Thủ tục cắt nhập hộ khẩu; cấp tách chuyển xóa khẩu mới nhất

Thủ tục cắt khẩuBài viết sau sẽ tổng hợp các thủ tục cấp sổ hộ khẩu; tách, cắt nhập xóa hộ khẩu; điều kiện; cách chuyển khẩu và điều chỉnh thay đổi hộ khẩu thường trú.

1. Hướng dẫn thủ tục, điều kiện nhập khẩu, cấp sổ hộ khẩu

2. Hướng dẫn thủ tục đăng ký tạm trú, xóa đăng ký tạm trú

3. Thủ tục tách sổ hộ khẩu:

Luật Cư trú không hạn chế việc tách hộ khẩu nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân. Các trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:
a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;
b) Người đã nhập khẩu theo diện quan hệ gia đình (ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cháu ruột) và không theo diện gia đình (mà trước đây chủ hộ đồng ý cho nhập) được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.
Như vậy, muốn tách hộ khẩu khi cùng nơi cư trú chỉ cần tiến hành thủ tục tách hộ khẩu mà không nhất thiết phải có nhà riêng. Lưu ý cần phải được chủ hộ đồng ý cho tách hộ khẩu.

Thủ tục, hồ sơ tách sổ hộ khẩu:

Khi tách sổ hộ khẩu, người cần tách khẩu đến cơ quan công an nơi đã cấp sổ hộ khẩu, xuất trình sổ hộ khẩu gốc; điền vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK02, Xem hướng dẫn cách ghi mẫu và tải mẫu tại đây). Trong mẫu HK02 phải ghi ý kiến đồng ý cho tách khẩu của chủ hộ và chủ hộ ký tên vào (nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b Điều 27 nói trên).

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan công an phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không  giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

6. Thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu

Điều 28 Luật Cư trú qui định về cấp giấy chuyển hộ khẩu như sau: Công dân khi chuyển nơi thường trú thì được cấp giấy chuyển hộ khẩu. Giấy chuyển hộ khẩu được cấp cho công dân trong các trường hợp sau đây:
- Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh;
- Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Thông tư số 35/2014/TT-BCA hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến Luật cư trú hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu như sau:

* Thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu

a) Trưởng Công an xã, thị trấn có thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu cho các trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh;
b) Trưởng Công an huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chuyển hộ khẩu cho các trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Lưu ý: Cơ quan công an nơi có thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu không được yêu cầu công dân phải có giấy đồng ý cho đăng ký thường trú của cơ quan Công an nơi chuyển đến mới cấp giấy chuyển hộ khẩu.

* Hồ sơ đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu, bao gồm: 

a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK02, Xem hướng dẫn cách ghi mẫu và tải mẫu tại đây)
b) Sổ hộ khẩu (hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể đã được cấp trước đây).

* Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan Công an phải cấp giấy chuyển hộ khẩu cho công dân. Trường hợp chuyển cả hộ thì ghi rõ vào giấy chuyển hộ khẩu và sổ hộ khẩu là chuyển đi cả hộ để cơ quan Công an nơi chuyển đến thu sổ hộ khẩu cũ khi cấp sổ hộ khẩu mới. Trường hợp chuyển một người hoặc một số người trong hộ thì ghi rõ vào trang điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu những nội dung cơ bản sau: Thông tin người chuyển đi, thời gian cấp giấy chuyển hộ khẩu, địa chỉ nơi chuyển đến.
- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo tiếp nhận của Công an nơi công dân chuyển hộ khẩu đến, Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có người chuyển đi phải chuyển hồ sơ đăng ký, quản lý hộ khẩu cho Công an cùng cấp nơi người đó chuyển đến.

* Các trường hợp không cấp giấy chuyển hộ khẩu:

Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây không phải cấp giấy chuyển hộ khẩu:
- Chuyển đi trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng  một huyện, quận, thị xã của thành phố thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
- Học sinh, sinh viên, học viên học tại nhà tr­ường và cơ sở giáo dục khác;
- Đi làm nghĩa vụ quân sự, phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân;
- Được tuyển dụng vào quân đội nhân dân, CAND ở tập trung trong doanh trại hoặc nhà ở tập thể;
- Chấp hành hình phạt tù; chấp hành quyết định đ­ưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc, quản chế”.
- Các trường hợp tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú (trừ trường hợp đã được cơ quan áp dụng các biện pháp hạn chế quyền tự do cư trú đồng ý cho thay đổi nơi cư trú bằng văn bản).

7. Thủ tục điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu:

Điều 29 Luật Cư trú quy định cụ thể về điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu theo đó:
“1. Trường hợp có thay đổi chủ hộ thì hộ gia đình phải làm thủ tục thay đổi chủ hộ. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu,nhân khẩu (Mẫu HK02, Xem hướng dẫn cách ghi mẫu và tải mẫu tại đây); ý kiến của chủ hộ hoặc người khác trong gia đình về việc thay đổi chủ hộ.
2. Trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc quyết định đ­ược phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch; nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của cơ quan có thẩm quyền thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người đại diện trong hộ phải làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu; 
3. Trường hợp có thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan quản lý cư trú có thẩm quyền căn cứ vào quyết định thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đính chính trong sổ hộ khẩu.
Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thông báo để công dân đến làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo của cơ quan đăng ký cư trú, công dân có trách nhiệm đến để làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu;
4. Trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì chủ hộ hoặc người trong hộ hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục điều chỉnh phải nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; xuất trình sổ hộ khẩu; giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp mới.
Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh; trong cùng một huyện, quận, thị xã thuộc thành phố thuộc Trung ương; thành phố, thị xã thuộc tỉnh thì chủ hộ hoặc người trong hộ hoặc người được ủy quyền phải làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu.
5. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan công an phải điều chỉnh, bổ sung các thay đổi trong sổ hộ khẩu.
6. Trường hợp làm thủ tục điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu thì người đến làm thủ tục phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; đối với người chưa thành niên thì việc làm thủ tục phải thông qua người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật về dân sự.

8. Đối tượng cấp sổ hộ khẩu, giá trị pháp lý của sổ hộ khẩu và thủ tục đổi, cấp lại sổ hộ khẩu

Về đối tượng cấp sổ hộ khẩu:

Sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình (Điều 25)

 “1. Sổ hộ khẩu được cấp cho từng hộ gia đình. Mỗi hộ gia đình cử một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm chủ hộ để thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú. Trường hợp không có ng­ười từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc có người từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì đ­ược cử một ng­ười trong hộ làm chủ hộ.
Những ng­ười ở chung một chỗ ở hợp pháp và có quan hệ gia đình là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cháu ruột thì có thể được cấp chung một sổ hộ khẩu.
2. Nhiều hộ gia đình ở chung một chỗ ở hợp pháp thì mỗi hộ gia đình được cấp một sổ hộ khẩu.
3. Ng­ười không thuộc trường hợp quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều này nếu có đủ điều kiện và được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình thì đ­ược nhập chung vào sổ hộ khẩu đó”.

Sổ hộ khẩu cấp cho cá nhân: (Điều 26)

1. Sổ hộ khẩu được cấp cho cá nhân thuộc một trong những trường hợp sau đây:
a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có chỗ ở độc lập với gia đình của người đó, người sống độc thân, người được tách sổ hộ khẩu theo quy định;
b) Người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền, phương tiện hành nghề lưu động khác, nếu họ không sống theo hộ gia đình;
c) Thương binh, bệnh binh, người thuộc diện chính sách ưu đãi của Nhà nước, người già yếu, cô đơn, người tàn tật và các trường hợp khác được cơ quan, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung;
d) Chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc người khác chuyên hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo sống tại cơ sở tôn giáo.
2. Người không thuộc đối tượng quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều 25 nếu có đủ điều kiện quy định và được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu cấp cho cá nhân thì được nhập chung vào sổ hộ khẩu đó.

Về giá trị pháp lý của sổ hộ khẩu:

Sổ hộ khẩu là để xác nhận nơi thường trú của công dân. Bộ Công an là cơ quan Nhà nước duy nhất phát hành sổ hộ khẩu và hướng dẫn việc cấp, cấp lại, đổi, sử dụng, quản lý sổ hộ khẩu thống nhất trong toàn quốc. Nghiêm cấm sửa chữa, tẩy xoá, thế chấp, cho mượn, cho thuê hoặc sử dụng sổ hộ khẩu trái pháp luật.

Tham khảo các văn bản hướng dẫn về hộ khẩu:

Bài liên quan

HỎI VÀ ĐÁP

Tổng số ý kiến: 289
 1. Nặc danh23/7/13

  em xin chao truong trinh.em muon hoi ve viec nhu sau: nha e co 3 anh em trai.em moi lấy vợ bây giờ em muốn tách hộ khẩu ra để làm chủ hộ riêng.vậy nếu em tách ra rồi sau này trên cơ sở pháp lý e co dược chia đất của bố em ko?(nha và đất bố em đang ở cùng 2 em trai e)

  Trả lờiXóa
 2. Nặc danh2/8/13

  Em xin chào chương trình! Em có một người em rễ, nhưng vì lí do muốn cho con của em rễ được đi học tại thành phố Nha Trang nên em rễ mong muốn được nhập chung hộ khẩu vào gia đình em, vì vợ của em rễ( em của em) vẫn còn hộ khẩu ở TP. Nha Trang. Tuổi của em khá nhỏ, em chưa rành về pháp lý nhưng gia cảnh hiện tại thì em gần như là chủ hộ, và vấn đề em quan tâm nhất là:
  1. Việc hào phóng cho em rễ vào hộ khẩu có dẫn đến những tình trạng xấu như ( tranh chấp nhà, thừa kế v.v.v... nói chung liên quan đến quyền lợi, vật chất)
  2. Sau này việc cắt hộ khẩu, chấm dứt quyền có tên trong hộ khẩu có dễ không và quyền hạn cắt tất nhiên thuộc về chủ hộ chứ ạ?

  Xin cảm ơn chương trình rất nhiều

  Trả lờiXóa
 3. cho em hỏi em đang sống tại Hưng Yên em muốn chuyển hộ khẩu của mình lên Hà Nội để tiện cho công việc em phải làm những gì ạ
  ai biết chỉ giúp em với
  em xin cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 4. Cho mình hỏi 1 chút.
  Mình quê ở Hưng Yên, lấy chồng quê ở Thái Bình. Bây giờ mình muốn chuyển khẩu về Thái Bình thì cần những thủ tục gì và qui trình chuyển khẩu ra sao ạ?

  Trả lờiXóa
 5. Cho mình hỏi 1 chút.
  Mình quê ở Hưng Yên, lấy chồng quê ở Thái Bình. Bây giờ mình muốn chuyển khẩu về Thái Bình thì cần những thủ tục gì và qui trình chuyển khẩu ra sao ạ?

  Trả lờiXóa
 6. Nặc danh9/8/13

  Em có hộ khẩu thường trú cũ ở Lâm Đồng, nay lấy chồng về Tiền Giang, bọn em ĐKKH 15/10/2012, nhưng đến nay em mới xin chuyển HK về quê chồng, trên giấy chuyển khẩu có xác nhận là ngày 15/6/2013, vì lý do công việc mà đến hôm nay em vẫn chưa ra CA quê chồng em để làm thủ tục nhập khẩu, vậy các anh chị cho em hỏi giấy chuyển khẩu của em có bị hết hiệu lực hay không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Giấy chuyển khẩu không có hiệu lực. Bạn đã chuyển đi thì không còn HK ở chổ cũ nữa.

   Xóa
 7. chào anh MINH HÙNG.em có một câu hỏi muốn a trả lời giúp ạ.em là giáo viên mầm non em có hộ khẩu ở hà nội nhưng chồng em hộ khẩu lại ở bắc ninh.Em bây giờ lại đang có bầu vậy khi sinh em bé ra thì em có khai sinh được cho con em không ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn đọc các bài viết trong chủ đề này sẽ rõ: "Các thủ tục liên quan đến khai sinh"
   http://www.tracuuphapluat.info/search/label/Khai%20sinh

   Xóa
 8. Chào Minh Hùng,tôi thấy rất nhiều người thắc mắc và đặt câu hỏi với Minh Hùng,nhưng cũng chẳng biết cách viết đơn nếu có thể được Minh Hùng cho số tài khoản cho những ai cần viết đơn,trao đổi sự việc,tiên công viết đơn qua meo nếu đồng ý thì nộp tiền vào tài khoản,sau đó Minh Hùng meo đơn cho họ,đó là ý kiến của đa số bà con không biết cách thức viết đơn,cám ơn Minh Hùng

  Trả lờiXóa
 9. Nặc danh13/8/13

  Nhà tôi ở Quận 1 quy hoạch giải tỏa chuyển về Quận Gò Vấp.
  Chúng tôi mua nhà do người ta xậy dựng.
  Khi làm hồ sơ chuyển Hộ Khẩu về Gò vấp. Chúng tôi có sổ đỏ có chuyển nhượng cho em tôi đứng tên, giấy phép xây dưng tên chủ cũ, giấy cấp số nhà tên chủ cũ và giấy cấp số nhà mới tên em tôi nhưng CA vẫn không chịu. Yêu cầu phải đổi sổ hồng. Điều này có họp lý không? nguyên nhân vì sao?

  Trả lờiXóa
 10. Tôi chưa lập gia đình nhưng muốn tách riêng 1 sổ hộ khẩu có được không? xin Luật Sư cho tôi biết nếu tách được thì phải làm như thế nào?

  Trả lờiXóa
 11. Tôi hiện chưa lập gia đình, nhưng muốn được tách riêng một sổ hộ khẩu , có đơn viết tay của Bố tôi ( là chủ hộ ) do chiểu theo nguyện vọng của tôi nên Bố tôi đã viết đơn và xin chính quyền xã nơi tôi cư trú làm thủ tục tách khẩu nhưng chính quyền ko cho tách. Như vậy đúng hay sai, và tôi có quyền tách khẩu khi chưa lập gia đình hay ko? nếu có thì ở điều nào, khoản nào của bộ luật?

  Trả lờiXóa
 12. Chào anh Minh Hùng.
  Tôi tên Hùng, ở Huyện Gia Lâm. Trước năm 1979 tôi xuống Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang công tác và bị cắt hộ khẩu theoo đơn vị. Đầu năm 1980 tôi về trên Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai chơi, sau đó tôi bị tai nạn phải nằm viện 6 tháng. Cuối năm 1981, tôi trở về đơn vị Hà Tiên thì công ty đã giải thể nên tôi không tìm lại được đơn vị do đó tôi mất hộ khẩu vì thời gian đó rất khó khăn nên tô i đã ở lại Biên Hòa làm ăn và không có hộ khẩu, chỗ ở không ổn định. Nay tôi muốn tìm lại hộ khẩu thì phải làm ở đâu và làm như thế nào. Rất mong sẽ sớm có câu trả lời và giúp đỡ của anh. Tôi chân thành cảm ơn!

  Trả lờiXóa
 13. tôi hiện đang làm ở tỉnh Hải Dương và lấy chồng ở đây. trước kia tôi ở Đồng Nai, khẩu của tôi ở đó, giờ tôi muốn chuyển về hải Dương, nhưng giấy chuyển hộ khẩu của tôi ghi địa chỉ nhà tôi đang ở không làm được khẩu vì chỗ đất tôi ở chưa có sổ đỏ, giờ tôi muốn xin giấy chuyển khẩu mới về nhà chồng có được không?

  Trả lờiXóa
 14. Xin chào các Anh/ Chị!

  Tôi tên Phát 29tuổi tôi đã kết hôn và tên vợ tôi đã xát nhập hộ khẩu gia đình tôi được 1 năm nhưng sau đó chúng tôi đã ra Tòa ly hôn. Sau khi ly hôn đến nay đã hơn 1 năm nhưng khi tôi yêu cầu vợ tôi cắt hô khẩu chuyển đi hoặc về gia đình Cha Mẹ ruột thì cô ta không đồng ý.

  Vậy các Anh/ Chị vui lòng cho tôi hỏi làm thế nào và thủ tục để chuyển đi ra sao để tôi có thể chuyển hộ khẩu của vợ tôi ra khỏi sổ hộ khẩu gia đình tôi?

  Rất mong được sự chia sẽ và giải đáp từ các Anh/ Chị. Phát chân thành cảm ơn..!

  Trả lờiXóa
 15. Xin chào anh Minh Hùng. Xin nhờ anh tư vấn giúp trường hợp của tôi, tôi đã đọc của các bạn ở trên nhưng chưa tìm ra lời giải đáp cho mình.
  Vợ chồng tôi đều là dân ở tỉnh, Sau khi chồng tôi nhập hộ khẩu TPHCM (nhập nhờ vào hộ khẩu người cô của chồng - ở quận Tân Phú), năm ngoái tôi và con cũng nhập hộ khẩu theo chồng (cả nhà nhập nhờ) mặc dù cả nhà cư trú ở quận khác.
  Hiện nay tôi đang sống ly thân với chồng tôi và sẽ ly hôn (tôi muốn nuôi con). Tôi đang ở nhà của người chị ruột ở Quận Tân Bình. Anh rể và chị tôi mua căn nhà này nhưng ko sống ở đây vì đang làm việc ở nước ngoài, sau này về sẽ ở. Căn nhà do cả hai đứng tên. Do thời gian bận rộn, anh chị cũng chưa chuyển hộ khẩu (ở tỉnh) về căn nhà này (TPHCM). Nay anh chị muốn giúp tôi, cho mẹ con tôi nhập hộ khẩu về nhà này (quận Tân Bình), có thể là 1 sổ hộ khẩu nhập nhờ gì đó, vì tôi hoàn toàn muốn cắt đứt với chồng, không để hộ khẩu ở quận Tân Phú nữa.
  Vậy tôi phải chuẩn bị những giấy tờ gì, làm thủ tục gì để xin công an quận TB làm sổ hộ khẩu ở địa chỉ trên cho mẹ con tôi? Hình như giữa tôi và anh chị phải có hợp đồng cho ở nhờ có công chứng??? Tôi sẽ gửi những giấy tờ cần thiết ra nước ngoài cho anh chị ký. Tôi cũng băn khoăn là một mình tôi đi nộp hồ sơ có được không (ko cần sự có mặt của anh/chị tôi, vì họ ko ở VN)?
  Mong chờ sự tư vấn của anh. Xin chân thành cảm ơn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Anh rể và chị tôi mua căn nhà ở Quận TB nhưng chưa nhập khẩu ở Quận TB nên bạn không thể nhập khẩu vào nhà này được.

   Xóa
 16. Em xin hỏi, em mới kết hôn và đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn tại quận Đống Đa, Hà Nội. Địa chỉ thường trú của em hiện tại là ở Thanh Hóa, bây giờ em muốn làm thủ tục nhập khẩu vào với hộ khẩu gia đình nhà chồng và tách khẩu ở gia đình em, để thực hiện được như trên thì em sẽ phải chuẩn bị những giấy tờ và thủ tục gì ạ?

  Em xin cảm ơn nhiều ạ!

  Trả lờiXóa
 17. Chào anh Minh Hùng!
  Nhờ anh tư vấn giúp trường hợp của em, Ba mẹ em có 2 căn nhà ở Q3,TpHCM.
  Gia đình anh Hai của em (gồm vợ và 2 con) đứng tên chủ hộ của căn nhà A và căn nhà B thì Ba mẹ đứng tên chủ hộ, trong đó gia đình em (gồm vợ và con trai) cùng với gia đình chị 3 của em (gồm chồng và 2 con) có chung hộ khẩu với Ba mẹ.
  Hiện nay, Ba mẹ em muốn nhập hộ khẩu của gia đình anh Hai về với Ba mẹ (căn nhà B) và tách hộ khẩu của gia đình em và gia đình chị gái em sang căn nhà A. Đồng thời, khi gia đình em và gia đình chị gái em chuyển hộ khẩu về căn nhà A thì Ba mẹ muốn cả 2 gia đình lại tách thành 2 sổ hộ khẩu riêng trên cùng 1 căn nhà A, vấn đề này có được hay không và thủ tục chi tiết phải làm như thế nào. ( Tất cả các thành viên trong gia đình đều đồng ý với phương án trên). Mong được sự phản hồi sớm nhất từ anh.

  Trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe!

  Trả lờiXóa
 18. Chào anh Minh Hùng!
  Nhờ anh tư vấn giúp trường hợp của em, Ba mẹ em có 2 căn nhà ở Q3,TpHCM.
  Gia đình anh Hai của em (gồm vợ và 2 con) đứng tên chủ hộ của căn nhà A và căn nhà B thì Ba mẹ đứng tên chủ hộ, trong đó gia đình em (gồm vợ và con trai) cùng với gia đình chị 3 của em (gồm chồng và 2 con) có chung hộ khẩu với Ba mẹ.
  Hiện nay, Ba mẹ em muốn nhập hộ khẩu của gia đình anh Hai về với Ba mẹ (căn nhà B) và tách hộ khẩu của gia đình em và gia đình chị gái em sang căn nhà A. Đồng thời, khi gia đình em và gia đình chị gái em chuyển hộ khẩu về căn nhà A thì Ba mẹ muốn cả 2 gia đình lại tách thành 2 sổ hộ khẩu riêng trên cùng 1 căn nhà A, vấn đề này có được hay không và thủ tục chi tiết phải làm như thế nào. ( Tất cả các thành viên trong gia đình đều đồng ý với phương án trên). Mong được sự phản hồi sớm nhất từ anh.

  Trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. 1. Gia đình bạn và gia đình chị gái bạn làm thủ tục nhập khẩu vào nhà A của anh Hai bạn (nhập khẩu theo diện anh bạn bảo lãnh nhập khẩu diện gia đình) đồng thời làm thủ tục tách hộ cùng nhà (tức là cùng 1 căn nhà A có 3 hộ - hộ anh Hai, hộ gia đình của bạn và hộ gia đình chị gái bạn với 3 sổ hộ khẩu).
   2. Sau khi làm thủ tục trên xong, gia đình anh Hai bạn làm thủ tục nhập khẩu vào gia đình ba mẹ bạn (theo diện cha mẹ bảo lãnh) tại căn nhà B và làm thủ tục tách hộ cùng nhà.
   3. Bạn liên hệ CA Quận 3 để được hướng dẫn cụ thể.

   Xóa
 19. Nặc danh6/4/14

  Chào a,
  cho e hoi :hộ khẩu e ở thuđức tphcm,nay e mua nha o bình dương ,e muon chuyên hộ khẩu về bd,thi thủ tục ra sao,cmnd,giáy phép lái xe,giày xe chuyên dloi nhu the nao a?
  xin chân thành cảm ơn
  cỏthê gui qua mail;
  khoahdc1983@gmail.com

  Trả lờiXóa
 20. Anh ơi,giúp em với.
  Em lấy chồng từ 1/1/2011 con trai em ra đời vào 23/12/2011.đã nhiều lần em nói chuyện nhập khẩu thì mẹ chồng em thường thoái thác cuối cùng em cũng biết lý do là bà chỉ muốn nhập cho cháu trai mà ko muốn nhập cho em.nhưng con theo mẹ.nên 2 mẹ con em vẫn đang ở khẩu của bà ngoại.em đã xin giấy chuyển khẩu rồi.mà h bà vẫn có ý ko muốn.vậy em ko muốn chờ đợi nữa.sắp tới còn việc học hành của con!nên h em muốn xin tách hộ khẩu của 2 mẹ con có được ko anh và thủ tục như nào?

  Trả lờiXóa
 21. Chào a chị .
  A chị cho e hỏi cái e làm hộ khẩu tại bình dương giờ làm hộ khẩu có mất phì,k . Mà e di làm công an phường nói 2tr

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Phí làm hộ khẩu chỉ vài chục nghìn, làm tại CA cấp huyện, không phải nộp đến 2 triệu đâu.

   Xóa
 22. Nặc danh13/6/14

  Cho e hỏi, mình chuyển hộ khẩu thì sau bao lâu mới đc chuyển nửa

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Không có quy định về thời hạn chuyển khẩu. Có nghĩa là nếu bạn có nhu cầu chuyển hộ khẩu và có đủ điều kiện thì Công an sẽ tiếp tục làm cho bạn

   Xóa
 23. Nặc danh19/6/14

  Chào A Minh Hùng .
  Trước đây v/c em đăng ký thường trú theo hộ khẩu ở Quận 1, giờ đây có mua một miếng đất tại quận 2 và đã sang tên sổ đỏ v/c em theo Hộ khẩu TT và CMTND cũ đăng ký tại quận 1.
  Nay v/c em chuyển hộ khẩu về quận 2 và làm CMTND theo đ/c mới tại quận 2.
  Vậy v/c em có phải điều chỉnh thông tin nơi thường trú và số CMTND mới (hay xin cấp đổi lại sổ đỏ) trên sổ đỏ cấp trước đó (miếng đất mua ở quận 2) theo đ/c thường trú và số CMTND mới đã cấp ở quận 2 không ?
  Xin Anh tư vấn. Cám ơn Anh nhiều.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn nên điều chỉnh thông tin trên sổ đó theo địa chỉ thường trú và số CMND mới để tiện cho việc thực hiện giao dịch (bán, cho thuê...) sau này.

   Xóa
 24. Nặc danh18/7/14

  anh minh ơi, cho em hỏi, hiện có một số người đã bỏ nhà đi giờ e muốn cắt xoá khẩu thì fai làm thế nào vay

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Những người có tên trong sổ Hộ khẩu chỉ chuyển khẩu, xóa khẩu khi họ tự làm bản khai điều chỉnh với cơ quan công an, người khác không làm được.

   Xóa
 25. Nặc danh10/10/14

  Chào chú Minh Hùng.
  Hiện hai vợ chồng cháu đã li hôn nhưng chồng cháu k đưa shk để cháu cắt khẩu chuyển về nhà ngoại.cháu muốn hỏi chú cháu có thể đem quyết định li hôn để giải quyết đc k ạ?và phải làm những thủ tục j?mong chú giúp cháu!

  Trả lờiXóa
 26. Chào chú Hùng.
  Cháu với chồng ly thân đã hơn 8 tháng,giờ cháu với con đang ở với ông bà ngoại,con cháu đến tuổi đi học,cháu cần đi làm,có hỏi anh ta sổ HK thì anh ta bảo mất,bảo anh ta báo mất để làm lại nhưng anh ta không chịu cứ gây khó dễ(anh ta đứng tên chủ hộ),giờ cháu muốn nhập khẩu 2 mẹ con về với ông bà ngoại không cần sự đồng ý của anh ta,chuyển đi khác xã nhưng cùng huyện thì làm thế nào?thủ tục ở đâu trước ạ?
  Mong chú giúp 2 mẹ con cháu với ạ

  Trả lờiXóa
 27. chú ơi trả lời giúp cháu với,cháu xin đăng ký tạm trú ở bên nhà ngoại thì họ bảo cháu phải có giấy chuyển khẩu thì họ mới làm,cháu về xã bên kia xin giấy chuyển khẩu,thì họ dòi phải có hk hoặc quyết định đã ly hôn thì họ mới làm cho,do công việc bận quá cháu chưa có thời gian làm thủ tục ly hôn,mà trường con cháu học dục nộp hộ khẩu nhiều quá,con cháu đượcgần 4 tuổi mà tạm nghỉ học chờ hộ khẩu thì chấu khong biết làm thế nào? Mong chú sớm trả lời giúp cháu với

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thông tư số 35/2014/TT-BCA hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến Luật cư trú có hiệu lực 28/10/2014 quy định như sau:
   Điều 16. Thủ tục đăng ký tạm trú
   1. Hồ sơ đăng ký tạm trú bao gồm:
   a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu (đối với các trường hợp phải khai bản khai nhân khẩu);
   b) Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 31/2014/NĐ-CP (trừ trường hợp được chủ hộ có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú đồng ý cho đăng ký tạm trú thì không cần xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp). Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho đăng ký tạm trú vào chỗ ở của mình và ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên; trường hợp người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đã có ý kiến bằng văn bản đồng ý cho đăng ký tạm trú vào chỗ ở của mình thì không phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
   Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó thường trú.
   2. Người tạm trú được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ tạm trú hoặc đồng ý cho đăng ký tạm trú tại nơi thường trú của chủ hộ thì việc đồng ý phải được ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm.
   3. Người đăng ký tạm trú nộp hồ sơ đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn.
   Do đó, nếu tạm trú thì không cần phải có giấy chuyển khẩu.

   Xóa
  2. Bạn tham khảo các quy định sau (cũng trong Thông tư 35)
   Điều 6. Hồ sơ đăng ký thường trú
   1. Hồ sơ đăng ký thường trú, bao gồm:
   a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
   b) Bản khai nhân khẩu (đối với trường hợp phải khai bản khai nhân khẩu);
   c) Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp phải cấp giấy chuyển hộ khẩu quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Cư trú);
   d) Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp
   Trường hợp có quan hệ gia đình là ông, bà nội, ngoại, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, cháu ruột chuyển đến ở với nhau thì không phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về mối quan hệ nêu trên.
   2. Hồ sơ đăng ký thường trú đối với một số trường hợp cụ thể
   Ngoài các giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ đăng ký thường trú hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, các trường hợp dưới đây phải có thêm giấy tờ sau:
   a) Trẻ em đăng ký thường trú theo quy định tại Điều 13 Luật Cư trú, khi đăng ký thường trú phải có giấy khai sinh;
   b) Người chưa thành niên nếu không đăng ký thường trú cùng cha, mẹ hoặc cha hoặc mẹ mà đăng ký thường trú cùng với người khác thì phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc cha hoặc mẹ, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;
   Điều 8. Giấy chuyển hộ khẩu
   1. Thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu
   a) Trưởng Công an xã, thị trấn có thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu cho các trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh;
   2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu, bao gồm:
   a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
   b) Sổ hộ khẩu (hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể đã được cấp trước đây).
   3. Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan Công an phải cấp giấy chuyển hộ khẩu cho công dân. Trường hợp chuyển một người hoặc một số người trong hộ thì ghi rõ vào trang điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu những nội dung cơ bản sau: Thông tin người chuyển đi, thời gian cấp giấy chuyển hộ khẩu, địa chỉ nơi chuyển đến.
   4. Nghiêm cấm việc yêu cầu công dân phải có giấy đồng ý cho đăng ký thường trú của cơ quan Công an nơi chuyển đến mới cấp giấy chuyển hộ khẩu.
   Điều 9. Thẩm quyền đăng ký thường trú
   2. Công an xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú tại các xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh.
   Điều 10. Cấp sổ hộ khẩu
   1. Công dân thay đổi nơi thường trú ngoài phạm vi xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh thì được cấp sổ hộ khẩu mới.
   2. Trường hợp sổ hộ khẩu bị mất thì được cấp lại. Hồ sơ cấp lại sổ hộ khẩu bao gồm:
   a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu tại thành phố, thị xã thuộc tỉnh và quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương phải có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
   8. Người đứng tên chủ hộ có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho những người cùng có tên trong sổ hộ khẩu được sử dụng sổ để giải quyết các công việc theo quy định của pháp luật. Trường hợp cố tình gây khó khăn, không cho những người cùng có tên trong sổ hộ khẩu được sử dụng sổ để giải quyết các công việc theo quy định của pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

   Xóa
 28. như chú nói thì cháu có nói với trưởng công an bên ngoại thì chú đấy bảo riêng cháu muốn tạm trú ở đâu cũng được,nhưng con cháu phải đi học,cháu phải về bên kia xin giấy chuyển khẩu,chú đấy nói có đúng không ạ?cháu muốn xin tạm trú cho cả con cháu nữa,con cháu gần 4 tuổi rồi,nếu có tạm trú có đủ điều kiện để nhập học không ạ?
  cháu cảm ơn chú nhiều!

  Trả lờiXóa
 29. Nặc danh19/11/14

  Toi va vo dang co ho khau ben quan go vap, nay toi mua nha o quan 9, nen muon cat va chuyen ho khau qua quan 9
  Cac ban vui long huong dan thu tuc giup minh duoc khong ?
  Cam on nhieu

  Trả lờiXóa
 30. Chào Anh,

  Nhờ Anh tư vấn cho trường hợp như sau:
  GĐ E hiện có nhà riêng tại quận HBT - Hà Nội, nhưng lại có hộ khẩu chung cung với GĐ bố mẹ vợ tại quận Hoàng Mai - Hà Nội ( Lý do vì E là người ngoại tỉnh đã nhập khẩu vào nhà vợ cách đây nhiều năm).

  Hiện giờ E muốn tách khẩu của Em và Con Gái Em và chuyển về địa chỉ đang sống tại quân Hoàng Mai ( E cũng phải nói thêm là Vợ E không muốn chuyển đi cùng chông con vì lý do cá nhân).

  Vậy E hỏi là làm ntn sẽ nhanh gọn và đơn giản.

  Cảm ơn A tư vấn giùm

  Trả lờiXóa
 31. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 32. Nặc danh24/2/15

  chào Luật sư! Em hay đi công tác ở Daklak nên em đã cắt khẩu theo vợ ( DakLak ) để tiện cho công việc nhưng UBND xã chưa nhập khẩu cho em,hiện vợ chồng em đã ly hôn và em có thể lấy giấy cắt khẩu do địa phương em cắt trước đó để chuyển về lại địa phương em có được không? Em xin cảm ơn Luật sư.Mong anh trả lời giúp em.

  Trả lờiXóa
 33. Nặc danh10/3/15

  Chào Luật Sư!
  Em có việc cần luật sư tư vấn như sau: Hiện nay mẹ em đang đứng tên chủ hộ sổ hộ khẩu ở Q3, cùng 5 thành viên còn lại là em và em trai em, và gia đình gồm 3 người của bác em, gồm bác, con gái của bác, và cháu gái của bác. Nay mẹ em muốn tách riêng và làm 1 sổ hộ khẩu cùng địa chỉ Q3 như trên và chỉ gồm mẹ, em và em trai. Còn gia đình bác riêng 1 sổ. Em muốn hỏi Luật Sư trường hợp như thế có phù hợp với quy định về tách sổ hộ khẩu ko ạ? Xin chân thành cảm ơn và mong Luật Sư hồi âm

  Trả lờiXóa
 34. Chào anh Minh Hùng,

  Gia đình em hiện tại có sổ hộ khẩu tại đak lak (ba là chủ khẩu, có 4 khẩu), hiện tại gia đình vừa mua được một căn nhà tại TPHCM, gia đình em có nhu cầu chuyển hộ khẩu vào TPHCM, anh vui lòng tư vấn cho em những điều kiện và thủ tục để chuyển hộ khẩu từ tỉnh vào TPHCM.

  Hy vọng nhận được phản hồi từ anh! chân thành cám ơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn xem bài viết này nhé: Điều kiện nhập khẩu vào Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, các thành phố thuộc Trung ương
   Link bài viết:
   http://www.tracuuphapluat.info/2014/04/dieu-kien-nhap-khau-vao-thanh-pho-thuoc-trung-uong.html

   Xóa
 35. Nặc danh14/8/15

  Chào anh Minh Hùng!
  Trước đây em có hộ khẩu ở Phước Hải, Nha Trang
  Sau đó em lấy chồng, tách khẩu riêng ở Phước Đồng, Nha Trang. Hộ khẩu này gồm em, chồng em và con em (chưa đầy 01 tuổi), chồng em là chủ hộ.
  Nay em muốn ly hôn nên muốn nhập khẩu về lại Phước Hải thì CA không chịu, họ bảo phải có quyết định ly hôn. Nhưng em sợ sau khi ly hôn mới làm thì chồng em sẽ gây khó dễ, không làm được.
  Xin anh tư vấn cho em có cách nào để em có thể nhập khẩu về lại Phước Hải được không? Con em có nhập khẩu về Phước Hải với em được luôn không?

  Trả lờiXóa
 36. Xin chào anh Minh Hùng,
  HK của em ở Nam Định, do bố em là chủ hộ,
  Em đi học và làm việc tại TPHCM gần 6 năm nay, ở kí túc xá của trường, mặc dù đã ra trường nhưng hiện tại em vẫn ở kí túc xá,
  Em có thể làm tạm trú dài hạn KT3 tại TPHCM được không ạ? Nếu được em cần làm thủ tục thế nào? Mong anh hướng dẫn ạ,
  Em cảm ơn anh nhiều!

  Trả lờiXóa
 37. Chào anh Minh Hùng,
  Gia đình em trước sống ở quận 5 TPHCM, sổ hộ khẩu do cô em làm chủ hộ, sau đó cô em bán nhà và về quê ở, còn em thì mua nhà ở Bình Chánh nhưng chưa có sổ đỏ, chỉ đăng ký KT3, cho nên em vẫn còn hộ khẩu ở quận 5. Giờ em muốn nhập khẩu cho con của em vào quận 5 có được không? Xin anh tư vấn cho em. Chân thành cảm ơn anh!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu bạn đang có hộ khẩu ở Quận 5 thì việc nhập khẩu cho con bạn ở Quận 5 là bình thường.

   Xóa
  2. Cảm ơn anh nhiều. Nếu trường hợp cô em chuyển hộ khẩu về quê thì có ảnh hưởng gì tới em và con em không?

   Xóa
  3. Nếu cô bạn đã chuyển khẩu nhưng bạn vẫn còn hộ khẩu ở Quận 5 thì không sao cả. Bạn vẫn nhập khẩu được.

   Xóa
  4. Cảm ơn anh rất nhiều.

   Xóa
 38. Cho mình hỏi là mình đã làm thủ tục cắt khẩu bên nhà mẹ đẻ cách đây 1 tháng, nhưng chưa nhập khẩu về nhà chồng thì có sao k ạ? Có thời hạn quy định việc nhập khẩu sau khi cắt khẩu k vậy?

  Trả lờiXóa
 39. cho e hoi,khau cua e o quan dong da nhung hien tai e dang tam tru dai han o huyen thanh tri,gio e muon chuyen khau ve day co đc k?e mua đất làm nhà ở đây dc 10nam rồi

  Trả lờiXóa
 40. Nặc danh22/3/16

  Xin cho e hoi.e muon nhap khau cho con ma e ra đồn kim tri quan hà đông lm cac thu tuc ma o do ho yeu cau về phuong noi e cu chu ke khai để họ nhap vao máy.e len đồn nhập cho con moi đk.nhu vay họ lm co đung k ạ.e c on

  Trả lờiXóa
 41. Nặc danh18/8/16

  từ nhỏ,bố và mẹ em li hôn nên em ở với bà ngoại,giờ bà mất e muốn về ở với bố thì pahir làm thủ tục cắt nhập khẩu(cùng tỉnh)như thế nào ạ,em xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Em làm Giấy chuyển hộ khẩu (Mẫu HK07) tại Công an bạn nơi có hộ khẩu, ghi nơi chuyển đến là địa chỉ hộ khẩu của bố em. Sau đó em đưa giấy này cho bố em kèm theo bản sao giấy khai sinh, CMND để bố em làm thủ tục nhập khẩu cho em vào hộ khẩu mới.

   Xóa
 42. Nặc danh31/10/16

  Chao Luat su. E di lam giay chuyen hk ma ben C.A ho hen toi 21 ngay moi tra ket qua. Vay la dung hay sai vay luat su?

  Trả lờiXóa
 43. Chào luật sư Hùng !
  Luật sư cho e hỏi trường hợp hổ khẩu nhà e có nhiều người trong Hk nay e muốn tách hộ khẩu vk ck e ra 1 hổ khẩu khác cùng 1 địa chỉ nhà thì e cần những giấy tờ gì vậy ạ. Mong luật sư trả lời ,e xin chân thành cảm ơn luật sư.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hai vợ chồng bạn phải ghi đầy đủ thông tin vào các mẫu sau (không cần xác nhận của công an xã phường, chỉ cần chủ hộ trong hộ khẩu gốc ký xác nhận đồng ý cho tách hộ cùng nhà là được)
   1. Bản khai nhân khẩu (Mẫu HK01): mỗi người một bản
   2. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK02): Người nào muốn đứng tên chủ hộ trong hộ khẩu mới thì người đó ghi và ký
   Sau đó cầm theo sổ hộ khẩu gốc, CMND của 2 người, giấy đăng ký kết hôn đến Công an huyện, Quận, TP để làm thủ tục tách hộ cùng nhà.
   Tham khảo các mẫu và cách ghi các mẫu tại bài viết Hướng dẫn cách ghi bản khai nhân khẩu, phiếu báo thay đổi nhân hộ khẩu theo Link: http://www.tracuuphapluat.info/2012/02/mau-khai-nhan-ho-khau-va-huong-dan-cach.html

   Xóa
 44. xin chào luật sư. cho cháu hỏi.cháu lấy chồng và đã chuyển khẩu được,nhưng bên nhà chồng chưa cho nhập.sau 2 năm được nhập.giấy chuyển khẩu có hết hạn và bị phạt không.giờ nhập và tách nhập khẩu riêng ra, cần những giấy tờ gì.cháu xin cám ơn ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. - Giấy chuyển khẩu không có thời hạn. Khi làm thủ tục nhập khẩu không bị phạt
   - Sau khi đủ điều kiện nhập khẩu vào nhà chồng thì vừa làm thủ tục nhập khẩu vừa làm luôn thủ tục tách hộ cùng nhà. Thủ tục hồ sơ gồm:
   - Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (ghi rõ lý do nhập khẩu và tách hộ)
   - Bản khai nhân khẩu;
   - Giấy chuyển hộ khẩu;
   - giấy đăng ký kết hôn
   - Bản sao CMND

   Xóa
  2. Thám khảo cách ghi các mẫu khai nhân hộ khẩu nói trên tại đây:
   http://www.tracuuphapluat.info/2012/02/mau-khai-nhan-ho-khau-va-huong-dan-cach.html

   Xóa
 45. Nặc danh10/3/18

  Em chào anh Minh Hùng.
  Anh cho e hỏi em với chồng em có con nhưng chưa đăng kí kết hôn và con em vẫn chưa được nhập hộ khẩu bên nào cả, nay vợ chồng em ko sống với nhau nữa em muốn nhập con em vào sổ hộ khẩu bên em ( mẹ ruột em là chủ hộ) nhưng khi ra xã để làm thủ tục thì người ta kêu em phải về quê chồng em xin cái giấy xác nhận là con em chưa nhập hộ khẩu ở đó thì người ta mới nhập hộ khẩu cho con em được nhưng nhà chồng em không cho em làm. Anh cho em hỏi giấy xác nhận đó có cần thiết ko ạ. Và nếu không có giấy đó thì em có nhập hk cho con em được không. Em xin cám ơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Giấy xác nhận là con của bạn chưa nhập hộ khẩu ở quê chồng là không cần thiết. Bạn chỉ cần làm đầy đủ các thủ tục nêu trong bài viết này là sẽ nhập được hộ khẩu cho con của bạn: "Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhập hộ khẩu cho con"
   Link bài viết: https://www.tracuuphapluat.info/2012/06/huong-dan-thu-tuc-ang-ky-nhap-ho-khau.html

   Xóa
 46. Chào anh,
  Em muốn hỏi anh là nhà e ba e là chủ hộ (mẹ mất), cách đây 1 năm e đã tách hộ cùng nhà và có sổ hộ khẩu riêng. Nay e muốn nhập lại chung hộ với ba e thì có được không ạ?Và phải làm thế nào?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn được nhập hộ khẩu chung hộ với ba bạn nếu bạn muốn. Bạn chỉ cần Bản khai nhân khẩu (Mẫu HK01), Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK02) và kèm theo sổ hộ khẩu của bạn đem đến CA để làm thủ tục nhập lại.

   Xóa
 47. Nguyễn Nam12/9/18

  Xin chào anh Minh Hùng. Em có một vấn đề mong được giúp đỡ như sau: Hiện tại em đang công tác tai 1 cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Ninh Bình, nơi đăng kí hộ khẩu thường trú của em là ở tỉnh Nam Định. Vừa qua bà ngoại em có mua được 1 mảnh đất và làm 1 căn nhà bên Ninh Bình (em đang sinh sống ở căn nhà này), giấy tờ về đất đai đều hợp pháp không có vấn đề gì. Hô khẩu thường trú của bà ngoại em hiện tại cũng vẫn là ở tỉnh Nam Định. Em nghe có người nói nếu em muốn có hộ khẩu tại nơi đang sinh sống tại tỉnh Ninh Bình thì trước tiên bà em phải làm hộ khẩu thường trú tại Ninh Bình trước, sau đó em mới được nhập hộ khẩu theo.Vậy cho em hỏi : bây giờ em đăng kí hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình mà không cần nhập khẩu qua bà ngoại em có được không ạ?
  Em xin chân thành cảm ơn!

  Trả lờiXóa
 48. Có 2 cách để bạn có hộ khẩu thường trú ở Ninh Bình:
  1. Bà ngoại em làm thủ tục chuyển khẩu từ Nam Định về Ninh Bình theo nhà mới. Đồng thời đồng ý cho em nhập khẩu vào đây.
  2. Em nhập khẩu vào hộ của người quen khác (không phải nhà bà ngoại) với điều kiện chủ hộ đồng ý cho nhập.

  Trả lờiXóa
 49. Bn chỉ cần lên cơ quan nơi bn sinh sống báo mất thì nta phát cho bn phiếu hk02 viết ho sơ là có thể cấp lại sổ nhé

  Trả lờiXóa
 50. Trước tiên bn muốn tách hộ khẩu riêng thì phải có sổ đỏ đứng tên mình có địa chính cấp xã chứng nhận mới tách sổ dk nhé

  Trả lờiXóa
 51. Nặc danh1/10/18

  Xin chào anh Minh Hùng. Em có vấn đề mong được tư vấn như sau:
  Hộ khẩu của em ở Bình Dương. Do trước đây mấy anh em góp tiền mua nhà chung nên trong hộ khẩu anh trai chồng đứng tên chủ hộ. Trong HK đó có 3 gia đình (gia đình anh trai (vợ, 2 con trai), gia đình em trai (vợ, 2 con), em gái của anh + 1 con trai của chị ấy. Khoảng gần 2 năm nay gia đình người anh trai đã mua đất, xây nhà ở riêng nhưng do còn nợ tiền thổ cư gì đó vẫn chưa làm sổ hộ khẩu, và vẫn còn chung với sổ hộ khẩu cũ chưa tách khẩu. Mà giờ gia đình em (em trai) đã mua lại căn nhà chung này, đã làm thủ tục sang tên sổ đỏ cho chồng em (em trai). Em muốn hỏi như sau:
  1. Bây giờ em muốn tách riêng hộ khẩu riêng gia đình em có được ko?(khi gia đình anh trai không có ý định tách sổ.) vì trên hộ khẩu 2 gia đình là 1 hộ nhưng thực tế là 2 gia đình sống riêng biệt, các khoản thu về quỹ an ninh, quốc phòng... lại thu theo 2 gia đình đóng góp riêng. Cuối năm cấp gia đình văn hóa thì chỉ có 1 tên của người chủ hộ (là anh trai), còn gia đình em cũng đóng đầy đủ thì không có gì. Đó là lý do em muốn tách hộ để đảm bảo quyền lợi của gia đình mình.
  Mong nhận được hồi đáp từ anh. Em cảm ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Gia đình bạn đủ điều kiện để tách thành 1 hộ riêng. Còn gọi là thủ tục tách hộ cùng nhà, có nghĩa là gia đình bạn sẽ có 1 sổ hộ khẩu riêng.

   Xóa
 52. xin cho tôi hỏi.nhà tôi có 3 người trên 1 sổ hộ khẩu .bây giờ tôi muốn tách sổ hộ khẩu ra trên cùng 1 địa chỉ nhà .vì tôi chưa có đất .sau khi tách xong tôi có được quyền dùng sổ hộ khẩu đó đăng ký nhập khẩu cho vợ và con tôi cùng sổ hộ khẩu đó với tôi không.hiện tại vợ tôi đã có giấy cắt khẩu ngoài quê và con tôi cũng đã có giấy khai sinh.xin chân thành cám ơn khi giải đáp thắc mắc.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn được làm thủ tục tách hộ cùng nhà (tức là bạn là 1 hộ riêng) và đồng thời nhập khẩu cho vợ con bạn vào hộ của bạn. Hai thủ tục này sẽ được làm cùng 1 lúc.

   Xóa
 53. Tôi làm thủ tục xin chuyển hộ khẩu từ huyện phú xuyên thuộc TP Hà Nội lên Quận Bắc Từ Liêm Hà Nội. Nhưng chưa đủ điều kiện tạm trú dài hạn 2 năm nên không nhập được khẩu. Cho tôi hỏi:
  1. Hộ khẩu của tôi đã bị cắt ở huyện Phú Xuyên hay chưa? (Trong sổ hộ khẩu ở Huyện Phú Xuyên đã ghi là xóa để chuyển khẩu vậy công an huyện phú xuyên đúng hay sai?) Vì tôi chưa nhập được khẩu ở nơi cư trú mới
  2. Tôi quay về nhập khẩu lại thì cần thủ tục gì? (Vì theo luật thủ đô thì bắt buộc phải tạm trú 2 năm và có nhà nên công an Quận Bắc Từ Liêm không tiếp nhận nhưng công an huyện phú xuyên yêu cầu phải có giấy từ chối nhập khẩu của Công an Quận Bắc Từ Liêm. Vậy đúng hay sai?

  Trả lờiXóa
 54. năm 1998 tôi bị lừa và bạn sang Trung Quốc. từ đó bố mẹ tôi không cho tên tôi vào hộ khẩu thường trú gia đình. nay tôi mới làm mới và làm thẻ căn cước. thì cũng cần những điều kiện gì

  Trả lờiXóa
 55. Nặc danh17/12/18

  Chào anh, do gia đình em mới chuyển công tác vào Hồ Chí Minh và hiện đang thuê nhà tại Quận 12. Em muốn làm KT3 dài hạn để con em đi học thì em cần làm những thủ tục j và liên hệ ở đâu ạ? rất mong nhận được hồi âm của anh. Tks

  Trả lờiXóa
 56. Chi tiết về thủ tục tạm trú bạn xem bài viết này "Điều kiện trường hợp đăng ký tạm trú, thủ tục đăng ký, xóa đăng ký tạm trú"
  Link bài viết:
  https://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-6-truong-hop.html

  Trả lờiXóa
 57. sổ hộ khẩu nhà tôi khi có người bỏ nhà đi biệt tích không xác định được nơi cư trú, chính quyền địa phương đã gạch tên trong sổ hộ khẩu. khi bán nhà đất được nhà nước cấp cho hộ gia đình, tại thời điểm cấp sổ đỏ cho hộ gia đình đó có tên của người bổ đi thì làm thủ tục gì đê mua bán được

  Trả lờiXóa
 58. sổ hộ khẩu nhà tôi khi có người bỏ nhà đi biệt tích không xác định được nơi cư trú, chính quyền địa phương đã gạch tên trong sổ hộ khẩu. khi bán nhà đất được nhà nước cấp cho hộ gia đình, tại thời điểm cấp sổ đỏ cho hộ gia đình đó có tên của người bổ đi thì làm thủ tục gì đê mua bán được

  Trả lờiXóa
 59. Anh minh hung tv dum em duoc khong ahk.vo chong em lam viec o đồng nai.hộ khẩu em ở quảng nam.hịện tại em Co gia đinh anh cua vợ đồng y cho nhap hộ khẩu trong dong nai.vay bay gio em muon cat khau vo chong em tu quang nam vao nhap trong dong nai thi phai lam nhu the nao ahk.

  Trả lờiXóa
 60. Em muốn tách hộ khẩu nhưng bà ngoại em làm chủ hộ đã chết vậy em phải làm sao ạ

  Trả lờiXóa
 61. Em muốn tách khẩu bà ngoại em là chủ hộ đã chết vậy em phải làm sao ạ

  Trả lờiXóa
 62. Hồi đó ba mẹ e có sih e bé nhưng vì nhà ko đủ điều kiện để nuôi nấng nên đã cho bé nhập vào hộ khẩu của nhà cô e( trog hộ khẩu cô e là mẹ của bé luôn)bây dờ pa mẹ e muốn chuyển khẩu của bé về nhà và để ba mẹ e đứg tên làm phụ huynh trong mọi giấy tờ như vậy có đc không ạ và phải làm nhửng thủ tục nào ạ...e xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
 63. Nặc danh17/4/19

  Gia đình có cùng một địa chỉ bây giờ tách ra hai hộ liệu đóng các khoản hàng năm tại địa phương có tăng theo sổ hộ khẩu k? hay chỉ tính chung một hộ thôi ạ?

  Trả lờiXóa
 64. Xin cho em hỏi việc này với ạ
  Nếu bây giờ e muốn tách khẩu nhưng ko có chủ hộ ở đây thì phải làm thế nào ạ?
  Rất mong đc giúp đỡ

  Trả lờiXóa
 65. Nặc danh26/6/19

  Cho em hỏi, em và chồng e đã ly hôn, tòa xét em nuôi con, giờ em muốn chuyển hộ khẩu của con em về nhà ngoại chung với em để tiện học hành mà gia đình chồng k cho mượn sổ hộ khẩu , e phải làm thế nào. Mong luật sư trả lời

  Trả lờiXóa
 66. cho em hỏi,em ở Tuyên Quang. vợ chồng con cái e đã tách khẩu ra ở Riêng nay vợ chồng em muốn về ở cùng bố mẹ chồng thì thủ tục nhập khẩu về chung 1 sổ hộ khẩu như thế nào ạ? em cảm ơn

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu, nếu không sẽ bị xóa.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

«Cũ nhất   ‹Cũ hơn   201 – 289 trên 289
Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,20,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,11,Bình luận BLHS,24,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,33,CMND,15,Cư trú,14,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,19,Ebook,11,Game,3,Giao thông,45,Giấy tờ xe,31,Hệ thống,9,Hình ảnh,14,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,13,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,14,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,59,Nghĩa vụ quân sự,9,Phần mềm điện thoại,12,Phần mềm PC,90,Quyết định,1,Tải file,21,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,19,Thủ tục hành chính,72,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,10,Trực tuyến,5,Văn bản,2130,Văn phòng,14,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,2,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm: Thủ tục cắt nhập hộ khẩu; cấp tách chuyển xóa khẩu mới nhất
Thủ tục cắt nhập hộ khẩu; cấp tách chuyển xóa khẩu mới nhất
Hướng dẫn thủ tục cấp sổ hộ khẩu; tách, cắt nhập xóa hộ khẩu; điều kiện; cách chuyển khẩu và điều chỉnh thay đổi hộ khẩu thường trú mới nhất.
https://2.bp.blogspot.com/-I56W_e0D-Fw/WxSum5GKQSI/AAAAAAAAK7c/XZUi4fKwmfA9x7l1wFmhV-GwJEf_aivTwCPcBGAYYCw/s200/luatcutru-min.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-I56W_e0D-Fw/WxSum5GKQSI/AAAAAAAAK7c/XZUi4fKwmfA9x7l1wFmhV-GwJEf_aivTwCPcBGAYYCw/s72-c/luatcutru-min.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-5-cap-so-ho.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-5-cap-so-ho.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả các bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE Tìm kiếm ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy