Bảng xếp lương theo hệ số viên chức ngành y tế mới nhất

Bảng xếp lương theo hệ số, bậc lương mới nhất ngành y tế (bác sĩ, dược sĩ, y sĩ, y tế công cộng, dân số viên, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y).

xếp lương theo hệ số viên chức ngành y tế
Theo quy định hiện hành, có 4 bảng xếp lương theo hệ số, bậc lương, chức danh nghề nghiệp của viên chức ngành y tế (bao gồm: Bác sĩ, dược sĩ, y sĩ, y tế công cộng, dân số viên, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y và khúc xạ nhãn khoa). Các bảng lương này được áp dụng theo Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Sau đây là Bảng lương mới nhất của viên chức ngành y tế, đội ngũ y bác sĩ, cán bộ y tế áp dụng đến ngày 30/6/2024 (áp dụng mức lương cơ sở hiện hành là 1,8 triệu đồng/tháng). Còn bảng lương dự kiến theo Nghị quyết 27 về cải cách tiền lương (áp dụng từ ngày 01/7/2024) hiện chưa có.

Bảng lương viên chức ngành y tế cụ thể như sau:

1. Bảng lương Bác sĩ cao cấp hạng I; Bác sĩ y học dự phòng cao cấp hạng I; Dược sĩ cao cấp hạng I; Y tế công cộng cao cấp 

Bảng lương này áp dụng hệ số lương viên chức loại A3, nhóm A3.1, thuộc bảng lương số 3 của Cán bộ công chức. 
Đơn vị: triệu đồng/tháng
Hệ số lương
Bậc 1
Bậc 2
Bậc 3
Bậc 4
Bậc 5
Bậc 6
6.2
6.56
6.92
7.28
7.64
8.0
Mức lương cũ
9.238
9.774
10.311
10.847
11.384
11.920
Mức lương đến 30/6/2024
11.160
11.808
12.456
13.104
13.752
14.400

2. Bảng lương Bác sĩ chính hạng II, bác sĩ y học dự phòng chính hạng II, Dược sĩ chính hạng II, Y tế công cộng chính hạng II, dân số viên hạng II; Điều dưỡng hạng II; Hộ sinh hạng II, Kỹ thuật y hạng II

Bảng lương này áp dụng hệ số lương viên chức loại A2, nhóm A2.1, thuộc bảng lương số 3.
Đơn vị: triệu đồng/tháng
Hệ số lương
Bậc 1
Bậc 2
Bậc 3
Bậc 4
Bậc 5
Bậc 6
Bậc 7
Bậc 8
4.4
4.74
5.08
5.42
5.76
6.1
6.44
6.78
Mức lương cũ
6.556
7.063
7.569
8.076
8.582
9.089
9.596
10.102
Mức lương đến 30/6/2024
7.920
8.532
9.144
9.756
10.368
10.980
11.592
12.204

3. Bảng lương Bác sĩ hạng III, bác sĩ y học dự phòng hạng III, Dược sĩ hạng III, Y tế công cộng hạng III, dân số viên hạng III; Điều dưỡng hạng III; Hộ sinh hạng III; Kỹ thuật y hạng III; Khúc xạ nhãn khoa hạng III (áp dụng hệ số lương viên chức loại A1 - Bảng 3)

Bảng lương này áp dụng hệ số lương viên chức loại A1 - Bảng 3.
Đơn vị: triệu đồng/tháng
Hệ số lương
Bậc 1
Bậc 2
Bậc 3
Bậc 4
Bậc 5
Bậc 6
Bậc 7
Bậc 8
Bậc 9
2.34
2.67
3.0
3.33
3.66
3.99
4.32
4.65
4.98
Mức lương cũ
3.487
3.978
4.470
4.962
5.453
5.945
6.437
6.929
7.420
Mức lương đến 30/6/2024
4.212
4.806
5.400
5.994
6.588
7.182
7.776
8.370
8.964

 4. Bảng lương Y sĩ; Dược hạng IV; dân số viên hạng IV; Điều dưỡng hạng IV; Hộ sinh hạng IV; Kỹ thuật y hạng IV (áp dụng hệ số lương viên chức loại B, bảng 3)

Bảng lương này áp dụng hệ số lương viên chức loại B, bảng lương số 3.
Đơn vị: triệu đồng/tháng
Hệ số lương
Bậc 1
Bậc 2
Bậc 3
Bậc 4
Bậc 5
Bậc 6
Bậc 7
Bậc 8
Bậc 9
Bậc 10
Bậc 11
Bậc 12
1.86
2.06
2.26
2.46
2.66
2.86
3.06
3.26
3.46
3.66
3.86
4.06
Mức lương cũ
2.771
3.069
3.367
3.665
3.963
4.261
4.559
4.857
5.155
5.453
5.751
6.049
Mức lương đến
3.348
3.708
4.068
4.428
4.788
5.148
5.508
5.868
6.228
6.588
6.948
7.308

Với quy định về chế độ tiền lương và phụ cấp như trên (áp dụng mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng) thì bác sĩ sau khi học 6 năm và 18 tháng thực hành (để được cấp chứng chỉ hành nghề), nếu tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập thì mới được hưởng hệ số lương bậc 1 là 2,34 x 1.800.000 đồng = 4.212.000 đồng.

Nếu cộng thêm phụ cấp ưu đãi nghề là 40% tổng mức lương thì mức thu nhập là 5.896.800 đồng (chưa trừ nộp bảo hiểm xã hội, BHYT). Mức lương này hiện quá thấp nên Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở; thực hiện phụ cấp theo nghề mức cao nhất đối với viên chức ngành y tế và đang xem xét nâng hệ số lương khởi điểm của bác sĩ từ 2,34 lên 2,67, tức tăng 1 bậc

Theo Nghị định 05/2023/NĐ-CP thì mức phụ cấp ưu đãi 100% (so với mức 40% hiện hành) áp dụng đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở đến hết ngày 31/12/2023 gồm viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng (bao gồm cả kiểm dịch y tế biên giới); làm chuyên môn y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

Một số lưu ý về cách xếp lương theo hạng và hệ số

- Chức danh nghề nghiệp của cán bộ y tế được phân thành 3 hạng: hạng I dành cho cán bộ cao cấp, hạng II là sơ cấp và hạng III là người có trình độ chuyên môn thấp hơn. Nhân viên y tế cao cấp tương đương công chức hạng A3, ví dụ nhóm A3.1 có hệ số lương từ 6,2 đến 8. Nhân viên y tế cơ sở tương đương công chức hạng A2, nhóm A2.1 có hệ số lương từ 4,4 đến 6,78. Những người có trình độ chuyên môn thấp hơn thì tương đương công chức hạng A1, hệ số lương từ 2,34 đến 4,98.

- Đối với nhân viên y tế trường học được xếp lương tương ứng loại B (hệ số lương từ 1,86 - 4,06) hoặc loại A0 (hệ số lương từ 2,1- 4,89), được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề tối đa 20% so với mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Nếu có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp bác sĩ, y sĩ quy định tại Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV thì được xem xét bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, y sĩ. Khi đó nhân viên y tế sẽ có mã số mã ngạch theo chức danh đã bổ nhiệm. (công văn 3561/BGDĐT-NGCBQLCSGD hướng dẫn việc bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức làm công việc hỗ trợ phục vụ trong trường học).

- Về bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành y tế hạng IV:

 • Viên chức đã được tuyển dụng và hiện đang hưởng lương ở các ngạch hộ lý, y công, dược tá, điều dưỡng sơ cấp, hộ sinh sơ cấp, kỹ thuật viên sơ cấp y trước đây (theo bảng lương viên chức loại C) mà chưa được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế hạng IV, đến nay đã đi học và có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng trở lên, nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế hạng IV theo quy định thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế hạng IV và được xếp hưởng theo bảng lương viên chức loại B nếu viên chức đó có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc được xếp hưởng theo bảng lương viên chức loại A0 nếu viên chức đó có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng.
 • Viên chức đã được bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV, Hộ sinh hạng IV, Kỹ thuật y hạng IV, Dược hạng IV, Dân số viên hạng IV và đang được xếp theo hệ số lương của bảng lương viên chức loại B (từ hệ số 1,86 đến hệ số 4,06), đến nay đã chuẩn hoá và có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng theo đúng chuyên ngành, nhóm ngành đào tạo thì đủ điều kiện để được chuyển xếp lương theo hệ số lương của bảng lương viên chức loại A0 (từ hệ số 2,1 đến hệ số 4,89) theo quy định về chuyển xếp lương tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
 • Viên chức chuyên ngành y tế đã được bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp hạng IV (Điều dưỡng hạng IV, Hộ sinh hạng IV, Kỹ thuật y hạng IV, Dược hạng IV, Dân số viên hạng IV), mà có bằng tốt nghiệp trình độ tốt nghiệp đại học theo đúng chuyên ngành, nhóm ngành đào tạo thì đảm bảo đủ tiêu chuẩn điều kiện để được chuyển xếp lương theo hệ số lương của bảng lương viên chức loại A0 (từ hệ số 2,1 đến hệ số 4,89).

- Về chuẩn hoá trình độ cao đẳng đối với chức danh Dân số viên hạng IV: Viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp Dân số hạng IV mà có trình độ trung cấp thì tiếp tục xếp theo hệ số lương của bảng lương viên chức loại B. Trường hợp viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp Dân số viên hạng IV có trình độ cao đẳng hoặc trình độ đại học thì đủ điều kiện để chuyển xếp lương theo các hệ số lương của bảng lương viên chức loại A0 (từ hệ số 2,1 đến hệ số 4,89) theo quy định về xếp lương tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Các văn bản hướng dẫn về lương của cán bộ y tế:

 • Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ, bổ sung thêm nhóm chức danh bác sĩ y học dự phòng
 • Thông tư liên tịch 11/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng, quy định mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế công cộng
 • Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
 • Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược, quy định mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp dược
 • Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số
 • Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa./.
Minh Hùng (tổng hợp)

Ý KIẾN

 1. Nặc danh15:48

  Bản thân tôi công tác trong ngành y tế được 15 năm, Năm 2006 bản thân tôi nhận quyết định 58 hợp đồng lao động của huyện đến nam 2015 là quyết định 58 của huyện hết hiệu lực và năm 2016 bản thân tôi thi đậu viên chức làm công y tế vậy tôi xin hỏi bản thân được hưởng thâm niên hay không

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Theo tôi biết ngành y tế không có chế độ thâm niên.....

   Xóa
  2. Nặc danh10:54

   Có chứ.

   Xóa
  3. Nặc danh19:00

   Y tế làm gì có thâm niên

   Xóa
  4. Nặc danh15:05

   chỉ có thâm niên vượt khung thôi bác ạ .chứ ko có thâm niên như ngành giáo dục hiện đang đuợc hưởng

   Xóa
 2. Đưa lên là 2022 sẽ tăng nhưng tới giờ vân chưa tăng......

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Do tình hình dịch bệnh Covid nên việc tăng lương vẫn bị tạm hoãn cho đến giờ.

   Xóa
 3. Nặc danh10:25

  đến tháng nào được áp dụng tăng lương cho nghành y vậy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh20:52

   Làm viên chức y sỹ hạng 4 trong trường mầm non nếu xét lương theo vị trí voeecj làm tho đc bn

   Xóa
 4. Nặc danh10:28

  lương nghành y quá thấp áp lực thì cao đề nghị nhà nước sớm có chế độ đặc thù tăng lương cho nhân viên y tế

  Trả lờiXóa
 5. Nặc danh18:37

  Cũng là cơ quan nhà nước mà sao mước lương ngành y so với các ngành khác nó lạ lắm.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh16:14

   học lâu năm nhất, làm vất vả nhất, trực thâu đêm, tốt ko ai nói gì dấu vào tù như chơi lạ thật đấy hi sinh tất cả việc nhà

   Xóa
 6. Nặc danh11:06

  Nhà nước đã có chính sách lương cho ngành y tế quá bạc đãi, so với số lượng công việc khổng lồ họ đã phải làm

  Trả lờiXóa
 7. Nặc danh11:07

  Sự bất công quá lớn cho lương ngành y tế

  Trả lờiXóa
 8. Nặc danh23:15

  Sai lầm quá lớn khi học và theo nghề y. Cái nghề gì mà bạc bẽo thấy ớn, dân thì chửi, đánh y bs, lương thì quá thấp, công việc thì cả núi. Lúc nào cũng thấy nói tăng lương cho nvyt mà toàn thấy tăng ở báo đài ti vi chứ chưa thấy nvyt đc tăng lương mà sau dịch giờ chỉ thấy tăng công việc và áp lực

  Trả lờiXóa
 9. Nặc danh09:29

  Ko có lời để miêu tả

  Trả lờiXóa
 10. Nặc danh07:36

  mài răng đi các bạn đồng nghiệp

  Trả lờiXóa
 11. Nay là nữa tháng 9 rồi... 3 tháng nữa là biết liền ....

  Trả lờiXóa
 12. Nặc danh15:48

  công việc thì tăng lương thì không theo tỉ lệ thuận, toàn nghe nói ko ah

  Trả lờiXóa
 13. Nặc danh10:24

  Các bạn đồng nghiệp ơi, ngành y tế áo trắng thì cũng trắng răng luôn, chờ được tăng lương, tăng phụ cấp của chính phủ thì đi sang thế giới bên kia rồi, chán cảnh nói suông một năm nay rồi chứ có phải giờ mới nói đâu.

  Trả lờiXóa
 14. Nặc danh13:48

  Lương nhân viên y tế trường học mới buồn ! Học y sỹ song vào trường học làm , lương thì thấp chế độ thêm giờ thì nản kinh khủng .!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh00:04

   Cho em hỏi y tế học đường ở trường học có được tăng phần trăm ưu đãi nghề từ ngày 1/1/2023 ko ạ

   Xóa
  2. Nặc danh09:30

   Mình cũng đang rất quan tâm xem viên chức dân số có được hưởng mức phụ cấp 100% không?

   Xóa
  3. Nặc danh13:04

   Rầu

   Xóa
 15. Nặc danh19:33

  dạ cho em hỏi vậy dân số viên có được hưởng 100% k ạ chúng tôi cũng trực và làm như nhau cả thôi ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh07:03

   Đc nhé

   Xóa
  2. Nặc danh07:06

   Thêm điều 7 vào nghị định 56. Nói viên chức y tế dự phòng và tyt cơ sở

   Xóa
  3. Nặc danh19:38

   Nếu tăng phụ cấp cho nhân viên y tế xã phường, mà không tăng cho dân số viên làm tại trạm y tế thì quá bất công, dịch bệnh xảy ra hay tất cả các chương trình y tế tại cơ sở họ đều tham gia như nhau không quản ngày đêm, vì họ cũng là nhân viên của trạm y tế phường

   Xóa
  4. Nặc danh21:03

   k dc nhé

   Xóa
  5. Nặc danh09:09

   Thật quá bất công cán bộ dân số sẽ nghĩ hết

   Xóa
  6. Nặc danh09:09

   Thật quá bất công cán bộ dân số sẽ nghĩ hết

   Xóa
  7. Nặc danh09:11

   Quá bất công ds sẽ nghỉ hết

   Xóa
  8. Nặc danh09:16

   Thà k lên thì k lên hết làm việc thì ngang nhau mà nguoi len người không có sự công bằng ở đâu

   Xóa
  9. Nặc danh13:06

   Bạn đọc chổ nào mà đươc vây. Thêm nản

   Xóa
  10. Nặc danh17:57

   Hợp đồng trong biên chế cũng ko được 100% đây ạ nói chi dân số viên ạ

   Xóa
 16. Nặc danh22:38

  cho mình hỏi mình là dân số viên nhưng mình tốt nghiệp điều dưỡng vậy mình có được hưởng 100 phần trăm phụ cấp k ạ. Vì hiện tại mình trực tham gia chống dịch và các chương trình của trạm ạ.

  Trả lờiXóa
 17. Nặc danh09:29

  nhân viên phụ trách mảng môi trường bệnh viện hưởng ngạch chuyên viên có được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 40 % ko ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh01:08

   Cho tôi hỏi hộ lý làm việc trực tiếp có được hưởng uu đãi nghề 100 không

   Xóa
 18. Nặc danh23:32

  Mình làm hộ lý tại bv thì có hưởng được ưu đãi nghề 100 phần trăm không

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức y tế, thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng; làm chuyên môn y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và Bệnh viện tuyến huyện.

   Xóa
  2. Nặc danh10:46

   Nhân viên y tế ( viên chức) làm tại trung tâm y tế ,khoa khám bệnh có được hưởng ưu đãi 100% ngành k?

   Xóa
  3. Nặc danh19:15

   Khi dịch dã xảy ra chúng tôi là hộ lý vẫn sẵn sàng ngày đêm để phục vụ bệnh nhân là người đi thu gom trực tiếp ,thặm chí còn phải giặc đồ ,bưng cơm , mấy chiến sĩ áo trắng trực ngày trực đem, chúng tôi khi được điều động vào khu cách ly hỗ trợ cho y bs và bệnh nhân tới lúc hỗ trợ cho ngành y tế được gọi là viên chức là công chức còn chúng tôi là 1 người lao động thì không nhắc đến , nghỉ buồn, có những người y bs còn không thăm gia chống dịch , lúc bị điều động thì nói có bệnh mãn tính , còn chúng tôi là người trực tiếp tham gia nay có quyết định thì chúng tôi chỉ được gọi là lao động , hợp đồng

   Xóa
  4. Nặc danh19:15

   Đúng vậy. tôi cũng là hộ Lý hợp đồng. nghĩ mà buồn

   Xóa
  5. Nặc danh20:33

   Chúng Tôi là hộ lý cũng đi trưc thuong xuyên hàng ngày tiếp xúc voi rất nhiều rác thải độc hại giặt chăn chiếu quần áo vậy mà ưu đãi ngành có mỗi 20%. Khi dịch covit chúng tôi cũng đuoc điều động vào các khu điều trị covits làm việc phụ vụ bệnh nhân và bs vậy mà chúng tôi lại ko đuoc hưởng 100% uu đãi nghề tự thấy quá thiệt thòi

   Xóa
 19. Nặc danh19:34

  Cho tôi hỏi năm 2022 lương Đại Học điều dưỡng làm việc tại trạm y tế xã được xếp ntn

  Trả lờiXóa
 20. Nặc danh19:36

  Tôi học Đại học điều dưỡng làm việc tại trạm y tế xã có được ăn lương 2,34 hay không của năm 2023

  Trả lờiXóa
 21. Nặc danh10:05

  nên tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho y tế trường học, họ cũng làm công việc nhiều hơn ở trạm

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh21:07

   lm mẹ j nhiều?? đâu lq tới côg tác khám chửa bệnh, y tế dự phòng cơ sở mà đòi hưởng. chạy chân lặt vặt văn thư cho trường chứ lm j mà nhiều..

   Xóa
  2. Nặc danh14:40

   mẹ bay làm ở trạm ngồi chơi sơi nước có việc chi làm đâu, bệnh nhân đau toàn đi viện hết, lèo tèo vài người nhức đầu, đau bụng đi tới trạm. Buổi sáng có vài ba người đau tới trạm còn buổi chiều thì không có bóng ma nào tới. Bay làm ở trạm việc nhẹ lương cao, mẹ kiếp...

   Xóa
 22. Nặc danh21:19

  Cho tôi hỏi dược làm việc tại trạm có được nâng 100% phụ cấp không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. - Mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức y tế, thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng; làm chuyên môn y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và Bệnh viện tuyến huyện.

   Xóa
 23. Nặc danh20:45

  cho mình hỏi mình là dân số viên nhưng mình tốt nghiệp điều dưỡng vậy mình có được hưởng 100 phần trăm phụ cấp k ạ. Vì hiện tại mình trực tham gia chống dịch và các chương trình của trạm ạ.

  Trả lờiXóa
 24. Nặc danh09:22

  Cán bộ y tế trường học cũng là người cán bộ y tế thường xuyên chăm sóc học sinh ốm đau . Lúc dịch bệnh xảy ra huyện cũng ra Quyết định điều động cán bộ y tế trường học lên đường làm nhiệm vụ chống dịch như bao cán bộ y tế khác. Vậy mà bây giờ trong quy định để được nâng phụ cấp ngành y tế thì loại trừ cán bộ y tế trường học. Vậy có đảm bảo công bằng cho những cán bộ y tế trường học không.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh09:11

   Chưa kể có văn bản dự thảo áp dụng từ 15/2/2023 YTTH không còn là viên chức, xếp vào nhóm hỗ trợ phục vụ, và bị cắt phụ cấp 20% nữa. Thật bất công mà !

   Xóa
  2. Nặc danh10:49

   Thông tin này ở đâu vậy bạn ơi?

   Xóa
 25. Nặc danh13:50

  khi xẩy ra dịch bệnh đội ngũ y tế trường học cũng tham gia chống dịch, sao chính phủ và bộ y tế không quan tâm, lực lượng y tế trường cả nước hiện nay khoảng hơn 45 nghìn

  Trả lờiXóa
 26. Nặc danh09:54

  bv dk tỉnh long an làm việc ngang ngược. phụ cấp của dược sĩ là 40% mà cắt giảm của tôi còn 20% thì tôi đi kiện được không..

  Trả lờiXóa
 27. Nặc danh09:56

  những đứa dược trên phòng tổ chức hưởng 40% còn tôi cắt giảm còn 20% thì tôi kiện được không

  Trả lờiXóa
 28. phanyenlan14:20

  - Tôi đang hưởng lương bậc 12/12, hệ số 4,06; Phụ cấp thâm niên vượt khung 14%; Hệ số chênh lệch bảo lưu 0,20 từ ngày 01/12/2021 - Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng IV, mã số CDNN: V.08.07.19;
  - Nay, theo thông tư 03/2022/TT-BYT ngày 26/04/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế; Ngày 30/12/2022 bệnh viện nơi tôi công tác ra quyết định tôi được hưởng lương bậc 10/10, hệ số 4,89, từ ngày 01/07/2022 – Bảng lương viên chức A0. Chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng IV, mã số CDNN : V.08.07.19.
  - Thời gian nâng lương lần sau kể từ ngày: 01/12/2022.
  Vậy cho tôi hỏi ngày tính lương lần sau của tôi là ngày 01/12/2022 là đúng hay sai?.
  Theo tôi hiểu từ thông tư 02/2007/BNV về hướng dẫn chuyển xếp lương khi nâng ngạch chuyển ngạch: Tôi được hưởng bậc 10/10, hệ số 4,89, từ ngày 01/07/2022 thì ngày tính lần sau của tôi cũng phải từ ngày 01/07/2022 . Tôi hiểu như vậy có đúng không ?
  Xin cho tôi biết tôi được tính nâng lương lần sau từ ngày nào? Trân trọng cảm ơn

  Trả lờiXóa
 29. Nặc danh13:54

  Hiện tại mình có bằng chuyên môn cao đẳng chẩn đoán hình ảnh (ktv xquang) vậy sẽ hưởng theo hệ số lương nào ạ.

  Trả lờiXóa
 30. Nặc danh08:30

  Em ăn thịt mở thì đòi, cọp mà bắt lợn thị ngồi mà trông

  Trả lờiXóa
 31. Nặc danh13:28

  Lương ngành y nhiều chỗ đang 1,5 tr 1 tháng do tự chủ 100%.

  Trả lờiXóa
 32. Nặc danh19:04

  Theo nq56 thì 100 chỉ đc 2 năm thât buồn

  Trả lờiXóa
 33. Nặc danh22:46

  Tại sao cũng là nhân viên y tế trường học cũng được chuyển xếp loại chức danh như nhau mà nvyt làm việc ở vùng kinh tế đặt biệt khó khăn lại được xét tăng phụ cấp ưu đãi mới, còn nvyt làm ở các trường học của các tỉnh thành trên cả nước lại bị bỏ qua xem xét tăng phụ cấp ưu đãi là sao? Thật bất công làm sao.. bộ chỉ có làm ở vùng đặt biệt khó khăn mới biết Sài tiền còn làm ở vùng khác hong ai cần sài tiền hết àk! Xin các Bộ ngành cần xem xét điều chỉnh nghị định 56 lại cho hợp lý!

  Trả lờiXóa
 34. Nặc danh10:04

  theo ND 05/2023 thì đến bao giờ y tế cơ sở được hưởng 60 % nhỉ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Kể từ ngày 01/01/2024 trở đi, mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở thực hiện theo quy định khoản 1 đến khoản 6 Điều 3 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP (có các mức từ 30% đến 70%)

   Xóa
 35. Nặc danh14:54

  Cho tôi hỏi mình mất bao nhiêu năm thì được áp bằng từ Cao đẳng điều dưỡng ( từ điều dưỡng hạng IV- 4.0) lên bằng đại học điều dưỡng

  Trả lờiXóa
 36. Nặc danh22:52

  Biên chế Y sỹ nhưng ( đã chuyển đổi cao đẳng điều dưỡng) có được hưởng chế độ nào không ạ?

  Trả lờiXóa
 37. Nặc danh10:14

  DÂN BÌNH THUẬN.
  Nghĩa vụ thì luôn phải hoàn thành, thậm chí là chẳng phải chuyên môn, khi đất nước cần, quê hương cần tham gia chống dịch, đội ngũ dân số viên chúng tôi sẵn sàng ra tuyến đầu chống dịch, không quản khó khăn vất vả, vác cả bụng bầu vượt mặt, bỏ lại con thơ, kể cả một số lực lượng khác, nhưng khi sát nhập cả hệ thống dân số về tuyến trạm y tế, cũng là chức danh nghề nghiệp viên chức trực thuộc, kiêm thêm kính thưa các món đủ thứ, mà khi xét đề nghị hỗ trợ tăng phụ cấp như nhân viên y tế lên từ 30%, 40% lên 100% thì bị phân biệt đối xử, không thèm ngó ngàng, hay đề cập gì đến đội ngũ chúng tôi, thấy bất công, chúng tôi tha thiết đề nghị chính phủ, các bộ ngành liên quan, xem xét để tất cả những người cống hiến như chúng tôi khi về chung một nhà y tế, không còn được phân biệt đối xử nữa.

  Trả lờiXóa
 38. Nặc danh11:32

  Tiền phụ cấp 100% vẫn chưa có tại H. Tân Hiệp- Kiên Giang

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh11:49

   E nghe nói TTYT huyện Gò Quao được chuyển ngạch y sĩ trung cấp lên y sĩ cao đẳng phải không ạ?

   Xóa
 39. Nặc danh21:06

  mình học đại học mất 6 năm mới ra trường vậy mà giơ lương còn không bằng một thầy giáo tiểu học bằng cao đẳng học từ 9+3 lên, hiện nay giáo dục thăng hạng cao đẳng ăn lương đại học cũng 9 bậc còn đại học bên giáo dục họ đươc thăng lên hạng 2 hưởng lương 8 bậc, bên y tế để thăng lên hạng 2 phai học từ chuyên một chở lên, thật sự ngành y tế bạc bẽo và quá bất công vậy nên cũng đang nghĩ đến bỏ nghề y ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh14:46

   Mình là nhân viên yt trường học. Từ lúc bắt đầu có dịch đội mình được điều động theo quyết định của huyện không có tết. Làm trạm cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các xã trong huyện. Trời nóng mùa hè lên xe cứu thương thì người như là vào lò hấp sấy rợn hết tóc gáy.khi trên xe ôtô có đc điều hòa mát thì xuống xe lấy mẫu xét nghiệm. Hai lớp khẩu trang mồ hôi đầm đìa. Khi về đến TTYT huyện ăn cơm thì có lúc thiếu cơm, nguội tanh nguội ngắt. Người thì không bước đi được người thì nằm oài ra.thật không đơn giản chút nào. Rồi lại vào trạm cách ly. Công dân cách ly vào mọi lúc. Giấc ngủ không yên buổi nào. Lấy mẫu xét nghiệm thì ngất sỉu tại trận. Về địa Phương thì vẫn làm trạm cách ly riêng của địa Phương. Điều động lấy mẫu xét nghiệm tai trạm y tế. Điều tra nguồn lây nhiễm, nhập thông tin cho người dân bị dương tính với covid. Xong rồi lại nhập liệu tiêm vắc xin Covid. Nhập liệu bất cứ đâu. Tiền chế độ xét nghiệm lấy mẫu không có. Bây giơ tăng 100% phụ cấp cho Công tác chống dịch thì lại không được trong đối tượng đó. Trong khi đó rất nhiều trường hợp làm tại ngành y tế chưa phải làm công tác chống dịch vẫn đc hưởng chế độ phụ cấp 100%. Quá nhiều bất cập và vô lý. Bây giơ phải lọc đối tượng chống dịch và không chống dịch để hưởng chế độ 100% mới công bằng cho tất cả. Còn như thế này chúng mình uất ức lắm mà lại thấp cổ bé họng không kêu lên được. Rất mong nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo của Đảng và các ban ngành liên quan xem xét lại cho chúng tôi. Những trường hợp có làm mà không được phép hưởng. Cảm ơn

   Xóa
 40. Nặc danh14:24

  cuối năm 2023 tôi được chuyển từ lương trung cấp sang lương cao đẳng, nếu ở lương trung cấp thì 6 tháng cuối năm 2023 tôi cũng được tăng lương theo kỳ hạn. vậy hiện tại tôi đang ăn lương 2.46 trung cấp khi chuyển sang cao đẳng được 2.72, vậy cuối năm 2023 tôi có được tăng lương theo kỳ hạn nữa ko ạ, vì tháng 8 năm 2023 tôi được tăng lương trung cấp theo kỳ hạn ạ.
  tôi cảm ơn rất nhiều

  Trả lờiXóa
 41. Nặc danh18:06

  Về chuẩn hoá trình độ cao đẳng đối với chức danh Dân số viên hạng IV: Viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp Dân số hạng IV mà có trình độ trung cấp thì tiếp tục xếp theo hệ số lương của bảng lương viên chức loại B. Trường hợp viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp Dân số viên hạng IV có trình độ cao đẳng hoặc trình độ đại học thì đủ điều kiện để chuyển xếp lương theo các hệ số lương của bảng lương viên chức loại A0 (từ hệ số 2,1 đến hệ số 4,89) theo quy định về xếp lương tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
  Vậy tôi đã có bằng đại học luật có được chuyển xếp lương A0 không? đã đi làm được hơn 10 năm rồi.

  Trả lờiXóa
 42. Nặc danh22:26

  Y sĩ sắp bỏ trung cấp. Nên có trường đào tạo y sĩ cao đẳng. Bộ Y Tế có qui định mới à mọi người?

  Trả lờiXóa
 43. Nặc danh08:14

  Theo bảng thân mình nhận thấy nhân viên y tế đi học thì cực hơn ngành khác, tiền học phí thì cao ngất ngưỡng, thời gian đào tạo thì dài, làm việc thì áp lực đủ mọi mặc, số ngày nghỉ trong năm thì ít mà chế độ lúc nào cũng xếp sao các ngành khác, tiền lương, tiền trực thì ít ỏi, chịu quá nhiều thiệt thòi cũng không ai nhìn thấy.Chỉ hy vọng các vị lãnh đạo chính phủ hãy thương xót cho các nhân viên y tế trên cả nước, xin cảm ơn!

  Trả lờiXóa
 44. Nặc danh14:38

  tôi là nữ hộ sinh có trình độ chuyên môn cao đẳng làm tại trạm y tế vậy lương của tôi từ 1/7/2024 là bao nhiêu xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Bảng xếp lương theo hệ số viên chức ngành y tế mới nhất
Bảng xếp lương theo hệ số viên chức ngành y tế mới nhất
Bảng xếp lương theo hệ số, bậc lương mới nhất ngành y tế (bác sĩ, dược sĩ, y sĩ, y tế công cộng, dân số viên, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y).
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBccKyDL6dyiPDrmeDZPz0NYHIYYnZsPgWq6w2nxBs_9LRT6YWBrtXU6LzR6CmJW1tZ7F-4FUudgR7bmiA3lbU_G93YSJGOQwd4eAfsm6q_L7ZQFdP8HWSOdXZcNrc-NFfiqcLFID9fDxB_4hZf228HStaD_BAPHhRDoGvPJWV6pGcpj3xLv_V3uZo/w200-h131/luongyte_New.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBccKyDL6dyiPDrmeDZPz0NYHIYYnZsPgWq6w2nxBs_9LRT6YWBrtXU6LzR6CmJW1tZ7F-4FUudgR7bmiA3lbU_G93YSJGOQwd4eAfsm6q_L7ZQFdP8HWSOdXZcNrc-NFfiqcLFID9fDxB_4hZf228HStaD_BAPHhRDoGvPJWV6pGcpj3xLv_V3uZo/s72-w200-c-h131/luongyte_New.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2020/06/bang-luong-he-so-luong-vien-chuc-nganh.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2020/06/bang-luong-he-so-luong-vien-chuc-nganh.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content