Bảng lương sĩ quan quân đội công an năm 2021 - phần 3

Bảng lương sĩ quan quân đội công an năm 2021 - Bảng 3 (P.3)

Bảng lương sĩ quan quân đội, công an năm 2021 - phần 3

Nhóm chức vụ
Chức vụ lãnh đạo
Cấp bậc quân hàm
MỨC LƯƠNG TỪ 01/01/2021
MỨC LƯƠNG TỪ 01/7/2021
Hệ số lương quân hàm
Hệ số phụ cấp chức vụ
Hệ số phụ cấp công vụ
Hệ số phụ cấp thâm niên theo HSPC chức vụ
HSPC thâm nghề
Tổng hệ số lương
Tiền lương 1 tháng (lương cơ sở 1,6 triệu)
Bậc lương theo chức vụ, cứ 5 năm chỉ giữ nguyên 1 chức vụ  thì tăng 10%
Lương chức vụ, chức danh (65%)
Lương quân hàm (35%)
Tiền lương thâm niên nghề
Tiền lương 1 tháng
Tỉ lệ tăng %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Nhóm 18
Phó Đại đội trưởng
Phó Chính trị viên Đại đội
Đại úy
6,2
0,25
1,61
0,078
2,00
10,14
16.223.200
Bậc 6

14.550.000
6.500.000
5.238.000
26.288.000
62
6,2
0,25
1,61
0,068
1,74
9,87
15.794.400
Bậc 5

13.580.000
6.500.000
4.209.800
24.289.800
54
6,2
0,25
1,61
0,058
1,48
9,60
15.365.600
Bậc 4

12.610.000
6.500.000
3.278.600
22.388.600
46
6,2
0,25
1,61
0,048
1,23
9,34
14.936.800
Bậc 3

11.640.000
6.500.000
2.444.400
20.584.400
38
5,8
0,25
1,51
0,038
0,91
8,51
13.612.000
Bậc 2

10.670.000
6.500.000
1.707.200
18.877.200
39
5,4
0,25
1,41
0,028
0,62
7,71
12.338.400
Bậc 1

9.700.000
6.500.000
1,067.000
17.267.000
40
Thượng úy
5,7
0,25
1,49
0,068
1,61
9,11
14.578.400

Bậc 6
14.550.000
5.900.000
4.801.500
25.251.500
73
5,7
0,25
1,49
0,058
1,37
8,86
14.181.600

Bậc 5
13.580.000
5.900.000
3.802.400
23.282.400
64
5,7
0,25
1,49
0,048
1,13
8,62
13.784.800

Bậc 4
12.610.000
5.900.000
2.900.300
21.410.300
55
5,7
0,25
1,49
0,038
0,89
8,37
13.388.000

Bậc 3
11.640.000
5.900.000
2.095.200
19.635.200
47
5,35
0,25
1,40
0,028
0,62
7,64
12.229.600

Bậc 2
10.670.000
5.900.000
1.387.100
17.957.100
47
5,0
0,25
1,31
0,020
0,42
7,00
11.204.000

Bậc 1
9.700.000
5.900.000
776.000
16.376.000
46
Trung úy
4,6
0,25
1,21
0,065
1,26
7,39
11.821.600
Bậc 6

14.550.000
5.300.000
4.801.500
24.651.500
109
4,6
0,25
1,21
0,055
1,07
7,18
11.495.200
Bậc 5

13.580.000
5.300.000
3.802.400
22.682.400
97
4,6
0,25
1,21
0,045
0,87
6,98
11.168.800
Bậc 4

12.610.000
5.300.000
2.900.300
20.810.300
86
4,6
0,25
1,21
0,035
0,68
6,78
10.842.400
Bậc 3

11.640.000
5.300.000
2.095.200
19.035.200
76
4,6
0,25
1,21
0,028
0,53
6,62
10.597.600
Bậc 2

10.670.000
5.300.000
1.387.100
17.357.100
64
4,6
0,25
1,21
0,020
0,39
6,47
10.352.800
Bậc 1

9.700.000
5.300.000
776.000
15.776.000
52
Nhóm 19
Trung đội trưởng
Đại úy
6,2
0,2
1,60
0,06
1,98
10,05
16.073.600
Bậc 6

13.500.000
6.500.000
4.860.000
24.860.000
55
6,2
0,2
1,60
0,05
1,73
9,78
15.651.200
Bậc 5

12.600.000
6.500.000
3.906.000
23.006.000
47
6,2
0,2
1,60
0,05
1,47
9,52
15.228.800
Bậc 4

11.700.000
6.500.000
3.042.000
21.242.000
39
6,2
0,2
1,60
0,04
1,22
9,25
14.806.400
Bậc 3

10.800.000
6.500.000
2.268.000
19.568.000
32
5,8
0,2
1,50
0,03
0,90
8,43
13.488.000
Bậc 2

9.900.000
6.500.000
1.584.000
17.984.000
33
5,4
0,2
1,40
0,02
0,62
7,64
12.220.800
Bậc 1

9.000.000
6.500.000
990.000
16.490.000
35
Thượng úy
5,7
0,2
1,48
0,05
1,42
8,84
14.142.400

Bậc 6
13.500.000
5.900.000
4.050.000
23.450.000
66
5,70
0,2
1,48
0,04
1,18
8,60
13.752.000

Bậc 5
12.600.000
5.900.000
3.150.000
21.650.000
57
5,7
0,2
1,48
0,03
0,94
8,35
13.361.600

Bậc 4
11.700.000
5.900.000
2.340.000
19.940.000
49
5,7
0,2
1,48
0,02
0,71
8,11
12.971.200

Bậc 3
10.800.000
5.900.000
1.620.000
18.320.000
41
5,35
0,2
1,39
0,02
0,44
7,40
11.836.000

Bậc 2
9.900.000
5.900.000
990.000
16.790.000
42
5,0
0,2
1,30
0,01
0,26
6,77
10.832.000

Bậc 1
9.000.000
5.900.000
450.000
15.350.000
42
Trung úy
4,6
0,2
1,20
0,05
1,10
7,15
11.440.000
Bậc 6

13.500.000
5.300.000
4.050.000
22.850.000
100
4,6
0,2
1,20
0,04
0,91
6,95
11.120.000
Bậc 5

12.600.000
5.300.000
3.150.000
21.050.000
89
4,6
0,2
1,20
0,03
0,72
6,75
10.800.000
Bậc 4

11.700.000
5.300.000
2.340.000
19.340.000
79
4,6
0,20
1,20
0,02
0,53
6,55
10.480.000
Bậc 3

10.800.000
5.300.000
1.620.000
17.720.000
69
4,6
0,2
1,20
0,02
0,38
6,40
10.240.000
Bậc 2

9.900.000
5.300.000
990.000
16.190.000
58
4,6
0,2
1,20
0,01
0,24
6,25
10.000.000
Bậc 1

9.000.000
5.300.000
450.000
14.750.000
48
Nhóm 20
Phó Trung đội trưởng
Đại úy
6,2

1,55

2,05
9,80
15.673.600
Bậc 6

12.450.000
6.500.000
4.731.000
23.681.000
51
6,2

1,55

1,80
9,55
15.276.800
Bậc 5

11.620.000
6.500.000
3.834.600
21.954.600
44
6,2

1,55

1,55
9,30
14.880.000
Bậc 4

10.790.000
6.500.000
3.021.200
20.311.200
37
6,2

1,55

1,30
9,05
14.483.200
Bậc 3

9.960.000
6.500.000
2.290.800
18.750.800
29
5,8

1,45

0,99
8,24
13.177.600
Bậc 2

9.130.000
6.500.000
1.643.400
17.273.400
31
5,4

1,35

0,70
7,45
11.923.200
Bậc 1

8.300.000
6.500.000
1.079.000
15.879.000
33
Thượng úy
5,7

1,43

1,54
8,66
13.862.400

Bậc 6
12.450.000
5.900.000
4.108.500
22.458.500
62
5,7

1,43

1,31
8,44
13.497.600

Bậc 5
11.620.000
5.900.000
3.253.600
20.773.600
54
5,7

1,43

1,08
8,21
13.132.800

Bậc 4
10.790.000
5.900.000
2.481.700
19.171.700
46
5,7

1,43

0,86
7,98
12.768.000

Bậc 3
9.960.000
5.900.000
1.792.800
17.652.800
38
5,35

1,34

0,59
7,28
11.641.600

Bậc 2
9.130.000
5.900.000
1.186.900
16.216.900
39
5,0

1,25

0,40
6,65
10.640.000

Bậc 1
8.300.000
5.900.000
664.000
14.864.000
40
Trung úy
4,6

1,15

1,06
6,81
10.892.800
Bậc 6

12.450.000
5.300.000
3.735.000
21.485.000
97
4,6

1,15

0,87
6,62
10.598.400
Bậc 5

11.620.000
5.300.000
2.905.000
19.825.000
87
4,6

1,15

0,69
6,44
10.304.000
Bậc 4

10.790.000
5.300.000
2.158.000
18.248.000
77
4,6

1,15

0,51
6,26
10.009.600
Bậc 3

9.960.000
5.300.000
1.494.000
16.754.000
67
4,6

1,15

0,37
6,12
9.788.800
Bậc 2

9.130.000
5.300.000
913.000
15.343.000
57
4,6

1,15

0,23
5,98
9.568.000
Bậc 1

8.300.000
5.300.000
415.000
14.015.000
46
Thiếu úy
4,2

1,05

0,21
5,46
8.736.000

Bậc 1
8.300.000
4.900.000
415.000
13.615.000
56
Nhóm 21
Tiểu đội trưởng
Thượng úy
5,7

1,43

1,54
8,66
13.862.400
Bậc 6

11.400.000
5.900.000
3.762.000
21.062.000
52
5,7

1,43

1,31
8,44
13.497.600
Bậc 5

10.640.000
5.900.000
2.979.200
19.519.200
45
5,7

1,43

1,08
8,21
13.132.800
Bậc 4

9.880.000
5.900.000
2.272.400
18.052.400
37
5,7

1,43

0,86
7,98
12.768.000
Bậc 3

9.120.000
5.900.000
1.641.600
16.661.600
30
5,35

1,34

0,59
7,28
11.641.600
Bậc 2

8.360.000
5.900.000
1.086.800
15.346.800
32
5,0

1,25

0,40
6,65
10.640.000
Bậc 1

7.600.000
5.900.000
608.000
14.108.000
33
Trung úy
4,6

1,15

1,06
6,81
10.892.800

Bậc 6
11.400.000
5.300.000
3.420.000
20.120.000
85
4,6

1,15

0,87
6,62
10.598.400

Bậc 5
10.640.000
5.300.000
2.660.000
18.600.000
75
4,6

1,15

0,69
6,44
10.304.000

Bậc 4
9.880.000
5.300.000
1.976.000
17.156.000
66
4,6

1,15

0,51
6,26
10.009.600

Bậc 3
9.120.000
5.300.000
1.368.000
15.788.000
58
4,6

1,15

0,37
6,12
9.788.800

Bậc 2
8.360.000
5.300.000
836.000
14.496.000
48
5,7

1,43

1,54
8,66
13.862.400

Bậc 1
7.600.000
5.300.000
380.000
13.280.000
39
Nhóm 22
Phó Tiểu đội trưởng
Thượng úy
5,7

1,43

1,54
8,66
13.862.400
Bậc 6

10.350.000
5.900.000
3.415.500
19.665.500
42
5,7

1,43

1,31
8,44
13.497.600
Bậc 5

9.660.000
5.900.000
2.704.800
18.264.800
35
5,7

1,43

1,08
8,21
13.132.800
Bậc 4

8.970.000
5.900.000
2.063.100
16.933.100
29
5,7

1,43

0,86
7,98
12.768.000
Bậc 3

8.280.000
5.900.000
1.490.400
15.670.400
23
5,35

1,34

0,59
7,28
11.641.600
Bậc 2

7.590.000
5.900.000
986.700
14.476.700
24
5,0

1,25

0,40
6,65
10.640.000
Bậc 1

6.900.000
5.900.000
552.000
13.352.000
25
Trung úy
4,6

1,15

1,06
6,81
10.892.800

Bậc 6
10.350.000
5.300.000
3.105.000
18.755.000
72
4,6

1,15

0,87
6,62
10.598.400

Bậc 5
9.660.000
5.300.000
2.415.000
17.375.000
64
4,6

1,15

0,69
6,44
10.304.000

Bậc 4
8.970.000
5.300.000
1.794.000
16.064.000
56
4,6

1,15

0,51
6,26
10.009.600

Bậc 3
8.280.000
5.300.000
1.242.000
14.822.000
48
4,6

1,15

0,37
6,12
9.788.800

Bậc 2
7.590.000
5.300.000
759.000
13.649.000
39
4,6

1,15

0,23
5,98
9.568.000

Bậc 1
6.900.000
5.300.000
345.000
12.545.000
31
Thiếu úy
4,2

1,05

0,21
5,46
8.736.000
Bậc 1
6.900.000
4.900.000
345.000
12.145.000
39
Thượng sĩ
3,8

0,95


4,75
7.600.000
Bậc 1
6.900.000
4.500.000

11.400.000
50
Trung sĩ
3,5

0,88


4,38
7.000.000
Bậc 1
6.900.000
4.100.000

11.000.000
57
Hạ sĩ
3,2

0,80


4,00
6.400.000
Bậc 1
6.900.000
3.700.000

10.600.000
66

Nguồn bảng lương: Wikipedia

Tham khảo

[full_width]

Bài liên quan

HỎI VÀ ĐÁP

Tổng số ý kiến: 1
  1. Cho mình xin hỏi là bảng lương này có đáng tin không ạ? mình rất cần câu trả lời vì mình có em sắp thi vào Quân đội, mình sẽ dùng bảng lương này để thuyết phục em ấy ạ?

    Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu, nếu không sẽ bị xóa.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,22,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,11,Bình luận BLHS,24,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,35,CMND,15,Cư trú,14,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,19,Ebook,11,Game,3,Giao thông,48,Giấy tờ xe,31,Hệ thống,9,Hình ảnh,14,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,13,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,15,Luật cơ bản,92,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,59,Nghĩa vụ quân sự,9,Phần mềm điện thoại,12,Phần mềm PC,93,Quyết định,1,Tải file,21,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,19,Thủ tục hành chính,73,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,14,Trực tuyến,6,Văn bản,2132,Văn phòng,14,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,2,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm: Bảng lương sĩ quan quân đội công an năm 2021 - phần 3
Bảng lương sĩ quan quân đội công an năm 2021 - phần 3
Dự kiến bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan công an theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm/cấp hàm (Bảng 3 trong 5 bảng lương mới) - phần 2.
https://1.bp.blogspot.com/-6vDsP4AMyGU/WxKgPgKIUaI/AAAAAAAAK2o/OSV9QdnvCs0ORf7OfsS0oZ4gHMYI67zwACLcBGAs/s200/luong%2Btoi%2Bthieu-min.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-6vDsP4AMyGU/WxKgPgKIUaI/AAAAAAAAK2o/OSV9QdnvCs0ORf7OfsS0oZ4gHMYI67zwACLcBGAs/s72-c/luong%2Btoi%2Bthieu-min.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2020/03/bang-luong-si-quan-quan-doi-cong-an-2021-bang-3-3.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2020/03/bang-luong-si-quan-quan-doi-cong-an-2021-bang-3-3.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả các bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content