo ad thì tương lai liệu có mã nghạch cao đẳng y sĩ ko ạ? Cảm ơn.

   Xóa
 25. Nặc danh22:44

  Xin hỏi chuyên ngành công nghệ sinh học được xếp mã ngạch viên chức gì trong cơ sở y tế ạ

  Trả lờiXóa
 26. Nặc danh15:43

  Xin hỏi: Hiện tại tôi là Kỹ sư môi trường và hiện đang giữ ngạch Kỹ sư hạng III mã số V.05.02.07, tôi đã học xong Thạc sĩ Y tế công cộng thì tôi có được chuyển sang ngạch Y tế công cộng hạng III mã số V.08.04.10 theo hướng dẫn Thông tư 03/2022/TT-BYT ? Xin cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 27. Nguyễn Đại11:29

  Cho mình hỏi ạ. Mình học Cao đẳng kỹ thuật thiết bị y tế thì được xếp vào mã chức danh nghệ nghiệp nào ạ. Rất mong AD phản hồi. Mình xin cảm ơn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nguyễn Đại16:32

   Rất mong Ad phản hồi giúp câu hỏi của mình ạ

   Xóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,39,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,48,CCCD,10,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,80,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Bảng mã ngạch viên chức ngành y tế mới nhất 2024
Bảng mã ngạch viên chức ngành y tế mới nhất 2024
Danh mục mã ngạch mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế (bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, an toàn thực phẩm) mới nhất 2024.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-ETM-rDiVT-23jazhyikuc_EVVLp2XBn0wy5X5o2iVhuVXCdjYBc404iyevYKo3SyMmx5ZPJO-U2UwYFLxfAudRX-ynmP5WGMGg_m3YSsGwyoPNo47HPFPpBZ88MXI4MKgTMH7PHIEkk/w200-h152/ngach-bac-si_New.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-ETM-rDiVT-23jazhyikuc_EVVLp2XBn0wy5X5o2iVhuVXCdjYBc404iyevYKo3SyMmx5ZPJO-U2UwYFLxfAudRX-ynmP5WGMGg_m3YSsGwyoPNo47HPFPpBZ88MXI4MKgTMH7PHIEkk/s72-w200-c-h152/ngach-bac-si_New.png
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2020/03/bang-ma-ngach-vien-chuc-nganh-y-te-moi.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2020/03/bang-ma-ngach-vien-chuc-nganh-y-te-moi.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content