Bảng mã ngạch viên chức ngành giáo dục mới nhất 2024

Danh mục mã ngạch mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục (giảng viên, giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT, đại học) năm 2024.
mã ngạch viên chức ngành giáo dục
Sau đây là danh mục các mã ngạch và phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục (giảng viên, giáo viên, nhân viên...), được cập nhật theo các văn bản hướng dẫn mới nhất về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm, xếp lương đối với viên chức giáo dục năm 2024.

Mã số, phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong trường đại học công lập gồm:

1. Giảng viên cao cấp (hạng I), Mã số: V.07.01.01
2. Giảng viên chính (hạng II), Mã số: V.07.01.02
3. Giảng viên (hạng III), Mã số: V.07.01.03
4. Trợ giảng (hạng III) - Mã số: V.07.01.23

Mã số chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm (CĐSP)

1. Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I) - Mã số: V.07.08.20
2. Giảng viên CĐSP chính (hạng II) - Mã số: V.07.08.21
3. Giảng viên CĐSP (hạng III) - Mã số: V.07.08.22

Mã số, phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non bao gồm:

1. Giáo viên mầm non hạng II, Mã số: V.07.02.04
2. Giáo viên mầm non hạng III, Mã số: V.07.02.05
3. Giáo viên mầm non hạng IV, Mã số: V.07.02.06

Theo quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ 20/3/2021)

1. Giáo viên mầm non hạng I - Mã số V.07.02.24;
2. Giáo viên mầm non hạng II - Mã số V.07.02.25;
3. Giáo viên mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26; 

Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học bao gồm:

1. Giáo viên tiểu học hạng II, Mã số: V.07.03.07
2. Giáo viên tiểu học hạng III, Mã số: V.07.03.08
3. Giáo viên tiểu học hạng IV, Mã số: V.07.03.09

Theo quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT (hiệu lực từ 20/3/2021)

1. Giáo viên tiểu học hạng I - Mã số V.07.03.27;
2. Giáo viên tiểu học hạng II - Mã số V.07.03.28;
3. Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29; 

Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở (THCS) bao gồm:

1. Giáo viên trung học cơ sở hạng I, Mã số: V.07.04.10
2. Giáo viên THCS hạng II, Mã số: V.07.04.11
3. Giáo viên THCS hạng III, Mã số: V.07.04.12

Theo quy định tại Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT (hiệu lực từ 20/3/2021)

1. Giáo viên trung học cơ sở hạng I - Mã số V.07.04.30.
2. Giáo viên trung học cơ sở hạng II - Mã số V.07.04.31.
3. Giáo viên trung học cơ sở hạng III - Mã số V.07.04.32. 

Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông (THPT)

1. Giáo viên trung học phổ thông hạng I - Mã số: V.07.05.13
2. Giáo viên THPT hạng II - Mã số: V.07.05.14
3. Giáo viên THPT hạng III - Mã số: V.07.05.15

Mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học (ĐH)

1. Giáo viên dự bị đại học hạng I - Mã số: V.07.07.17
2. Giáo viên dự bị ĐH hạng II - Mã số: V.07.07.18
3. Giáo viên dự bị ĐH hạng III - Mã số: V.07.07.19

Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật (hạng IV) - Mã số: V.07.06.16 (áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06)

Mã số viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp

1. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp (hạng I) - Mã số: V.09.02.01
2. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II) - Mã số: V.09.02.02
3. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III) - Mã số: V.09.02.03
4. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành (hạng III) - Mã số: V.09.02.04

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp

1. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng I - Mã số: V.09.02.05
2. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng II - Mã số: V.09.02.06
3. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III - Mã số: V.09.02.07
4. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III - Mã số: V.09.02.08
5. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV - Mã số: V.09.02.09

Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập

Viên chức thiết bị, thí nghiệm - Mã số: V.07.07.20

Mã số, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện trong các trường học (nhân viên thư viện) bao gồm:

1. Thư viện viên hạng I; Mã số: V.10.02.30
2. Thư viện viên hạng II - Mã số: V.10.02.05
3. Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
4. Thư viện viên hạng IV;Mã số: V.10.02.07

Mã số, chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường THPT chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập bao gồm:

Viên chức giáo vụ - Mã số: V.07.07.21 (xếp lương viên chức A0)

Tham khảo:

Phân loại ngạch viên chức giáo dục tương đương với các ngạch viên chức như sau:

Bảng 1: Ngạch viên chức ngành giáo dục tương đương ngạch chuyên viên cao cấp (Xếp lương viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến 8,00)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả chuyên ngành

1

Giảng viên cao cấp (hạng I)

V.07.01.01

giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học

2

Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I)

V.07.08.20

giảng dạy trong trường CĐSP

3

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp (hạng I)

V.09.02.01

ngành giáo dục nghề nghiệp

4

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng I

V.09.02.05

Bảng 2: Ngạch viên chức ngành giáo dục tương đương với ngạch chuyên viên chính (Xếp lương viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến 6,78)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả chuyên ngành

1

Giảng viên chính (hạng II)

V.07.01.02

giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học

2

Giáo viên dự bị đại học hạng I

V.07.07.17

Dự bị đại học

3

Giáo viên dự bị đại học hạng II

V.07.07.18

4

Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng II)

V.07.08.21

giảng dạy trong trường CĐSP

5

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II)

V.09.02.02

ngành giáo dục nghề nghiệp

6

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng II

V.09.02.06

7

Giáo viên trung học phổ thông (hạng I)

V.07.05.13

giảng dạy trong trường THPT

8

Giáo viên trung học phổ thông (hạng II)

V.07.05.14

9

Giáo viên trung học cơ sở hạng I

V.07.04.30

giảng dạy trong THCS

10

Giáo viên trung học cơ sở hạng II

V.07.04.31

11

Giáo viên tiểu học hạng I

V.07.03.27

giảng dạy trong trường tiểu học

12

Giáo viên tiểu học hạng II

V.07.03.28

13

Giáo viên mầm non hạng I

V.07.02.24

giảng dạy trong trường mầm non

Bảng 3: Viên chức ngành giáo dục tương đương với ngạch chuyên viên (xếp lương viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến 4,98)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả chuyên ngành

1

Giảng viên (hạng III)

V.07.01.03

giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học

2

Trợ giảng (Hạng III)

V.07.01.23

3

Giáo viên dự bị đại học hạng II

V.07.07.19

Dự bị đại học

4

Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng III)

V.07.08.22

giảng dạy trong trường CĐSP

5

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III)

V.09.02.03

ngành giáo dục nghề nghiệp

6

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III

V.09.02.07

7

Giáo viên trung học phổ thông hạng III

V.07.05.15

giảng dạy trong trường THPT

8

Giáo viên trung học cơ sở hạng III

V.07.04.32

giảng dạy trong trường THCS

9

Giáo viên tiểu học hạng III

V.07.03.29

giảng dạy trong trường tiểu học

10

Giáo viên mầm non hạng II

07.02.25

giảng dạy trong trường mầm non

Bảng 4: Ngạch viên chức ngành giáo dục tương đương với ngạch cán sự (xếp lương viên chức loại A0)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả chuyên ngành

1

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành (hạng III)

V.09.02.04

ngành giáo dục nghề nghiệp

2

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III

V.09.02.08

3

Giáo viên mầm non hạng III

07.02.26

giảng dạy trong trường mầm non

4

Viên chức thiết bị, thí nghiệm

V.07.07.20

trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập

5

Viên chức giáo vụ

V.07.07.21

trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường THPT chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập

5. Bảng 5: Ngạch nhân viên (xếp lương viên chức loại B)

TT

Ngạch

Mã số

 

1

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV

V.09.02.09

ngành giáo dục nghề nghiệp

2

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật (hạng IV)

V.07.06.16

Ngành giáo dục

Các văn bản quy định về mã số ngạch viên chức ngành giáo dục: 

 • Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
 • Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
 • Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập
 • Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập
 • Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập
 • Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
 • Thông tư 06/2017/TT-BNV về quy định mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học
 • Thông tư liên tịch 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong cơ sở giáo dục công lập
 • Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập
 • Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL  quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành thư viện
 • Thông tư 21/2022/TT-BGDĐT về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập
 • Thông tư 22/2022/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập./.
Minh Hùng (Tổng hợp)

Ý KIẾN

 1. Tôi là giáo viên tiểu học hạng 2 bậc 4 hệ số 3.33 vậy khi xếp lương mới tôi sẽ ở bậc mấy vây.?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn xem chi tiết bài viết sau: Hướng dẫn xếp hạng, xếp lương giáo viên tiểu học công lập 2021
   Link: https://www.tracuuphapluat.info/2021/03/xep-hang-xep-luong-giao-vien-tieu-hoc.html

   Xóa
 2. Tôi thấy rất thiệt cho gv công tác lâu năm tôi công tác dc 16 năm hệ số lương 3,99 lên 4,00. Còn gv trẻ công tác dc 7 năm hệ số 2,67 lên 4,00 luôn. Các gv công tác lâu năm quá thất vọng với cách xếp lương này

  Trả lờiXóa
 3. Tôi là giáo viên THCS nay về công tác giảng dạy ở trường Tiểu Học thì chức danh nghề nghiệp như thế nào ạ? Bậc lương hiện hưởng của tôi là bậc 9 hệ số lương là 4,98.

  Trả lờiXóa
 4. Sao ko thấy mã ngạch nhân viên thiết bị thí nghiệm đề cập trong này nhỉ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh10:41

   V.07.07.20 k có

   Xóa
  2. Cảm ơn các bạn đã góp ý. Mình đã cập nhật thêm thông tin.

   Xóa
 5. Nặc danh12:52

  Tôi là giáo viên tiểu học hạng 4 bậc 12 hệ số 4,06 vượt khung 6% có bằng đại học, có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng 3 vậy khi xếp lương mới tôi sẽ ở bậc nào?

  Trả lờiXóa
 6. Tôi là gv tiểu học, nhưng mã ngạch là V.07.04.12, có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng 2. Có bằng cử nhân. Vậy khi chuyển đúng ngạch tiểu học. Mã ngạch sẽ như thế nào? Có đủ chuẩn để chuyển không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mã số: V.07.04.12 là mã ngạch của giáo viên THCS hạng III nếu chuyển đúng thì ngạch giáo viên tiểu học hạng III có mã số là V.07.03.29

   Xóa
 7. Nặc danh14:40

  Trước khi về công tác tại Trung tâm Chính trị cấp huyện tôi hưởng lương mã ngạch 01.003 (hệ số lương từ 2,34 đến 4,98). Vậy khi tôi về làm phó Giám đốc Trung tâm Chính trị cấp huyện thì Mã ngạch của tôi chuyển về mã nào vậy?
  Mã ngạch giảng viên chuyên trách đang công tác tại Trung tâm Chính trị cấp huyện có Mã số là gì?

  Trả lờiXóa
 8. Nặc danh08:42

  Tôi là giáo viên THCS hạng II mã ngạch V.07.04.11, nay chuyển sang làm giảng viên chuyên trách Trung tâm Chính trị huyện thì tôi chuyển về giữ mã nào?

  Trả lờiXóa
 9. Tulipden08:57

  Tôi không hiểu. Tại tỉnh Bình Phước. Đổi mã ngạch từ 15a201/202.... sang V07.04.11/12.... ko đổi hệ số lương... theo thông tư 03/2021. Đến tận năm 2023(hiện tại) giờ mới tiếp tục đổi từ V07.04.11/12.... sang V07.04.31/32.... trong khi thông tư đã có hiệu lực từ 20/3/2021, và tất nhiên vẫn không đổi hệ số lương ( vẫn hệ số cũ của 15a...)

  Trả lờiXóa
 10. Nặc danh13:30

  Trước khi về công tác tại Trung tâm Chính trị, Tôi là giáo viên.Vậy khi tôi về làm phó Giám đốc Trung tâm Chính trị cấp huyện thì Mã ngạch của tôi chuyển về mã nào vậy?
  Mã ngạch giảng viên chuyên trách đang công tác tại Trung tâm Chính trị cấp huyện có Mã số là gì?

  TRẢ LỜI
  Nặc danh

  Trả lờiXóa
 11. Nặc danh13:32

  từ 01/01/2024 Trung tâm chính trị cấp huyện thị tại Tỉnh Quảng Ninh được tách ra khỏi Ban Tuyên giáo các Thị, huyện trong tỉnh Quảng Ninh. Hiện tại đến giờ chúng tôi không biết mình đang ở Mã ngạch nào ?

  Trả lờiXóa
 12. Nặc danh14:47

  Tôi đang là giáo viên THCS hạng II mã ngạch V.07.04.31, nay chuyển sang làm giảng viên chuyên trách Trung tâm Chính trị huyện thì tôi chuyển về giữ mã nào?

  Trả lờiXóa
 13. Nặc danh09:07

  Cho e hỏi em đang mặc giáo viên v07.04.31. Theo công văn moi e lam theo vi trí việt làm là xuống mã giáo vụ vậy lương của e có bi cắt đi không ạ

  Trả lờiXóa
 14. Nặc danh10:44

  Viên chức Thiết bị thí nghiệm loại A0 V.07.07.20 không biết ở hạng nào ạ ( không có phân hạng)

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Bảng mã ngạch viên chức ngành giáo dục mới nhất 2024
Bảng mã ngạch viên chức ngành giáo dục mới nhất 2024
Danh mục mã ngạch mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục (giảng viên, giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT, đại học) năm 2024.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDcjc_eOPayiSpbUOyCf_OhJkOb_6NKIFSFlXPQEuMi2PA32smQdYDXkOMqFKWgTcGGX4313OLTMdPJheheLR-9hNZGd7dhU4B7zFUfzIi2nY_ZmUeRNjzTvRB17ABa1J_4ptWV-dxVYQ/w200-h199/ngach-giao-vien_New.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDcjc_eOPayiSpbUOyCf_OhJkOb_6NKIFSFlXPQEuMi2PA32smQdYDXkOMqFKWgTcGGX4313OLTMdPJheheLR-9hNZGd7dhU4B7zFUfzIi2nY_ZmUeRNjzTvRB17ABa1J_4ptWV-dxVYQ/s72-w200-c-h199/ngach-giao-vien_New.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2020/03/ma-ngach-vien-chuc-nganh-giao-duc.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2020/03/ma-ngach-vien-chuc-nganh-giao-duc.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content