Bảng lương cán bộ, công chức xã phường 2024

Bảng lương, hệ số lương, mã ngạch, phụ cấp của cán bộ công chức chuyên trách cấp xã, chủ tịch xã phường từ 01/7/2024 theo lương cơ cở 2,34 triệu đồng.
lương cán bộ công chức chủ tịch xã
Sau đây là cách tính lương và các bảng lương (kèm theo hệ số, bậc lương), bảng phụ cấp áp dụng cho cán bộ và công chức cấp xã, phường tính theo mức lương cơ sở mới nhất là 2,34 triệu đồng/tháng.

Việc thực hiện bảng lương mới theo vị trí việc làm của cán bộ công chức cấp xã phường theo chính sách cải cách tiền lương hiện tạm hoãn cho đến sau năm 2026.

I. Mức lương của cán bộ cấp xã

1. Cán bộ chuyên trách xã, phường gồm những ai?

Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 thì có 11 vị trí cán bộ chuyên trách cấp xã gồm: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận; Bí thư Đoàn Thanh niên; Chủ tịch Hội Phụ nữ; Chủ tịch Hội Nông dân; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.

2. Bảng lương cán bộ chuyên trách cấp xã

11 vị trí cán bộ cấp xã có các chức danh nêu trên (theo tiêu chuẩn phải có trình độ đại học trở lên) được xếp lương như công chức hành chính có cùng trình độ đào tạo quy định tại bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước. Do đó, đối chiếu theo quy định hiện hành, từ ngày 01/7/2024, cán bộ cấp xã được xếp lương tính theo bậc cụ thể như sau:Bảng lương được tính theo mức lương cơ sở với cách tính: Lương = Mức lương cơ sở X Hệ số

Bảng lương cán bộ cấp xã trình độ Đại học trở lên (xếp lương theo ngạch chuyên viên (áp dụng công chức loại A1)

Đơn vị tính: 1000 đồng

Hệ số lương

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

2.34

2.67

3.0

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Mức lương từ ngày 01/7/2024

5.475.600

6.247.800

7.020.000

7.792.200

8.564.400

9.336.600

10.108.800

10.881.000

11.653.200

Mức lương đến 30/6/2024

4.212.000

4.806.000

5.400.000

5.994.000

6.588.000

7.182.000

7.776.000

8.370.000

8.964.000

Đối với cán bộ cấp xã làm việc tại các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện KT - XH đặc biệt khó khăn, có thể có trình độ trung cấp, cao đẳng.

Lúc đó, cán bộ cấp xã sẽ áp dụng 01 trong 2 bảng lương sau:

1. Lương cán bộ cấp xã có trình độ Cao đẳng, xếp lương theo ngạch cán sự (áp dụng công chức loại A0)

Hệ số lương

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

2.1

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

Mức lương từ ngày 01/7/2024

4.914.000

5.639.400

6.364.800

7.090.200

7.815.600

8.541.000

9.266.400

9.991.800

10.717.200

11.442.600

Mức lương đến 30/6/2024

3.780.000

4.338.000

4.896.000

5.454.000

6.012.000

6.570.000

7.128.000

7.686.000

8.244.000

8.802.000

2. Lương cán bộ cấp xã có trình độ Trung cấp, xếp lương theo ngạch nhân viên (áp dụng công chức loại B)

Hệ số lương

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

1,86

2,06

2,26

2,46

2,66

2,86

3,06

3,26

3,46

3,66

3,86

4,06

Mức lương từ ngày 01/7/2024

4.352.400

4.820.400

5.288.400

5.756.400

6.224.400

6.692.400

7.160.400

7.628.400

8.096.400

8.564.400

9.032.400

9.500.400

Mức lương đến 30/6/2024

3,348.000

3,708.000

4,068.000

4,428.000

4,788.000

5,148.000

5,508.000

5,868.000

6,228.000

6,588.000

6,948.000

7,308.000

3. Về mức phụ cấp:

Ngoài lương, cán bộ cấp xã, phường còn hưởng thêm các loại phụ cấp gồm phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp theo loại xã, phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh và các khoản phụ cấp lương khác.

Ví dụ:

1. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch xã sẽ được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo ở mức 0.3 mức lương cơ sở = 2.340.000 đồng x 0,3 = 702.000 đồng/tháng (tính từ ngày 01/7/2024); phụ cấp thâm niên vượt khung và phụ cấp kiêm nhiệm chức danh. Còn Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thì được hưởng phụ cấp chức vụ, lãnh đạo là: 0,25.

Xem chi tiết các loại phụ cấp dành cho cán bộ cấp xã, phường: TẠI ĐÂY

II. Mức lương của công chức cấp xã phường

1. Công chức xã, phường gồm những ai?

Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì: Công chức cấp xã gồm có 6 vị trí gồm: 1. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự; 2. Văn phòng - thống kê; 3. Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã); 4. Tài chính - kế toán; 5. Tư pháp - hộ tịch; 6. Văn hóa - xã hội.

Chức danh Trưởng công an xã không còn trong công chức xã do chức danh này đã chuyển sang lực lượng công an chính quy.

2. Bảng lương công chức cấp xã

Cách tính lương công chức cấp xã như sau: Lương = Mức lương cơ sở X Hệ số (theo bảng bên dưới)

Công chức cấp xã phường được xếp ngạch, mã số và lương như sau (quy định tại Điều 10 Thông tư 13/2019/TT-BNV và Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính):

STT

Trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ

Ngạch/Mã số/Xếp lương

Mức lương từ ngày 01/7/2024

Mức lương đến 30/6/2024

1 Đại học trở lên
- Ngạch chuyên viên
- Mã số 01.003
- Lương công chức loại A1
Từ 3.487.000 - 7.420.000 đồng/tháng Từ 4.212.000 - 8.964.000 đồng/tháng
2 Cao đẳng
- Ngạch cán sự
- Mã số 01.004
- Lương công chức loại A0
Từ 3.129.000 - 7.286.100 đồng/tháng Từ 3.487.000 - 7.420.000 đồng/tháng
3 Trung cấp
- Ngạch nhân viên
- Mã số 01.005
- Lương công chức loại B
Từ 2.771.400 - 6.049.400 đồng/tháng Từ 3.487.000 - 7.420.000 đồng/tháng

Mức lương cụ thể tính theo bậc như sau:

a) Lương công chức cấp xã có trình độ Đại học trở lên (công chức loại A1)

Công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đại học trở lên xếp lương theo ngạch chuyên viên (áp dụng công chức loại A1)

Đơn vị tính: 1000 đồng

Hệ số lương

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

2.34

2.67

3.0

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Mức lương từ ngày 01/7/2024

5.475.600

6.247.800

7.020.000

7.792.200

8.564.400

9.336.600

10.108.800

10.881.000

11.653.200

Mức lương đến 30/6/2024

4.212.000

4.806.000

5.400.000

5.994.000

6.588.000

7.182.000

7.776.000

8.370.000

8.964.000

b)  Lương công chức cấp xã có trình độ Cao đẳng (công chức loại A0)

Công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cao đẳng xếp lương theo ngạch cán sự (áp dụng công chức loại A0)

Hệ số lương

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

2.1

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

Mức lương từ ngày 01/7/2024

4.914.000

5.639.400

6.364.800

7.090.200

7.815.600

8.541.000

9.266.400

9.991.800

10.717.200

11.442.600

Mức lương đến 30/6/2024

3.780.000

4.338.000

4.896.000

5.454.000

6.012.000

6.570.000

7.128.000

7.686.000

8.244.000

8.802.000


c) Lương công chức cấp xã có trình độ Trung cấp (công chức loại B)

Công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trung cấp xếp lương theo ngạch nhân viên (áp dụng công chức loại B)

Hệ số lương

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

1,86

2,06

2,26

2,46

2,66

2,86

3,06

3,26

3,46

3,66

3,86

4,06

Mức lương từ ngày 01/7/2024

4.352.400

4.820.400

5.288.400

5.756.400

6.224.400

6.692.400

7.160.400

7.628.400

8.096.400

8.564.400

9.032.400

9.500.400

Mức lương đến 30/6/2024

3,348.000

3,708.000

4,068.000

4,428.000

4,788.000

5,148.000

5,508.000

5,868.000

6,228.000

6,588.000

6,948.000

7,308.000

Lưu ý:

- Khi trình độ đào tạo của cán bộ, công chức cấp xã thay đổi thì sẽ được đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xếp lương theo trình độ đào tạo mới kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp.

Công chức cấp xã đang công tác chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn theo quy định thì được hưởng hệ số lương bằng 1,18.

- Đối với nhân viên thừa hành, phục vụ (bảo vệ, tạp vụ...) tại UBND xã, phường. Tham khảo chi tiết mức lương (bảng 4): TẠI ĐÂY

- Trưởng công an xã (là công an chính quy) thì hưởng lương theo chức vụ và cấp bậc hàm theo bảng lương của lực lượng CAND. Xem TẠI ĐÂY.

3. Về phụ cấp công chức cấp xã

Công chức cấp xã được hưởng các loại phụ cấp như Phụ cấp thâm niên vượt khung, Phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh.

Tham khảo chế độ phụ cấp: TẠI ĐÂY

III. Bảng lương mới theo cải cách tiền lương (Tạm hoãn)

Theo Nghị quyết 27 về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp" thì bảng lương mới sẽ không còn bảng lương của cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn mà sẽ gộp chung với bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp để thành bảng lương cán bộ công chức (có chức vụ hoặc không có chức vụ lãnh đạo).

02 bảng lương mới theo vị trí việc làm của cán bộ công chức cấp xã phường theo chính sách cải cách tiền lương gồm:

 • Bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ cấp xã giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm).
 • Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức cấp xã không giữ chức danh lãnh đạo (mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương).

Tổng cộng cán bộ, công chức cấp xã có 17 vị trí việc làm (trong đó có 11 vị trí cán bộ chuyên trách và 6 vị trí công chức xã) được hưởng lương theo 2 bảng như trên.

Đối với bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ cấp xã, phường sẽ trả lương theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ.

Tham khảo chi tiết tại đây:

Minh Hùng (Tổng hợp)

Ý KIẾN

 1. như vậy phụ cấp của người hoạt động không chyên trách cấp xã có sắp theo vị trí việc làm không ạ! có tăng theo bảng lương cán bộ công chức viên chức không. hay giữ nguyên mức cũ.

  Trả lờiXóa
 2. Vậy Hội người cao tuổi có được tính là 1 đoàn thể được hưởng lương chuyên trách không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh17:12

   Thế theo bạn hội xăm trổ có lương như hội người cao tuổi không!?😀

   Xóa
  2. Nặc danh23:41

   Bạn k đọc kỹ, ng đứng đầu đoàn thể mới hưởng lương chuyên môn theo hệ số, còn lại là cán bộ k chuyên trách ( p BT đoàn, phó chỉ huy, pCT phụ nữ, ....)

   Xóa
 3. Nặc danh17:22

  tinh gọn những ông học tại chức chuyên tu hệ không chính quy tốt nhất cho trong diện giảm biên chế

  Trả lờiXóa
 4. Nặc danh17:27

  Tôi thấy xã tôi có ông chạy máy cày, đi buôn thóc, ông làm bảo vệ còn không học hết cấp ba giờ làm chủ tịch, làm tư pháp, làm trưởng ban đây là những người làm chậm pt của đất nước

  Trả lờiXóa
 5. Nặc danh17:02

  Việc thực hiện tăng lương mới là đúng đắn. Tuy vậy Bộ nội vụ cần tham mưu cho Bộ chính trị cơ cấu rõ chức danh lãnh đạo ở câp xã về hệ số phụ cấp là quá thấp ví dụ như: BT Đảng ủy hệ số phụ cấp chức vụ 0,3 so với nhiệm vụ và trách nhiệm thì rất lớn mà hiểu trưởng tại các trường lại có hệ số 0,5; Hoặc ví dụ phụ cấp PCT UBND xã 0,2 thì mức phụ cấp chức vụ PCT mới chỉ có gần 500 nghìn đồng vậy chức danh đó, nhiệm vụ đó không tương xứng với giá trị nên điều rất rõ một số bộ phận cán bộ lãnh đạo bị tha hóa do chưa đáp ứng được giá trị chức vụ đó với giá trị trả giá theo thị trường lao động. Nói tóm lại ai cũng làm việc vì gia đình vì cuộc sông vì tập thể nhưng cần phải cải thiện rõ mặt này Đảng, Nhà nước ta mới có một đội nngũ cán bộ lo cho dân cho nước. Muốn lo cho dân cho nước thì đầu tiên cuộc sống của họ cần đảm bảo chứ không phải chắp vá như hiện nay tay trong tay ngoài, làm việc tay trái, tay phải. Ngẫm!!!!!

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,39,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,48,CCCD,10,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,80,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Bảng lương cán bộ, công chức xã phường 2024
Bảng lương cán bộ, công chức xã phường 2024
Bảng lương, hệ số lương, mã ngạch, phụ cấp của cán bộ công chức chuyên trách cấp xã, chủ tịch xã phường từ 01/7/2024 theo lương cơ cở 2,34 triệu đồng.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbkVoRE4FaGGzlCFqdVAhYpLfUMe8wtSB2f0hJ4pcVlLLI_wjZnRTJlo_fnscKHpa9hO676xiAv8633Q39MyEcbw6stxiDnNQj56qhTZMu2VNALmHWs0y0IzZpuabgcWU-lxLBaFHAv90ODekvdCa6ClQa2u4XFUD80kUBnxt0J-r6fn1ZlsSL7kQ3/w200-h135/cong-chuc%20(4)_New.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbkVoRE4FaGGzlCFqdVAhYpLfUMe8wtSB2f0hJ4pcVlLLI_wjZnRTJlo_fnscKHpa9hO676xiAv8633Q39MyEcbw6stxiDnNQj56qhTZMu2VNALmHWs0y0IzZpuabgcWU-lxLBaFHAv90ODekvdCa6ClQa2u4XFUD80kUBnxt0J-r6fn1ZlsSL7kQ3/s72-w200-c-h135/cong-chuc%20(4)_New.png
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2016/12/bang-luong-can-bo-cong-chuc-cap-xa.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2016/12/bang-luong-can-bo-cong-chuc-cap-xa.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content