5 Bảng lương theo vị trí việc làm 2024 của cán bộ công viên chức

Dự thảo 05 bảng lương theo vị trí việc làm năm 2024 của cán bộ công chức, viên chức, quân đội, công an và lộ trình tăng lương từ ngày 01/7/2024.
5 bảng lương cán bộ

Theo Nghị quyết dự toán NSNN 2024 của Quốc hội, kể từ 01/7/2024, sẽ áp dụng chế độ tiền lương thống nhất, bãi bỏ tất cả cơ chế đặc thù, áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất đối với các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước.

Từ ngày 01/7/2024 sẽ có 05 bảng lương theo vị trí việc làm mới dành cho cán bộ công chức viên chức thay thế cho hệ thống bảng lương hiện hành. Có thể tham khảo dự thảo các Bảng lương, phụ cấp theo vị trí việc làm của ngành công an năm 2024 (các bảng lương, phụ cấp này không còn tính theo hệ số và mức lương cơ sở như bảng lương hiện hành):

Sau đây là các thông tin mới nhất liên quan đến dự thảo bảng lương theo vị trí việc làm từ ngày 01/7/2024 dành cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (Quân đội, công an).

Về lộ trình cải cách tiền lương từ 1/7/2024 

Lộ trình cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024 có các nội dung như sau:

 1. Bộ Nội vụ hoàn thiện đề án vị trí việc làm trước ngày 31/3/2024, ba tháng tiếp theo xây dựng phương án trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức.
 2. Ban hành 5 bảng lương mới (sau ngày 31/3/2024);
 3. Chính phủ ban hành Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Quốc hội sẽ có Nghị quyết về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Quốc hội, HĐND các cấp, Tòa án, Viện kiểm sát, Kiểm toán Nhà nước. Ban Bí thư quy định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội;
 4. Xây dựng chế độ phụ cấp mới; Ưu tiên chế độ phụ cấp nhà giáo đang giảng dạy trong trường công lập.
 5. Ban hành chế độ tiền thưởng; Chế độ nâng bậc lương;
 6. Triển khai 10 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương mới;
 7. Cân đối nguồn kinh phí để thực hiện chế độ cải cách tiền lương;
 8. Quản lý tiền lương và thu nhập.

Sau năm 2024, căn cứ vào mức tăng trưởng kinh tế, vẫn tiếp tục tăng lương (dù đã cải cách tiền lương và có bảng lương mới) nhằm bù trượt giá, cải thiện lương cho cán bộ, công chức, viên chức cho đến khi mức lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn lương thấp nhất vùng 1 (vùng cao nhất trong 4 vùng lương tối thiểu). Hiện lương tối thiểu vùng 1 là 4,68 triệu đồng/tháng.

Về bảng lương áp dụng với người giữ chức vụ lãnh đạo (Bảng 1)

Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo từ Trung ương đến cấp xã sẽ được xây dựng thành 1 bảng lương riêng, theo nguyên tắc: 

 • Mức lương chức vụ phải thể hiện thứ bậc; Giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu giữ nhiều chức vụ thì hưởng lương chức vụ cao nhất.
 • Mức lương của người lãnh đạo cấp trên phải cao hơn mức lương của lãnh đạo cấp dưới.
 • Quy định một mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương, không phân loại bộ, ngành, ban, ủy ban và tương đương ở trung ương; không phân biệt các chức danh lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phương.
 • Việc phân biệt các chức vụ ở bộ, ngành, ban, ủy ban và tương đương ở trung ương và các chức danh lãnh đạo theo đơn vị hành chính ở địa phương được thực hiện bằng chế độ phụ cấp.
 • Việc phân loại chức vụ lãnh đạo tương đương trong hệ thống chính trị để thiết kế bảng lương chức vụ do Bộ Chính trị quyết định.

Về bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ với người không giữ chức danh lãnh đạo (Bảng 2)

Với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo sẽ được xây dựng 01 bảng lương riêng theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức.

Mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có các bậc lương theo nguyên tắc:
 • Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau; điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề.
 • Các nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay sẽ được sắp xếp lại nhằm khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

Về bảng lương đối với lực lượng vũ trang (Quân đội, công an) (Bảng 3, 4, 5)

Với lực lượng vũ trang sẽ có 03 bảng lương riêng, gồm:

(Giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Lưu ý:

Khi xây dựng 05 bảng lương mới theo vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức LLVT nêu trên, mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay sẽ được bãi bỏ; thay vào đó sẽ có mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể.

Tham khảo thêm: Quy định mới về 5 bảng lương công chức viên chức, công an quân đội 2024

Về bảng lương của giáo viên

Về bảng lương các ngạch công chức, viên chức khác

Thẩm quyền và lộ trình xây dựng 5 bảng lương theo vị trí việc làm

Lộ trình xây dựng 5 bảng lương theo trình tự như sau:

 1. Các Bộ, cơ quan Trung ương thiết kế bảng lương và chế độ phụ cấp theo ngành, lĩnh vực của mình (Bảng lương theo vị trí việc làm) gởi Bộ Nội vụ.
 2. Ban Tổ chức Trung ương xây dựng Bảng phân loại chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị trình Bộ Chính trị thông qua để làm căn cứ xây dựng bảng lương chức vụ lãnh đạo (Bảng 1).
 3. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban cán sự đảng Chính phủ về quy định cụ thể chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trên cơ sở Bảng phân loại chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị.
 4. Ban Bí thư ban hành Quyết định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức khu vực Đảng, đoàn thể.
 5. Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Quốc hội, UBTVQH.
 6. Chính phủ ban hành Nghị định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.
 7. Các Bộ ban hành Thông tư, văn bản hướng dẫn thực hiện đối với các bảng lương với các nhóm thuộc diện quản lý.

Đến nay, 16/20 bộ ngành đã ban hành danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành. Cụ thể có 861 vị trí việc làm cán bộ, công chức, trong đó nhóm lãnh đạo, quản lý có 137 vị trí; nhóm công chức nghiệp vụ chuyên ngành 665 vị trí; nhóm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung 37 vị trí; nhóm hỗ trợ, phục vụ 22 vị trí. Cán bộ, công chức cấp xã có 17 vị trí, trong đó 11 vị trí cán bộ chuyên trách, 6 vị trí công chức xã.

Vậy lương cán bộ công chức viên chức kể từ ngày 01/7/2024 thực hiện như thế nào?

Đến 30/6/2024

Vẫn áp dụng mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng, tức là vẫn áp dụng hệ thống thang bảng lương hiện hành, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. (Tham khảo chi tiết: Bảng lương bậc lương cán bộ công chức, viên chức LLVT)

Kể từ ngày 01/7/2024

Chính phủ sẽ thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với khu vực công theo Nghị quyết 27 từ ngày 01/7/2024. Đồng thời, Chính phủ cũng tiếp tục điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng, chính sách tiền lương đối với khu vực doanh nghiệp theo quy định.

Áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị; tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

Mức lương từ năm 2025 trở đi

Từ năm 2025 trở đi, tiếp tục tăng lương bình quân 7%/năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang cho đến khi mức lương thấp nhất bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất vùng I của khu vực doanh nghiệp.

Điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng của khu vực doanh nghiệp; Thực hiện quản lý lao động, tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước theo phương thức khoán chi phí tiền lương gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp./.

Minh Hùng (Tổng hợp)

Ý KIẾN

 1. bảng lương dự thảo của công an và bộ đội vẫn tính theo cấp bậc, chưa thể hiện rõ vị trí công tác,

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn tham khảo Bảng này nhé: Dự kiến Bảng lương sĩ quan quân đội công an năm 2021 - Bảng 3
   Link: https://www.tracuuphapluat.info/2020/02/bang-luong-si-quan-quan-doi-cong-an-2021-bang-3-1.html

   Xóa
 2. Lương của công an, quân sự cấp xã không thấy đề cập tới

  Trả lờiXóa
 3. Ngành quân sự xã đâu có quân hàm chỉ có chức vụ thôi. Không biết trong bản lương đó tính ở chổ nào

  Trả lờiXóa
 4. Cho e xin bảng lương mới đối với viên chức với ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn tham khảo: Bảng lương giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT 2021
   Link: https://www.tracuuphapluat.info/2020/07/bang-luong-giao-vien-tieu-hoc-thcs.html

   Xóa
 5. các ngành viện kiểm sat, tòa án thì mức lương ntn ạ

  Trả lờiXóa
 6. Bảng phân loại chức vụ chưa thể hiện thứ bậc: Vì dụ Phó của các Ban đảng, phó CT UBMT có phụ cấp chức vụ bằng Phó các phòng, ban, đoàn thể; trong khí đó sắp xếp bố trí cán bộ twf Trường phòng sang làm phó ban

  Trả lờiXóa
 7. Cho em xin bảng lương dự thảo theo công chức thuế, hải quan, kho bạc với ạ. Em cảm ơn

  Trả lờiXóa
 8. Nặc danh05:46

  Bạn cho hỏi mức lương của chuyên viên (chủ tịch Hội CCB cấp xã (là cán bộ, công chức chuyển sang chứ không phải là nghỉ hưu từ quân đội về), hiện đang hưởng bậc 3 của chuyên viên). Xin cảm ơn!

  Trả lờiXóa
 9. Chỉ tội cho các đồng chí cán bộ bán chuyên trách cấp xã phường, làm việc thì cả ngày nhưng lại nhận phụ cấp, quá bất cập, bảo hiểm xã hội thì theo năm 2014 nên không hưởng trọn vẹn, mất rất nhiều quyền lợi. mong quan tâm

  Trả lờiXóa
 10. Nặc danh09:49

  Mọi việc từ cấp nhỏ nhất là xã, phường. Nhưng cán bộ không chuyên trách lại hưởng phụ cấp quá thấp. Không đủ trang trải cuộc sống cho bản thân lấy đâu mà lo cho gia đình.

  Trả lờiXóa
 11. nhân viên trường học có được thay đổi lương không ạ. cho xin bảng lương mới nếu được áp dung

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh10:59

   Nhân viên trường học lương quá thấp! Việc làm không tên nhiều, kiêm nhiệm đủ việc, giờ hành chính nghiêm túc, nhưng chẵng thấy được để ý!

   Xóa
  2. Nặc danh08:48

   Đúng rồi nhân viên làm công việc rất nhiều toàn là kiêm nhiệm: Thư viện- thiết bị, xóa mù chữ, y tế, văn thư, thủ quỹ... và nhiều công việc khác không tên mà Hiệu trưởng- H .phó giao . Mà họ chưa bao giờ nhận được 1 khoản phụ cấp nào cả. kệ cả phụ cấp 0.2 phụ cấp độc hại của ngành thư viện theo quy định của pháp luật ban hẳn hoi mà vẫn không được hưởng. mình không hiểu sao ngành nhân viên mình sao lại thiệt thòi đến như vậy. rất kính mong các cấp lãnh đạo quan tâm đến chúng em là nhân viên
   với ạ.

   Xóa
 12. CHO MÌNH XIN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA TÒA ÁN, VIỆN KIỂM SÁT. THANKS.

  Trả lờiXóa
 13. Cho tôi hỏi: theo cách tính bảng lương 2, giáo viên lâu năm và giáo viên mới vào nghề tiền lương bằng nhau có phải không? Nếu như vậy, trước đây, chúng tôi khi mới vào nghề lương thấp ai bù cho giai đoạn đó. Khi đó, chúng tôi chấp nhận lương thấp vì hi vọng sau này lương sẽ cao. Bây giờ, lương nhỉnh lên chút thì lại bị cào bằng. Như vậy quá thiệt thòi cho chúng tôi

  Trả lờiXóa
 14. Nặc danh17:30

  Nghe nói không còn sử dụng hệ số, lương cơ sở mà sao bảng lương các bạn đưa lên còn sử dụng hệ số

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hiện tại, hệ thống các bảng lương vẫn như cũ, tức là vẫn còn sử dụng hệ số và lương cơ sở nhé bạn. Bảng lương theo cải cách tiền lương mới vẫn chưa có.

   Xóa
 15. Nặc danh09:02

  Viết lên cho vui chứ chắc cũng còn lâu mới có Bảng lương mới.... ACE CCVC vẫn cứ lo nhận lương hệ số 1.490.000 đi.....

  Trả lờiXóa
 16. Nặc danh21:07

  Mình thắc mắc là nếu bỏ hệ số lương và lương cơ sở thì hằng năm cách tính tăng lương sẽ dựa vào đâu để tăng ạ. Hay theo giá thị trườg thì nhóng lên 1 ít cho cân ạ.

  Trả lờiXóa
 17. Nặc danh15:25

  quá bất câp đơn vị tôi là hành chính sự nghiệp tôi làm văn phòng nhưng công việc thì nhiều như chuyên viên công chức mà lương thì thấp. trong khi đó có người chỉ đến cơ quan uống nước chè mà lương hơn 10 triệu

  Trả lờiXóa
 18. Nặc danh08:59

  cho tôi xin bảng lương dự kiến 01/7/2024 ngành giáo dục.

  Trả lờiXóa
 19. Nặc danh07:57

  cho xin bảng lương cán bộ, công chức cấp xã

  Trả lờiXóa
 20. Nặc danh10:04

  cho tôi hỏi đã có bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo chưa

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: 5 Bảng lương theo vị trí việc làm 2024 của cán bộ công viên chức
5 Bảng lương theo vị trí việc làm 2024 của cán bộ công viên chức
Dự thảo 05 bảng lương theo vị trí việc làm năm 2024 của cán bộ công chức, viên chức, quân đội, công an và lộ trình tăng lương từ ngày 01/7/2024.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmCG2zT4GN3uZ-tgXDFymhIaZ79Qf1ZZksRZpFmmTSVNRnGJ-nArzv4hNbRRBBIinjKDFFOR-5xF62TcrlG7Nea-zcMlhdZReBZN8zMX-IyGqetNKVrfWBz8kWtNqITdTLimZQ5Bx97dY/s200/Tien-Luong-min.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmCG2zT4GN3uZ-tgXDFymhIaZ79Qf1ZZksRZpFmmTSVNRnGJ-nArzv4hNbRRBBIinjKDFFOR-5xF62TcrlG7Nea-zcMlhdZReBZN8zMX-IyGqetNKVrfWBz8kWtNqITdTLimZQ5Bx97dY/s72-c/Tien-Luong-min.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2019/10/5-bang-luong-can-bo-cong-vien-chuc-tu-2021.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2019/10/5-bang-luong-can-bo-cong-vien-chuc-tu-2021.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content