Thủ tục cấp, tách, chuyển, cắt khẩu và nhập hộ khẩu mới nhất

cap so ho khau

1. Hướng dẫn các thủ tục về hộ khẩu

  • Thủ tục đăng ký thường trú tại CA Quận huyện thị xã, thành phố: TẠI ĐÂY
  • Thủ tục nhập khẩu tại Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh và các thành phố trực thuộc Trung ương: TẠI ĐÂY
  • Thủ tục đổi, cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện: TẠI ĐÂY
  • Thủ tục đăng ký nhập khẩu cho con mới sinh: TẠI ĐÂY
  • Mẫu khai nhân hộ khẩu và hướng dẫn cách ghi mẫu: TẠI ĐÂY

2. Đối tượng cấp sổ hộ khẩu và giá trị pháp lý của sổ hộ khẩu:

    - Về đối tượng cấp sổ hộ khẩu:
    Điều 24 Luật Cư trú qui định cụ thể về đối tượng được cấp sổ hộ khẩu là hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú.
    Điều 25 quy định sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình, thực chất là sổ hộ khẩu được cấp chung cho nhiều người trong một gia đình đă đăng ký thường trú. Cụ thể:
    “1. Sổ hộ khẩu được cấp cho từng hộ gia đình. Mỗi hộ gia đình cử một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm chủ hộ để thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú. Trường hợp không có ng­ười từ đủ mười tám tuổi trở lên hoặc có người từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc có người từ 18 tuổi trở lên nhưng bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì đ­ược cử một ng­ười trong hộ làm chủ hộ.
     Những ng­ười ở chung một chỗ ở hợp pháp và có quan hệ gia đình là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cháu ruột thì có thể được cấp chung một sổ hộ khẩu.
      2. Nhiều hộ gia đình ở chung một chỗ ở hợp pháp thì mỗi hộ gia đình được cấp một sổ hộ khẩu.
     3. Ng­ười không thuộc trường hợp quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều này nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này và đ­ược chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình thì đ­ược nhập chung vào sổ hộ khẩu đó”.
     Điều 26 Luật cư trú quy định sổ hộ khẩu cấp cho cá nhân cụ thể:
     1. Sổ hộ khẩu được cấp cho cá nhân thuộc một trong những trường hợp sau đây:
     a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có chỗ ở độc lập với gia đình của người đó, người sống độc thân, người được tách sổ hộ khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật này;
     b) Người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền, phương tiện hành nghề lưu động khác, nếu họ không sống theo hộ gia đình;
    c) Thương binh, bệnh binh, người thuộc diện chính sách ưu đãi của Nhà nước, người già yếu, cô đơn, người tàn tật và các trường hợp khác được cơ quan, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung;
    d) Chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc người khác chuyên hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo sống tại cơ sở tôn giáo.
     2. Người không thuộc đối tượng quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều 25 nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này và được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu cấp cho cá nhân thì được nhập chung vào sổ hộ khẩu đó.
     - Về giá trị pháp lý của sổ hộ khẩu:
     Điều 24 Luật Cư trú đã khẳng định giá trị duy nhất của sổ hộ khẩu là để xác nhận nơi thường trú của công dân. Bộ Công an là cơ quan Nhà nước duy nhất phát hành sổ hộ khẩu và hướng dẫn việc cấp, cấp lại, đổi, sử dụng, quản lý sổ hộ khẩu thống nhất trong toàn quốc. Người có sổ hộ khẩu nhưng sổ hộ khẩu bị hư hỏng thì được đổi, bị mất thì được cấp lại theo quy định.
     Người trong hộ gia đình có trách nhiệm bảo quản, sử dụng sổ hộ khẩu theo đúng quy định. Phải xuất trình sổ hộ khẩu khi cán bộ Công an có thẩm quyền kiểm tra. Nghiêm cấm sửa chữa, tẩy xoá, thế chấp, cho mượn, cho thuê hoặc sử dụng sổ hộ khẩu trái pháp luật.

3. Tách sổ hộ khẩu:

     Điều 27 qui định rất rõ các trường hợp, thủ tục và thời hạn cơ quan Công an phải trả lời kết quả việc tách hộ khẩu. So với pháp luật trước đây, Luật Cư trú có điểm mới là không hạn chế việc tách hộ khẩu nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân trong đời sống lao động, cụ thể:
     “1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:
      a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;
      b) Người đó nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.
      2. Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.
      3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không  giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

4. Giấy chuyển hộ khẩu

    Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, cũng như minh bạch, công khai trong đăng ký, quản lý cư trú, Điều 28 Luật Cư trú qui định về giấy chuyển hộ khẩu như sau:
     “1. Công dân khi chuyển nơi thường trú thì được cấp giấy chuyển hộ khẩu.
       2. Giấy chuyển hộ khẩu được cấp cho công dân trong các trường hợp sau đây:
       a) Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh;
     b) Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
       3. Thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu được quy định như sau:
     a) Trưởng Công an xã, thị trấn cấp giấy chuyển hộ khẩu cho trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;
      b) Trưởng Công an huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương, Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chuyển hộ khẩu cho trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.
      4. Hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu bao gồm sổ hộ khẩu và phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
     5. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp giấy chuyển hộ khẩu cho công dân.
Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được thông báo tiếp nhận của cơ quan quản lý cư trú nơi công dân chuyển hộ khẩu đến, Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có người chuyển đi phải chuyển hồ sơ đăng ký, quản lý hộ khẩu cho Công an cùng cấp nơi người đó chuyển đến.
      6. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây không phải cấp giấy chuyển hộ khẩu:
     a) Chuyển đi trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng  một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
      b) Học sinh, sinh viên, học viên học tại nhà tr­ường và cơ sở giáo dục khác;
      c) Đi làm nghĩa vụ quân sự, phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân;
      d) Được tuyển dụng vào quân đội nhân dân, công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại hoặc nhà ở tập thể;
      đ) Chấp hành hình phạt tù; chấp hành quyết định đ­ưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc, quản chế”.

5. Điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu:


    Điều 29 Luật Cư trú qui định cụ thể về điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu theo đó:
    “1. Trường hợp có thay đổi chủ hộ thì hộ gia đình phải làm thủ tục thay đổi chủ hộ. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu,nhân khẩu; ý kiến của chủ hộ hoặc người khác trong gia đình về việc thay đổi chủ hộ.
    2. Trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, thang, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc quyết định đ­ược phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch; nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
    3. Trường hợp có thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan quản lý cư trú có thẩm quyền căn cứ vào quyết định thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đính chính trong sổ hộ khẩu.
   4. Trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì chủ hộ hoặc người trong hộ hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục điều chỉnh phải nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; xuất trình sổ hộ khẩu; giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp mới.
    5. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này phải điều chỉnh, bổ sung các thay đổi trong sổ hộ khẩu.
    6. Trường hợp làm thủ tục điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu thì người đến làm thủ tục phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; đối với người chưa thành niên thì việc làm thủ tục phải thông qua người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật về dân sự.

Tham khảo văn bản hướng dẫn:

Bài liên quan

HỎI - ĐÁP

Tổng số ý kiến: 255
Loading...
Tên

Anti Virus Âm thanh Bảo hiểm Bộ Luật Calendar Cán bộ công chức CMND Cư trú Dân sự Doanh nghiệp Đất đai - Nhà ở Đầu tư - Đấu thầu Ebook Giao thông Giấy tờ xe Hệ thống Hình ảnh Hình sự học Tiếng Anh Hộ khẩu Hôn nhân Gia đình Khai sinh Kinh nghiệm pháp lý Lao động Luật cơ bản Luật thuế Luật tiếng Anh Nghĩa vụ quân sự Phần mềm PC Tải file Thanh tra - Khiếu nại tố cáo Thủ thuật Facebook Thủ tục hành chính Tố tụng hình sự Trắc nghiệm Văn bản Văn phòng Video Xây dựng
false
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm: Thủ tục cấp, tách, chuyển, cắt khẩu và nhập hộ khẩu mới nhất
Thủ tục cấp, tách, chuyển, cắt khẩu và nhập hộ khẩu mới nhất
Hướng dẫn thủ tục cấp sổ hộ khẩu; tách, cắt nhập hộ khẩu, chuyển khẩu và điều chỉnh thay đổi hộ khẩu mới nhất.
http://lh4.ggpht.com/_R6-gxFnua6Q/TIt7IZg_z7I/AAAAAAAAAis/BHIItx4O-rM/luatcutru.jpg
http://lh4.ggpht.com/_R6-gxFnua6Q/TIt7IZg_z7I/AAAAAAAAAis/BHIItx4O-rM/s72-c/luatcutru.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm
http://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-5-cap-so-ho.html
http://www.tracuuphapluat.info/
http://www.tracuuphapluat.info/
http://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-5-cap-so-ho.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài View All RECOMMENDED FOR YOU CHỦ ĐỀ ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy