Mẫu khai nhân hộ khẩu và hướng dẫn cách ghi các mẫu đơn

Mau khai ho khauCác Mẫu khai nhân hộ khẩu thường sử dụng
1. Bản khai nhân khẩu (Mẫu HK01): dùng kê khai nhân khẩu khi đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú.
2. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK02): dùng để thông báo khi có thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu như: Đăng ký thường trú, tạm trú, điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, nơi đăng ký thường trú, tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách sổ hộ khẩu, đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, cấp giấy chuyển hộ khẩu, xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú…                                                 
3. Phiếu khai báo tạm vắng (Mẫu HK05): dùng cho người phải khai báo tạm vắng khai báo với Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú.                                           

4. Giấy chuyển hộ khẩu (Mẫu HK07): dùng để cấp cho các trường hợp chuyển nơi thường trú.
Hướng dẫn cách ghi các mẫu khai
Yêu cầu ghi biểu mẫu:
- Ghi chính xác những nội dung trong biểu mẫu, chữ viết phải rõ ràng, viết cùng một loại mực, không viết tắt.
- Người đến làm thủ tục đăng ký cư trú không biết chữ hoặc không thể tự kê khai được thì nhờ người khác kê khai hộ theo lời khai của mình. Người kê khai hộ phải ký, ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về việc kê khai hộ.
- Nghiêm cấm việc tự ý tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung làm sai lệch nội dung đã ghi trong biểu mẫu.

Quy định chung:
1. Cách ghi thông tin về cá nhân:
- Khi ghi thông tin về cá nhân phải căn cứ vào giấy khai sinh và các giấy tờ hộ tịch khác. Nếu không có các giấy tờ trên thì ghi theo sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.
a) Mục “Họ và tên”: Ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu;
b) Mục “Ngày, tháng, năm sinh”: Xác định theo ngày, tháng, năm dương lịch và được ghi đầy đủ 02 chữ số cho ngày sinh, 02 chữ số cho các tháng sinh là tháng 01 và tháng 02, 04 chữ số cho năm sinh;
c) Mục “CMND số” và mục “Hộ chiếu số”: Ghi đầy đủ số CMND và số hộ chiếu (nếu có cả hai giấy tờ này);
d) Mục “Giới tính”: Nếu giới tính Nam thì ghi là Nam, nếu giới tính Nữ thì ghi là Nữ;
đ) Mục “Nơi sinh”: Ghi nơi sinh theo giấy khai sinh;
e) Mục “Quê quán”: Ghi quê quán theo giấy khai sinh. Nếu giấy khai sinh không có mục này thì ghi theo quê quán của cha hoặc quê quán của mẹ theo tập quán hoặc theo thỏa thuận của cha, mẹ. Trường hợp con ngoài giá thú, nếu không có quyết định công nhận cha cho con thì quê quán của con được xác định theo quê quán của mẹ. Phải ghi cụ thể địa danh hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Trường hợp địa danh hành chính đã có thay đổi thì ghi theo địa danh hành chính hiện tại;
g) Mục “Quốc tịch”: Ghi quốc tịch Việt Nam, quốc tịch khác (nếu có);
h) Mục “Dân tộc” và “Tôn giáo”: Ghi dân tộc, tôn giáo theo giấy khai sinh. Trường hợp không có giấy khai sinh thì ghi theo sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp;
i) Mục “Nghề nghiệp, nơi làm việc”: Ghi rõ hiện nay làm nghề gì và tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa chỉ nơi làm việc.
2. Cách ghi thông tin về địa chỉ cư trú
- Ghi cụ thể, đầy đủ số nhà, phố, đường phố; tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
- Trường hợp ở nước ngoài về đăng ký cư trú thì ghi rõ địa chỉ cư trú ở nước ngoài (ghi rõ tên nước phiên âm bằng tiếng Việt).
3. Cách ghi thông tin về cơ quan có thẩm quyền đăng ký, quản lý cư trú
Dòng trên ghi cơ quan Công an cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký, quản lý cư trú.

Quy định cách ghi trong các biểu mẫu cụ thể:
1. Bản khai nhân khẩu 
(Mẫu HK01)
- Mục “Trình độ học vấn”: Ghi rõ trình độ học vấn cao nhất (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, tốt nghiệp phổ thông trung học, tốt nghiệp phổ thông cơ sở…; nếu không biết chữ thì ghi rõ “không biết chữ”);
- Mục “Trình độ chuyên môn”: Ghi rõ chuyên ngành được đào tạo hoặc trình độ tay nghề, bậc thợ, chuyên môn kỹ thuật khác được ghi trong văn bằng, chứng chỉ;
- Mục “Trình độ ngoại ngữ”: Ghi rõ tên văn bằng, chứng chỉ cao nhất được cấp (Anh A, Anh B hoặc Pháp A, Pháp B hoặc Nga A, Nga B …);
- Mục “Tóm tắt về bản thân (từ đủ 14 tuổi trở lên đến nay ở đâu, làm gì)”: Ghi rõ từng khoảng thời gian (từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào) thay đổi về chỗ ở và nghề nghiệp, nơi làm việc).
- Mục “Tiền án, tiền sự”: Ghi rõ tội danh, hình phạt theo bản án số, ngày, tháng, năm của Tòa án; đã được xóa án tích hay chưa hoặc đang trong giai đoạn bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử; đã hoặc đang chấp hành hình phạt; bị kết án phạt tù được hưởng án treo; hình phạt bổ sung; đã hoặc đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn của tố tụng hình sự hoặc bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, trường giáo dưỡng. Thời gian bị áp dụng biện pháp đó.
2. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK02)
- Mục “Họ và tên chủ hộ” và “Quan hệ với chủ hộ” ghi như sau:
a) Trường hợp đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú vào chỗ ở hợp pháp, được cấp sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì mục họ và tên chủ hộ ghi họ, tên người đến đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú, mục quan hệ với chủ hộ ghi là chủ hộ.
b) Trường hợp được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì họ và tên chủ hộ ghi họ, tên chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, mục quan hệ với chủ hộ ghi mối quan hệ thực tế với chủ hộ đó.
c) Trường hợp điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú; tách sổ hộ khẩu; đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú thì ghi họ, tên chủ hộ, quan hệ với chủ hộ theo sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.
- Mục “Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu”: Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: Đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu …
- Mục “Ý kiến của chủ hộ”: Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm.
- Mục “Xác nhận của Công an” ghi như sau:
a) Trường hợp xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú thì cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký thường trú trước đây xác nhận nội dung theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư số 52/2010/TT-BCA ngày 30/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 về cư trú (sau đây viết gọn là Thông tư số 52).
b) Trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất thì Công an xã, phường, thị trấn nơi đăng ký thường trú xác nhận việc bị mất đó.
3. Phiếu khai báo tạm vắng 
(Mẫu HK05)
- Mục “Nơi thường trú/ nơi tạm trú”: Nếu ghi nơi thường trú thì gạch nơi tạm trú và ngược lại.
- Mục “Lý do tạm vắng”: Ghi rõ lý do đi khỏi nơi cư trú.
- Phần phiếu cấp cho công dân thì Trưởng công an xã, phường, thị trấn nơi cấp phiếu khai báo tạm vắng phải ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu; phần lưu thì Trưởng Công an xã, phường, thị trấn và người khai báo chỉ cần ký, ghi rõ họ, tên.
4. Giấy chuyển hộ khẩu (Mẫu HK07)
- Số giấy chuyển hộ khẩu: Ghi theo số thứ tự cấp giấy chuyển hộ khẩu từng năm tại cơ quan Công an có thẩm quyền.
- Mục “Lý do chuyển hộ khẩu”: Ghi rõ lý do chuyển hộ khẩu.
- Mục “Họ và tên chủ hộ nơi đi” và “quan hệ với chủ hộ”: Ghi họ, tên, mối quan hệ trực tiếp với chủ hộ nơi người đăng ký thường trú chuyển đi (nơi đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu).
- Mục “Những người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu”: Ghi theo sổ đăng ký thường trú, sổ hộ khẩu các thông tin của người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu.
- Trường hợp chuyển cả hộ thì cơ quan Công an nơi cấp giấy chuyển hộ khẩu phải ghi rõ chuyển đi cả hộ để thông báo cho cơ quan Công an nơi người đăng ký thường trú chuyển đến. Trước khi cấp sổ hộ khẩu mới, cơ quan Công an nơi người đăng ký thường trú chuyển đến thu lại sổ hộ khẩu cũ để lưu tại tàng thư hồ sơ hộ khẩu.
Tham khảo

49 comments

Nặc danh
23/2/12 10:40 Trả lời

Với Mẫu HK01, Mục “Tóm tắt về bản thân (từ đủ 14 tuổi trở lên đến nay ở đâu, làm gì)”: Tôi phải ghi địa chỉ thực tế ở hay ghi địa chỉ đăng ký thường trú hay tạm trú. (Vì tôi có khoảng thời gian đi học và đi làm tại tỉnh khác. Rất mong nhận được sự phản hồi của quý đơn vị. Chân thành cám ơn!

@Nặc danhỞ mục này bạn phải ghi rõ từng khoảng thời gian (từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào) có sự thay đổi về chỗ ở và nghề nghiệp, nơi làm việc...Tức là bạn có thay đổi thực tế về nơi ở, nghề nghiệp, nơi làm việc như thế nào thì ghi như thế đó.
Ví dụ bạn ghi trong mẫu HK01 như sau:
- Từ tháng 9/2000 đến tháng 9/2003, là học sinh học tại trường cấp 3 ABC, tỉnh D.
- Từ tháng 10/2003 - tháng 10/2007: sinh viên trường ĐHQG, học tại Quận Thủ Đức, TP HCM.
- Từ tháng 11/2007- tháng 11/2010: nhân viên công ty ABC, Quận 10, Tp HCM, cư trú tại số nhà 123, phường 4, Quận Tân Bình, Tp HCM.
- Từ 12/2010 đến nay: Nhân viên công ty DEF, ở Tp Q, tỉnh D, hiện cư trú tại xã E, huyện F, Tỉnh G.

Nặc danh
14/4/12 17:39 Trả lời

Tôi làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Có giấy giới thiệu và hợp đồng lao động không xác định thời hạn, tôi mới chuyển đến nơi ở mới (hơn 3 tháng) và chưa khai báo tại phường (vì muốn đăng ký thường trú). Tôi nộp hồ sơ tại quận nhưng cán bộ công an yêu cầu đem mẫu HK02 về phường xác minh tôi ăn ở thường xuyên tại nơi ở mới và xin số hộ khẩu như vậy đúng hay sai. Phường gây khó dễ vì tôi không đăng ký tạm trú tại đó.

Theo quy định pháp luật hồ sơ đăng ký thường trú gồm:
a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; (mẫu HK2)
b) Bản khai nhân khẩu; (mẫu HK1)
c) Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp phải cấp giấy chuyển hộ khẩu; (mẫu HK7)
d) Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp, trừ trường hợp được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình.
- Đối với trường hợp chỗ ở hợp pháp là nhà ở do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở của mình phải ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm (trường hợp trong văn bản cho thuê, mượn, ở nhờ đã nêu rõ nội dung đồng ý cho đăng ký thường trú vào nhà thuê, mượn, ở nhờ thì không cần ý kiến của chủ động vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu).
- Đối với chỗ ở là nhà ở do thuê, mượn hoặc ở nhờ tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thì diện tích cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ phải ghi rõ trong hợp đồng, bảo đảm diện tích tối thiểu là 5m2 sàn/01 người. Diện tích sàn được hiểu và thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở.
- Đối với trường hợp có quan hệ gia đình là ông, bà nội, ông, bà ngoại, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cháu ruột quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật Cư trú chuyển đến ở với nhau thì không cần xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây viết gọn là Ủy ban nhân dân cấp xã) về mối quan hệ nêu trên.
đ) Công dân khi làm thủ tục đăng ký thường trú phải xuất trình bản chính giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp, nộp bản sao cho cơ quan đăng ký cư trú.
e) Cá nhân được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình khi đăng ký thường trú phải có ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chữ ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
Việc nhập khẩu là phụ thuộc vào nơi ở hợp pháp hoặc chủ hộ đồng ý cho nhập chứ không phụ thuộc vào hợp đồng lao động. Công an làm vậy là đúng quy định.

Nặc danh
16/5/12 14:07 Trả lời

Tôi ở Bắc Ninh, lấy chồng ở Hà Nam. Hiện tại, tôi muốn chuyển khẩu về Hà Nam, nhưng theo giấy tờ trên xã ở Bắc Ninh thì tôi chỉ có Giấy chuyển khẩu do CA xã cấp, nhưng khi về Hà Nam họ lại yêu cầu cần phải có thêm Phiếu Báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu và bản khai nhân khẩu. Xin cho hỏi, thủ tục chuyển khẩu với trường hợp của tôi như vậy thì cần giấy tờ như thế nào ạ?
Xin cảm ơn.

bạn tải các mẫu phiếu báo thay đổi NHK và bản khai NK theo link ở trên ghi vào theo hướng dẫn rồi Cầm theo giấy chuyển khẩu do CA xã, giấy kết hôn, CMND. Đem nộp hết giấy tờ trên cho CA Hà Nam để làm thủ tục nhập khẩu

Chào Anh Minh Hùng


Hộ khẩu của tôi ở tình Daklak. Hiện tôi kỹ sư, đã làm việc tại một doanh nhiệp tư nhân ở TP.HCM hơn 4 năm, có hợp đồng lao động không thời hạn.

Tôi vừa mua được căn hộ chung cư và đã ra giấy tờ đứng tên tôi.

Như vậy tôi đã đủ điều kiện nhập hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh chưa, và tôi phải làm việc với cơ quan nào, giấy tờ, thủ tục bao gồm những gì? (Tôi đã lên CA Phường hỏi nhưng họ bảo phải lên quận, họ chưa làm cho trường hợp Doanh Nghiệp Tư Nhân bao giờ)

Xin cảm ơn.
Quý

Bạn đủ điều kiện nhập khẩu vào TP HCM. Điều 20 Luật Cư trú quy định Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương như sau:
"Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:
- Có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở lên.
...."
Bạn liên hệ công an Quận nơi bạn có căn hộ để được giải quyết.
Bạn có thể tham khảo bài viết: "Điều kiện đăng ký thường trú tại các tỉnh và thành phố thuộc Trung ương"
theo link:
http://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-3-ieu-kien.html
để hiểu rõ thêm.

Nặc danh
30/5/12 15:44 Trả lời

Cho mình xin tư vấn, mình muốn tìm mẫu khai báo thêm nhân khẩu, nghĩa là mình là chủ khẩu, và h muốn nhập khẩu cho con mình vào, con mình được một tuổi, nhập khẩu quá hạn :(
Cảm ơn rất nhiều ah :)

Mẫu khai báo thêm nhân khẩu là mẫu HK 01 nêu ở bài viết trên. Tuy nhiên con bạn mới 1 tuổi thì không cần khai mẫu này. Khi nhập khẩu chỉ cần giấy khai sinh của con.

16/6/12 14:28 Trả lời

Chào anh Hùng, nhờ anh tư vấn giúp: hộ khẩu thường trú của tôi tại Hà Nôi (tôi không phải là chủ hộ) nay tôi muốn chuyển hộ khẩu cho con trai tôi từ tỉnh khác để nhập khẩu vào gia đình tôi vậy tôi cần những thủ tục gì ? cảm ơn nhiều

- Lúc trước bạn nhập khẩu trong trường hợp như thế nào? Bạn được chủ hộ bảo lãnh để nhập khẩu? Nếu vậy thì con trai của bạn muốn nhập khẩu thì chủ hộ cũng phải làm bảo lãnh.
- Bạn có thể tham khảo các điều kiện để nhập khẩu vào Hà Nội tại bài viết: "Điều kiện đăng ký thường trú tại các tỉnh và thành phố thuộc Trung ương"
theo link:
http://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-3-ieu-kien.html

Nặc danh
20/6/12 21:23 Trả lời

Chào luật sư!
Tôi là sĩ quan Quân đội, đơn vị công tác tại Hà Nội, hiện tôi chưa được cấp nhà ở, xin hỏi thủ tục xin cấp hộ khẩu của tôi như thế nào?

Bạn chưa có nhà ở nên có hộ khẩu tập thể tại đơn vị công tác, không có hộ khẩu riêng.

Nặc danh
25/6/12 16:09 Trả lời

Chào luật sư Minh Hùng!
Xin luật sư giải đáp cho trường hợp của tôi. Xin chân thành cám ơn
Tôi lấy chồng và đã nhập khẩu vào gia đình chồng ở Hạ Long. Giờ chúng tôi muốn tách khẩu ở Hạ Long để nhập khẩu về TP. Móng Cái. Hiện chúng tôi (tôi, chồng và con gái 3 tháng tuổi) sống ở nhà bố mẹ dưới Móng Cái, bố mẹ là chủ hộ ở Móng Cái. Vậy xin hỏi tôi phải chuẩn bị những giấy tờ gì ạ.

Mỹ Lệ
21/7/12 09:11 Trả lời

Chào luật sư!
Tôi có HKTT ở Bến Tre, nay tôi kết hôn và muốn nhập khẩu vào TPHCM nhưng khi về Bến Tre xin giấy chuyển khẩu thì ở đó yêu cầu phải có Giấy cam kết bảo lãnh của chủ hộ nơi tôi nhập khẩu (ba chồng tôi là chủ hộ)thì mới cấp giấy chuyển khẩu cho tôi được.
Xin hỏi trong trường hợp tôi xin nhập khẩu vô gia đình chồng theo diện kết hôn thì có cần Giấy bảo lãnh không? nếu có thì Giấy bảo lãnh ấy chỉ cần ba chồng tôi ký là được rồi hay phải có xác nhận của địa phương nơi gia đình chồng tôi có HKTT, vì tôi thấy trong mẫu GCKBL có mục này?

Chào Luật sư
Tôi có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội cùng chồng và con gái 28 tuổi ở Quận Ba Đình, nhưng gia đình đã thay đổi nhà mới thuộc Quận Tây Hồ. Từ năm 2007 đến nay chúng tôi vấn chưa thay đổi hộ khẩu theo nơi cư trú mới. Nay vì hoàn cảnh vợ chồng không hòa thuận nên gia đình nhất trí cho tôi và con gái tách hộ làm hộ khẩu sang nơi ở mới (Quận Tây Hồ). Tôi xin Quý Luật sư hướng dẫn tôi phải làm thế nào để tôi và con gái có thể tách được hộ khẩu và làm hộ khẩu mới.
Trân trọng!
(Xin cảm ơn Luật sư giúp tôi. Địa chỉ email: lienpnt@gmail.com số dt 0913067747

Cho em hỏi. Em có hộ khẩu thường trú tại huyện đảo Bạch Long Vỹ. Em sắp lên Hà Nội học. Trường có yêu cầu là nộp phiếu báo nhân khẩu tạm vắng. Nhưng hiện tại em vẫn chưa tìm được nhà. Vậy cho em hỏi em có thể được cấp giấy tạm vắng không ạ?

Nặc danh
19/10/12 18:31 Trả lời

Ban ghi dia chi noi thuc te dang o vao thoi điểm do.

Nặc danh
5/11/12 13:44 Trả lời

Chào luật sư!
Tôi là sĩ quan Quân đội. Đơn vị đóng Hà Nội. Tôi mới mua nhà ở quận Đống Đa (đã có sổ đỏ mang tên tôi và vợ). Vợ và con tôi đã có hộ khẩu (nhờ nhà anh chị) từ 2007 tại quận Đống Đa. Vậy, tôi muốn chuyển hộ khẩu của cả nhà về nhà mới thì cần những thủ tục gì? Tôi ở Quân đội thì hộ khẩu hiện tại ở đâu quản lý (đơn vị hay địa phương trước khi nhập ngũ)? Cảm ơn luật sư.

14/11/12 15:08 Trả lời

Xin chào Luật sư!
Tôi đã kết hôn được 2 năm rồi, chúng tôi cùng sống bên gia đình. nhưng bây giờ tôi muốn làm hổ khẩu riêng được không, tôi định xây nhà ở riêng va chưa xây nha, vẫn còn sống cùng gia đình

14/11/12 21:11 Trả lời

Bạn tham khảo các bài viết sau đây:
Thủ tục đăng ký thường trú tại Công an Quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
link bài viết:
http://www.tracuuphapluat.info/2010/09/thu-tuc-ang-ky-thuong-tru-tai-cong-quan.html
Thủ tục cấp sổ hộ khẩu; tách, chuyển, điều chỉnh thay đổi hộ khẩu
link bài viết:
http://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-5-cap-so-ho.html
Điều kiện đăng ký thường trú tại các tỉnh và thành phố thuộc Trung ương
link bài viết:
http://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-3-ieu-kien.html

Nặc danh
12/12/12 15:07 Trả lời

ok

Nặc danh
19/12/12 10:57 Trả lời

Chúng tôi nhận tư vấn, làm giúp các vấn đề về hộ khẩu.Các bạn gặp khó khăn cần giúp đỡ về tạm trú, hộ khẩu, luật pháp, các thủ tục hành chính.. thủ tục về lắp điện nước tại TP Nha Trang. Hãy liên

hệ số ĐT:0993450570 gặp Mr. Tuấn. Uy tín, tận tình (làm xong việc mới lấy tiền).

Nặc danh
27/2/13 20:29 Trả lời

Chào Luật Sư:
Tôi muốn đổi sổ từ HK09 sang HK08 thi tôi cần những giấy tờ gì. Tôi có cần phải làm lại giấy HK01, HK02 không.Hiện tôi đã tạm trú trên 1 năm và đã có giấy tờ nhà hợp pháp.
Cảm ơn.

Nặc danh
6/3/13 13:51 Trả lời

Cho tôi hỏi luật sư là nếu hộ khẩu của con đăng ký theo bố, vậy không biết có gặp rắc rối gì sau này cho con khi hộ khẩu của mẹ một nơi, của con một nơi!

Thái

Nặc danh
12/3/13 11:10 Trả lời

Chao anh, cho phép tôi hỏi phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu tôi phải viết kính gởi cho ai?

Đã có hướng dẫn ở trên rồi mà?
Cách ghi thông tin về cơ quan có thẩm quyền đăng ký, quản lý cư trú
Dòng trên ghi cơ quan Công an cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký, quản lý cư trú (là CA nơi nhận hồ sơ của bạn)
Ví dụ:
- Công an tỉnh...
- Công an huyện...

15/3/13 14:34 Trả lời

luật sư cho tôi hỏi. Vợ tôi muốn chuyển hộ khẩu từ Thái nguyên về Hà nội với tôi, tôi có hộ khẩu thường trú tại Hà nội. Tôi hỏi tại CA quận thì ngoài 2 mẫu khai báo như trên còn thêm giấy khai sinh ( bản photo) và đăng ký kết hôn ( bản photo). vậy 2 giấy tờ đó có phải công chứng không, hay khi đi nộp hồ sơ chỉ cần mang bản gốc chứng thực là được

15/3/13 14:36 Trả lời

luật sư cho tôi hỏi. trường hợp vợ tôi có cần phải đăng ký tạm trú trước không. như tôi được biết sau khi nộp hồ sơ cấp Quận thì sau đó cấp phường sẽ cử người xuống xác nhập xem vợ tôi có cư trú ở đó không thì họ sẽ căn cứ vào giấy tờ gì để xác nhận

Nặc danh
25/3/13 22:24 Trả lời

Cho toi hỏi.. Hộ khẩu củ của tôi là nhà củ nhưng giờ bán rồi tôi vẫn xài hộ khẩu củ đố.. Giờ tôi muốn nhập con tôi vào được không

Nặc danh
10/4/13 16:28 Trả lời

Luật sư cho em hỏi, chị chồng và chồng em đã vào SG nhiều năm nhưng bố mẹ chồng em thì mới vào khoảng hơn 1 năm nay, chị chồng đã mua được nhà ở SG nhưng chỉ mới làm KT3 chứ vẫn chưa có Sổ hộ khẩu, vậy giờ nhà em muốn làm Sổ hộ khẩu cho tất cả mọi người trong nhà luôn được không ? Đại diện 1 người đi thay cho những người còn lại được không ? Nhà chồng emở ngoài Bắc thì có cần về quê để xác nhận các giấy tờ không và cần xác nhận nhưng giấy tờ gì để tiện thể đi làm 1 lần (vì đi tới lui rất tốn kém và mất thời gian), bố chồng em có thể làm các thủ tục xác nhận ở quê thay cho mẹ chồng và chồng em được không hay mọi người đều phải về tự làm. Em xin cảm ơn Luật sư.

Vẫn nhập được bạn ạ,

Trước hết chị chồng làm thủ tục nhập khẩu tại TP HCM.
Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương được quy định tại Điều 20 Luật Cư trú.
Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:
- Có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở lên. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;
- Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;
b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc chuyển về ở với anh, chị, em ruột;
c) Người tàn tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;
d) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;
đ) Người thành niên độc thân về sống với ông, bà nội, ngoại;
- Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;
- Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.
* 1 người muốn đi làm thay cho những người còn lại thì những người đó phải làm thủ tục ủy quyền cho người đi làm thay.

Nặc danh
17/4/13 20:53 Trả lời

Vui lòng cho tôi hỏi:

Tôi vừa có giấy khai sinh cho con tôi, đang làm thủ tục nhập khẩu cho con (Con tôi sinh ngày 26/3/2013).
Theo các quy định của pháp Luật, thì thủ tục để nhập khẩu cho con tôi không có Giấy cam kết bảo lãnh. Tyy nhiên khi lên phường xin thủ tục đăng ký nhập khẩu cho con thì họ có bán mẫu "Giấy Cam kế bảo lãnh"

Kính hỏi, tôi có cần làm mẫu này không?

Trân trọng Cám ơn.

** Con tôi nhập khẩu vào hộ khẩu bên vợ tôi. Vợ tôi hiện đang trong sổ hộ khẩu của Mẹ vợ tôi là chủ hộ (Qua hệ Mẹ con).

Phường của bạn đã làm thừa thủ tục (giấy bảo lãnh). Bạn không cần phải làm mẫu này.
Chi tiết có thể tham khảo bài viết: Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhập hộ khẩu cho con mới sinh 2013
theo link:
http://www.tracuuphapluat.info/2012/06/huong-dan-thu-tuc-ang-ky-nhap-ho-khau.html

Nặc danh
2/5/13 16:20 Trả lời

Chào anh Minh Hùng, anh vui lòng giúp em giả đáp thắc mắc trong th sau:
1. Hộ khẩu em đang ở tại Thái Bình, em có KT3 hơn 1 năm tại địa chỉ A, phường C, Q.7. Tp.HCM ( nhà đã bán)
2. Em mới mua được nhà tại địa chỉ B, phường C, Q.7, Tp.HCM.
Em muốn chuyển HK về địa chỉ B tuy nhiên lại gặp vướng mắc l;à vì em không có KT3 tại địa chỉ B nên không được phép nhập khẩu, CA.Quận yêu cầu về làm KT3 tại địa chỉ B và đợi đủ 1 năm sau mới làm được. Hoặc bổ sung HĐLĐ, Sao kê lương.... thì mới làm mà không chắc nữa.
Anh cho em hỏi như vậy là đúng không, có vi phạm điều 20 không anh? em cứ thắc mắc mãi mà Hk vấn chưa làm được
Mong anh giúp em giải đáp dùm ạ.

Nặc danh
3/5/13 12:43 Trả lời

Em chào anh.
Anh cho em hỏi với ạ. Em và vợ con có hộ khẩu trên Hà Nội nhưng hiện tại muốn về ở cùng gia đình nhà vợ dưới Quảng Ninh để làm ăn thì có cần phải đăng ký tạm trú không? Nếu có thì thủ tục cần những gì ạ, em cảm ơn.

Nặc danh
31/7/13 14:07 Trả lời

Chào anh Minh Hùng,
Tôi đang làm giấy chuyển khẩu theo mẫu HK07 để chuyển hộ khẩu từ Thái nguyên về hà Nội. Mục số 13 ghi họ và tên chủ hộ. ở Thái Nguyên thì ghi là họ và tên của chủ hộ của sổ hộ khẩu cũ, mang về Hà Nội họ lại yêu cầu là phải ghi họ và tên của chủ hộ khẩu mới. Hiện giờ tôi đang lâm vào tình trạng nơi cũ không chịu cấp tên chủ hộ mới còn nơi mới thì không chịu nhận với tên chủ hộ cũ. Anh vui lòng tư vấn giúp tôi thế nào là đúng ạ. Cảm ơn anh

Nặc danh
28/8/13 15:40 Trả lời

Em chào anh!!!e có một vấn đề thắc mắc muốn hỏi ý kiến của a,mong a sẽ giúp e giải đáp câu hỏi a nhé!!!
E sinh ra và lớn lên o sài gòn nhưng giấy khai sinh của e là ở Đà Nẳng,gia đình e ở trọ trong sài gòn đã hơn 30 năm và hộ khẩu của mẹ e đã bị công an cắt đi...hiện giờ e vẫn chưa có hộ khẩu,cũng ko có cmnd,e ko biết có cách nào làm được giấy cmnd ko a?mẹ e đã ra Đà Nẵng để xin làm lại hộ khẩu nhưng công an nói muốn nhập lại hộ khẩu thì phải ở ĐN khoảng hơn một năm mới nhập lại được,nhưng e hiện đang sinh sống ở đây chưa về ngoải được.a ơi có cách nào giúp e có cmnd ko a?
mong a sẽ giúp e giải đáp thắc mắc này anh nhé!!!!e rất cảm ơn a!!!!

Nặc danh
30/12/13 23:57 Trả lời

chào anh , em có vài vấn đề cần hỏi mong anh giúp em hiểu rõ hơn
quê em tận yên bái mà em vào trong sài gòn từ lúc nhỏ tới giờ chưa về quê làm cmnd được. mà khoảng 2 năm trước mẹ em có về làm lại hộ khẩu gia đình vì hồi đó mẹ em lấy tên khác giờ đổi lại ,nhưng khi họ ghi lại tên em thì ghi thêm 1 tên đệm , nếu giờ em muốn sửa lại thì bằng cách nào và trong bao lâu. em giờ sắp sinh em bé mà nếu k có cmnd thì em k thể làm giấy khai sinh cho con được .và nếu em k làm ngay giấy khai sinh cho con thì có được k . nếu em sửa tên trong hộ khẩu thì em phải cần những giấy tờ gì để cho đúng. trong quá trình làm lại tên trong hộ khẩu thì em có phải có mặt ở nơi em làm k.vì em ở sai gòn nên việc đi lại rất khó khăn.
rất mong anh giúp em giải đáp thắc mắc này giúp em !!. trân thành cám ơn anh!!!

Chào, em muốn làm giấy chứng minh nhân dân, nhưng tờ giấy khai sinh của em là La Thị Trường Pha mà sổ hộ khẩu là La Thị Tường Pha, em muốn thay đổi và hiện đang làm Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu mẫu HK02. Nội dung thay đổi thì em không rõ lắm ,có thể giúp em được ko ạ .Em cảm ơn !

Bạn ghi lý do là: điều chỉnh lại tên trong sổ hộ khẩu (là La Thị Tường Pha) theo giấy khai sinh (là La Thị Trường Pha).

Dạ các anh cho e hỏi, nếu e muốn cấp lại thì việc khai ở mẫu HK02 phần II và III như nào ạ? tại e mất làm lại nên ko có phần thay đổi gì cả

Nặc danh
23/6/14 15:26 Trả lời

chào luật sư! em muốn hỏi em, em ở hà nội có con được 3 tuổi lấy chồng ở phú thọ . khi em sinh bé bố em có tách khẩu cho em va con em vào một sổ hộ khẩu riêng nhưng em thấy phần ghi quê quán của con em trong sổ hô khẩu ghi theo em ở hà nội có đươc không hay phải ghi theo bố ở phu thọ.em đã tiêm hiểu thì thấy phần ghi quê quán theo mẹ cung vẫn đúng nhưng sao khi em ra phường họ bắt em phai làm lại em không hiểu? mong anh giải thích cho em . em cảm ơn!

Nặc danh
1/7/14 21:02 Trả lời

Em ghi bản nhập khẩu nhưng bên mục tóm tắt về gia đình là ghi bên gia đinh em hay là gia đình chồng ạ.

Bạn khai theo mẫu Bản khai nhân khẩu (Mẫu HK01)? Nếu vậy thì bạn ghi tóm tắt lý lịch của bạn.

Nặc danh
15/11/14 08:11 Trả lời

Tren cho kj ten co dia djem voi ngay thag nam.ghj sai co xoa ghj lai dc k ak

Nặc danh
12/3/15 14:54 Trả lời

Anh ơi cho em hỏi phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu.
Mục I:Thông tin về người viết phiếu báo ghi tên ai hả anh
Mục II: Rồi ghi tên ai

Đăng nhận xét

Lưu ý:
- Đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu, nếu không sẽ bị xóa.

- Nên đọc phần Hỏi đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời

 
Trang chủGiới thiệu và Quảng cáoMục lục WebsiteTrở lại đầu trang
© 2010-2013 Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm