Phụ lục Bảng lương bậc lương cán bộ công chức, viên chức 2024

Bảng xếp lương, ngạch bậc lương, mã ngạch, hệ số lương, mức lương của cán bộ, công chức, viên chức, công an quân đội, áp dụng kể từ ngày 01/7/2023.
Bảng lương bậc lương cán bộ công chức

Sau đây là các bảng lương, hệ số lương mới nhất của các ngạch cán bộ, công chức, viên chức. Các bảng lương này được tính dựa trên mức lương cơ sở hiện hành là 1,8 triệu đồng/tháng (áp dụng đến ngày 30/6/2024).

Tùy theo ngạch công chức, viên chức mà sẽ có 4 Bảng lương các loại gồm:

 • Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ của CBCC (Bảng lương số 2)
 • Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức (Bảng lương số 3)
 • Bảng lương dành cho viên chức ngạch nhân viên (Bảng lương số 4)
 • Bảng lương dành cho chuyên gia (bảng lương số 1)

Cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức

Tiền lương = [1.800.000 đồng/tháng] X [Hệ số lương hiện hưởng được tính theo từng bậc]
Phụ cấp = [1.800.000 đồng/tháng] X [Hệ số phụ cấp hiện hưởng]

Các bạn có thể tham khảo dự thảo các Bảng lương, phụ cấp theo vị trí việc làm của ngành công an sẽ áp dụng từ ngày 01/7/2024 (bảng lương, phụ cấp này không còn tính theo hệ số và mức lương cơ sở như bảng lương hiện hành):

Chi tiết 04 bảng lương tính theo hệ số, bậc lương, như sau:

I. BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CƠ QUAN NN (Bảng số 2)

Lương của cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước sẽ áp dụng Bảng lương này, cụ thể như sau

Tải về BẢNG LƯƠNG SỐ 2 (File Excel)                                                          Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nhóm Ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

1

Công chức loại A3

a

Nhóm 1 (A3.1)

Hệ số lương

6,20

6,56

6,92

7,28

7,64

8,00

Mức lương cũ

9,238.0

9,774.4

10,310.8

10,847.2

11.383.6

11,920.0

Mức lương đến 30/6/2024

11,160

11,808

12,456

13,104

13,752

14,400

b

Nhóm 2 (A3.2)

Hệ số lương

5,75

6,11

6,47

6,83

7,19

7,55

Mức lương cũ

8,567.5

9,103.9

9,640.3

10,176.7

10,713.1

11,249.5

Mức lương đến 30/6/2024

10,350

10,998

11,646

12,294

12,942

13,590

2

Công chức loại A2

a

Nhóm 1 (A2.1)

Hệ số lương

4,40

4,74

5,08

5,42

5,76

6,10

6,44

6,78

Mức lương cũ

6,556.0

7,062.6

7,569.2

8,075.8

8,582.4

9,089.0

9,595.6

10,102.2

Mức lương đến 30/6/2024

7,920

8,532

9,144

9,756

10,368

10,980

11,592

12,204

b

Nhóm 2 (A2.2)

Hệ số lương

4,00

4,34

4,68

5,02

5,36

5,70

6,04

6,38

Mức lương cũ

5,960.0

6,466.6

6,973.2

7,479.8

7,986.4

8,493.0

8,999.6

9,506.2

Mức lương đến 30/6/2024

7,200

7,812

8,424

9,036

9,648

10,260

10,872

11,484

3

Công chức loại A1

Hệ số lương

2,34

2,67

3,00

3,33

3,66

3,99

4,32

4,65

4,98

Mức lương cũ

3,486.6

3,978.3

4,470.0

4,961.7

5,453.4

5,945.1

6,436.8

6,928.5

7,420.2

Mức lương đến 30/6/2024

4,212

4,806

5,400

5,994

6,588

7,182

7,776

8,370

8,964

4

Công chức loại A0

Hệ số lương

2,10

2,41

2,72

3,03

3,34

3,65

3,96

4,27

4,58

4,89

Mức lương cũ

3,129.0

3,590.9

4,052.8

4,514.7

4,976.6

5,438.5

5,900.4

6,362.3

6,824.2

7,286.1

Mức lương đến 30/6/2024

3,780

4,338

4,896

5,454

6,012

6,570

7,128

7,686

8,244

8,802

5

Công chức loại B

Hệ số lương

1,86

2,06

2,26

2,46

2,66

2,86

3,06

3,26

3,46

3,66

3,86

4,06

Mức lương cũ

2,771.4

3,069.4

3,367.4

3,665.4

3,963.4

4,261.4

4,559.4

4,857.4

5,364.0

5,453.4

5,751.4

6,049.4

Mức lương đến 30/6/2024

3,348

3,708

4,068

4,428

4,788

5,148

5,508

5,868

6,228

6,588

6,948

7,308

6

Công chức loại C

a

Nhóm 1 (C1)

Hệ số lương

1,65

1,83

2,01

2,19

2,37

2,55

2,73

2,91

3,09

3,27

3,45

3,63

Mức lương cũ

2,458.5

2,726.7

2,994.9

3,263.1

3.531.3

3,799.5

4,067.7

4,335.9

4,604.1

4,872.3

5,140.5

5,408.7

Mức lương đến 30/6/2024

2,970

3,294

3,618

3,942

4,266

4,590

4,914

5,238

5,562

5,886

6,210

6,534

Danh mục công chức được áp dụng bảng lương trên gồm:

1. Công chức loại A3 (10 ngạch):

Nhóm 1 (A3.1)

 

Nhóm 2 (A3.2)

STT

Ngạch công chức

STT

Ngạch công chức

STT

Ngạch công chức

1

Chuyên viên cao cấp

6

Kiểm toán viên cao cấp

1

Kế toán viên cao cấp

2

Thanh tra viên cao cấp

7

Thẩm tra viên cao cấp (thi hành án dân sự)

3

Kiểm tra viên cao cấp thuế

8

Chấp hành viên cao cấp (thi hành án dân sự)

 

 

4

Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng

9

Kiểm soát viên cao cấp thị trường

 

 

5

Kiểm tra viên cao cấp hải quan

 

 

2. Công chức loại A2 (18 ngạch):

Nhóm 1 (A2.1)

 

Nhóm 2 (A2.2)

STT

Ngạch công chức

 

STT

Ngạch công chức

STT

Ngạch công chức

1

Chuyên viên chính

8

Chấp hành viên trung cấp

1

Kế toán viên chính

2

Thanh tra viên chính

9

Thẩm tra viên chính

2

Kiểm dịch viên chính động vật

3

Kiểm tra viên chính thuế

10

Kiểm soát viên chính thị trường

3

Kiểm dịch viên chính thực vật

4

Kiểm tra viên chính hải quan

11

Kiểm lâm viên chính

4

Kiểm soát viên chính đê điều

5

Kỹ thuật viên bảo quản chính

12

Kiểm ngư viên chính

6

Kiểm soát viên chính ngân hàng

13

Thuyền viên kiểm ngư chính

7

Kiểm toán viên chính

14

Văn thư viên chính

3. Công chức loại A1 (19 ngạch):

STT

Ngạch công chức

 

STT

Ngạch công chức

 

STT

Ngạch công chức

1

Chuyên viên

8

Kiểm toán viên

15

Kiểm soát viên đê điều

2

Thanh tra viên

9

Chấp hành viên sơ cấp (THADS)

16

Kiểm lâm viên

3

Kế toán viên

10

Thẩm tra viên (THADS)

17

Kiểm ngư viên

4

Kiểm tra viên thuế

11

Thư ký thi hành án (dân sự)

18

Thuyền viên kiểm ngư

5

Kiểm tra viên hải quan

12

Kiểm soát viên thị trường

19

Văn thư viên

6

Kỹ thuật viên bảo quản

13

Kiểm dịch viên động vật

20

7

Kiểm soát viên ngân hàng

 

14

Kiểm dịch viên thực vật

21

4. Công chức loại A0 (8 ngạch):

Áp dụng đối với các ngạch công chức yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng (hoặc cử nhân cao đẳng). Công chức loại A0 khi có đủ điều kiện được thi nâng ngạch lên nhóm 2 trong cùng ngành chuyên môn.

TT

Ngạch công chức

1

Cán sự

2

Kế toán viên trung cấp

3

Kiểm tra viên trung cấp thuế

4

Kiểm tra viên trung cấp hải quan

5

Kiểm soát viên trung cấp thị trường

6

Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp

7

Thủ kho bảo quản

8

Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng

5. Công chức loại B (13 ngạch):

STT

Ngạch công chức

 

STT

Ngạch công chức

1

Nhân viên (bảo vệ, lái xe, phục vụ, lễ tân, kỹ thuật…)

9

Kiểm lâm viên trung cấp

2

Nhân viên thuế

10

Kiểm ngư viên trung cấp

3

Nhân viên hải quan

11

Thuyền viên kiểm ngư trung cấp

4

Nhân viên tiền tệ kho quỹ ngân hàng

12

Văn thư viên trung cấp

5

Thư ký trung cấp thi hành án

13

Thủ quỹ cơ quan, đơn vị

6

Kỹ thuật viên kiểm dịch động vật


7

Kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật

 


8

Kiểm soát viên trung cấp đê điều

 


6. Công chức loại C (1 ngạch):

Bảng ngạch công chức loại C

Nhóm C1

STT

Ngạch công chức

1

Nhân viên bảo vệ kho dự trữ

Lưu ý:

- Thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị và Quốc hội, Chính phủ sẽ trình Trung ương, Quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW kể từ 01/7/2024. Do đó, thời điểm thực hiện chế độ tiền lương, bảng lương mới theo vị trí việc làm cho cán bộ công chức viên chức, quân đội, công an theo Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương, theo dự kiến là ngày 01/7/2024.

Tham khảo: 5 Bảng lương theo vị trí việc làm năm 2024 của cán bộ công viên chức

- Tra cứu chi tiết Danh mục mã ngạch, lương công chức viên chức

- Khi chuyển xếp lương cũ sang ngạch, bậc lương mới, nếu đã xếp bậc lương cũ cao hơn bậc lương mới cuối cùng trong ngạch thì những bậc lương cũ cao hơn này được quy đổi thành % phụ cấp thâm niên vượt khung so với mức lương của bậc lương mới cuối cùng trong ngạch.

- Cán bộ công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí công tác phù hợp với ngạch và còn ngạch trên trong cùng ngành chuyên môn, căn cứ vào thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch, được xem xét thi nâng ngạch như sau:

 • CBCC loại B và loại C: Không quy định thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch.
 • CBCC loại A0 và loại A1: Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch là 9 năm (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương).
 • CBCC loại A2: Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch là 6 năm (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương).

- Lương của công chức kế toán, tham khảo: Bảng lương, bậc lương, mã ngạch kế toán mới nhất

- Tham khảo: Bảng lương, hệ số lương, phụ cấp cán bộ công chức xã phường

II. BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC (Bảng 3)

Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước thì áp dụng theo bảng lương số 3. Xem nội dung chi tiết bảng lương số 3

III. BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN THỪA HÀNH, PHỤC VỤ TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC (Bảng 4)

Đối với nhân viên thừa hành phục vụ trong cơ quan, đơn vị nhà nước (viên chức ngạch nhân viên) thì áp dụng bảng lương số 4. Xem chi tiết: Mức lương áp dụng cho đối tượng này

IV. BẢNG LƯƠNG CHUYÊN GIA CAO CẤP (Bảng 1)

Bảng lương số 1 áp dụng đối với các đối tượng là cán bộ công chức không giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các lĩnh vực.

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Bậc 1
Bậc 2
Bậc 3
Hệ số lương
8,8
9,4
10,0
Mức lương cũ
13.112
14.006
14.900
Mức lương đến 30/6/2024
15.840
16.920
18.000
Minh Hùng (Tổng hợp) 

Ý KIẾN

 1. Cho em hỏi bảng cập nhật này có căn cứ pháp lý là ở đâu ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, tại Khoản 2, Điều 3 quy định tăng mức lương cơ sở từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2017.

   Xóa
  2. Xem nội dung văn bản tại đây: http://www.tracuuphapluat.info/2017/06/nghi-dinh-47-2017-ve-muc-luong-co-so.html

   Xóa
 2. Cho tôi hỏi mã ngạch của viên chức trình độ cao đẳng hiện nay

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn tham khảo bài viết này nhé: Danh mục mã ngạch lương công chức viên chức mới nhất
   Link bài viết: https://www.tracuuphapluat.info/2016/11/ngach-luong-ma-so-cong-chuc-vien-chuc.html

   Xóa
 3. Cho tôi hỏi là tôi hiện đang là chuyên viên khi làm việc trong lĩnh vực kiểm đã tham gia khoá học đào tạo bồi dưỡng kiểm lâm viên thì có được chuyển ngạch sang ăn lương bên kiểm lâm viên không? Và thủ tục chuyển ngạch như thế nào ạ. Tôi xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
 4. Cho tôi hỏi: lúc đầu Lương A1 (ăn bậc đại học) thì có 30% đứng lớp,đang ở 3.00. Giờ bị chuyển sang A0 (xuống khung lương bậc cao đẳng) thì lương tính ntn. còn 30% hay không?
  daiphuocvx@gmail.com
  Cám ơn!.

  Trả lờiXóa
 5. Nặc danh10:16

  Nâng cho lắm rồi người làm đủ thứ việc, cày ngày cày đêm cũng chỉ được 3,4 triệu, ngươi tèn tèn cũng lương 9,10 triệu tháng, nhất là viên chức làm CNTT, cái gì cũng làm, kiêm nhiệm nhiềm, lương không đủ mua bỉm cho con chứ nói chi là nuôi vợ con, hại não, nào là theo chức danh, chức danh cao chưa chắc đã làm nhiều, căn cứ gì để xếp theo chức danh, chắc gì Bác sỹ dưới khoa làm nhiều hơn thằng làm trong phòng kế hoạch nghiệp vụ, nói chung là mãi mãi cũng chỉ là xách dép cho các nước khác mà thôi, rất nhiều ý kiến bất bình nhưng có ý kiến cũng thế, chẳng có ý nghĩa thống kê nào cả, nào là thời đại CNTT, cán bộ làm CNTT thì lương thấp tẹt, không đc trợ cấp gì, công việc thì ngập đầu. Các cụ ngồi trên phán xuống như rồng, đi cơ sở thì nhân viên không ý kiến, ý kiến lung tung bị cấp trên họ la, họ vùi dập, sống khổ thế đấy!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh16:03

   Không chịu được thì ra khỏi cơ quan hành chính tìm các doanh nghiệp mà làm chứ kêu làm gì. Làm trong cơ quan nhà nước có hai loại. Một là loại bất tài, hai là loại muốn cống hiến. Nếu có tài thì đi tìm nơi có lương cao mà làm.

   Xóa
 6. Cho tôi hỏi tính lương theo bảng lương A1-N5, bậc 2/8, hệ số 1,13 thì tính như thế nào ạ

  Trả lờiXóa
 7. Anh/chị cho tôi xin hỏi vấn đề: hiện Tôi ăn lương trung cấp bậc 4 tôi đỗ biên chế kế toán năm 2012, nhưng về trường được phân công làm văn thư còn em hợp đồng làm kế toán,năm 2014 Tôi có bằng đại học nhưng đến nay chưa có đợt chuyển ngạch, năm 2018 tôi học bằng kế toán viên vậy với trường hợp của tôi tháng 7/2020 này lương tôi sẽ được trả ở ngạch nào và ở mức bao nhiêu?
  Tôi xin chân thành cám ơn!

  Trả lờiXóa
 8. Luong bac si qua thap voi cong suc

  Trả lờiXóa
 9. xin chào! xin hỏi Công chức Viện Kiểm sát, ngạch Điều tra viên thì hưởng lương như thế nào. trong các loại trên không thấy đề cập tới.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đối tượng áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành kiểm sát như sau:
   Loại A3 gồm: Kiểm sát viên cao cấp, Thẩm tra viên cao cấp; Kiểm sát viên VKSNDTC, Kiếm tra viên cao cấp, điều tra viên cao cấp
   Bậc 1 ( hệ số 6.20) là 9,238,000 đồng;
   Bậc 2 ( 6.56) là 9,774,4000 đồng;
   Bậc 4 ( 7.2) là 10,847,200 đồng;
   Bậc 5 ( 7.64) là 11,383,600 đồng;
   Bậc 6 (8.00) là 11,920,000 đồng.
   Loại A2 gồm: Kiểm sát viên VKSND cấp tỉnh, kiểm tra viên chính, điều tra viên trung cấp. :
   Bậc 1 (4.40) là 6,556,000 đồng;
   Bậc 2 (4.74) là 7,062,600 đồng;
   Bậc 3 (5.08) là 7,569,200 đồng;
   Bậc 4 (5.42) là 8,075,800 đồng;
   Bậc 5 (5.76) là 8,582,400 đồng;
   Bậc 6 (6.10) là 9,089,000 đồng;
   Bậc 7 (6.44) là 9,595,600 đồng;
   Bậc 8 (6.78) là 10,102,200 đồng;
   Loại A1 gồm: Kiểm sát viên Viện KSND cấp huyện, kiểm tra viên, điều tra viên sơ cấp
   Bậc 1 (2.34) là 3,486,600 đồng;
   Bậc 2 (2.67) là 3,978,300 đồng;
   Bậc 3 (3.00) là 4,470,000 đồng;
   Bậc 4 (3.33) là 4,961,700 đồng;
   Bậc 5 (3.66) là 5,453,400 đồng;
   Bậc 6 (3.99) là 5,945,100 đồng;
   Bậc 7 (4.32) là 6,436,800 đồng;
   Bậc 8 (4.65) là 6,928,500 đồng;
   Bậc 9 (4.98) là 7,420,200 đồng.

   Xóa
 10. Nặc danh15:23

  Khi nào mới tăng lương tối thiểu

  Trả lờiXóa
 11. Nặc danh10:35

  cho hỏi tính bậc lương A1 với hệ số là 3,33 thì lương được bao nhiêu vậy.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn xem chi tiết ở bảng lương số nêu trng bài viết.

   Xóa
 12. Nặc danh15:28

  tháng mấy năm 2023 thì được chính thức tăng lương

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Dự kiến từ ngày 01/7/2023 sẽ tăng lương nhé bạn.

   Xóa
  2. Nặc danh07:15

   Cho em hỏi, hiện nay Bộ Y Tế đã cho dạy chuẩn hoá y sĩ lên cao đẳng chưa ạ? Em thấy có một số trường dạy y sĩ cao đẳng, nên không biết học thì có đúng qui định hay không?

   Xóa
 13. Nặc danh17:04

  Cho tôi hỏi tôi thi chuyển ngạch nộp hồ sơ năm 2020 bậc 2,66 năm 2022 có kết quả được chuyển hạng 4 lên hạng 3 năm 2022 tôi lên bậc 2,86 vây khi có quyết định về tôi hưởng bậc mấy ạ

  Trả lờiXóa
 14. Nặc danh00:53

  Tôi là điều dưỡng trung cấp đang hưởng bậc lương trung cấp 3,26 từ ngày 1/3/2022 vậy theo quy định hiện hành về chính sách tiền lương tôi được chuyển sang hưởng lương cao đẳng là bao nhiêu a?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh07:06

   sẽ về bậc 5 của A0 nhé !

   Xóa
 15. Nặc danh00:56

  Tôi là điều dưỡng trung cấp đang hưởng bậc 8 của lương trung cấp hệ số 3,26 vậy theo chính sách tiền lương hiện tại tôi sẽ được hưởng lương cao đẳng từ ngày 1/7/2022 là bặc mấy và hệ số báo nhiêu a?

  Trả lờiXóa
 16. Nặc danh10:31

  Tôi là nhân viên dc tuyển từ năm 2016 với bằng trung cấp, năm 2021 mình nộp bằng đại học, đến năm 2023 hệ số hiện tại là bậc 4 của trung cấp là 2.46, nếu chuyển qua đại học thì mình được hưởng bậc mấy của đại học ạ,cảm ơn nhiều ạ

  Trả lờiXóa
 17. Nặc danh07:09

  bậc 2 , hệ số 2,67 nhé

  Trả lờiXóa
 18. Nặc danh13:23

  Cho tôi hỏi tôi mới đậu công chức là văn thư viên trung cấp vậy thời gian tập sự là bao lâu ạ

  Trả lờiXóa
 19. Nặc danh14:31

  CHO HỎI MÌNH ĐANG HƯỞNG TRUNG CẤP bậc 6, HỆ SỐ 2,86, NẾU CHUYỂN QUA ĐẠI HỌC thì mình được hưởng bậc mấy của đại học ạ,cảm ơn nhiều ạ

  Trả lờiXóa
 20. Nặc danh08:40

  Cho em xin hoi em hiện đang là công chức và hệ số lương hiện tại là 3.0 vậy mấy năm nữa em được tăng thêm bậc lương nữa em cám ơn

  Trả lờiXóa
 21. Nặc danh21:52

  cho tôi hỏi đóng bảo hiểm bằng tiền là 5,5tr thì hệ số lương là bao nhiêu ? ( công nhân ở khu công nghiệp )

  Trả lờiXóa
 22. Nặc danh22:14

  Cho mình hỏi mình đang ở bậc 3 Cao đẳng 2,72 từ tháng 02/2022, giờ thăng hạng lên đại học thì hưởng hệ số lương bao nhiêu? Thời gian nâng lương lần sau tính từ ngày nào ?

  Trả lờiXóa
 23. Nặc danh15:19

  bậc lương hiện nay của tôi đang là bậc 9 giáo viên THPT hạng III chuyển xếp lương sang hạng II giáo viên THPT thì xếp bậc mấy ah

  Trả lờiXóa
 24. Nặc danh13:22

  Cho tôi hỏi tôi là điều dưỡng trung cấp đang hưởng lương bậc 10 hệ số 3.66 nếu tính theo lương mới thi tôi được hưởng lương bậc mấy ạ

  Trả lờiXóa
 25. Nặc danh21:15

  Mình đang hưởng lương bậc 5 hệ A0 vậy chuyển nghạch điều dưỡng hạng IV lên hạng III là mấy

  Trả lờiXóa
 26. Nặc danh12:41

  V. 07.03.07 là hệ số mấy và bậc mấy

  Trả lờiXóa
 27. Nặc danh10:17

  Cho tôi hỏi ạ. Hiện nay tôi đang ăn lương trung cấp bậc 4 là 2,46. Đến tháng 08/2023 tôi đc nâng lương lên bậc 5 nhưng chưa có quyết định, tôi đã đi học Cao đẳng tốt nghiệp năm 2018 và học Đại tốt nghiệp năm 2020, vậy bây giờ tôi đc chuyển sang lương cao đẳng thì mức lương của tôi sẽ đc hệ số bao nhiêu ạ. Xin cảm ơn./.

  Trả lờiXóa
 28. Nặc danh20:17

  Bạn có Phụ lục bảng lương, bậc lương công chức, viên chức theo nghị định 25-cp năm 1993 không ạ?.

  Trả lờiXóa
 29. Nặc danh18:39

  Tôi là giáo viên THCS hạng II: Hiện nay đang hưởng lương với hệ số 4,98 (P/C thâm niên vượt khung 7%; P/C ưu đãi ngành 30%; P/C thâm niên nghề 29%). Khi cải cách tiền lương thì tôi được hưởng hệ số bao nhiêu ? Cách tính lương mới như nào ? Tổng thực lĩnh có thay đổi như nào so với lương cũ ?

  Trả lờiXóa
 30. Nặc danh16:10

  Các bác làm ơn cho em hỏi. Em có bằng trung cấp Văn thư lưu trữ được tuyển dụng làm nhân viên Văn thư năm 2004. Đến năm 2016 thì em được chuyển ngạch sang thư viện viên trung cấp V.01.02.03 nhưng mức lương không thay đổi, mỗi kỳ nâng lương được tăng 0,18. Như vậy phòng nội vụ ở huyện em làm đã đúng chưa ạ.

  Trả lờiXóa
 31. Nguyễn Thị Thơm16:12

  Các bác làm ơn cho em hỏi. Em có bằng trung cấp Văn thư lưu trữ được tuyển dụng làm nhân viên Văn thư năm 2004. Đến năm 2016 thì em được chuyển ngạch sang thư viện viên trung cấp V.01.02.03 nhưng mức lương không thay đổi, mỗi kỳ nâng lương được tăng 0,18. Như vậy phòng nội vụ ở huyện em làm đã đúng chưa ạ.

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Phụ lục Bảng lương bậc lương cán bộ công chức, viên chức 2024
Phụ lục Bảng lương bậc lương cán bộ công chức, viên chức 2024
Bảng xếp lương, ngạch bậc lương, mã ngạch, hệ số lương, mức lương của cán bộ, công chức, viên chức, công an quân đội, áp dụng kể từ ngày 01/7/2023.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXTFGnNOeZzLUEbKQm6IXzsnFN8ivJdZBjOJNE6kmnYHZmNWGQs54vPRGtdK53oADFKESA2a0qtBeGaYxpwATSW4L_fkTvrYWV7vj6xinOjOKG5p95NNUlJiUvmGD5NPtVsZfw_XHCC8Z5089mrsSi7IahlU_nJiGi0LaEohq938P67XtZ0Hky5RMbBi4/w200-h200/luongCBCC_New.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXTFGnNOeZzLUEbKQm6IXzsnFN8ivJdZBjOJNE6kmnYHZmNWGQs54vPRGtdK53oADFKESA2a0qtBeGaYxpwATSW4L_fkTvrYWV7vj6xinOjOKG5p95NNUlJiUvmGD5NPtVsZfw_XHCC8Z5089mrsSi7IahlU_nJiGi0LaEohq938P67XtZ0Hky5RMbBi4/s72-w200-c-h200/luongCBCC_New.webp
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2010/12/phu-luc-bang-luong-ban-hanh-kem-theo.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2010/12/phu-luc-bang-luong-ban-hanh-kem-theo.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content