Những quy định, nội dung cơ bản về Luật Cư trú mới nhất

Luật Cư trú
Luật Cư trú bao gồm 06 chương với 42 điều:

Chương I: Những quy định chung

Chương này gồm có 8 điều (từ Điều 1 đến Điều 8), quy định những vấn đề chung về cư trú như: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; quyền tự do cư trú của công dân; nguyên tắc cư trú; bảo đảm điều kiện thực hiện quyền tự do cư trú và hoạt động quản lý cư trú; trách nhiệm quản lý nhà nước về cư trú; hợp tác quốc tế trong quản lý cư trú; các hành vi bị nghiêm cấm.

 Chương II: Quyền, trách nhiệm công dân về cư trú

Chương này có 09 điều (từ Điều 09 đến Điều 17), quy định quyền của công dân về cư trú; các trường hợp bị hạn chế quyền tự do cư trú; trách nhiệm của công dân về cư trú; nơi cư trú của công dân; nơi cư trú của người chưa thành niên; nơi cư trú của người giám hộ; nơi cư trú của vợ, chồng, nơi cư trú của cán bộ chiến sỹ Quân đội nhân dân và công an nhân dân; nơi cư trú của người làm nghề lưu động.

Chương III: Đăng ký thường trú

Chương này gồm 12 điều (từ Điều 18 đến Điều 29), quy định về đăng ký thường trú; điều kiện để đăng ký thường trú tại tỉnh; điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương; thủ tục đăng ký thường trú; xóa đăng ký thường trú, thay đổi đăng ký thường trú trong trường hợp thay đổi chỗ ở hợp pháp; sổ hộ khẩu, sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình, sổ hộ khẩu cấp cho cá nhân; tách sổ hộ khẩu; giấy chuyển hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu.

Chương IV: Đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng

Chương này gồm 3 điều (từ Điều 30 đến Điều 32), quy định về đăng ký tạm trú; lưu trú và thông  báo lưu trú; khai báo tạm vắng.

Chương V: Trách nhiệm quản lý cư trú

Chương này gồm 7 điều (từ Điều 33 đến Điều 39), quy định về trách nhiệm của Bộ Công an, của Ủy ban nhân dân các cấp trong quản lý cư trú; trách nhiệm của cơ quan đăng ký, quản lý cư trú; hủy bỏ việc đăng ký thường trú, tạm trú trái pháp luật; cơ sở dữ liệu về cư trú; khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm.

Chương VI: Điều khoản thi hành

Chương này bao gồm 3 điều (từ Điều 40 đến Điều 42), quy định hiệu lực của Luật; việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quy định về hộ khẩu; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật.

Điều nào trong Hiến pháp năm 1992 quy định quyền tự do cư trú của công dân và được cụ thể hóa như thế nào trong Luật cư trú? Luật cư trú có những quy định nào để bảo đảm cho công dân thực hiện quyền tự do cư trú?

*Quyền tự do cư trú của công dân quy định trong Hiến pháp năm 1992 và Luật cư trú:

 Quyền tự do cư trú của công dân được quy định tại Điều 10 Hiến pháp năm 1946, Điều 28 Hiến pháp năm 1959, Điều 71 Hiến pháp năm 1980 và Điều 68 Hiến pháp 1992, được cụ thể hoá trong Bộ luật dân sự và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước ta.
 Điều 68, Hiến pháp năm 1992 quy định quyền tự do cư trú của công dân như  sau:
“Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước theo quy định của pháp luật”.
 Quyền tự do cư trú của công dân theo quy định của Luật Cư trú được thể hiện bằng việc công dân tự do lựa chọn, quyết định nơi thường trú, nơi tạm trú theo quy định của pháp luật. Quyền tự do cư trú của công dân còn được thể hiện bằng việc công dân có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cho họ.
 Vì vậy, Điều 3 Luật Cư trú đã cụ thể hóa như sau:
 “Công dân có quyền tự do cư trú theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Công dân có đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú, thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú.
Quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định”

*Những quy định của Luật cư trú bảo đảm cho công dân thực hiện quyền tự do cư trú:

Để bảo đảm công dân thực hiện quyền tự do cư trú, Luật đã quy định rõ các nguyên tắc cư trú và quản lý cư trú, đó là: Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; Bảo đảm hài hoà quyền, lợi ích của công dân, lợi ích của Nhà nước, cộng đồng và xã hội; kết hợp giữa việc bảo đảm quyền tự do cư trú, các quyền cơ bản khác của công dân và trách nhiệm của Nhà nước với nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. (Điều 4, Luật Cư trú)
         Trình tự, thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú phải đơn giản, thuận tiện, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, không gây phiền hà; việc quản lý cư trú phải bảo đảm hiệu quả. Mọi thay đổi về cư trú phải được đăng ký; mỗi người chỉ được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú một nơi”. Đồng thời, Luật cũng quy định các điều kiện bảo đảm thực hiện quyền tự do cư trú của công dân và hoạt động quản lý cư  trú.
         Điều 5 Luật Cư trú khẳng định quyền tự do cư trú của công dân được Nhà nước bảo đảm. Mọi hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân xâm phạm đến quyền tự do cư trú của công dân đều bị xử lý nghiêm minh. Trong Điều này, Luật cũng đã thể hiện rõ sự quan tâm của Nhà nước đối với hoạt động quản lý cư trú, bằng cách bảo đảm ngân sách, cơ sở vật chất, nguồn lực, đầu tư phát triển công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, có chính sách và biện pháp đồng bộ để bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền tự do cư trú của công dân. Việc quan tâm về nguồn lực cũng như về vật chất của Nhà nước cho hoạt động quản lý cư trú cũng có nghĩa là phục vụ tốt cho việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân.
         Điều 6 Luật Cư trú còn quy định rõ Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về cư trú trong phạm vi cả nước thông qua Bộ Công an và Uy ban nhân dân các cấp. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về cư trú, Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về cư trú tại địa phương theo quy định của Luật cư trú, các quy định khác của pháp luật có liên quan và phân cấp của Chính phủ.
         Ngoài ra, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam còn thực hiện hợp tác quốc tế về quản lý cư trú phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế; thực hiện điều ước quốc tế liên quan đến quản lý cư trú mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, để bảo đảm quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam. (Điều 7, Luật cư trú)
         Một trong những quy định nhằm bảo đảm quyền tự do cư trú của công dân được quy định tại Điều 8, đó là các hành vi bị nghiêm cấm. Điều này quy định cụ thể chín nhóm hành vi bị nghiêm cấm, để áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân, nhằm bảo đảm quyền tự do cư trú của công dân được thực hiện nghiêm chỉnh, không bị gây phiền hà trong khi thực hiện việc đăng ký thường trú, tạm trú hoặc thông báo lưu trú; đồng thời, cũng bảo đảm cho công tác quản lý cư trú đạt hiệu quả cao.
  Tham khảo:

Bài liên quan

HỎI VÀ ĐÁP

Tổng số ý kiến: 17
 1. Nặc danh4/09/2011

  Xin hỏi hồ sơ đăng kí hộ khẩu kt3 gồm những gì? Hộ khẩu kt3 có đăng kí mua xe và đứng tên mua nhà được không?(Tôi dự định đăng kí tại Sóc Trăng). Nhà ở và nơi buôn bán của gia đình 5 nhân khâủ hiện tại của tôi được xây trên nền đât mướn dài hạn nhưng khu đất đó bây giờ nằm trong qui hoạch của nhà nước. Nhà nước đang tiến hành khâu đền bù. Vậy gia đình tôi có được bồi thường hay không? Và thủ tục để được nhận đền bù gồm những gì? Tôi đã ở đây trên 3 năm rồi. Mong ai biết xin gỡ rối giùm. Xin cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 2. - Tham khảo về hồ sơ đăng kí hộ khẩu KT3 trong bài viết: 'Các trường hợp đăng ký tạm trú, thủ tục đăng ký, xóa đăng ký tạm trú" theo link sau:
  http://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-6-truong-hop.html
  - Hộ khẩu KT3 không đăng kí mua xe tại nơi tạm trú được. Tham khảo phần hỏi đáp trong bài viết: "Một số điểm mới trong Thông tư 36/2010/TT-BCA quy định về đăng ký xe" theo link sau: http://www.tracuuphapluat.info/2010/10/mot-so-iem-moi-trong-thong-tu-362010tt.html
  - Việc đứng tên mua nhà không liên quan đến Hộ khẩu KT3, bạn có tiền mua nhà ở đâu chả được.
  - Bạn nói, đất bạn xây nhà là đất mướn dài hạn nhưng không rõ là dạng gì, bạn có những giấy tờ gì... NN chỉ bồi thường khi bạn có đầy đủ giấy tờ hợp pháp chứng minh sở hữu về nhà, đất...Bạn có thể liên hệ với Ban quản lý dự án có khu quy hoạch để biết về thủ tục bồi thường.

  Trả lờiXóa
 3. Nặc danh4/11/2011

  Cảm ơn Minh Hùng nhiều lắm. Tôi có tìm thông tin trên mạng nhưng nhiều luồng ý kiến quá! Cảm ơn bạn nhiều. Mong là mấy "Anh phụ trách" ít làm khó dễ!!! Chúc bạn và gia đình nghỉ lễ vui vẻ.

  Trả lờiXóa
 4. Nặc danh9/19/2011

  xin hỏi tôi có hộ khẩu tại quận Tân Bình,có dc quền nhập khẩu cho con nuôi mà không cần chủ hộ bảo lãnh không? xin tu vấn dùm.

  Trả lờiXóa
 5. @Nặc danh
  Con nuôi không thuộc diện như bạn nói.
  Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương được quy định tại Điều 20 Luật Cư trú.
  Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:
  - Có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở lên. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;
  - Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;
  b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc chuyển về ở với anh, chị, em ruột;
  c) Người tàn tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;
  d) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;
  đ) Người thành niên độc thân về sống với ông, bà nội, ngoại;
  - Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;
  - Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.
  Bạn có thể tham khảo bài viết "Điều kiện đăng ký thường trú tại các tỉnh và thành phố thuộc Trung ương"
  theo link: http://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-3-ieu-kien.html

  Trả lờiXóa
 6. Nặc danh12/29/2011

  xin hỏi: hiện tôi đang là sinh viên, tôi có giấy tạm trú. 1 hôm bạn tôi (ở phường khác) có ra tôi học bài. đúng tối hôm đó thì công an Phường đi kiểm tra. Khi đó bạn tôi có bị phạt không ?

  Trả lờiXóa
 7. @Nặc danhBạn của bạn chỉ bị nhắc nhở thôi không bị phạt đâu. Nếu bạn của bạn có hành vi vi phạm như không chấp hành việc kiểm tra lưu trú, không xuất trình giấy tờ có liên quan đến cư trú khi Công an phường yêu cầu kiểm tra thì bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng
  Chi tiết văn bản quy định: Toàn văn Nghị định 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, ATXH (Điều 11)

  Trả lờiXóa
 8. Dear Anh Minh Hùng,
  CMND của mình được cấp năm 1995 lúc đang học ĐHBK TpHCM,hộ khẩu lúc đó ở Đồng Nai, hiện tại KT3 tại Bình Tân, CMND đã quá hạn muốn đổi CMND mới, vậy có phải về tỉnh Đồng Nai đổi lại ?!, hay ra công An Tp HCM trên Đường Trần Hưng Đạo đổi CMND mới có được không ??? mong Anh Minh Hùng hướng dẩn chỉ giúp.
  Trân trọng cảm ơn Anh,
  TLinh

  Trả lờiXóa
 9. @Tuong LinhBạn phải về Đồng Nai để đổi lại CMND, chỉ khi nào bạn có hộ khẩu thường trú tại TP HCM thì mới cấp CMND mới.
  Bạn tham khảo bài Hướng dẫn thủ tục đổi chứng minh nhân dân tại Công an Quận, huyện, thị xã, thành phố
  và bài Những rắc rối thường gặp và lưu ý khi đổi số CMND

  Trả lờiXóa
 10. Nặc danh3/23/2012

  Cho em hỏi những ai có quyền đến nhà dân (phòng trọ) để kiểm tra tạm trú tạm vắng và thời gian kiểm tra là từ mấy giờ ạ?

  Trả lờiXóa
 11. Lê Thị Thúy Vân6/18/2012

  tôi ở thị xã quảng trị, tôi đã kết hôn với chồng tôi là 1 sĩ quan quân đội vợ chết, có 1 con trai sinh 07/9/1992. Tôi đã nuôi con riêng của chồng từ sau khi kết hôn(1996)đến nay, mặc dù rất nhiều lần tôi đề nghị chồng tôi nhập hộ khẩu cho con anh ấy nhưng anh không làm, con chồng tôi lại đã từng vi phạm luật pháp (trộm cắp tài sản công dân), bị công an thị xã bắt nhưng vợ chồng tôi đã bảo lãnh và bồi thường để cháu được tại ngoại. Cho đến nay cháu vẫn không có hộ khẩu ở quê (Thanh Hóa ) và ở thị xã quảng trị, vợ chồng tôi lại chuẩn bị ly hôn do sự vô trách nhiệm của chồng khi tôi đang lâm bệnh rất nặng, tôi không muốn con riêng của chồng trở về sống trong nhà mà tôi là chủ sở hữu trong khi chơ quyết định ly hôn của tòa án thì tôi phải làm gì? Xin chân thành cám ơn!

  Trả lờiXóa
 12. Nặc danh12/15/2012

  tôi đang quản lý một chung cư cho tôi hỏi Công an xã có quyền kiểm tra tạm trú tạm vắng hay không

  Trả lờiXóa
 13. Nặc danh7/16/2013

  Tôi có 1 đứa em họ, mong muốn xin được nhập khẩu vào hộ khẩu gia đình tôi vì lý do công việc. Tôi muốn hỏi xem, sau khi cho nhập khẩu thì liệu có những rắc rối nào liên quan sau này không, giả sử tôi bán nhà chẳng hạn.
  Xin chân thành cảm ơn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh10/03/2018

   cho hỏi tôi mua lại căn nhà chưa có sổ hồng riêng , qua 3 lần đổi chủ tôi là thứ 4 . người có quyền sử dụng đất năm 1999 đã mất từ lâu , vợ ông bán cho người thứ 2 xây nhà năm 2005 ,và bán lại gho người thứ 3 năm 2018 , hiện nay tôi mua lại và muốn đăng ký tạm trú tại căn nhà của mình nhưng không được chính quyền chấp nhận vì không có sổ đất riêng. người vợ của ông chủ đầu tiên lại không có tên trong sổ quyền sử dụng đất, nên không chứng minh được nguồn gốc đất,vậy tôi phải làm thế nào đây

   Xóa
 14. Nặc danh10/03/2018

  cho tôi câu trả lời chứ sao lại hủy trả lời vậy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Để được đăng ký tạm trú, bạn phải có Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp (tức giấy tờ nhà hợp pháp). Nếu không có thì phải có văn bản cam kết của công dân về việc có chỗ ở thuộc quyền sử dụng của mình và không có tranh chấp về quyền sử dụng.
   Do đó bạn được đăng ký tạm trú tại nơi ở của mình dù chưa có sổ hồng, chỉ cần bạn có giấy cam kết là đất đó là do bạn mua hợp pháp và đang ở ổn định, thuộc quyền sở hữu của ình và không có ai tranh chấp. Công an nơi bạn đang sống đã làm không đúng quy định.
   Quy định chi tiết vấn đề này tại đây: "Các trường hợp đăng ký tạm trú, thủ tục đăng ký, xóa đăng ký tạm trú"
   Link: https://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-6-truong-hop.html

   Xóa
Lưu ý:
- Đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu, nếu không sẽ bị xóa.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,10,Âm thanh,4,Bảng lương,12,Bảo hiểm,5,Biểu mẫu,10,Bình luận BLHS,24,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,21,CMND,14,Cư trú,14,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,19,Ebook,11,Giao thông,40,Giấy tờ xe,29,Hệ thống,9,Hình ảnh,14,Hình sự,17,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,14,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,13,Luật cơ bản,90,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,58,Nghĩa vụ quân sự,8,Phần mềm điện thoại,9,Phần mềm PC,85,Quyết định,1,Tải file,21,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,19,Thủ tục hành chính,68,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,6,Trực tuyến,4,Văn bản,2117,Văn phòng,12,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,2,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm: Những quy định, nội dung cơ bản về Luật Cư trú mới nhất
Những quy định, nội dung cơ bản về Luật Cư trú mới nhất
Tóm tắt những quy định, nội dung cơ bản về Luật Cư trú của Việt Nam năm 2006.
https://lh4.ggpht.com/_R6-gxFnua6Q/TIt7IZg_z7I/AAAAAAAAAis/BHIItx4O-rM/luatcutru.jpg
https://lh4.ggpht.com/_R6-gxFnua6Q/TIt7IZg_z7I/AAAAAAAAAis/BHIItx4O-rM/s72-c/luatcutru.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-1-quy-inh.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-1-quy-inh.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả các bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE Tìm kiếm ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy