Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp quân đội 2023

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp
Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp quân đội được phân loại thành 4 nhóm lương và trình độ gồm Cao cấp Đại học (tức QNCN cao cấp nhóm 1), Cao cấp cao đẳng (tức QNCN cao cấp nhóm 2), Trung cấp (tức QNCN trung cấp nhóm 1) và Sơ cấp (tức QNCN sơ cấp nhóm 1).

Sau đây là chi tiết 3 Bảng lương gồm:

 1. Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp áp dụng đến ngày 30/6/2023 vẫn tính theo mức lương và hệ số lương như quy định hiện hành, tức là dựa trên mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng.
 2. Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp tính theo mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng (áp dụng từ ngày 01/7/2023 theo Nghị quyết của Quốc hội được thông qua vào ngày 11/11/2022)
 3. Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp khi cải cách tiền lương (theo Nghị quyết 27).

Cụ thể như sau:

1. Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp hiện hành (áp dụng mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng)

Nhóm lương và trình độ
Bậc lương
Quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng
MỨC LƯƠNG ĐẾN NGÀY 30/6/2023
Hệ số lương quân hàm
Hệ số phụ cấp công vụ
Hệ số phụ cấp thâm   niên nghề
Tổng hệ số lương
Tiền lương 1 tháng
(lương cơ sở 1,49 triệu)
Cao cấp Đại học
(Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp nhóm 1)
1
Thiếu uý
3,85
0,96
4,81
7.166.900
2
Trung uý
4,20
1,05
0,25
5,50
8.195.000
3
Thượng uý
4,55
1,14
0,41
6,10
9.089.000
4
Đại uý
4,90
1,23
0,59
6,71
9.997.900
5
Đại uý
5,25
1,31
0,79
7,35
10.951.500
6
Thiếu tá
5,60
1,40
1,01
8,01
11.934.900
7
Thiếu tá
5,95
1,49
1,25
8,69
12.948.100
8
Trung tá
6,30
1,58
1,51
9,39
13.991.100
9
Trung tá
6,65
1,66
1,80
10,11
15.063.900
10
Trung tá
6,70
1,68
2,01
10,39
15.481.100
11
Thượng tá
7,35
1,84
2,43
11,61
17.298.900
12
Thượng tá
7,70
1,93
2,77
12,40
19.835.200
Cao cấp cao đẳng (Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp nhóm 2)
1
Thiếu uý
3,65
0,91
4,56
6.794.400
2
Trung uý
4,00
1,00
0,20
5,20
7.748.000
3
Trung uý
4,35
1,09
0,35
5,79
8.627.100
4
Thượng uý
4,70
1,18
0,38
6,25
9.312.500
5
Đại uý
5,05
1,26
0,56
6,87
10.236.300
6
Thiếu tá
5,40
1,35
0,76
7,51
11.189.900
7
Thiếu tá
5,75
1,44
0,98
8,17
12.173.300
8
Trung tá
6,10
1,53
1,22
8,85
13.186.500
9
Trung tá
6,45
1,61
1,48
9,55
14.229.500
10
Thượng tá
6,80
1,77
2,01
10,27
15.302.300
11
Thượng tá
7,15
2,07
2,43
11,01
17.617.600
12
Thượng tá
7,70
1,93
2,46
12,09
16.404.900
Trung cấp
(QNCN trung cấp nhóm 1)
1
Thiếu uý
3,50
0,88
4,38
6.526.200
2
Thiếu uý
3,80
0,95
4,75
7.077.500
3
Trung uý
4,10
1,03
0,25
5,37
8.593.600
4
Trung uý
4,40
1,10
0,40
5,90
8.791.000
5
Thượng uý
4,70
1,18
0,56
6,44
9.595.600
6
Đại uý
5,00
1,25
0,75
7,00
10.430.000
7
Thiếu tá
5,30
1,33
0,95
7,58
11.294.200
8
Thiếu tá
5,60
1,40
1,18
8,18
12.188.200
9
Thiếu tá
5,90
1,48
1,42
8,79
13.097.100
10
Trung tá
6,20
1,55
1,67
9,42
14.035.800
Sơ cấp
(QNCN sơ cấp nhóm 1)
1
Thiếu uý
3,20
0,80
4,00
5.960.000
2
Thiếu uý
3,45
0,86
4,31
6.421.900
3
Thiếu uý
3,70
0,93
0,19
4,81
7.166.900
4
Trung uý
3,95
0,99
0,32
5,25
7.822.500
5
Trung uý
4,20
1,05
0,46
5,71
8.507.900
6
Thượng uý
4,45
1,11
0,62
6,19
9.223.100
7
Thượng uý
4,70
1,18
0,80
6,67
9.938.300
8
Đại uý
4,95
1,24
0,99
7,18
10.698.200
9
Đại uý
5,20
1,30
1,20
7,70
11.473.000
10
Thiếu tá
5,45
1,36
1,42
8,23
12.262.700

Tham khảo thêm: Bảng lương sĩ quan quân đội công an từ năm 2022

2. Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp (tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng)

Nhóm lương và trình độ
Bậc lương
Quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng
MỨC LƯƠNG TỪ NGÀY 01/7/2023
Hệ số lương quân hàm
Hệ số phụ cấp công vụ
Hệ số phụ cấp thâm   niên nghề
Tổng hệ số lương
Tiền lương 1 tháng
(lương cơ sở 1,8 triệu)
Cao cấp Đại học (Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp nhóm 1)
1
Thiếu uý
3,85
0,96
4,81
8.658.000
2
Trung uý
4,20
1,05
0,25
5,50
9.900.000
3
Thượng uý
4,55
1,14
0,41
6,10
10.980.200
4
Đại uý
4,90
1,23
0,59
6,71
12.078.000
5
Đại uý
5,25
1,31
0,79
7,35
13.230.000
6
Thiếu tá
5,60
1,40
1,01
8,01
14.418.000
7
Thiếu tá
5,95
1,49
1,25
8,69
15.642.000
8
Trung tá
6,30
1,58
1,51
9,39
16.902.000
9
Trung tá
6,65
1,66
1,80
10,11
18.198.000
10
Trung tá
6,70
1,68
2,01
10,39
18.702.000
11
Thượng tá
7,35
1,84
2,43
11,61
20.898.000
12
Thượng tá
7,70
1,93
2,77
12,40
22.320.000
Cao cấp cao đẳng
(Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp nhóm 2)
1
Thiếu uý
3,65
0,91
4,56
8.208.000
2
Trung uý
4,00
1,00
0,20
5,20
9.360.000
3
Trung uý
4,35
1,09
0,35
5,79
10.422.000
4
Thượng uý
4,70
1,18
0,38
6,25
11.250.000
5
Đại uý
5,05
1,26
0,56
6,87
12.366.000
6
Thiếu tá
5,40
1,35
0,76
7,51
13.518.000
7
Thiếu tá
5,75
1,44
0,98
8,17
14.706.000
8
Trung tá
6,10
1,53
1,22
8,85
15.930.000
9
Trung tá
6,45
1,61
1,48
9,55
17.190.000
10
Thượng tá
6,80
1,77
2,01
10,27
18.486.000
11
Thượng tá
7,15
2,07
2,43
11,01
19.818.000
12
Thượng tá
7,70
1,93
2,46
12,09
21.762.000
Trung cấp
(QNCN trung cấp nhóm 1)
1
Thiếu uý
3,50
0,88
4,38
7.884.000
2
Thiếu uý
3,80
0,95
4,75
8.550.000
3
Trung uý
4,10
1,03
0,25
5,37
9.666.000
4
Trung uý
4,40
1,10
0,40
5,90
10.620.000
5
Thượng uý
4,70
1,18
0,56
6,44
11.520.000
6
Đại uý
5,00
1,25
0,75
7,00
12.600.000
7
Thiếu tá
5,30
1,33
0,95
7,58
13.644.000
8
Thiếu tá
5,60
1,40
1,18
8,18
14.724.000
9
Thiếu tá
5,90
1,48
1,42
8,79
15.822.600
10
Trung tá
6,20
1,55
1,67
9,42
16.956.000
Sơ cấp
(QNCN sơ cấp nhóm 1)
1
Thiếu uý
3,20
0,80
4,00
7.200.000
2
Thiếu uý
3,45
0,86
4,31
7.758.000
3
Thiếu uý
3,70
0,93
0,19
4,81
8.658.000
4
Trung uý
3,95
0,99
0,32
5,25
9.450.000
5
Trung uý
4,20
1,05
0,46
5,71
10.278.000
6
Thượng uý
4,45
1,11
0,62
6,19
11.142.000
7
Thượng uý
4,70
1,18
0,80
6,67
12.006.000
8
Đại uý
4,95
1,24
0,99
7,18
12.924.000
9
Đại uý
5,20
1,30
1,20
7,70
13.860.000
10
Thiếu tá
5,45
1,36
1,42
8,23
14.814.000

3. Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp (dự kiến áp dụng sau khi cải cách chế độ tiền lương)

Nhóm lương và trình độ
Bậc lương
Quân hàm Quân nhân chuyên nghiệp tương ứng
MỨC LƯƠNG  SAU CẢI CÁCH THEO N.Q 27
Lương chức danh (65%)
Lương quân hàm (35%)
Lương phụ cấp thâm niên nghề
Tiền lương 1 tháng
Tỉ lệ tăng so với Bảng lương 2020
(%)
Cao cấp Đại học
1
Thiếu uý
9.000.000
4.600.000
13.600.000
77
2
Trung uý
9.500.000
5.000.000
570.000
15.070.000
71
3
Thượng uý
10.000.000
5.700.000
900.000
16.600.000
70
4
Đại uý
10.500.000
6.400.000
1.260.000
18.160.000
69
5
Đại uý
11.000.000
6.400.000
1.650.000
19.050.000
62
6
Thiếu tá
11.500.000
7.100.000
2.070.000
20.670.000
61
7
Thiếu tá
12.000.000
7.100.000
2.520.000
21.620.000
56
8
Trung tá
12.500.000
7.800.000
3.000.000
23.300.000
55
9
Trung tá
13.000.000
7.800.000
3.510.000
24.310.000
50
10
Trung tá
13.500.000
7.800.000
4.050.000
25.350.000
53
11
Thượng tá
14.000.000
8.500.000
4.620.000
27.120.000
46
12
Thượng tá
14.500.000
8.500.000
5.220.000
28.220.000
42
Cao cấp cao đẳng
1
Thiếu uý
8.300.000
4.300.000
12.600.000
73
2
Trung uý
8.800.000
4.700.000
440.000
13.940.000
68
3
Trung uý
9.300.000
4.700.000
744.000
14.744.000
59
4
Thượng uý
9.800.000
5.100.000
784.000
15.684.000
57
5
Đại uý
10.300.000
5.500.000
1.133.000
16.933.000
54
6
Thiếu tá
10.800.000
5.900.000
1.512.000
18.212.000
52
7
Thiếu tá
11.300.000
5.900.000
1.921.000
19.121.000
46
8
Trung tá
11.800.000
6.300.000
2.360.000
20.460.000
45
9
Trung tá
12.300.000
6.300.000
2.829.000
21.429.000
40
10
Thượng tá
12.800.000
6.700.000
3.328.000
22.828.000
39
11
Thượng tá
13.300.000
6.700.000
3.857.000
23.857.000
35
12
Thượng tá
13.800.000
6.700.000
4.416.000
24.916.000
29
Trung cấp
1
Thiếu uý
7.600.000
4.000.000
11.600.000
66
2
Thiếu uý
8.100.000
4.000.000
12.100.000
59
3
Trung uý
8.600.000
4.400.000
516.000
13.516.000
57
4
Trung uý
9.100.000
4.400.000
819.000
14.319.000
52
5
Thượng uý
9.600.000
4.800.000
1.152.000
15.552.000
51
6
Đại uý
10.100.000
5.200.000
1.515.000
16.815.000
50
7
Thiếu tá
10.600.000
5.600.000
1.908.000
18.108.000
49
8
Thiếu tá
11.100.000
5.600.000
2.331.000
19.031.000
45
9
Thiếu tá
11.600.000
5.600.000
2.784.000
19.984.000
42
10
Trung tá
12.100.000
6.000.000
3.267.000
21.367.000
42
Sơ cấp
1
Thiếu uý
6.900.000
3.700.000
10.600.000
66
2
Thiếu uý
7.400.000
3.700.000
11.100.000
61
3
Thiếu uý
7.900.000
3.700.000
395.000
11.995.000
56
4
Trung uý
8.400.000
4.100.000
672.000
13.172.000
57
5
Trung uý
8.900.000
4.100.000
979.000
13.979.000
53
6
Thượng uý
9.400.000
4.500.000
1.316.000
15.216.000
54
7
Thượng uý
9.9 00.000
4.500.000
1.683.000
16.083.000
51
8
Đại uý
10.400.000
4.900.000
2.080.000
17.380.000
51
9
Đại uý
10.900.000
4.900.000
2.507.000
18.307.000
49
10
Thiếu tá
11.400.000
5.300.000
2.964.000
19.664.000
49

* Còn đây là Dự thảo bảng lương QNCN (Cập nhật tháng 4/2023) (Theo nguồn của thành viên Wikipedia kT3.NdpM)

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp_1
Dự thảo Bảng lương QNCN 

Lưu ý trong bảng lương này:

1. Giữ nguyên cao cấp, trung cấp, sơ cấp như bảng lương trên.
2. Bỏ cột mục phụ cấp thâm niên nghề (vì chỉ mang tính tương đối). Phụ cấp thâm niên nghề thì tự mỗi cá nhân xác định = (phụ cấp chức danh hoặc quân hàm) x (% của số năm công tác) 
4. Bổ sung thêm cột lương phụ cấp công vụ vào bảng lương. 
5. Cập nhật cơ sở tính lương QNCN theo chức danh, chuyên môn nghiệp vụ (Không tính lương theo 70% chức danh, 30% Quân hàm. Như vậy, việc phiên quân hàm chỉ mang tính chất hình tượng, biểu trưng).
6. Tỉ lệ sau cải cách tăng tương đối đều nhau dao động từ 39% đến 51%. 
7. Đảm bảo tương quan tiền lương. Giữa Thượng tá QNCN tương đương với Thượng tá sĩ quan giữ chức trợ lý tương đương trung đoàn trưởng./.
Minh Hùng (Tổng hợp)

Tham khảo:

Ý KIẾN

Tổng số: 26
 1. dự kiến chứ ko phải thật đâu đúng ko

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng rồi bạn, đây chỉ là bảng lương 2021 dự kiến. Tuy nhiên, Bảng lương chính thức cũng sẽ gần giống như vậy, không có thay đổi nhiều đâu bạn.

   Xóa
  2. Cho mình hỏi cách tính bậc lương (Bậc 1, 2, 3, 4 ....) trong Quân đội và Công an như thế nào?

   Xóa
  3. Hiện chưa có hướng dẫn cụ thể nhé bạn.

   Xóa
  4. Nặc danh21/12/21

   bâc 1,2,3 là con số cụ thể rồi bạn nhé. khi tốt nghiệp - quân nhân chuyên nghiệp đạt thiếu úy trở xuống sau 2 năm sẽ tăng 1 bậc, với trung úy trở lên thì sau 3 năm sẽ tăng 1 bậc. khi tăng đến bậc lương vượt quá quân hàm hiện tại thì quân nhân chuyên nghiệp sẽ được tăng quân hàm,
   còn sĩ quan thì sẽ tăng quân hàm và bậc lương không phụ thuộc nhau.

   Xóa
  5. Nặc danh15/10/22

   Cho mình hỏi nếu lương cơ sở lên 1.8 thì là bao tiền 1 tháng

   Xóa
  6. Nặc danh17/4/23

   Bảng lương này đã tính các khoản trừ( tiền ăn,bhxh) chưa bạn?

   Xóa
 2. XIN HỎI LƯƠNG CƠ SỞ 1TR6 Ở NĂM 2020 !
  HAY 1TR490

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hiện tại lương cơ sở vẫn là 1.490.000 đồng. Theo dự kiến đến 01/1/2021 mới tăng lên 1,6 triệu đồng.

   Xóa
 3. Bảng lương QNCN 2020 hình như có gì sai sai. Cụ thể nhóm lương cao cấp 1, bậc 9 lên 10 (từ 6,65 lên 6,7) vô lý không biết có sự nhầm lẫn ko?

  Trả lờiXóa
 4. Vậy cho mình hỏi nếu ko giữ chức danh thì ko đc lãnh lương chức danh hay sao ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng rồi bạn.

   Xóa
  2. Nặc danh11/2/22

   Chức danh và chức vụ là 2 khái niệm khác nhau hoàn toàn bạn nhé . Chức danh là chỉ 1 nghề nghiệp được tổ chức chính trị, xã hội công nhận , ví dụ : Bác sỹ , giáo viên , quân nhân , giáo sư, tiến sỹ . Còn chức vụ thì ví dụ như là : Giám đốc , trưởng phòng ..vv

   Xóa
  3. Hieuleuleu17/11/22

   Ví dụ như mình là 1 quân nhân chuyên nghiệp - chức vụ Vận động viên - thì cí lương chức danh k ạ

   Xóa
 5. thông tin này chính xác không ạ

  Trả lờiXóa
 6. Có chức danh.lái xe không?? Bạn

  Trả lờiXóa
 7. Nặc danh11/2/22

  Quân nhân chuyên nghiệp có những chức danh gì vậy ?

  Trả lờiXóa
 8. Nặc danh21/5/22

  Viết sai nhé
  Cao cấp 1 (đại học) bậc 10 hệ số 7.0 là thượng tá QNCN.

  Trả lờiXóa
 9. Nặc danh16/6/22

  Ngáo ..lương sơ cấp cao hơn lương Trung cấp

  Trả lờiXóa
 10. Nặc danh30/6/22

  Cao cấp 1 trung tá làm gì có 3 hệ số thành 9 năm ak, thượng tá 2 hệ số, mà cao cấp 2 thượng tá 2 hệ 7,15 lên thượng tá 3 là 7,5 đâu mà lên 7,7

  Trả lờiXóa
 11. Nặc danh24/10/22

  cho mình hỏi, mình trung úy, cc1, h số 4,20. bậc 2/12, thì lương mới thế nào ạ, (QNCN)

  Trả lờiXóa
 12. Nặc danh13/2/23

  Tôi muốn hỏi, ở lương CC1, hệ số trung tá 2 (6.65) lên trung tá 3 (6.7) có đúng không ạ? Nếu vậy thì CC1 phải nhận 9 năm 2// ạ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh17/2/23

   Họ đánh sai đó bạn. Bậc 10 là 7.0 lên thượng tá rồi bạn nhé!

   Xóa
 13. Nặc danh12/3/23

  Xin hỏi: Tôi đóng BH liên tục từ năm 1997; đến 2010 chuyển VCQP; năm 2023 chuyển 2// QNCN CC1 hệ số 6,65. Vậy thời gian nhập ngũ được tính từ thời điểm nào? Và số năm công tác được tính từ thời điểm nào? Cảm ơn!

  Trả lờiXóa
 14. Nặc danh10/5/23

  Lương qncn như thế chỉ đủ nuôi gia đình .chứ ko có dư so với vật giá như hiện giờ
  Cần có chính sách cao hơn mới thu hút nhiều người
  Qncn đả xin xuất ngủ nhiều lắm rồi gì ko đủ trang trải cuộc sống

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,32,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,26,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,44,CCCD,1,CMND,15,Cư trú,20,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,54,Giấy tờ xe,32,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,93,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,81,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,9,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp quân đội 2023
Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp quân đội 2023
Bảng lương, hệ số lương quân nhân chuyên nghiệp quân đội cao cấp, cao đẳng, trung cấp năm 2023 và dự kiến bảng lương cải cách theo Nghị quyết 27.
https://1.bp.blogspot.com/-K9XJWH3FxGU/YVHSsURNCaI/AAAAAAAAOtc/LnuiHelodSEgozlfWEeKuPBKg4QU8AJfQCLcBGAsYHQ/w200-h184/quannhan_New.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-K9XJWH3FxGU/YVHSsURNCaI/AAAAAAAAOtc/LnuiHelodSEgozlfWEeKuPBKg4QU8AJfQCLcBGAsYHQ/s72-w200-c-h184/quannhan_New.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2020/02/bang-luong-quan-nhan-chuyen-nghiep-2021.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2020/02/bang-luong-quan-nhan-chuyen-nghiep-2021.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content