Nghị định thông tư hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường 2020

Luật bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản (Nghị định, thông tư) hướng dẫn thi hành mới nhất 2021 và Bộ tiêu chuẩn môi trường Việt Nam QCVN.
  Luật bảo vệ môi trường
Sau đây là tổng hợp Nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường mới nhất hiện nay; Các Bộ tiêu chuẩn môi trường Việt Nam QCVN. (Tải sách ebook Luật BVMT và các văn bản hướng dẫn, các Bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn: TẠI ĐÂY)

Nghị định, Thông tư hướng dẫn chung

 • Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường
 • Thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường

Quy định về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường

 • Quyết định 166/QĐ-TTg năm 2014 Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
 • Thông tư 35/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định
 • Thông tư 08/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường

Quy định về quản lý chất thải và phế liệu

 • Thông tư 20/2021/TT-BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế
 • Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
 • Thông tư 07/2017/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt
 • Văn bản hợp nhất Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải
 • Thông tư 04/2015/TT-BXD hướng dẫn thi hành Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải
 • Thông tư 15/2021/TT-BXD hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung
 • Thông tư 13/2018/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước
 • Thông tư 12/2021/TT-BNNPTNT hướng dẫn về việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác
 • Quyết định 28/2020/QĐ-TTg về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất
 • Nghị định 82/2019/NĐ-CP quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
 • Thông tư 76/2017/TT-BTNMT về quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ
 • Thông tư 01/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện
 • Quyết định 985a/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến 2020, tầm nhìn đến 2025

Quy định liên quan đến bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường

 • Thông tư liên tịch 48/2014/TTLT-BYT-BTNMT hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế
 • Thông tư 02/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan trung ương thực hiện
 • Nghị định 53/2020/NĐ-CP quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
 • Nghị định 164/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
 • Thông tư 02/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường
 • Thông tư 56/2018/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định
 • Thông tư 17/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn quản lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Thông tư liên tịch 31/2009/TTLT-BCT-BTNMT hướng dẫn phối hợp giữa Sở Công thương với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương
 • Thông tư 69/2020/TT-BCA quy định về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân
 • Thông tư 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường
 • Thông tư 14/2009/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông

Quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường

Quy định về hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Chính sách hỗ trợ cho hoạt động bảo vệ môi trường

 • Thông tư 212/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường
 • Thông tư 03/2017/TT-BTNMT hướng dẫn hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
 • Thông tư 12/2017/TT-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường

Thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính và xử lý hình sự trong lĩnh vực môi trường

 • Nghị định 35/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường
 • Quyết định 480/QĐ-BTNMT năm 2010 về tổ chức thanh tra diện rộng của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Thông tư 27/2019/TT-BTNMT quy định về phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường
 • Bộ Luật hình sự hợp nhất 2015, 2017 - Tội phạm môi trường
 • Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
 • Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng
 • Nghị định 135/2021/NĐ-CP quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính
 • Thông tư 40/2015/TT-BCA về quy định sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong Công an nhân dân để phát hiện vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường bảo vệ môi trường
 • Nghị định 105/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường

Hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu

 • Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn
 • Quyết định 01/2022/QĐ-TTg về danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính
 • Thông tư 01/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu
 • Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia

Một số quy định liên quan khác

 • Nghị định 73/2017/NĐ-CP về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
 • Thông tư 03/2022/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
 • Thông tư 136/2017/TT-BTC về quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường
 • Nghị định 112/2008/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi
 • Thông tư 05/2021/TT-BTNMT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp huyện
 • Văn bản hợp nhất Nghị định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng
Hết hiệu lực (Cập nhật 9/2022)

Ý KIẾN

Tổng số: 3
 1. thông tư 26/2015 hết hiệu lực được thay thế quy định nào v

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thông tư 26/2015/TT-BTNMT hết hiệu lực được thay thế bằng Luật Bảo vệ môi trường 2020 (xem Điều 171: Điều khoản chuyển tiếp) và Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường

   Xóa
 2. Nặc danh19/9/22

  Nhờ anh/chị hỗ trợ: Người làm công tác môi trường trong doanh nghiệp sản xuất nhóm 1 (theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016) được quy định thay thế tại Thông tư - Nghị định nào cho Luật môi trường 2020 ạ? Em cảm ơn anh/chị đã hỗ trợ.

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,32,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,26,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,44,CCCD,1,CMND,15,Cư trú,20,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,17,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,54,Giấy tờ xe,32,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,92,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,80,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,8,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Nghị định thông tư hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường 2020
Nghị định thông tư hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường 2020
Luật bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản (Nghị định, thông tư) hướng dẫn thi hành mới nhất 2021 và Bộ tiêu chuẩn môi trường Việt Nam QCVN.
https://2.bp.blogspot.com/-7TmE50kUDk0/XA4YlR7U5UI/AAAAAAAAMAo/b_lBradSlZIx89tw8H418KmSxBgw_5INACLcBGAs/s1600/luat%2Bbaovemoitruong-min.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-7TmE50kUDk0/XA4YlR7U5UI/AAAAAAAAMAo/b_lBradSlZIx89tw8H418KmSxBgw_5INACLcBGAs/s72-c/luat%2Bbaovemoitruong-min.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2018/12/luat-bao-ve-moi-truong-va-van-ban-huong-dan.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2018/12/luat-bao-ve-moi-truong-va-van-ban-huong-dan.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content