Bảng lương theo vị trí việc làm năm 2022 của cán bộ công viên chức

5 bảng lương cán bộBảng lương của cán bộ, công chức, viên chức hiện nay áp dụng theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và LLVT. Từ năm 2022, sẽ có 05 bảng lương mới thay thế cho hệ thống bảng lương hiện hành. Đây là chủ trương của BCH Trung ương Đảng theo Nghị quyết 27-NQ/TW. Việc triển khai xây dựng 5 bảng lương sẽ do Chính phủ quy định cụ thể.
Sau đây là thông tin liên quan đến dự thảo bảng lương theo vị trí việc làm từ ngày 01/7/2022 dành cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (Quân đội, công an).

Về bảng lương áp dụng với người giữ chức vụ lãnh đạo (Bảng 1)

Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo từ Trung ương đến cấp xã sẽ được xây dựng thành 1 bảng lương riêng, theo nguyên tắc: 
- Mức lương chức vụ phải thể hiện thứ bậc; Giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu giữ nhiều chức vụ thì hưởng lương chức vụ cao nhất.
- Mức lương của người lãnh đạo cấp trên phải cao hơn mức lương của lãnh đạo cấp dưới.
- Quy định một mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương, không phân loại bộ, ngành, ban, ủy ban và tương đương ở trung ương; không phân biệt các chức danh lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phương.
- Việc phân biệt các chức vụ ở bộ, ngành, ban, ủy ban và tương đương ở trung ương và các chức danh lãnh đạo theo đơn vị hành chính ở địa phương được thực hiện bằng chế độ phụ cấp.
Việc phân loại chức vụ lãnh đạo tương đương trong hệ thống chính trị để thiết kế bảng lương chức vụ do Bộ Chính trị quyết định.

Về bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ với người không giữ chức danh lãnh đạo (Bảng 2)

Với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo sẽ được xây dựng 01 bảng lương riêng theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức.
Mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có các bậc lương theo nguyên tắc:
- Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau; điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề.
- Các nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay sẽ được sắp xếp lại nhằm khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

Về bảng lương đối với lực lượng vũ trang (Quân đội, công an) (Bảng 3, 4, 5)

Với lực lượng vũ trang sẽ có 03 bảng lương riêng, gồm:
- 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm (Bảng 3) (Tham khảo: Dự kiến Bảng lương sĩ quan quân đội công an năm 2021 - Bảng 3)
- 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an (Bảng 4) (Tham khảo: Dự kiến Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp quân đội công an 2021 - Bảng 4
- 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (Bảng 5)
(Giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Lưu ý:

- Khi xây dựng 05 bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức LLVT nêu trên, mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay sẽ được bãi bỏ; thay vào đó sẽ có mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể.

Tham khảo bài viết: Bảng lương mới của công chức, viên chức, công an, quân đội từ năm 2021

Về bảng lương của giáo viên

Về bảng lương các ngạch công chức, viên chức khác:

Thẩm quyền và lộ trình xây dựng 5 bảng lương

Trong năm 2020

- Các Bộ, cơ quan Trung ương thiết kế bảng lương và chế độ phụ cấp theo ngành, lĩnh vực của mình gởi Bộ Nội vụ tổng hợp.
- Ban Tổ chức Trung ương xây dựng Bảng phân loại chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị trình Bộ Chính trị thông qua để làm căn cứ xây dựng bảng lương chức vụ lãnh đạo (Bảng 1).
- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban cán sự đảng Chính phủ về quy định cụ thể chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trên cơ sở Bảng phân loại chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị.
- Ban Bí thư ban hành Quyết định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức khu vực Đảng, đoàn thể.
- Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Quốc hội, UBTVQH.
- Chính phủ ban hành Nghị định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.
- Các Bộ ban hành Thông tư, văn bản hướng dẫn thực hiện.

Về lộ trình tăng lương từ năm 2021

Theo Nghị quyết 107/NQ-CP ngày 16/08/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và các văn bản có liên quan, lộ trình tăng tiền lương cụ thể như sau:

Năm 2021:

- Vẫn áp dụng hệ thống thang bảng lương hiện hành, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 1.490.000 đồng/tháng. (Tham khảo: Bảng lương bậc lương cán bộ công chức, viên chức LLVT đến năm 2021)
- Tại Hội nghị lần thứ 13 BCH Trung ương Đảng khóa XII, bế mạc vào ngày 9/10/2020, BCH đã thống nhất thời điểm thực hiện chế độ cải cách tiền lương mới là kể từ ngày 01/7/2022 chứ không phải ngày 01/7/2021 theo như quy định tại Nghị quyết 27-NQ/TW.
- Ngày 17/8/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022. Trong đó xác định: Chấm dứt, bãi bỏ các cơ chế tài chính đặc thù, thu nhập đặc thù đối với một số cơ quan, đơn vị trước ngày 1/7/2022 để thực hiện cải cách tiền lương. Yêu cầu Chính phủ tập trung nguồn lực để tăng lương hưu, lương cơ sở từ 1/7/2022.
- Thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị; tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. Thực hiện điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội, khả năng chi trả của doanh nghiệp để đến năm 2020 mức lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình; Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp.

Đến năm 2025:

Thực hiện nâng mức tiền lương của khu vực công phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước; tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. Điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng của khu vực doanh nghiệp trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia; thực hiện quản lý lao động, tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước theo phương thức khoán chi phí tiền lương gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Đến năm 2030:

Thực hiện nâng mức tiền lương của khu vực công phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước; tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp. Điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng của khu vực doanh nghiệp trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia; thực hiện quản lý lao động, tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước theo phương thức khoán nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Minh Hùng (Tổng hợp)

Bài liên quan

Ý KIẾN

Tổng số: 10
 1. bảng lương dự thảo của công an và bộ đội vẫn tính theo cấp bậc, chưa thể hiện rõ vị trí công tác,

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn tham khảo Bảng này nhé: Dự kiến Bảng lương sĩ quan quân đội công an năm 2021 - Bảng 3
   Link: https://www.tracuuphapluat.info/2020/02/bang-luong-si-quan-quan-doi-cong-an-2021-bang-3-1.html

   Xóa
 2. Lương của công an, quân sự cấp xã không thấy đề cập tới

  Trả lờiXóa
 3. Ngành quân sự xã đâu có quân hàm chỉ có chức vụ thôi. Không biết trong bản lương đó tính ở chổ nào

  Trả lờiXóa
 4. Cho e xin bảng lương mới đối với viên chức với ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn tham khảo: Bảng lương giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT 2021
   Link: https://www.tracuuphapluat.info/2020/07/bang-luong-giao-vien-tieu-hoc-thcs.html

   Xóa
 5. các ngành viện kiểm sat, tòa án thì mức lương ntn ạ

  Trả lờiXóa
 6. Bảng phân loại chức vụ chưa thể hiện thứ bậc: Vì dụ Phó của các Ban đảng, phó CT UBMT có phụ cấp chức vụ bằng Phó các phòng, ban, đoàn thể; trong khí đó sắp xếp bố trí cán bộ twf Trường phòng sang làm phó ban

  Trả lờiXóa
 7. Cho em xin bảng lương dự thảo theo công chức thuế, hải quan, kho bạc với ạ. Em cảm ơn

  Trả lờiXóa
 8. Bạn cho hỏi mức lương của chuyên viên (chủ tịch Hội CCB cấp xã (là cán bộ, công chức chuyển sang chứ không phải là nghỉ hưu từ quân đội về), hiện đang hưởng bậc 3 của chuyên viên). Xin cảm ơn!

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,30,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,16,Bình luận BLHS,24,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,42,CMND,15,Cư trú,19,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,49,Giấy tờ xe,31,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,93,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,59,Nghĩa vụ quân sự,9,Phần mềm điện thoại,14,Phần mềm PC,101,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,74,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,6,Văn bản,2148,Văn phòng,15,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,2,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính: Bảng lương theo vị trí việc làm năm 2022 của cán bộ công viên chức
Bảng lương theo vị trí việc làm năm 2022 của cán bộ công viên chức
Dự thảo bảng lương theo vị trí việc làm năm 2022 của cán bộ công chức, viên chức, quân đội, công an và lộ trình tăng lương từ năm 2022.
https://1.bp.blogspot.com/-_cfK8de-9o8/Xa-ecgIaU2I/AAAAAAAAMd0/EoOZB6DjWdYVNGBrlwmH32i7Vf3rIoxYQCLcBGAsYHQ/s200/Tien-Luong-min.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-_cfK8de-9o8/Xa-ecgIaU2I/AAAAAAAAMd0/EoOZB6DjWdYVNGBrlwmH32i7Vf3rIoxYQCLcBGAsYHQ/s72-c/Tien-Luong-min.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính
https://www.tracuuphapluat.info/2019/10/5-bang-luong-can-bo-cong-vien-chuc-tu-2021.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2019/10/5-bang-luong-can-bo-cong-vien-chuc-tu-2021.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content