Luật xây dựng mới nhất và văn bản hướng dẫn công trình xây dựng

Luật xây dựng mới nhất và các văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định, Thông tư, công văn...) về công trình xây dựng 2020 2021.
công trình xây dựng
Sau đây là Luật xây dựng mới nhất và tổng hợp các văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định, Thông tư) về công trình xây dựng.

Quy định chung

Các văn bản hướng dẫn Luật xây dựng theo chuyên đề

Quy định về cấp phép xây dựng công trình

 • Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 • Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng (Còn hiệu lực đến: 14/08/2021)
 • Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BXD ngày 17/4/2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (Còn hiệu lực đến: 14/08/2021)
  • Thông tư 14/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
  • Thông tư 08/2018/TT-BXD hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
  • Thông tư 02/2019/TT-BXD hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của Thông tư 14/2016/TT-BXD
 • Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng mới nhà ở
 • Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở

Nghị định thông tư về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

 • Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Hiệu lực 09/2/2021)
 • Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Văn bản hợp nhất hợp nhất Thông tư về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Hết hiệu lực 15/10/2021)
 • Văn bản hợp nhất Thông tư về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng (Hết hiệu lực 15/10/2021)
  • Văn bản Thông tư ban hành định mức xây dựng
   • Thông tư 10/2019/TT-BXD về định mức xây dựng
   • Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi Thông tư 10/2019/TT-BXD
  • Văn bản Thông tư hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (Hết hiệu lực 15/10/2021)
    • Thông tư 11/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
    • Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi Thông tư 11/2019/TT-BXD (Hiệu lực 05/09/2020)
   • Thông tư 12/2019/TT-BXD về hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng
   • Thông tư 14/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng (Hết hiệu lực 15/10/2021)
   • Thông tư 17/2019/TT-BXD về hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình
   • Thông tư 18/2019/TT-BXD về hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng (Hết hiệu lực 15/10/2021)
   • Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng (Hết hiệu lực 15/10/2021)
   • Quyết định 79/QĐ-BXD năm 2017 công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
   • Quyết định 1134/QĐ-BXD năm 2015 công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
   • Thông tư 13/2019/TT-BXD quy định về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

   Quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

   • Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
   • Thông tư 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (Hiệu lực: 14/08/2021)
   • Thông tư 05/2015/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ (Còn hiệu lực đến: 14/08/2021)
   • Thông tư 04/2016/TT-BXD Quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng (Còn hiệu lực đến: 14/08/2021)
   • Thông tư 12/2013/TT-BXD về Quy định tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng (Hết hiệu lực nội dung quy định về giải thưởng công trình chất lượng cao)

   Quy định về phân cấp công trình xây dựng

   • Thông tư 12/2012/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị
   • Thông tư 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (Hiệu lực: 14/08/2021)
   • Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
    • Thông tư 03/2016/TT-BXD Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
    • Thông tư 07/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-BXD

   Quy định về định mức dự toán, đơn giá thiết kế xây dựng công trình; quản lý thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án

   • Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình (Còn hiệu lực đến: 14/08/2021)
    • Thông tư 18/2016/TT-BXD hướng dẫn về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình
    • Thông tư 24/2016/TT-BXD sửa đổi thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng
   • Quyết định 1091/QĐ-BXD năm 2011 công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung) (Đính kèm mẫu)
   • Quyết định 1699/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 công bố mức định mức, đơn giá trong thiết kế quy hoạch xây dựng thủy lợi
   • Quyết định 1285/QĐ-BNN-KHCN công bố định mức trong xây dựng công trình thủy lợi
   • Thông tư 107/2007/TT-BTC hướng dẫn quản lý thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước
   • Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
    • Thông tư 08/2016/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước
    • Thông tư 108/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 08/2016/TT-BTC
    • Thông tư 52/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 08/2016/TT-BTC và Thông tư 108/2016/TT-BTC
   • Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước (Hiệu lực 10/04/2020)

   Quy định về kiểm toán, giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng

   • Quyết định 02/2017/QĐ-KTNN Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình
   • Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng
    • Thông tư 04/2014/TT-BXD hướng dẫn về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng (Bãi bỏ Điều 5, Điều 6, Điều 7)
    • Thông tư 02/2019/TT-BXD hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
   • Tải miễn phí sách Ebook về kiểm toán xây dựng cơ bản

   Quy định về quản lý vật liệu xây dựng thi công công trình

   Quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng

   Quy định về đảm bảo an toàn trong xây dựng 

   Quy định về thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam

   Quy định liên quan khác

   Quy định về quy chế quản lý công trình xây dựng

   Hết hiệu lực: (Cập nhật 7/2021)

   Ý KIẾN

   1. Nặc danh09:53

    rất hay, sách nay có xuất bản chưa, nếu có thì liên hệ số điện 0919704207 cho mình mua một cuốn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiện trên website đang bán sách này. Giá sách là 20.000đồng/cuốn
     Tham khảo tại đây;
     http://www.tracuuphapluat.info/2012/02/gioi-thieu-ebook-sach-phap-luat-theo.html#LXD

     Xóa
   2. Rat hay ban cho minh 2 cuon di
    Dt 0936010579

    Trả lờiXóa
   3. Xin dung xoa. Minh vao bang dt nen khong co dau

    Trả lờiXóa
   4. Nặc danh20:38

    Sách Luật nên công bố rộng rãi miễn phí cho nhân dân cập nhật, đừng nên bán!

    Trả lờiXóa
   5. Nặc danh19:09

    trong khi chờ làm giấy phép xây dựng mình làm trước phần móng có vi phạm không

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh15:18

     Vi phạm điều kiện khởi công theo luật XD

     Xóa
   6. Bạn cho tôi hỏi : Có phải từ năm 2020 xây nhà ở nông thôn không phải xin phép như trước kia nữa có đúng không ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo quy định tại Luật Xây dựng sửa đổi, có hiệu lực từ 01/01/2021 thì Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 7 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được miễn giấy phép xây dựng.

     Xóa
   7. nhà bên san đất làm nhà sâu hơn 3 mét so với mặt đấtban đầucân phatr để tarluy bao nhiêu khi đất của nhà tôi bị lở do không để tarluy nhà bên có phải khắc phục không/có bồi thường không

    Trả lờiXóa
   8. Rất cảm ơn tác giả.
    Hệ thống thống tin rất hữu ich.

    Trả lờiXóa
   9. Rất cảm ơn tác giả.
    Hệ thống thông tin của tác giả rất hữu ích cho nhiều người.

    Trả lờiXóa
   Lưu ý:
   - Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

   - Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

   Tên

   Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
   ltr
   item
   Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Luật xây dựng mới nhất và văn bản hướng dẫn công trình xây dựng
   Luật xây dựng mới nhất và văn bản hướng dẫn công trình xây dựng
   Luật xây dựng mới nhất và các văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định, Thông tư, công văn...) về công trình xây dựng 2020 2021.
   https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzZ0tNdmhArBhKw7slk_ZOukhR1Cc6iTe2OpJ0s-wQwUwr8yBIYUQVGsBeG8sPqeCocEFz-di8cVlWNyO6ivZiIfUzfFR5DeSMFvGyNrLX7lVugT0Oa2HJWI91xXJ_sQixxZOv-is6kLE/s1600/luatxaydung-min.jpg
   https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzZ0tNdmhArBhKw7slk_ZOukhR1Cc6iTe2OpJ0s-wQwUwr8yBIYUQVGsBeG8sPqeCocEFz-di8cVlWNyO6ivZiIfUzfFR5DeSMFvGyNrLX7lVugT0Oa2HJWI91xXJ_sQixxZOv-is6kLE/s72-c/luatxaydung-min.jpg
   Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
   https://www.tracuuphapluat.info/2012/07/luat-xay-dung-va-quy-inh-lien-quan-en.html
   https://www.tracuuphapluat.info/
   https://www.tracuuphapluat.info/
   https://www.tracuuphapluat.info/2012/07/luat-xay-dung-va-quy-inh-lien-quan-en.html
   true
   1624770636553188390
   UTF-8
   Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content