Hướng dẫn xếp hạng, xếp lương giáo viên tiểu học 2022-2023

Hướng dẫn chi tiết cách xếp hạng, chuyển xếp lương và bảng lương giáo viên tiểu học công lập năm 2021 theo quy định mới nhất.
lương giáo viên tiểu học công lập 2021
Sau đây là hướng dẫn chi tiết các trường hợp chuyển xếp lương giáo viên tiểu học theo quy định mới nhất, được áp dụng kể từ ngày 20/3/2021.

Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định: viên chức bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học được áp dụng bảng lương kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, trong đó xếp lương từ hạng III đến hạng I với hệ số lương từ 2,34 đến 6,78. Trong khi đó, theo quy định cũ tại Điều 9 Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, giáo viên tiểu học được xếp lương từ hạng IV đến hạng II có hệ số lương từ 1,86 đến 4,98.

Do đó, khi chuyển xếp hạng, xếp lương giáo viên tiểu học theo quy định mới, sẽ xảy ra các trường hợp sau đây:

1. Giáo viên tiểu học đã đạt chuẩn

Trường hợp 1: Giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09, theo quy định cũ) có hệ số lương từ 1,86 đến 4,06, nếu được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29, theo quy định mới) thì hệ số lương sẽ tăng lên, từ 2,34 đến 4,98, cụ thể xem bảng sau:

Hạng IV hiện nay

(Hệ số lương – Bậc)

Hạng III mới

(Hệ số lương – Bậc)

Nâng lương lần sau

1,86 – 1

2,06 – 2

2,26 – 3

2,34 – 1

Theo quyết định cũ

2,46 – 4

2,67 – 2

Từ ngày có quyết định xếp lương mới

2,66 – 5

2,67 – 2

Theo quyết định cũ

2,86 – 6

3,00 – 3

Theo quyết định cũ

3,06 – 7

3,33 – 4

Từ ngày có quyết định xếp lương mới

3,26 – 8

3,33 – 4

Theo quyết định cũ

3,46 – 9

3,66 – 5

Theo quyết định cũ

3,66 – 10

3,66 – 5

Theo quyết định cũ

3,86 – 11

3,99 – 6

Theo quyết định cũ

4,06 – 12

4,32 – 7

Từ ngày có quyết định xếp lương mới

4,65 – 8

4,98 – 9

Trường hợp 2: Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08, theo quy định cũ) có hệ số lương từ 2,1 đến 4,89. Nếu được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29, theo quy định mới) hệ số lương sẽ tăng hơn trước, từ 2,34 đến 4,98. Cụ thể xem bảng sau:

Hạng III hiện nay

(Hệ số lương– Bậc)

Hạng III mới

(Hệ số lương– Bậc)

Nâng lương lần sau

2,1 - 1

2,34 - 1

Theo quyết định cũ

2,41 – 2

2,67 - 2

Theo quyết định cũ

2,72 – 3

3,00 - 3

Theo quyết định cũ

3,03 – 4

3,33 - 4

Theo quyết định cũ

3,34 – 5

3,66 – 5

Từ ngày có quyết định xếp lương mới

3,65 – 6

3,66 – 5

Theo quyết định cũ

3,96 – 7

3,99 – 6

Theo quyết định cũ

4,27 – 8

4,32 – 7

Theo quyết định cũ

4,58 – 9

4,65 – 8

Theo quyết định cũ

4,89 - 10

4,98 - 9

Theo quyết định cũ

Trường hợp 3: Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07, theo quy định cũ) có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98. Nếu được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28, theo quy định mới), sẽ có hệ số lương tăng cao hơn trước, từ 4,0 đến 6,38. Cụ thể như sau:

Hạng II hiện nay

(Hệ số lương – Bậc)

Hạng II mới

(Hệ số lương – Bậc)

Nâng lương lần sau

2,34 – 1

Chưa chuyển xếp lương mới

2,67 – 2

3,00 – 3

3,33 – 4

3,66 – 5

3,99 – 6

4,00 - 1

Theo quyết định cũ

4,32 – 7

4,34 - 2

Theo quyết định cũ

4,65 – 8

4,68 – 3

Theo quyết định cũ

4,98 – 9

5,02 – 4

Theo quyết định cũ

5,36 – 5

5,70 – 6

6,04 – 7

6,38 – 8

Trường hợp 4: Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28, theo quy định mới) có hệ số lương từ 4,0 đến 6,38. Nếu được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I (mã số V.07.03.27, theo quy định mới) sẽ có hệ số lương tăng, từ 4,4 đến 6,78 khi được xác định là người trúng tuyển trong kì thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Cụ thể như sau:

Hạng II

(Hệ số lương– Bậc)

Hạng I

(Hệ số lương– Bậc)

Nâng lương lần sau

4,00 - 1

4,34 - 2

4,40 - 1

Từ ngày có quyết định xếp lương mới

4,68 – 3

4,74 - 2

Từ ngày có quyết định xếp lương mới

5,02 – 4

5,08 - 3

Từ ngày có quyết định xếp lương mới

5,36 – 5

5,42- 4

Từ ngày có quyết định xếp lương mới

5,70 – 6

5,76 – 5

Theo quyết định cũ

6,04 – 7

6,10 – 6

Theo quyết định cũ

6,38 – 8

6,44 – 7

Theo quyết định cũ

6,78 – 8

Theo quyết định cũ

Tham khảo: Bất cập khi chuyển xếp lương mới giáo viên mầm non tiểu học phổ thông

2. Giáo viên tiểu học chưa đạt chuẩn

Nếu giáo viên tiểu học chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục 2019 (tương đương trình độ đại học hoặc các tiêu chuẩn khác của giáo viên các hạng) thì sẽ có 3 trường hợp:

- Trường hợp 1: Giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09, theo quy định cũ) có hệ số lương 1,86 đến 4,06, nếu chưa đáp ứng trình độ chuẩn theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019 thì giữ nguyên mã số V.07.03.09 và áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (hệ số từ 1,86 đến 4,06, mức lương không thay đổi) cho đến khi đạt trình độ chuẩn được đào tạo thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29 theo quy định mới) hoặc cho đến khi nghỉ hưu nếu không thuộc đối tượng phải nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định.

- Trường hợp 2: Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08, theo quy định cũ) có hệ số lương từ 2,1 đến 4,89, nếu chưa đáp ứng trình độ chuẩn theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019 thì giữ nguyên mã số V.07.03.08 và áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (hệ số từ 2,1 đến 4,89, mức lương không thay đổi) cho đến khi đạt trình độ chuẩn được đào tạo thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29 theo quy định mới) hoặc cho đến khi nghỉ hưu nếu không thuộc đối tượng phải nâng trình độ chuẩn được đào tạo.

- Trường hợp 3: Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07, theo quy định cũ) có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98, nếu chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng II (mã số V.07.03.28 theo quy định mới) thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29 theo quy định mới) có hệ số lương tương ứng như đã nêu trên (tức là từ 2,34 đến 4,98), không thay đổi về mức lương.
Sau khi đạt các tiêu chuẩn của hạng II (mã số V.07.03.28 theo quy định mới) thì sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) có hệ số lương từ 4,0 đến 6,38 mà không phải thông qua kỳ thi hoặc xét thăng hạng.

3. Giáo viên tiểu học mới tuyển dụng

Giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng sau khi hết thời gian tập sự và được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá đạt yêu cầu thì được bổ nhiệm vào đúng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học đã trúng tuyển, tức là bổ nhiệm giáo viên tiểu học hạng III có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98.

Tham khảo: Bảng lương giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT 2022-2023

Căn cứ pháp lý để chuyển xếp lương giáo viên tiểu học

Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.
Minh Hùng (Tổng hợp)

Ý KIẾN

Tổng số: 26
 1. Tôi hiện đang là gv công tác 16 năm TH hạng 3 hưởng lương bậc 5 hệ số 3,34 mốc tính lương lần sau là 1/3/2019. Vậy tôi chuyển sang hạng 3 mới vẫn hưởng lương bậc 5 hệ số 3,66 mức tính lương lần sau của tôi là từ khi có quyết định lương mới. Nhưng tôi thấy có người công tác 14 năm cũng hạng 3 hưởng lương bậc 5 hệ số 3,34 và khi chuyển sang hạng mới cũng đc chuyển lương giống và bằng tôi tức là bậc 5 hệ số 3,66 thời điểm tính lương từ khi có quyết định lương mới. Tôi thấy k hợp lý ở vấn đề này. Xin ad cho tôi xin câu trả lời thỏa đáng ah, ths!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh12/6/22

   Có cùng câu hỏi mà ko ai trả lời nhỉ

   Xóa
  2. Nặc danh2/12/22

   tôi cũng thế gần hết bậc 5 cũng bằng người vừa lên bậc 4, khi chuyển hạng, không công bằng.

   Xóa
  3. Nặc danh27/12/22

   Em bậc 6 đại học 3,99 lên 4,0. Họ 3,66 cũng lên 4,0. Tháng năm tăng lương giống nhau. Chán

   Xóa
  4. Nặc danh10/1/23

   Theo TT 02/2007TT-BNV thì k được xếp quá một bậc lương đối với chuyển đổi hạng, thăng hạng bạn ạ. Bạn thắc mắc có thể vào đọc thông tư nhé.

   Xóa
  5. Nặc danh10/1/23

   Có người từ 3.0 lên 4.0 nữa kìa

   Xóa
  6. Nặc danh11/1/23

   đúng là th của bạn hơi thiệt thòi.chấp nhận vậy chứ biết sao đc bạn

   Xóa
  7. Nặc danh16/2/23

   Bạn cũng chuyển qua bâcc 5, hs 3,66 nhưng khi tính nâng lương thường xuyên thì bạn tính từ 1/3/2019 nghĩa là đến 1/3/2022 bạn sẽ tăng bậc 6, hệ số 3,99 nhé . còn bạn công tác 14 năm thì căn cứ vào ngày được chuyển sang hạng 5 thì 3 năm sau bạn đó mới được tăng lên bậc 6 nhé bạn, không có bất công đâu

   Xóa
 2. Em công tác miền núi được 7 năm 6 tháng là Gv tiểu học hạng IV hưởng lương bậc 4 hệ số 2.46 nay trường xếp cho em hưởng lương mới là bậc 2 hệ số 2.72 là đúng hay chưa đúng. Mong ad Tư vấn. E xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
 3. Thiệt cho hạng II. Vì tính theo bảng lương mới gv hạng 2 từ bậc 1 đến bậc 5 chỉ bằng gv hạng 3 mới. Mấy cái bảng lương thật bất hợp lý. Tôi đố ad giải thích thỏa đáng đấy?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh10/1/23

   Không có gì là thiệt khi số năm công tác tương đương. Vì hạng hạng 2 cũng tốt nghiệp đại học mà hạng 3 cũng tốt nghiệp đại học bạn nhé!

   Xóa
 4. Bậc 5 của hạng III cũ là 3.34; Bậc 6 của hạng III cũ là 3.65 và được xếp vào hạng III mới là 3.66
  Vậy tại sao:
  Bậc 5 của hạng II cũ là 3.66; Bậc 6 của hạng II cũ là 3.66 lại không được xếp vào hạng II mới là 4.0
  Cả 2 đều có sự chênh lệch hệ số bậc tiếp theo của hạng cũ so với hạng mới được hưởng là 0.01. Vậy tại sao hạng III được hưởng mà hạng II không được hưởng?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh10/1/23

   Từ 3,66 lên 4.0 nó đã quá một bậc lương rổi bạn. Bạn có thể tham khảo cách xếp lương tại tt 02/2007tt-bnv để rõ hơn về cách xếp lương nhé!

   Xóa
 5. tôi công tác 18 năm , bậc 6/9 hệ số 3,99 đại học chính qui hạng 2 cũ, nâng lương kế tiếp 20/1/2023. giờ chuyển hạng 2 mới là bật 1/8 hệ số 4.0 bó tay luôn. chả thiết với nghể.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh2/12/22

   20/01/2023 được nâng lên bậc 2 nhé

   Xóa
 6. Nặc danh26/5/22

  Tôi đã công tác 14 năm và theo quyết định thì kỳ hạn nâng lương tiếp theo là 01/7/2020. Tôi được nâng từ hạng IV lên hạng III trong năm nay. Vậy tôi xin hỏi: Các thành tích thi đua tôi đạt được trong hai năm liên tục có được bảo lưu cho lần nâng lương tiếp theo không ạ?

  Trả lờiXóa
 7. Nặc danh8/11/22

  Trường hợp 3 chiếm số đông viên chức của đất nước nên không được quan tâm vì nếu làm cần đến nhiều ngân sách nên nhà nước bỏ qua coi như không nhìn thấy cái sự bất cập và vô lý. Người hạng III từ 2.1-1 lên 2.34-1 tăng 0.23 còn người hạng II năm công tác cống hiến nhiều hơn từ 3.99-6 lên 4.0-1 tang 0.01. Ai cũng nhìn thấy cái vô lý này mà lãnh đạo trên cao quá mắt lại vừa cận vừa loạn thì thấy làm sao. Chỉ khổ các cô có những năm công tác hi sinh vì sự nghiệp cao cả. đáng buồn quá

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh10/1/23

   Lên 4.0 nhưng mức tăng lương tính theo qd cũ. Còn người tăng gần 1 bậc sẽ theo quyết định mới. Hạng 2 mức 3.99 hơi thiệt một chút. Nhưng đúng theo tt02/2007tt-bnv bạn ạ nếu lên 4.34 là quá một bậc nên k đúng quy trình!

   Xóa
  2. Nặc danh14/1/23

   Nếu k đúng quy trình thì nâng theo hạng cdnn cũ là 4.32 .do chưa chuỷen cdnn hạng 2 mới

   Xóa
 8. Nặc danh29/11/22

  Em mới được tăng lương từ 2,46 - 2,66, đồng thời mới làm hồ sơ thăng hạng từ hạng IV- hạnh III, mốc tăng lương lần sau là 15/11/2022. Vậy em xin hỏi nếu em được lên hạng III thì em được hưởng lương hệ số bao nhiêu ạ? Em xin cảm ơn ạ.

  Trả lờiXóa
 9. Nặc danh2/12/22

  Tôi là gvth hạng IV bậc 12 hệ số 4,06 từ tháng3 năm 2019 đến nay vượt khung là 6% .Nếu chuyển xếp lương mới sang hạng III thì tính như thế nào? Tôi xin cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 10. Nặc danh1/2/23

  Giáo viên tiểu học hạng II, hệ số lương 4,98 và đã được phụ cấp vượt khung 6% thì khi chuyển sang hệ số lương mới sẽ được xếp vào hệ số nào?

  Trả lờiXóa
 11. Nặc danh10/2/23

  Theo thông tư 02 HD thì . Hệ số lương 3.0 hạng II cũ sang hạng II mới có được lên hệ số 4.0 . Không ạ

  Trả lờiXóa
 12. Nặc danh21/2/23

  Tôi hs 4,98 và vượt khung 7% cũng được xếp bằng với người hs 4,98 và vượt khung 5% là 5,36. Thời gian tính nâng bậc lương lần sau tôi còn chậm hơn????? Không hiểu nổi!!

  Trả lờiXóa
 13. Nặc danh8/3/23

  Tôi hạng II, 4,98 vượt khung 13%, chuyển sang lương mới bậc 6 hệ số 5,7 có đúng không ạ?

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,32,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,26,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,44,CCCD,1,CMND,15,Cư trú,20,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,17,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,54,Giấy tờ xe,32,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,92,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,80,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,8,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Hướng dẫn xếp hạng, xếp lương giáo viên tiểu học 2022-2023
Hướng dẫn xếp hạng, xếp lương giáo viên tiểu học 2022-2023
Hướng dẫn chi tiết cách xếp hạng, chuyển xếp lương và bảng lương giáo viên tiểu học công lập năm 2021 theo quy định mới nhất.
https://1.bp.blogspot.com/-9VleEwOi5RA/YDzu7njdIWI/AAAAAAAAOKc/x2OJf5zwbasxKcdHq8A91r9ABIA_WyLPACLcBGAsYHQ/w200-h172/luong-giao-vien-mam-non.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-9VleEwOi5RA/YDzu7njdIWI/AAAAAAAAOKc/x2OJf5zwbasxKcdHq8A91r9ABIA_WyLPACLcBGAsYHQ/s72-w200-c-h172/luong-giao-vien-mam-non.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2021/03/xep-hang-xep-luong-giao-vien-tieu-hoc.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2021/03/xep-hang-xep-luong-giao-vien-tieu-hoc.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content