Bảng lương theo vị trí việc làm năm 2022 của cán bộ công viên chức

Dự thảo bảng lương theo vị trí việc làm năm 2022 của cán bộ công chức, viên chức, quân đội, công an và lộ trình tăng lương từ năm 2022.
5 bảng lương cán bộ

Bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức hiện nay áp dụng theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và LLVT. Hiện tại bảng lương cán bộ công chức theo vị trí việc làm vẫn áp dụng theo bảng lương TẠI ĐÂY.

Dự kiến từ năm 2023 mới có 05 bảng lương theo vị trí việc làm mới dành cho cán bộ công chức viên chức thay thế cho hệ thống bảng lương hiện hành. (Đây là chủ trương của BCH Trung ương Đảng theo Nghị quyết 27-NQ/TW nhưng do dịch Covid nên đã bị hoãn lại).

Sau đây là các thông tin mới nhất liên quan đến dự thảo bảng lương theo vị trí việc làm từ năm 2023 dành cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (Quân đội, công an).

Về bảng lương áp dụng với người giữ chức vụ lãnh đạo (Bảng 1)

Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo từ Trung ương đến cấp xã sẽ được xây dựng thành 1 bảng lương riêng, theo nguyên tắc: 

 • Mức lương chức vụ phải thể hiện thứ bậc; Giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu giữ nhiều chức vụ thì hưởng lương chức vụ cao nhất.
 • Mức lương của người lãnh đạo cấp trên phải cao hơn mức lương của lãnh đạo cấp dưới.
 • Quy định một mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương, không phân loại bộ, ngành, ban, ủy ban và tương đương ở trung ương; không phân biệt các chức danh lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phương.
 • Việc phân biệt các chức vụ ở bộ, ngành, ban, ủy ban và tương đương ở trung ương và các chức danh lãnh đạo theo đơn vị hành chính ở địa phương được thực hiện bằng chế độ phụ cấp.
 • Việc phân loại chức vụ lãnh đạo tương đương trong hệ thống chính trị để thiết kế bảng lương chức vụ do Bộ Chính trị quyết định.

Về bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ với người không giữ chức danh lãnh đạo (Bảng 2)

Với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo sẽ được xây dựng 01 bảng lương riêng theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức.

Mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có các bậc lương theo nguyên tắc:
 • Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau; điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề.
 • Các nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay sẽ được sắp xếp lại nhằm khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

Về bảng lương đối với lực lượng vũ trang (Quân đội, công an) (Bảng 3, 4, 5)

Với lực lượng vũ trang sẽ có 03 bảng lương riêng, gồm:

(Giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Lưu ý:

- Khi xây dựng 05 bảng lương mới theo vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức LLVT nêu trên, mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay sẽ được bãi bỏ; thay vào đó sẽ có mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể. Tham khảo thêm bài viết: Bảng lương mới của công chức, viên chức, công an, quân đội từ năm 2023

Về bảng lương của giáo viên

Về bảng lương các ngạch công chức, viên chức khác:

Thẩm quyền và lộ trình xây dựng 5 bảng lương theo vị trí việc làm

- Các Bộ, cơ quan Trung ương thiết kế bảng lương và chế độ phụ cấp theo ngành, lĩnh vực của mình gởi Bộ Nội vụ tổng hợp.
- Ban Tổ chức Trung ương xây dựng Bảng phân loại chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị trình Bộ Chính trị thông qua để làm căn cứ xây dựng bảng lương chức vụ lãnh đạo (Bảng 1).
- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban cán sự đảng Chính phủ về quy định cụ thể chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trên cơ sở Bảng phân loại chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị.
- Ban Bí thư ban hành Quyết định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức khu vực Đảng, đoàn thể.
- Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Quốc hội, UBTVQH.
- Chính phủ ban hành Nghị định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.
- Các Bộ ban hành Thông tư, văn bản hướng dẫn thực hiện.

Vậy lương cán bộ công chức viên chức năm 2022 thực hiện như thế nào?

- Trong năm 2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước 2022, trong đó tiếp tục lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương, không tăng lương cơ sở năm 2022 và vẫn áp dụng mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng, tức là vẫn áp dụng hệ thống thang bảng lương hiện hành, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 1.490.000 đồng/tháng. (Tham khảo chi tiết: Bảng lương bậc lương cán bộ công chức, viên chức LLVT 2022)

Sau thời gian tạm hoãn cải cách chính sách tiền lương, vào ngày 9/10/2022, sau khi kết thúc Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, BCH Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo Ban cán sự Đảng Chính phủ hoàn thiện phương án điều chỉnh tiền lương trong năm 2023 để trình Quốc hội xem xét.

- Thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị; tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. Thực hiện điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội, khả năng chi trả của doanh nghiệp để mức lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình; Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp.

Mức lương đến năm 2025:

Thực hiện nâng mức tiền lương của khu vực công phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước; tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

Điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng của khu vực doanh nghiệp trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia; thực hiện quản lý lao động, tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước theo phương thức khoán chi phí tiền lương gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Mức lương đến năm 2030:

Thực hiện nâng mức tiền lương của khu vực công phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước; tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

Điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng của khu vực doanh nghiệp trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia; thực hiện quản lý lao động, tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước theo phương thức khoán nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp./.

Minh Hùng (Tổng hợp)

Ý KIẾN

Tổng số: 20
 1. bảng lương dự thảo của công an và bộ đội vẫn tính theo cấp bậc, chưa thể hiện rõ vị trí công tác,

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn tham khảo Bảng này nhé: Dự kiến Bảng lương sĩ quan quân đội công an năm 2021 - Bảng 3
   Link: https://www.tracuuphapluat.info/2020/02/bang-luong-si-quan-quan-doi-cong-an-2021-bang-3-1.html

   Xóa
 2. Lương của công an, quân sự cấp xã không thấy đề cập tới

  Trả lờiXóa
 3. Ngành quân sự xã đâu có quân hàm chỉ có chức vụ thôi. Không biết trong bản lương đó tính ở chổ nào

  Trả lờiXóa
 4. Cho e xin bảng lương mới đối với viên chức với ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn tham khảo: Bảng lương giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT 2021
   Link: https://www.tracuuphapluat.info/2020/07/bang-luong-giao-vien-tieu-hoc-thcs.html

   Xóa
 5. các ngành viện kiểm sat, tòa án thì mức lương ntn ạ

  Trả lờiXóa
 6. Bảng phân loại chức vụ chưa thể hiện thứ bậc: Vì dụ Phó của các Ban đảng, phó CT UBMT có phụ cấp chức vụ bằng Phó các phòng, ban, đoàn thể; trong khí đó sắp xếp bố trí cán bộ twf Trường phòng sang làm phó ban

  Trả lờiXóa
 7. Cho em xin bảng lương dự thảo theo công chức thuế, hải quan, kho bạc với ạ. Em cảm ơn

  Trả lờiXóa
 8. Bạn cho hỏi mức lương của chuyên viên (chủ tịch Hội CCB cấp xã (là cán bộ, công chức chuyển sang chứ không phải là nghỉ hưu từ quân đội về), hiện đang hưởng bậc 3 của chuyên viên). Xin cảm ơn!

  Trả lờiXóa
 9. Chỉ tội cho các đồng chí cán bộ bán chuyên trách cấp xã phường, làm việc thì cả ngày nhưng lại nhận phụ cấp, quá bất cập, bảo hiểm xã hội thì theo năm 2014 nên không hưởng trọn vẹn, mất rất nhiều quyền lợi. mong quan tâm

  Trả lờiXóa
 10. Nặc danh11/11/21

  Mọi việc từ cấp nhỏ nhất là xã, phường. Nhưng cán bộ không chuyên trách lại hưởng phụ cấp quá thấp. Không đủ trang trải cuộc sống cho bản thân lấy đâu mà lo cho gia đình.

  Trả lờiXóa
 11. nhân viên trường học có được thay đổi lương không ạ. cho xin bảng lương mới nếu được áp dung

  Trả lờiXóa
 12. CHO MÌNH XIN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA TÒA ÁN, VIỆN KIỂM SÁT. THANKS.

  Trả lờiXóa
 13. Cho tôi hỏi: theo cách tính bảng lương 2, giáo viên lâu năm và giáo viên mới vào nghề tiền lương bằng nhau có phải không? Nếu như vậy, trước đây, chúng tôi khi mới vào nghề lương thấp ai bù cho giai đoạn đó. Khi đó, chúng tôi chấp nhận lương thấp vì hi vọng sau này lương sẽ cao. Bây giờ, lương nhỉnh lên chút thì lại bị cào bằng. Như vậy quá thiệt thòi cho chúng tôi

  Trả lờiXóa
 14. Nặc danh3/9/22

  Nghe nói không còn sử dụng hệ số, lương cơ sở mà sao bảng lương các bạn đưa lên còn sử dụng hệ số

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hiện tại, hệ thống các bảng lương vẫn như cũ, tức là vẫn còn sử dụng hệ số và lương cơ sở nhé bạn. Bảng lương theo cải cách tiền lương mới vẫn chưa có.

   Xóa
 15. Nặc danh3/10/22

  Viết lên cho vui chứ chắc cũng còn lâu mới có Bảng lương mới.... ACE CCVC vẫn cứ lo nhận lương hệ số 1.490.000 đi.....

  Trả lờiXóa
 16. Nặc danh12/11/22

  Mình thắc mắc là nếu bỏ hệ số lương và lương cơ sở thì hằng năm cách tính tăng lương sẽ dựa vào đâu để tăng ạ. Hay theo giá thị trườg thì nhóng lên 1 ít cho cân ạ.

  Trả lờiXóa
 17. Nặc danh22/11/22

  quá bất câp đơn vị tôi là hành chính sự nghiệp tôi làm văn phòng nhưng công việc thì nhiều như chuyên viên công chức mà lương thì thấp. trong khi đó có người chỉ đến cơ quan uống nước chè mà lương hơn 10 triệu

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,32,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,26,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,44,CCCD,1,CMND,15,Cư trú,20,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,17,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,54,Giấy tờ xe,32,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,92,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,80,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,8,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Bảng lương theo vị trí việc làm năm 2022 của cán bộ công viên chức
Bảng lương theo vị trí việc làm năm 2022 của cán bộ công viên chức
Dự thảo bảng lương theo vị trí việc làm năm 2022 của cán bộ công chức, viên chức, quân đội, công an và lộ trình tăng lương từ năm 2022.
https://1.bp.blogspot.com/-_cfK8de-9o8/Xa-ecgIaU2I/AAAAAAAAMd0/EoOZB6DjWdYVNGBrlwmH32i7Vf3rIoxYQCLcBGAsYHQ/s200/Tien-Luong-min.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-_cfK8de-9o8/Xa-ecgIaU2I/AAAAAAAAMd0/EoOZB6DjWdYVNGBrlwmH32i7Vf3rIoxYQCLcBGAsYHQ/s72-c/Tien-Luong-min.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2019/10/5-bang-luong-can-bo-cong-vien-chuc-tu-2021.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2019/10/5-bang-luong-can-bo-cong-vien-chuc-tu-2021.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content