Hướng dẫn cách xếp hạng, xếp lương giáo viên tiểu học 2024

Hướng dẫn chi tiết cách xếp hạng, chuyển xếp lương và bảng lương giáo viên tiểu học công lập theo quy định Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 08.
lương giáo viên tiểu học công lập 2021
Sau đây là hướng dẫn chi tiết các trường hợp chuyển xếp hạng, xếp lương đối với giáo viên tiểu học theo quy định mới nhất, được áp dụng đến ngày 30/6/2024.

Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 02/2021 quy định như sau: viên chức bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học được áp dụng bảng lương kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, trong đó xếp lương từ hạng III đến hạng I với hệ số lương từ 2,34 đến 6,78. Trong khi đó, theo quy định cũ tại Điều 9 Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, giáo viên tiểu học được xếp lương từ hạng IV đến hạng II có hệ số lương từ 1,86 đến 4,98.

Do đó, khi chuyển xếp hạng, xếp lương giáo viên tiểu học theo quy định mới, sẽ xảy ra các trường hợp sau đây:

1. Giáo viên tiểu học đã đạt chuẩn

Trường hợp 1: Giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09, theo quy định cũ) có hệ số lương từ 1,86 đến 4,06, nếu đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29, theo quy định mới) thì hệ số lương sẽ tăng lên, từ 2,34 đến 4,98, cụ thể xem bảng sau:

Hạng IV hiện nay

(Hệ số lương – Bậc)

Hạng III mới

(Hệ số lương – Bậc)

Nâng lương lần sau

1,86 – 1

2,06 – 2

2,26 – 3

2,34 – 1

Theo quyết định cũ

2,46 – 4

2,67 – 2

Từ ngày có quyết định xếp lương mới

2,66 – 5

2,67 – 2

Theo quyết định cũ

2,86 – 6

3,00 – 3

Theo quyết định cũ

3,06 – 7

3,33 – 4

Từ ngày có quyết định xếp lương mới

3,26 – 8

3,33 – 4

Theo quyết định cũ

3,46 – 9

3,66 – 5

Theo quyết định cũ

3,66 – 10

3,66 – 5

Theo quyết định cũ

3,86 – 11

3,99 – 6

Theo quyết định cũ

4,06 – 12

4,32 – 7

Từ ngày có quyết định xếp lương mới

4,65 – 8

4,98 – 9

Trường hợp 2: Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08, theo quy định cũ) có hệ số lương từ 2,1 đến 4,89. Nếu đủ điều kiện sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29, theo quy định mới) hệ số lương sẽ tăng hơn trước, từ 2,34 đến 4,98. Cụ thể xem bảng sau:

Hạng III hiện nay

(Hệ số lương– Bậc)

Hạng III mới

(Hệ số lương– Bậc)

Nâng lương lần sau

2,1 - 1

2,34 - 1

Theo quyết định cũ

2,41 – 2

2,67 - 2

Theo quyết định cũ

2,72 – 3

3,00 - 3

Theo quyết định cũ

3,03 – 4

3,33 - 4

Theo quyết định cũ

3,34 – 5

3,66 – 5

Từ ngày có quyết định xếp lương mới

3,65 – 6

3,66 – 5

Theo quyết định cũ

3,96 – 7

3,99 – 6

Theo quyết định cũ

4,27 – 8

4,32 – 7

Theo quyết định cũ

4,58 – 9

4,65 – 8

Theo quyết định cũ

4,89 - 10

4,98 - 9

Theo quyết định cũ

Trường hợp 3: Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) đối với giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07, theo quy định cũ) có tổng thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08, theo quy định cũ) và hạng II (mã số V.07.03.07, theo quy định cũ) hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự). Nếu được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28, theo quy định mới), sẽ có hệ số lương tăng cao hơn trước, từ 4,0 đến 6,38. Cụ thể như sau:

Hạng II hiện nay

(Hệ số lương – Bậc)

Hạng II mới

(Hệ số lương – Bậc)

Nâng lương lần sau

2,34 – 1

Chưa chuyển xếp lương mới

2,67 – 2

3,00 – 3

3,33 – 4

3,66 – 5

3,99 – 6

4,00 - 1

Theo quyết định cũ

4,32 – 7

4,34 - 2

Theo quyết định cũ

4,65 – 8

4,68 – 3

Theo quyết định cũ

4,98 – 9

5,02 – 4

Theo quyết định cũ

5,36 – 5

5,70 – 6

6,04 – 7

6,38 – 8

Trường hợp 4: Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28, theo quy định mới, có hệ số lương từ 4,0 đến 6,38) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I (mã số V.07.03.27, theo quy định mới) khi được xác định là người trúng tuyển trong kì thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học từ hạng II lên hạng I. Nếu được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I (mã số V.07.03.27, ) sẽ có hệ số lương tăng, từ 4,4 đến 6,78. Cụ thể như sau:

Hạng II

(Hệ số lương– Bậc)

Hạng I

(Hệ số lương– Bậc)

Nâng lương lần sau

4,00 - 1

4,34 - 2

4,40 - 1

Từ ngày có quyết định xếp lương mới

4,68 – 3

4,74 - 2

Từ ngày có quyết định xếp lương mới

5,02 – 4

5,08 - 3

Từ ngày có quyết định xếp lương mới

5,36 – 5

5,42- 4

Từ ngày có quyết định xếp lương mới

5,70 – 6

5,76 – 5

Theo quyết định cũ

6,04 – 7

6,10 – 6

Theo quyết định cũ

6,38 – 8

6,44 – 7

Theo quyết định cũ

6,78 – 8

Theo quyết định cũ

Tham khảo: Bất cập khi chuyển xếp lương mới giáo viên mầm non tiểu học phổ thông

2. Giáo viên tiểu học chưa đạt chuẩn

Nếu giáo viên tiểu học chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục 2019 (tương đương trình độ đại học hoặc các tiêu chuẩn khác của giáo viên các hạng) thì sẽ có 3 trường hợp:

- Trường hợp 1: Giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09, theo quy định cũ) có hệ số lương 1,86 đến 4,06, nếu chưa đáp ứng trình độ chuẩn theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019 thì giữ nguyên mã số V.07.03.09 và áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (hệ số từ 1,86 đến 4,06, mức lương không thay đổi) cho đến khi đạt trình độ chuẩn được đào tạo thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29 theo quy định mới) hoặc cho đến khi nghỉ hưu nếu không thuộc đối tượng phải nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định.

- Trường hợp 2: Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08, theo quy định cũ) có hệ số lương từ 2,1 đến 4,89, nếu chưa đáp ứng trình độ chuẩn theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019 thì giữ nguyên mã số V.07.03.08 và áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (hệ số từ 2,1 đến 4,89, không thay đổi mức lương) cho đến khi đạt trình độ chuẩn được đào tạo thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29 theo quy định mới) hoặc cho đến khi nghỉ hưu nếu không thuộc đối tượng phải nâng trình độ chuẩn được đào tạo.

- Trường hợp 3: Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07, theo quy định cũ) có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98, nếu chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng II (mã số V.07.03.28 theo quy định mới) thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29 theo quy định mới) có hệ số lương tương ứng như đã nêu trên (tức là từ 2,34 đến 4,98), không thay đổi về mức lương.

Sau khi đạt các tiêu chuẩn của hạng II (mã số V.07.03.28 theo quy định mới) thì sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) có hệ số lương từ 4,0 đến 6,38 mà không phải thông qua kỳ thi hoặc xét thăng hạng.

3. Giáo viên tiểu học mới tuyển dụng

Giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng sau khi hết thời gian tập sự và được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá đạt yêu cầu thì được bổ nhiệm vào đúng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học đã trúng tuyển, tức là bổ nhiệm giáo viên tiểu học hạng III có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98.

Tham khảo: Bảng lương giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT 2024

Căn cứ pháp lý để chuyển xếp lương giáo viên tiểu học

Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức./.
Minh Hùng (Tổng hợp)

Ý KIẾN

 1. Tôi hiện đang là gv công tác 16 năm TH hạng 3 hưởng lương bậc 5 hệ số 3,34 mốc tính lương lần sau là 1/3/2019. Vậy tôi chuyển sang hạng 3 mới vẫn hưởng lương bậc 5 hệ số 3,66 mức tính lương lần sau của tôi là từ khi có quyết định lương mới. Nhưng tôi thấy có người công tác 14 năm cũng hạng 3 hưởng lương bậc 5 hệ số 3,34 và khi chuyển sang hạng mới cũng đc chuyển lương giống và bằng tôi tức là bậc 5 hệ số 3,66 thời điểm tính lương từ khi có quyết định lương mới. Tôi thấy k hợp lý ở vấn đề này. Xin ad cho tôi xin câu trả lời thỏa đáng ah, ths!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh15:06

   Có cùng câu hỏi mà ko ai trả lời nhỉ

   Xóa
  2. Nặc danh19:36

   tôi cũng thế gần hết bậc 5 cũng bằng người vừa lên bậc 4, khi chuyển hạng, không công bằng.

   Xóa
  3. Nặc danh18:39

   Em bậc 6 đại học 3,99 lên 4,0. Họ 3,66 cũng lên 4,0. Tháng năm tăng lương giống nhau. Chán

   Xóa
  4. Nặc danh16:21

   Theo TT 02/2007TT-BNV thì k được xếp quá một bậc lương đối với chuyển đổi hạng, thăng hạng bạn ạ. Bạn thắc mắc có thể vào đọc thông tư nhé.

   Xóa
  5. Nặc danh19:15

   Có người từ 3.0 lên 4.0 nữa kìa

   Xóa
  6. Nặc danh22:42

   đúng là th của bạn hơi thiệt thòi.chấp nhận vậy chứ biết sao đc bạn

   Xóa
  7. Nặc danh09:44

   Bạn cũng chuyển qua bâcc 5, hs 3,66 nhưng khi tính nâng lương thường xuyên thì bạn tính từ 1/3/2019 nghĩa là đến 1/3/2022 bạn sẽ tăng bậc 6, hệ số 3,99 nhé . còn bạn công tác 14 năm thì căn cứ vào ngày được chuyển sang hạng 5 thì 3 năm sau bạn đó mới được tăng lên bậc 6 nhé bạn, không có bất công đâu

   Xóa
  8. Nặc danh13:31

   Trường mình từ 3,33 lên 4,00 còn mình từ 3,99 lên 4,00 nè. Nản ghê.

   Xóa
  9. Nặc danh10:14

   Tôi 3.34 từ 2021 nay chuyển hang3 mới là 3.66 vậy thời gian nâng lương lân sau lại tính từ năm 2023 có đúng ko

   Xóa
  10. Nặc danh09:26

   Uk mình y vậy, xem xong thấy cố gắng phấn đấu thua ngta bình thường 1 phát lên mây hơn mình luôn. Ức thiệt

   Xóa
  11. Nặc danh14:49

   Thiệt thòi quá

   Xóa
  12. Nặc danh07:18

   Nhưng chị đc xét nâng bậc sau từ lúc kí quyết định gần nhất. Tức là lúc chị lên bậc hiên tại. Còn người kia từ lúc kí quyết định mới tức là 3 năm nữa họ mới đc tăng lương. Nên k thiệt đâu chị nhé

   Xóa
  13. Nặc danh22:10

   Mọi người cho mình hỏi . Nâng lương lần sau . Theo quyết định cũ là sao ạ

   Xóa
  14. Nặc danh14:39

   K có chuyện 3,66 lên 4,0 ₫au nhé

   Xóa
  15. Nặc danh16:13

   Ủa mình 3.66 đâu đc chuyển lên 4.0 đâu bạn. Theo cái bảng của trường hợp thứ ba, là đâu có nâng. 3.99 mới lên 4.0 mà.

   Xóa
  16. Nặc danh13:37

   Mĩnh cũng không hiểu theo quyết định cũ là như thế nào?

   Xóa
  17. Nặc danh23:19

   Thế trường b làm chưa đúng theo tt02/2007 bnv nhé

   Xóa
  18. Nặc danh09:03

   còn tị nhau thì chả ai đc gì

   Xóa
  19. Nặc danh03:17

   Tính ra đẻ trc thành đẻ bằng nhau, khỏi cần bằng khen bằng bọng gì cũng đc nâng lương trc hạn mấy năm, hơi thiệt thòi, đáng ra 3.99 phải lên bậc 3 lương mới, mới hợp lý

   Xóa
  20. Nặc danh09:10

   3.00 làm soa lên 4,00 đc bạn. vì thời gian giữ hạng cũ chưa đủ

   Xóa
  21. Nặc danh14:50

   Vậy là hợp lý rồi. Tại vì từ hệ số 3,34 lên 3,66 mức trên lệch là (0,32) lớn hơn 1 bậc lương hiện hưởng là (0,3). Nên theo thông tư 02 thì thời gian nâng bậc lương lần sau được tính từ ngày có quyết định hưởng lương mới nhé.

   Xóa
  22. Nặc danh10:08

   Là thời gian tính lương lần sau theo QĐ cũ.

   Xóa
  23. Nặc danh21:57

   Phải chấp nhận thôi vì đó là quy định chung theo thời điểm này! Như tôi ngày xưa đã hưởng lương TC bậc 9/12; 3,46 được 17 tháng rồi nhưng chuyển sang ngạch lương ĐH chỉ còn bậc 4/9 ; 3,33. Và phòng nội vụ tính cho mình ngày tháng mốc nâng lương lần sau là cộng luôn 17 tháng trước. Tính ra mình vẫn có lợi!

   Xóa
  24. Nặc danh00:00

   Ví dụ qđ cũ của chị là 1/3/2020 thì cũng lấy ngày tính nâng lương lần sau của qđ mới là 1/3/2020

   Xóa
  25. Nặc danh22:26

   Ủa theo mình thấy ở bảng trên thì bậc 5: 3,66 chưa được chuyển qua 4.0 đâu bạn ơi.

   Xóa
  26. Nặc danh22:31

   Theo bản trên thì 3,33 bậc 4 chưa được chuyển qua bậc hs4.0 nha, chỉ bậc 6:3,99 mới được, bạn xem kĩ nha

   Xóa
  27. Nặc danh22:33

   Tính từ ngày bạn có qd lương hạng 3 mới

   Xóa
  28. Nặc danh18:54

   Bạn ơi, như mình ngay từ khi đi làm mình đã được xếp luôn hạng 2 V070307, khi tăng lên 3,33 mình đã đủ thời gian giữ hạng 2 cũ đủ 9 năm, thì được xếp luôn hạng 2 mới không?

   Xóa
  29. Nặc danh12:47

   Vui cho đồng nghiệp, chứ sao nản thầy cô

   Xóa
  30. Nặc danh20:32

   Được bạn. Trường mình chuyển đc vì bạn ấy đủ 9 năm giữ hạng bạn nha

   Xóa
  31. Nặc danh12:12

   Có khi họ được nâng lương trước thời hạn 1 đến 2 thì bậc lương và hệ số lương bằng thầy ạ

   Xóa
  32. Nặc danh14:28

   Like

   Xóa
  33. Nặc danh16:00

   Được nhé

   Xóa
 2. Em công tác miền núi được 7 năm 6 tháng là Gv tiểu học hạng IV hưởng lương bậc 4 hệ số 2.46 nay trường xếp cho em hưởng lương mới là bậc 2 hệ số 2.72 là đúng hay chưa đúng. Mong ad Tư vấn. E xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh23:13

   Đúng quy định văn bản nhé

   Xóa
  2. Nặc danh23:19

   Lên 2,67 chứ ạ

   Xóa
 3. Thiệt cho hạng II. Vì tính theo bảng lương mới gv hạng 2 từ bậc 1 đến bậc 5 chỉ bằng gv hạng 3 mới. Mấy cái bảng lương thật bất hợp lý. Tôi đố ad giải thích thỏa đáng đấy?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh16:26

   Không có gì là thiệt khi số năm công tác tương đương. Vì hạng hạng 2 cũng tốt nghiệp đại học mà hạng 3 cũng tốt nghiệp đại học bạn nhé!

   Xóa
  2. Nặc danh09:21

   Bạn nhìn vào hệ số lương trong các bậc của chính mình và so sánh lương cũ hay mới có lợi cho người lao động hơn chứ đừng nhìn và so sánh giữa GV hạng III và hạng II bạn nhé. GV hạng III rất nhiều người học ĐH chính qui ra, chẳng qua họ ra không đúng thời điểm thôi bạn.

   Xóa
  3. Nặc danh09:13

   Cách giải thích của bạn chưa phù hợp. gv hạng II cũ họ đã vất vả thi cử để vào được cánh cổng trường ĐH. Trong khi ấy hạng III có thể đc chuyển từu hạng IV lên họ ko chỉ cần nộp hồ sơ là đc nhận học vào hệ trung cấp rồi

   Xóa
  4. Nặc danh06:21

   Nói tóm lại thăng hạng thì cần nhiều tiêu chí rất khắt khe về vị trí việc làm nhưng tiền lương chẳng có thay đổi gì. Đối với người mới ra trường hạng 2 cũng y hạng 3, còn những người lâu năm chỉ chênh lệch 18k/ tháng nên đừng có mơ mộng gì nhiều về cải cách tiền lương, nói nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu

   Xóa
 4. Bậc 5 của hạng III cũ là 3.34; Bậc 6 của hạng III cũ là 3.65 và được xếp vào hạng III mới là 3.66
  Vậy tại sao:
  Bậc 5 của hạng II cũ là 3.66; Bậc 6 của hạng II cũ là 3.66 lại không được xếp vào hạng II mới là 4.0
  Cả 2 đều có sự chênh lệch hệ số bậc tiếp theo của hạng cũ so với hạng mới được hưởng là 0.01. Vậy tại sao hạng III được hưởng mà hạng II không được hưởng?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh16:27

   Từ 3,66 lên 4.0 nó đã quá một bậc lương rổi bạn. Bạn có thể tham khảo cách xếp lương tại tt 02/2007tt-bnv để rõ hơn về cách xếp lương nhé!

   Xóa
  2. Nặc danh09:49

   Unknown bạn được chuyển nhé. 3,34 và 3,66 đều được chuyển lên 4,0 theo thông tư mới nhất của năm 2023. chỉ có điều thời gian để tính nâng bậc là theo quyết định mới bạn ạ.

   Xóa
  3. Nặc danh15:32

   Ủa 3,33 được chuyển lên 4,0 ; 3,66 cũng chuyển lên 4,0; 3,99 cũng chuyển lên 4,0. Vậy thằng đang 3,99 nó hận suốt đời.

   Xóa
 5. tôi công tác 18 năm , bậc 6/9 hệ số 3,99 đại học chính qui hạng 2 cũ, nâng lương kế tiếp 20/1/2023. giờ chuyển hạng 2 mới là bật 1/8 hệ số 4.0 bó tay luôn. chả thiết với nghể.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh14:58

   20/01/2023 được nâng lên bậc 2 nhé

   Xóa
  2. Nặc danh10:04

   Cho mình hỏi hiện mình đang hưởng lương 4.33 thế chuyển sang mới thì mình được chuyển bao nhiêu

   Xóa
  3. Nặc danh13:59

   4;68

   Xóa
  4. Nặc danh14:41

   Lên 4,34

   Xóa
 6. Nặc danh20:41

  Tôi đã công tác 14 năm và theo quyết định thì kỳ hạn nâng lương tiếp theo là 01/7/2020. Tôi được nâng từ hạng IV lên hạng III trong năm nay. Vậy tôi xin hỏi: Các thành tích thi đua tôi đạt được trong hai năm liên tục có được bảo lưu cho lần nâng lương tiếp theo không ạ?

  Trả lờiXóa
 7. Nặc danh10:57

  Trường hợp 3 chiếm số đông viên chức của đất nước nên không được quan tâm vì nếu làm cần đến nhiều ngân sách nên nhà nước bỏ qua coi như không nhìn thấy cái sự bất cập và vô lý. Người hạng III từ 2.1-1 lên 2.34-1 tăng 0.23 còn người hạng II năm công tác cống hiến nhiều hơn từ 3.99-6 lên 4.0-1 tang 0.01. Ai cũng nhìn thấy cái vô lý này mà lãnh đạo trên cao quá mắt lại vừa cận vừa loạn thì thấy làm sao. Chỉ khổ các cô có những năm công tác hi sinh vì sự nghiệp cao cả. đáng buồn quá

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh16:33

   Lên 4.0 nhưng mức tăng lương tính theo qd cũ. Còn người tăng gần 1 bậc sẽ theo quyết định mới. Hạng 2 mức 3.99 hơi thiệt một chút. Nhưng đúng theo tt02/2007tt-bnv bạn ạ nếu lên 4.34 là quá một bậc nên k đúng quy trình!

   Xóa
  2. Nặc danh22:21

   Nếu k đúng quy trình thì nâng theo hạng cdnn cũ là 4.32 .do chưa chuỷen cdnn hạng 2 mới

   Xóa
  3. Nặc danh06:24

   Quá thiệt chứ hơi thiệt gì

   Xóa
 8. Nặc danh09:04

  Em mới được tăng lương từ 2,46 - 2,66, đồng thời mới làm hồ sơ thăng hạng từ hạng IV- hạnh III, mốc tăng lương lần sau là 15/11/2022. Vậy em xin hỏi nếu em được lên hạng III thì em được hưởng lương hệ số bao nhiêu ạ? Em xin cảm ơn ạ.

  Trả lờiXóa
 9. Nặc danh20:48

  Tôi là gvth hạng IV bậc 12 hệ số 4,06 từ tháng3 năm 2019 đến nay vượt khung là 6% .Nếu chuyển xếp lương mới sang hạng III thì tính như thế nào? Tôi xin cảm ơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh09:26

   Bạn được chuyển chức danh GV hạng III, hệ số 4,32 nhé

   Xóa
 10. Nặc danh16:06

  Giáo viên tiểu học hạng II, hệ số lương 4,98 và đã được phụ cấp vượt khung 6% thì khi chuyển sang hệ số lương mới sẽ được xếp vào hệ số nào?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh14:42

   Giống tôi quá. Tôi cũng muốn hỏi

   Xóa
  2. Nặc danh21:15

   Tôi cũng muốn hỏi

   Xóa
 11. Nặc danh12:57

  Theo thông tư 02 HD thì . Hệ số lương 3.0 hạng II cũ sang hạng II mới có được lên hệ số 4.0 . Không ạ

  Trả lờiXóa
 12. Nặc danh12:35

  Tôi hs 4,98 và vượt khung 7% cũng được xếp bằng với người hs 4,98 và vượt khung 5% là 5,36. Thời gian tính nâng bậc lương lần sau tôi còn chậm hơn????? Không hiểu nổi!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh21:19

   Tôi là gvth hạng IV bậc 12 hệ số 4,06 từ tháng 3 năm 2019 đến nay vượt khung là 7% .Nếu chuyển xếp lương mới sang hạng III thì có gì khác với người mới có hệ số 4,06 không ? Tôi xin cảm ơn

   Xóa
 13. Nặc danh20:38

  Tôi hạng II, 4,98 vượt khung 13%, chuyển sang lương mới bậc 6 hệ số 5,7 có đúng không ạ?

  Trả lờiXóa
 14. Nặc danh21:12

  Tôi là gvth hạng IV bậc 12 hệ số 4,06 từ tháng3 năm 2019 đến nay vượt khung là 7% .Nếu chuyển xếp lương mới sang hạng III thì tính như thế nào,có gì khác với người mới xếp hệ số 4,06 không? Tôi xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
 15. Nặc danh12:29

  Xin hỏi: Theo Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023, có chuyển xếp lương GVTH Hạng II cũ bậc 5 trở xuống sang bậc 1 của hạng II mới không hay tiếp tục giữ hạng II cũ chờ nâng bậc đến bậc 6 cũ mới chuyển?

  Trả lờiXóa
 16. Nặc danh12:31

  với các nơi đã chuyển cả bậc 5 trở xuống của hạng II cũ sang bậc 1 hạng II mới cả năm nay rồi thì giờ giải quyết như thế nào?

  Trả lờiXóa
 17. Nặc danh12:41

  Theo Điểm C điều 8 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT: Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) đối với giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) có tổng thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) và hạng II (mã số V.07.03.07) hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự). thì GVTH hạng II cũ có 9 năm giữ hạng II và III cũ (tổng số năm của 2 hạng) là đủ đk xếp sang hạng II mới. Vậy bậc IV, V hạng II cũ cũng được xếp sang hạng II mới. Hiểu như vậy có đúng không? Xin được giải đáp

  Trả lờiXóa
 18. Nặc danh14:10

  Em vào ngành và hết tập sự 2013 (đủ 9 năm CĐ hạng 3). Năm 2016 e tốt nghiệp đại học. Năm 2019 e thi lên hạng 2 mới. Giờ có nơi đã xếp GV vào hạng 2 mới. Còn nơi e công tác thì chỉ xếp là GV hạng 3. E cảm thấy cách xếp hạng GV ở các nơi chưa nhất quán

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh19:30

   Giống mình. Cần tìm câu trả lời

   Xóa
 19. Nặc danh09:50

  Tôi hạng 2 cũ. 4,98 giờ chuyển hạng 2 mới hay đc hạng 1?

  Trả lờiXóa
 20. Nặc danh10:14

  ACE cho mình hỏi mình giáo viên tiểu học Hạng III mới 3,33 mình đủ điều kiện làm hồ sơ Hạng II mới vậy lương của mình xẽ được xếp như thế nào.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh12:50

   Em cũng muốn hỏi là như vậy có đủ điều kiện làm hồ sơ k ạ? Nơi em công tác bảo là k đủ ạ

   Xóa
 21. Nặc danh16:50

  Tôi thấy chẳng công bằng tí nào thà tăng đều cho m ỗi người bao nhiêu tiền còn hơn tăng kiểu này .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh09:31

   1/7 đã tăng đều từ 1490 lên 1800 rồi đó bạn, đó là sự công bằng. Bạn nhìn kĩ vào bảng lương mới, hệ số cao như vậy thì khi nghỉ hưu bạn sẽ được hưởng lương cao hơn nhiều so với lương cũ nhé!

   Xóa
  2. Nặc danh22:45

   Vay may người lớn tuổi về hu hu bac luông sẽ thấp hơn người trẻ

   Xóa
 22. Nặc danh12:38

  Tôi gvth hạng 3, có bằng đh từ năm 2012, giờ được 11 năm, vậy có được xếp sang hạng 2 là 4.0 hay không hay chờ 9 năm nữa mới được chuyển lên hạng 2. Nếu 9 năm nữa thì tròn 20 năm lúc đó về hưu đến nơi rồi.admin giải thích dùm nhé

  Trả lờiXóa
 23. Nặc danh18:19

  Cho hỏi mình gv hạng II cũ lương 4,97 hưởng 7% vượt khung thì khi chuyển qua ngạch mới là bao nhiu bạn nhỉ

  Trả lờiXóa
 24. Nặc danh20:03

  mình tốt nghiệp cao đẳng sư phạm khoa văn -tiếng việt năm 1990, nhưng ra trường bị bố trí dạy tiểu học vì lúc đó tiểu học thiếu giáo viên trầm trọng và chuyên tu đại học sư phạm ngữ văntốt nghiệp năm 2008, đang hưởng lương hạng 2 bậc 9 4,98 vượt khung 7%, vậy mình có đủ điều kiện về trình độ đào tạo xếp lương hạng 2 mới giáo viên tiểu học không ạ

  Trả lờiXóa
 25. Nặc danh12:46

  Cho em hỏi e công tác đc 15 năm 2 tháng r , và có đầy đủ chứng chỉ và là gv hạng 2 tiểu học hệ số 3,66 bậc 5, đáng ra đến 1/4/2023 e đc tăng bậc lương nhưng vì lý do e vi phạm dân số chậm 3 tháng là 1/7/2023 mới tăng lên 3,99 bậc 6 thì em có đc xếp vào hạng 2 mới k ạ ? E cảm ơn ad

  Trả lờiXóa
 26. Nặc danh14:14

  Mình xin hỏi Mình là gv tiểu học đã có bằng đai học ,có chứng chỉ Cdnn hiện hưởng bậc 4,98 nặng III mới . vậy khi nào thì mình được lên hạng 2

  Trả lờiXóa
 27. Nặc danh22:39

  Tôi tốt nghiệp CĐSP từ 1997 dạy tiểu học, đến 2010 tốt nghiệp ĐHSP tiểu học, hiện hưởng lương 4,58 hạng 3 cũ. Theo như cách chuyển xếp lương ở trên thì tôi sẽ sang hạng 3 mới 4,65. Tôi thấy 13 năm nay vẫn hưởng lương cao đẳng mà không có 1 đợt xét chuyển sang hưởng lương theo Đại học nào là quá thiệt thòi. Và giờ vẫn chỉ chuyển từ hạng 3 cũ sang hạng 3 mới mà không được sang hạng 2. Vậy addmin cho tôi hỏi khi nào thì có đợt xét thăng hạng ạ? Xin cảm ơn !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh00:19

   Mình hưởng lương hệ số 4,98 từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2023 mình được vượt khung lần thứ nhất. Luật sư cho mình hỏi: Nếu chuyển lương mới sang hạng 2 thì mình ở bậc mấy?

   Xóa
 28. Nặc danh13:18

  Theo thông tư 8/bgd và đào tạo về xếp hạng lương giáo viên ở mục 12. Điều 5 như sau: 12. Kể từ ngày 03 tháng 11 năm 2015 đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trường hợp giáo viên mầm non, phổ thông được bổ nhiệm vào hạng cao hơn sau khi hết thời gian tập sự hoặc sau khi đạt trình độ đào tạo cao hơn trình độ quy định nhưng chưa đáp ứng các tiêu chuẩn khác cũng như chưa trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng do cấp có thẩm quyền tổ chức thì phải thực hiện bổ nhiệm lại vào đúng hạng theo quy định (bao gồm cả trường hợp tuyển dụng trước ngày 03 tháng 11 năm 2015 và hoàn thành thời gian tập sự theo quy định sau ngày 03 tháng 11 năm 2015).
  Tôi biên chế 1/9/2017 bổ ngạch cao đẳng hạng 3. Vậy theo thông tư này tôi có phải tính quay lại từ hạng trung cấp xong mới được chuyển ngạch sang cao đẳng không ạ. Rất mong được giải đáp thắc mắc ạ.

  Trả lờiXóa
 29. Nặc danh10:57

  cho em hỏi , em tốt nghiệp sư phạm toán tin năm 2000, năm 2015 em tốt nghiệp đại học sư phạm toán, năm 2016 em xuống dạy tin học tiểu học , vậy em có đủ chuẩn không

  Trả lờiXóa
 30. Nặc danh23:25

  Em là GVTH hạng 4, đang ở bậc 2 - 2,06. năm 2024 mới nâng lương thường xuyên lên bậc 3 - 2,26. Vậy có được chuyển sang hạng III mới ( em đã đáp ứng các tiêu chuẩn bằng cử nhân, CDNN hạng III,...) hoặc nếu được chuyển xếp sang hạng 3 thì e được hưởng mức lương là bao nhiêu ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh09:23

   Chung câu hỏi mà k ai giải đáp

   Xóa
 31. Nặc danh04:32

  Xin hỏi t vào ngành hết tập sự 11/2014 là Gvth hạng 3 cũ HSL 2.72 có bằng ĐH 1/2015 vì t sẽ được chuyển sang Gvth hạng mấy và nâng lương lần sau lên bậc theo QĐ cũ 11/2023 này không

  Trả lờiXóa
 32. Nặc danh20:05

  Tôi công tác được 23 năm và được lương THCS hạng II. Xin hỏi tôi được hưởng bao nhiêu % phụ cấp thâm niên.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mức phụ cấp thâm niên là 5% mức lương hiện hưởng. Cụ thể: Nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.
   Xem bài viết Mức hưởng phụ cấp thâm niên cho giáo viên
   link: https://www.tracuuphapluat.info/2021/08/muc-huong-cach-tinh-phu-cap-tham-nien-giao-vien.html

   Xóa
 33. Nặc danh18:59

  sau khi thăng hạng, bạn kém tôi 2 bậc bằng tôi luôn, tôi chỉ được nâng lương trước họ có hơn 1 năm. thiệt đủ đường.

  Trả lờiXóa
 34. Nặc danh19:45

  Mình hiện 3.33 bậc 4 .mình dạy từ 2012 đến nay 11 năm.gv hạng 2 cũ.nếu được chuyển hạng sang bậc mới.mình có được chuyển lên 4.0 không ạ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh14:43

   Theo thông tư 08 bạn sẽ được chuyển sang hạng 2 mới, hưởng bậc 1 hệ số 4.0 nhé.

   Xóa
 35. Nặc danh19:36

  Tôi đang hưởng bậc 8 hạng III, hệ số là 4,27 từ ngày 01/5/2021, tính nâng lương thường xuyên lần sau sẽ lên bậc 8, hệ số 4,58 từ ngày 01/5/2024. Vậy khi chuyển sang hạng mới tôi có được tăng lên bậc 8 hệ số 4,65 không ạ?

  Trả lờiXóa
 36. Nặc danh21:52

  Cho mình hỏi mình là gvth hiện giờ mình 2.26 tháng 11 này lên 2.46. Nhưng xét là tháng 8 vậy mình hưởng lương mới là 2.34. Còn tháng 11 nâng bậc xem như bỏ. Phải chờ 3 năm sau ah. Khó hiểu quá. Xin trả lời dùm mình.

  Trả lờiXóa
 37. Nặc danh23:42

  Tháng 12/2022 tôi có bằng đại học nhưng thị xã tôi vẫn chưa có công văn quyết định bổ nhiệm vào hạng 3 mới cho tôi. Nếu bây giờ có quyết định thì tôi có được tính lương mới truy lĩnh từ tháng 1/2023 không vì các bạn học cùng lớp đại học nhưng cùng tỉnh khác huyện đã được bổ nhiệm và ăn lương mới từ tháng 1/2023.

  Trả lờiXóa
 38. Nặc danh16:28

  Tôi là gvth hạng IV bậc 12 hệ số 4,06 từ tháng 3 năm 2019 đến nay vượt khung là 7% .Nếu chuyển xếp lương mới sang hạng III thì có gì khác với người mới có hệ số 4,06 không ? Tôi xin cảm ơn

  TRẢ LỜI

  Trả lờiXóa
 39. Nặc danh16:31

  Tôi là gvth hạng IV bậc 12 hệ số 4,06 từ tháng 3 năm 2019 đến nay vượt khung là 7% .Nếu chuyển xếp lương mới sang hạng III thì có gì khác với người mới có hệ số 4,06 không ? Tôi xin cảm ơn

  TRẢ LỜI

  Trả lờiXóa
 40. Nặc danh06:55

  Mình đang bậc 6. Hệ số. 3,99. Tháng 11/2025 lên bậc 7.Vậy khi chuyển sang hạng mới tính thế nào ad. Và bắt dầu lại từ bậc 1 thì tính đến về hưu ở bậc mấy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh14:41

   Bạn được xếp lên hạng 2 mới. Thời gian nâng bậc lương lần sau vẫn giữ nguyên. Có nghĩa là tháng 11/2025 bạn được nâng lên bậc 2 của hạng 2 mới nhé

   Xóa
  2. Nặc danh15:06

   ad ơi e làm mầm non ad cho e hỏi 30/5/2023 e dc nâng lương lên bậc 4 hạng VI nhưng chưa có quyết định nâng lương và e dc xếp sang hạng III là bậc 2 căn cứ theo bậc 3 hạng IV cũ của e, tính mốc nâng lương tiếp theo của e là 30/5/2026 e mới dc lên bậc 3 hạng III, e muốn hỏi ad rằng khi chuyển sang hạng 3 rồi họ có ra quyết định nâng lương bậc 4 hạng IV cho e nữa không ạ vì e đợi từ tháng 6 đến giờ là tháng 8 vẫn chưa có qd ạ, mà tính như vậy e bị thiệt nhiu quá lẽ ra e dc hưởng bậc 4 hạng IV là 2,46 nhưng do chưa có quyết định nên họ căn cứ theo mốc nâng lương bậc 3 hạng VI 2,26, e hiện hưởng là bậc 2 hạng III 2,41, so với hạng IV bậc 3 sang thì có cao hơn nhưng e cập vào thờ gian lên bậc 4 hạng IV rồi thì e bị thấp hơn ạ, e muốn hỏi trường hợp của e liệu họ có ra quyết định nâng lương bậc 4 hạng VI cho e nữa không ạ.

   Xóa
 41. Nặc danh15:15

  Tháng 9 năm 2022, Tôi hưởng lương GVTH hạng 3 bậc 9, hệ số 4,98 vậy khi chuyển sang hạng 2 thì tôi được áp dụng lương bậc mấy? hệ số bao nhiêu. XIn cảm ơn!!!

  Trả lờiXóa
 42. Nặc danh03:29

  Mới lên lên bậc 6, 3.99 hôm 01/3/2023 giờ chuẩn bị chuyển qua lương mới, mấy em đi sau mình 5,6 năm giờ ngang với mình luôn,

  Trả lờiXóa
 43. Nặc danh10:18

  Mình đang là GV dạy môn Tin học ở tiểu học. Mình học bằng cao đẳng Toán Tin và đã liên thông lên đại học sư phạm Toán (vì bằng cao đẳng là Toán tin nên chỉ được liên thông Toán không được liên thông bên ngành Tin). Vậy nay mình có được chuyển qua lương mới không?. Mong có câu trả lời sớm ạ.

  Trả lờiXóa
 44. Nặc danh11:58

  Tôi hiện nay đã hưởng thâm niên vượt khung, hạng 2 từ năm 2004. Nhưng giờ chuyển xếp hạng 3, lương không thay đổi ( tụt hạng vì chưa có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp). Nghĩ mà chán cơ chế.

  Trả lờiXóa
 45. Nặc danh08:55

  Tôi học xong ĐH hơn chục năm nay nhưng vẫn ăn lương CĐ bậc 7 hệ số 3,96. Thời gian năng lương tiếp theo là 01/10/2023, vậy tôi có được chuyển sang hang II hay không? Nếu tôi vấn giữ hạng III thì tôi có được nâng lương TX từ 01/10/2023 hay không?

  Trả lờiXóa
 46. Nặc danh15:21

  Tôi đang hưởng bậc 10 Cao đẳng và hưởng vượt khung 6% vậy có bằng ĐH chuyển lên hạng 2 thì được hưởng bậc mấy?

  Trả lờiXóa
 47. Nặc danh19:14

  Quá thiệt thòi cho những ai b3. K bằng ng bậc 2. Thiệt cả truy lĩnh , thiệt cả tg nâng lương lần sau

  Trả lờiXóa
 48. Nặc danh15:56

  Tôi là giáo viên tiểu học đã giảng dạy 28 năm có bằng Đại học năm 2013 chờ hưởng mức lương Đại học mãi đến năm 2019 tôi được xét thăng hạng là hạng III.thời điểm này vẫn xếp cho tôi phải giữ hạng III đủ 9 năm mới được lên hạng II như vậy chẳng thiệt thòi cho tôi quá hay sao ?

  Trả lờiXóa
 49. Nặc danh22:35

  Xin chào các thầy cô,
  Mình đã công tác tại trường tư thục 8 năm 9 tháng (hợp đồng dài hạn và đóng đầy đủ bảo hiểm).
  - Nay mình thi đậu viên chức thì sẽ tính lương như thế nào ạ?
  - Nếu mình có bằng thạc sĩ thì sẽ tính lương như thế nào ạ?
  Mong nhận được giải đáp của các thầycoo ạ. Xin cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 50. Nặc danh15:16

  Mình đang hưởng lương hạng 3 cũ hệ số 4,58 ( đã đủ 9 năm giữ hạng 3) , giờ có bằng đại học có được chuyển xếp sang hạng II không ạ?

  Trả lờiXóa
 51. Nặc danh11:01

  Mình hiện bậc 7, 4,32 sang mới về bậc 2 4,34. Mình công tác 22 năm. Có gv mới về 2,67 mà phiên ngang mới được 4,00. Vậy cũng được sao. Rồi gv công tác nhiều năm có được gì. Khi những ngày đầu đi dạy chỉ hưởng lương 1,57. Lúc đó quá khó khăn. Nhưng vẫn cố gắng. Vậy thì quyền lợi gv nay đc gì???khi đã cống hiến hơn 20 năm công tác..

  Trả lờiXóa
 52. Nặc danh22:55

  Mình đang hưởng lương bậc 5 hạng II hệ số 3,66 vậy xếp sang hạng II lương mới mình có lên 4,00 không ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh22:54

   Phải bậc 6:3,99 mới lên 4,0 được nha bạn

   Xóa
 53. Nặc danh19:42

  Mình làm việc 21 năm và đang hưởng lương hạng 2 ( V.7.03.07) là bậc 5 hệ số 3.66 hưởng vào năm 01/4/2020 đến năm 1/4/2023 thì có quyết định lên lương là bậc 6 hệ số 3.99 đến tháng 7/2023 có quyết định chuyển sang hạng 2 (V.07.03.28) và được hưởng từ ngày 1/6/2023 bậc 1 hệ số 4.0 và nâng lương lần sau được tính từ 1/6/2023. Như vậy có đúng k?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh21:58

   Trường hợp của bạn giống mình quá, khác chút thời điểm hưởng bậc 5 hệ số 3,66 từ 1/9/2020, đến 1/9/2023 lên bậc 6 hệ số 3,99. Nay chuyển qua bậc 1 hệ số 4.0; thời điểm nâng lương tiếp theo là 3/2023.

   Xóa
  2. Nặc danh22:00

   Mình nhầm, thời điểm nâng tiếp theo là tháng 6/2023

   Xóa
 54. Nặc danh20:22

  chuyển hạng 2 cũ sang hạng 2 mới có người cười có người khóc. buồn quá

  Trả lờiXóa
 55. Nặc danh23:42

  Tôi gvth 34 năm công tác có bằng ĐH từ năm 2013 đến 10/2018 mới đc chuyển ngạch sang gvth hạng III bậc 9 đến tháng 10/2021 tôi được tăng lên bậc 10 hệ số 4.89 vậy bao giờ tôi đc lên hạng II Chúng tôi đã có bằng ĐH 10 năm mà giờ ăn hạng III 5 năm vậy đến lúc về hưu vẫn ko đc chuyển hạng 2 hay sao,? Quá thiệt thòi!!!

  Trả lờiXóa
 56. Nặc danh15:21

  NGuồn ghi tổng hợp nên không có gì đảm bảo tính chính xác cả các thầy cô ơi! Cứ theo văn bản mới nhất mà làm ah!

  Trả lờiXóa
 57. Nặc danh00:39

  Vợ tôi trước học đại học chính quy hệ mầm non ra, xong mới học văn bằng 2 tiểu học và mới được biên chế tiểu học : xin hỏi là giờ lương vợ tôi hệ số là 2,34 hay sao. Thấy mấy ng nói là văn bằng 2 đại học k đc hưởng 2,34 mà mông lung quá

  Trả lờiXóa
 58. Nặc danh19:05

  Mình hiện 3.0 bậc 3 đến 3/2024 tăng lên bậc 4 3,33. mình dạy từ 2014 đến 3/2024 đủ 9 năm gv hạng 2 cũ.nếu được chuyển hạng sang bậc mới.mình có được chuyển lên 4.0 không ạ.

  Trả lờiXóa
 59. Nặc danh16:35

  GV đã được hưởng phụ cấp vượt khung thì tính thế nào ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh14:01

   Vợ tôi công tác 23 năm chuẩn bị 10/1/ 2024 lên lương bậc 9 hệ 9/9 theo tuổi công tác 12 năm nữa được nghỉ hưu vậy xếp sang hệ lương mới 8/8 bậc vậy vợ tôi được xếp bậc 3/8 vậy và vợ tôi còn 5 bậc nữa thì 15 năm nữa mới hết bậc trong lúc vợ tôi 12 năm nữa nghỉ hưu vậy có vô lý và thiệt thòi cho các gv như vợ tôi không?

   Xóa
 60. Nặc danh16:25

  Mình hết bậc 9 là 4,98 từ tháng 12 năm 2017, vượt khung 7 % giờ chuyển sang 5,36 , lần sau tính từ 2/2023 về hưu chả thêm được bậc. Trước đây có gv cách 2 bậc sau 7 năm, họ vừa lên bậc 9 năm 2023 thì cũng vào 5,02 chỉ sau mình 1 bậc

  Trả lờiXóa
 61. Nặc danh15:37

  Tôi là giáo viên tiểu học hạng II, hiện đang hưởng lương 4,98 và vượt khung 7% từ 1/10/2022. Đến 1/10/2023 là thời điểm tôi được hưởng lương 4,98 và 8% phụ cấp TN vượt khung. Theo 02/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 02/2021 quy định khi chuyển đổi tôi có tổng hệ số 4.98 + (4,98*8%) = 5,38, tôi được xếp bậc 6 - GV hạng II.Tuy nhiên đến 10/10 /2023 đơn vị tôi làm hồ sơ chuyển xếp hạng lương của tôi phương án vẫn lấy mốc lương 4,98 +(4,98* 7%)= 5,33 (do chưa có quyết định nâng lương ) và xếp tôi vào bậc 5, mốc xét nâng lương lần sau kể từ ngày có quyết định chuyển ngạch. Như vậy tôi thấy mình bị thiệt 1 bậc lương . Tôi xin hỏi, tôi có được tính 8% vượt khung từ 1/10/2023 để làm căn cứ chuyển hạnghay không? Tôi cần làm như thế nào để được chuyển hạng?

  Trả lờiXóa
 62. Nặc danh09:11

  Cho Mình hỏi Mình là giáo viên Tiểu học hạng 3 mới được xếp lại lương hạng 3 mới từ ngày 1/4/2021 hệ số 3.66 đã có bằng Đại học từ năm 2014 vậy đợt này mình có được chuyển qua hạng 2 mới không?Hay là phải thi thăng hạng mới xét được.Còn nếu được xét thì thời gian nào mới được xét.Tại mình thấy đợt này chỉ áp dụng cho những giáo viên hạng 2 cũ từ 3.00 đến 3.66 cũng nộp để xét.

  Trả lờiXóa
 63. Nặc danh09:31

  Mình được xếp từ hạng IV lên hạng III năm 2020, vậy thì bao nhiêu năm mới được lên hạng II, mình đã dạy 18 năm

  Trả lờiXóa
 64. Nặc danh13:08

  Mình không phục cách xếp lương này. Mình hưởng 3,34 từ 17/6/2020. Đến 17/6/2023, mình hưởng hs 3.65.
  B giờ tính sang 3,66 từ 1/6/2023. Thời điểm tính NL lần sau là 1/6/2023. Vậy tiền tăng của mình có mua nổi 1 gói bỉm bỉm/tháng không.

  Trả lờiXóa
 65. Nặc danh22:47

  Tôi là giáo viên tiểu học hạng II, hiện đang hưởng lương 4,98 và vượt khung 5% từ 1/7/2022. Đến 1/7/2023 là thời điểm tôi được hưởng lương 4,98 và 6% phụ cấp TN vượt khung. Theo 02/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 02/2021 quy định khi chuyển đổi tôi có tổng hệ số 4.98 + (4,98*5%) = 5,229, tôi được xếp bậc 5 - GV hạng II.Tuy nhiên đến 01/02/2023 đơn vị tôi làm hồ sơ chuyển xếp hạng lương của tôi, mốc xét nâng lương lần sau kể từ ngày có quyết định chuyển ngạch . Như vậy tôi thấy mình bị thiệt 7 tháng để nâng lương lần sau. Tôi xin hỏi, tại sao tôi không được tính nâng lương lần sau là ngày 01/7/2023 ?

  Trả lờiXóa
 66. Nặc danh22:47

  Tôi là giáo viên tiểu học hạng II, hiện đang hưởng lương 4,98 và vượt khung 5% từ 1/7/2022. Đến 1/7/2023 là thời điểm tôi được hưởng lương 4,98 và 6% phụ cấp TN vượt khung. Theo 02/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 02/2021 quy định khi chuyển đổi tôi có tổng hệ số 4.98 + (4,98*5%) = 5,229, tôi được xếp bậc 5 - GV hạng II.Tuy nhiên đến 01/02/2023 đơn vị tôi làm hồ sơ chuyển xếp hạng lương của tôi, mốc xét nâng lương lần sau kể từ ngày có quyết định chuyển ngạch . Như vậy tôi thấy mình bị thiệt 7 tháng để nâng lương lần sau. Tôi xin hỏi, tại sao tôi không được tính nâng lương lần sau là ngày 01/7/2023 ?

  Trả lờiXóa
 67. Nặc danh12:59

  Cho mình hỏi: mình đang là giáo viên tiểu học hạng III (v.07.03.08) công tác từ 2010. Có đầy đủ bằng cấp đạt chuẩn trình độ Đt. Tháng 2 năm 2023 mình bị kỉ luật vì sinh con thứ ba vậy mình có đc xét phiên hạng III mới không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh08:36

   uui chao, sinh con thứ 3 mà bị kỉ luật á, mình thấy cơ quan mình đâu còn kỉ luật vụ này nữa

   Xóa
 68. Nặc danh08:28

  Mình đã bậc 5, dạy 16 năm TiH, Thạc sĩ chuyên ngành, vẫn chưa có cơ hội chuyển đổi mã ngạch, thoe báo cáo của thủ trưởng là không cần thay đổi nên chả có gì mới. Và thạc sĩ lương cũng chỉ vậy thôi.

  Trả lờiXóa
 69. Nặc danh23:25

  Kiến nghị BGD xem xét khi xây dựng bảng lương mới . Không thể để hề số 3.33 và 3,99 đề lên 4,0 được. Ít nhất 3,99 bậc 6 phải đc chuyển sang bâc 2 hoặc 3 mới thì mới tương xứng.

  Trả lờiXóa
 70. Nặc danh12:57

  CHO HỎI MÌNH ĐÃ CÔNG TÁC 30 NĂM TN VÀ ĐANG HƯỞNG LƯƠNG HẠNG II CŨ (ĐẠI HỌC) VƯỢT KHUNG 6% VẬY KHI NHÀ TRƯỜNG CHUYỂN SANG LƯƠNG MỚI HẠNG II BẬC 5 HỆ SỐ 5,36 ĐÚNG HAY SAI . NẾU THEO QUY ĐỊNH LẤY 4,98+ 6% = 5,68 SẼ LẤY THEO HỆ SỐ MỚI 5,70 VÀ BẬC 6 MỚI ĐÚNG PHẢI KO AH?

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,34,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,45,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Hướng dẫn cách xếp hạng, xếp lương giáo viên tiểu học 2024
Hướng dẫn cách xếp hạng, xếp lương giáo viên tiểu học 2024
Hướng dẫn chi tiết cách xếp hạng, chuyển xếp lương và bảng lương giáo viên tiểu học công lập theo quy định Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 08.
https://1.bp.blogspot.com/-9VleEwOi5RA/YDzu7njdIWI/AAAAAAAAOKc/x2OJf5zwbasxKcdHq8A91r9ABIA_WyLPACLcBGAsYHQ/w200-h172/luong-giao-vien-mam-non.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-9VleEwOi5RA/YDzu7njdIWI/AAAAAAAAOKc/x2OJf5zwbasxKcdHq8A91r9ABIA_WyLPACLcBGAsYHQ/s72-w200-c-h172/luong-giao-vien-mam-non.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2021/03/xep-hang-xep-luong-giao-vien-tieu-hoc.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2021/03/xep-hang-xep-luong-giao-vien-tieu-hoc.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content