Danh mục mã ngạch công chức viên chức mới nhất 2024

11 bảng tra cứu mã ngạch, mã số, chức danh công chức (chuyên viên, cán sự, nhân viên) và ngạch viên chức ngành Y tế, Nông nghiệp, Giáo dục, Lao động.
mã ngạch công chức viên chức
Dưới đây là 11 bảng tổng hợp danh mục các ngạch công chức, viên chức các ngành mới nhất (cập nhật đến tháng 2/2024) giúp cho các bạn tra cứu ngạch, mã số, số hiệu, chức danh công chức, viên chức của các ngành  làm căn cứ để xây dựng các bảng lương và tính lương theo vị trí việc làm.

* Ngạch viên chức gồm có các ngành: Y tế, Nông nghiệp, Giáo dục, Lao động, Lưu trữ, Thư viện, Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao, Thông tin truyền thông, Công nghệ thông tin, Xây dựng...

* Ngạch công chức gồm có các ngành: Hành chính, Thanh tra, Kế toán, Thuế, Hải quan, Ngân hàng, Kiểm toán nhà nước, Thi hành án dân sự, Quản lý thị trường, Dự trữ quốc gia, Nông nghiệp, Văn thư...

Ngạch viên chức có 5 bảng gồm:

 1. Ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên cao cấp
 2. Ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên chính
 3. Viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên
 4. Ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch cán sự
 5. Ngạch nhân viên

Để tra cứu ngạch, mã ngạch của Viên chức, các bạn xem chi tiết bài viết05 bảng tra cứu danh mục mã ngạch viên chức mới nhất 

Link tải bảng ngạch viên chức: TẠI ĐÂY

Ngạch công chức có 6 bảng gồm:

 1. Ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương (Xem chi tiết)
 2. Ngạch chuyên viên chính và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương (Xem chi tiết)
 3. Ngạch chuyên viên, ngạch công chức chuyên ngành tương đương (Xem chi tiết)
 4. Ngạch cán sự, ngạch công chức chuyên ngành tương đương (Xem chi tiết)
 5. Ngạch nhân viên (Xem chi tiết)
 6. Ngạch khác (ngạch mới bổ sung kể từ ngày 01/7/2020)
Để tra cứu ngạch, mã ngạch của công chức, các bạn xem 06 bảng thống kê chi tiết bên dưới (Link tải 6 bảng)

1. Bảng 1: Ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương (Xếp lương công chức A3, loại A3.1)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả chuyên ngành

1

Chuyên viên cao cấp

01.001

Chuyên ngành hành chính (trong cơ quan, tổ chức hành chính)

2

Thanh tra viên cao cấp

04.023

Thanh tra

3

Kế toán viên cao cấp

06.029

Kế toán tại cơ quan, tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN (Công chức A3.2)

4

Kiểm tra viên cao cấp thuế

06.036

Thuế

5

Kiểm tra viên cao cấp hải quan

08.049

Hải Quan

6

Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng

07.044

Ngân hàng

7

Kiểm toán viên cao cấp

06.041

Kiểm toán NN

8

Chấp hành viên cao cấp

03.299

Thi hành án dân sự

9

Thẩm tra viên cao cấp

03.230

10

Kiểm soát viên cao cấp thị trường

21.187

Quản lý thị trường

2. Bảng 2: Ngạch chuyên viên chính và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương (Xếp lương công chức A2, loại A2.1)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả chuyên ngành

1

Chuyên viên chính

01.002

Chuyên ngành hành chính (trong cơ quan, tổ chức hành chính)

2

Thanh tra viên chính

04.024

Thanh tra

3

Kế toán viên chính

06.030

Kế toán tại cơ quan, tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN (Công chức A2.2)

4

Kiểm tra viên chính thuế

06.037

Thuế

5

Kiểm tra viên chính hải quan

08.050

Hải Quan

6

Kỹ thuật viên bảo quản chính

19.220

Dự trữ quốc gia

7

Kiểm soát viên chính ngân hàng

07.045

Ngân hàng

8

Kiểm toán viên chính

06.042

Kiểm toán NN

9

Chấp hành viên trung cấp

03.300

Thi hành án dân sự

10

Thẩm tra viên chính

03.231

11

Kiểm soát viên chính thị trường

21.188

Quản lý thị trường

12

Kiểm dịch viên chính động vật

09.315

Nông nghiệp (Công chức A2.2)

13

Kiểm dịch viên chính thực vật

09.318

14

Kiểm soát viên chính đê điều

11.081

15

Kiểm lâm viên chính

10.225

Nông nghiệp

16

Kiểm ngư viên chính

25.309

17

Thuyền viên kiểm ngư chính

25.312

18

Văn thư viên chính

02.006

Văn thư

3. Bảng 3: Ngạch chuyên viên và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương (Xếp lương công chức loại A1)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả chuyên ngành

1

Chuyên viên

01.003

Chuyên ngành hành chính (trong cơ quan, tổ chức hành chính)

2

Thanh tra viên

04.025

Chuyên ngành thanh tra

3

Kế toán viên

06.031

Kế toán tại cơ quan, tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN

4

Kiểm tra viên thuế

06.038

Thuế

5

Kiểm tra viên hải quan

08.051

Hải Quan

6

Kỹ thuật viên bảo quản

19.221

Dự trữ quốc gia

7

Kiểm soát viên ngân hàng

07.046

Ngân hàng

8

Kiểm toán viên

06.043

Kiểm toán NN

9

Chấp hành viên sơ cấp

03.301

Thi hành án dân sự

10

Thẩm tra viên

03.232

11

Thư ký thi hành án

03.302

12

Kiểm soát viên thị trường

21.189

Quản lý thị trường

13

Kiểm dịch viên động vật

09.316

Nông nghiệp

14

Kiểm dịch viên thực vật

09.319

15

Kiểm soát viên đê điều

11.082

16

Kiểm lâm viên

10.226

17

Kiểm ngư viên

25.310

18

Thuyền viên kiểm ngư

25.313

19

Văn thư viên

02.007

Văn thư

4. Bảng 4: Ngạch cán sự và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương (Xếp lương công chức loại A0)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả chuyên ngành

1

Cán sự

01.004

Chuyên ngành hành chính (trong cơ quan, tổ chức hành chính)

2

Kế toán viên trung cấp

06.032

Kế toán tại cơ quan, tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN

3

Kiểm tra viên trung cấp thuế

06.039

Thuế

4

Kiểm tra viên trung cấp hải quan

08.052

Hải Quan

5

Kiểm soát viên trung cấp thị trường

21.190

Quản lý thị trường

6

Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp

19.222

Dự trữ quốc gia

7

Thủ kho bảo quản

19.223

8

Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng

07.048

Ngân hàng

5. Bảng 5: Ngạch nhân viên (Xếp lương công chức loại B)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả chuyên ngành

1

Nhân viên (bảo vệ, lái xe, phục vụ, lễ tân, kỹ thuật và các nhiệm vụ khác…)

01.005

làm việc  trong cơ quan, tổ chức hành chính

2

Nhân viên thuế

06.040

Thuế

3

Nhân viên hải quan

08.053

Hải Quan

4

Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ

07.047

Ngân hàng

5

Thư ký trung cấp thi hành án

03.303

Thi hành án dân sự

6

Kỹ thuật viên kiểm dịch động vật

09.317

Nông nghiệp

7

Kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật

09.320

8

Kiểm soát viên trung cấp đê điều

11.083

9

Kiểm lâm viên trung cấp

10.228

10

Kiểm ngư viên trung cấp

25.311

11

Thuyền viên kiểm ngư trung cấp

25.314

12

Văn thư viên trung cấp

02.008

Văn thư

13

Thủ quỹ cơ quan, đơn vị

06.035

6. Bảng 6: Ngạch khác theo quy định của Chính phủ

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả chuyên ngành

1

Nhân viên bảo vệ kho dự trữ (Công chức loại C1)

19.224

Dự trữ quốc gia

7. Quy định về ngạch công chức

 • Nghị định 97/2011/NĐ-CP quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
 • Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ
 • Thông tư 14/2022/TT-NHNN quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng
 • Quyết định 1950/QĐ-KTNN năm 2019 quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch Kiểm toán viên nhà nước
 • Thông tư 03/2017/TT-BTP quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự
 • Thông tư 02/2022/TT-BCT quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức Quản lý thị trường
 • Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư./.
Minh Hùng (Tổng hợp)

Ý KIẾN

 1. Thuận tiện cho mọi người tìm hiểu chế độ chimh sách !

  Trả lờiXóa
 2. Nặc danh18:48

  đọc xong hoa hết cả mắt. chẳng hiểu sao mà lắm thé chứ.

  Trả lờiXóa
 3. Nặc danh23:34

  Website nên có phần Download

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cảm ơn góp ý của bạn. Sẽ bổ sung thêm mục này.

   Xóa
 4. Tài liệu rất hưu ích. cảm ơn webside. mình mong có thêm phần Download.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cảm ơn bạn đã góp ý. Đã thêm mục tải về (Download) trong bài viết.

   Xóa
  2. Nặc danh08:46

   mình là viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp nhà nước, có bằng chuyên ngành khác và chứng chỉ văn thư lưu trữ và hiện tại đanh làm văn thư lưu trữ. vậy cho mình hỏi là có được áp dụng theo thông tư 11/2014/TT-BNV và thông tư 02/2021/TT-BNV không ạ.

   Xóa
 5. Thiếu ngạch khuyến nông viên, kiểm lâm viên

  Trả lờiXóa
 6. E thi đậu viên chức ngành văn thư lưu trữ năm 2019. Lúc đó e có bằng Trung cấp Văn thư lưu trữ. Vậy lúc đó e sẽ có mã ngạch như thế nào ạ. Hiện tại e đã có bằng Đại học Quản trị Văn phòng, làm thế nào để e có thể chuyển ngạch và hưởng lương theo bằng đại học đây ạ. E xin cảm ơn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh15:59

   Bạn cần tìm hiểu quy định về chuyển ngạch

   Xóa
 7. Nặc danh10:30

  Xin hỏi nhân viên công nghệ thông tin trong trường học được xếp lương, mã ngạch như thế nào?

  Trả lờiXóa
 8. Nặc danh15:19

  Cho mình hỏi chút
  cơ cấu ngạch theo Nghị định hay văn bản nào nhỉ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Các văn bản hướng dẫn, quy định về ngạch đã nêu rõ trong mục 7. Quy định về ngạch công chức của bài viết.

   Xóa
 9. Nặc danh11:26

  Ngành điện lực có được coi là công nhân viên chức không

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tùy theo vị trí làm việc, trình độ, loại hình công ty trong ngành điện mà có thể xếp là công nhân viên chức hay không. Ví dụ: Giám đốc chi nhánh điện lực là công chức. Kỹ sư làm việc trong các công ty điện lực (là công ty nhà nước) thì được xếp là viên chức. Còn kỹ sư, chuyên gia làm việc theo hợp đồng với công ty điện lực thì không phải là viên chức mà là người lao động.

   Xóa
 10. Nặc danh07:03

  cho mình hỏi ngành luật có thi được k vậy?

  Trả lờiXóa
 11. Nặc danh07:44

  Cùng là nhân viên trường học tại sao nhân viên thiết bị chưaq có mã ngạch Đại học.

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Danh mục mã ngạch công chức viên chức mới nhất 2024
Danh mục mã ngạch công chức viên chức mới nhất 2024
11 bảng tra cứu mã ngạch, mã số, chức danh công chức (chuyên viên, cán sự, nhân viên) và ngạch viên chức ngành Y tế, Nông nghiệp, Giáo dục, Lao động.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhG-mZafppiZ9XA2UM0ipY2XabIn-4Jw3-L9DQtrOIwa9L9sB5fBV_kbVOivhstTIWEtCqfmjOWnZH52Tjaifwgv2eFn8aAQG1Q6PZcD2HNRYmq7zjlKXa8ydcTVG0EqRjX1dDFq1EsU8c/w200-h187/ngach-cong-chuc_New.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhG-mZafppiZ9XA2UM0ipY2XabIn-4Jw3-L9DQtrOIwa9L9sB5fBV_kbVOivhstTIWEtCqfmjOWnZH52Tjaifwgv2eFn8aAQG1Q6PZcD2HNRYmq7zjlKXa8ydcTVG0EqRjX1dDFq1EsU8c/s72-w200-c-h187/ngach-cong-chuc_New.png
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2016/11/ngach-luong-ma-so-cong-chuc-vien-chuc.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2016/11/ngach-luong-ma-so-cong-chuc-vien-chuc.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content