Bộ luật hàng hải Việt Nam mới nhất và Nghị định thông tư hướng dẫn

Bộ luật hàng hải Việt Nam mới nhất và các văn bản (Nghị định, thông tư, Quyết định) hướng dẫn thi hành năm 2020.
Bộ luật hàng hải
Sau đây là tổng hợp Bộ luật hàng hải mới nhất và các văn bản (Nghị định, thông tư) hướng dẫn thi hành mới nhất được phân loại theo từng chủ đề.

Quy định về an toàn, an ninh hàng hải

 • Nghị định 16/2018/NĐ-CP về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam
 • Thông tư 07/2015/TT-BGTVT quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải
 • Quyết định 34/2016/QĐ-TTg quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua Cơ chế một cửa quốc gia
 • Thông tư 34/2015/TT-BGTVT quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải
 • Thông tư 39/2017/TT-BGTVT về sửa đổi Thông tư 34/2015/TT-BGTVT quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải
 • Thông tư 37/2018/TT-BLĐTBXH quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải
 • Nghị định 170/2016/NĐ-CP quy định về công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải
 • Nghị định 159/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
 • Thông tư 10/2013/TT-BGTVT hướng dẫn về quản lý cảng biển và luồng hàng hải
 • Nghị định 77/2017/NĐ-CP quy định quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng
 • Quyết định 10/2016/QĐ-TTg thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển
 • Thông tư 49/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Quyết định 10/2016/QĐ-TTg về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển
 • Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BCA-BQP hướng dẫn việc nhập, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài và kiểm tra, kiểm soát, giám sát phương tiện vận tải hàng hóa nước ngoài vào, ra khu kinh tế cửa khẩu và cảng biển thuộc khu kinh tế

Quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải và công trình hàng hải khác

 • Nghị định 43/2018/NĐ-CP quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải
 • Thông tư 75/2018/TT-BTC quy định về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải
 • Thông tư 47/2018/TT-BTC hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải
 • Nghị định 143/2017/NĐ-CP về quy định bảo vệ công trình hàng hải
 • Thông tư 52/2017/TT-BGTVT về quy định bảo trì công trình hàng hải
 • Thông tư 07/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 52/2017/TT-BGTVT về bảo trì công trình hàng hải
 • Thông tư 44/2018/TT-BGTVT về định mức kinh tế - kỹ thuật công tác nạo vét công trình hàng hải
 • Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét luồng hàng hải, khu nước, vùng nước trong vùng nước cảng biển kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước và quản lý nhà nước về hàng hải đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biển và luồng hàng hải
 • Thông tư liên tịch 59/2014/TTLT-BTC-BGTVT hướng dẫn thu, nộp và sử dụng nguồn thu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được đầu tư bằng vốn nhà nước
 • Thông tư 44/2017/TT-BGTVT quy định về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng, cảng cạn được đầu tư bằng vốn nhà nước
 • Quyết định 2701/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt điều kiện năng lực tổ chức tư vấn thực hiện kiểm định và thẩm tra kiểm định chất lượng kết cấu hạ tầng cảng biển

Quy định về bảo đảm an toàn hàng hải, hoa tiêu

 • Thông tư 31/2016/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải
 • Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Nghị định về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải
  • Nghị định 70/2016/NĐ-CP về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải
  • Nghị định 147/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
 • Thông tư 14/2017/TT-BGTVT hướng dẫn Nghị định 70/2016/NĐ-CP về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải
 • Thông tư 14/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải
 • Thông tư 29/2016/TT-BGTVT quy định về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam
 • Thông tư 43/2018/TT-BGTVT quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam
 • Thông tư 27/2016/TT-BGTVT quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải
 • Thông tư 54/2018/TT-BGTVT về biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu tại Cảng biển Việt Nam

Văn bản hướng dẫn liên quan đến tàu biển

 • Thông tư 40/2016/TT-BGTVT Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam
 • Thông tư 51/2017/TT-BGTVT về quy định đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển
 • Thông tư 07/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra tàu biển
 • Thông tư 41/2016/TT-BGTVT quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam
 • Thông tư 32/2017/TT-BYT quy định về tủ thuốc, trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn y tế trên tàu biển và biểu mẫu báo cáo y tế

Quy định về đóng mới, mua bán, hoán cải, sửa chữa tàu biển

 • Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển
 • Nghị định 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển

Quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

 • Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
 • Thông tư 37/2015/TT-BGTVT quy định thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ

Quy định về cảng biển

 • Quyết định 70/2013/QĐ-TTg công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam
 • Quyết định 652/QĐ-BGTVT năm 2018 công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam 
 • Thông tư 10/2013/TT-BGTVT hướng dẫn về quản lý cảng biển
 • Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Nghị định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
 • Nghị định 38/2017/NĐ-CP về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn
 • Nghị định 169/2016/NĐ-CP về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam
 • Nghị định 146/2016/NĐ-CP quy định việc niêm yết giá, giá dịch vụ tại cảng biển
 • Thông tư 54/2018/TT-BGTVT về biểu khung giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam

Quy định về kinh doanh vận tải biển, dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển

 • Thông tư 50/2016/TT-BGTVT quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài
 • Thông tư 48/2018/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 50/2016/TT-BGTVT quy định về thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài
 • Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển
 • Thông tư 13/2017/TT-BGTVT quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển
 • Nghị định 146/2016/NĐ-CP quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển
 • Thông tư 54/2018/TT-BGTVT về biểu khung giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam
 • Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Nghị định về vận tải đa phương thức

Quy định liên quan đến thuyền viên hàng hải

 • Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải
 • Thông tư 23/2017/TT-BGTVT quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
 • Thông tư 17/2017/TT-BGTVT quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam
 • Thông tư 37/2016/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
 • Thông tư 22/2017/TT-BYT quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên
 • Thông tư 17/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 22/2017/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên
 • Thông tư 40/2017/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn đối với thực phẩm, nước ăn uống và định lượng bữa ăn của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
 • Thông tư 38/2017/TT-BTC hướng dẫn thanh toán chi phí hồi hương cho thuyền viên

Quản lý nhà nước

 • Quyết định 2818/QĐ-BGTVT năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam
 • Thông tư 34/2013/TT-BGTVT quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam

Vi phạm hành chính, tội phạm trong lĩnh vực hàng hải

 • Nghị định 142/2017/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải
 • Thông tư 17/2017/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải
 • Thông tư 08/2018/TT-BGTVT về quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải
 • Tội cướp biển theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (Điều 302)

Một số quy định liên quan khác

 • Thông tư 30/2016/TT-BGTVT quy định về thủ tục trình tự và xác nhận kháng nghị hàng hải
 • Thông tư 41/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển
 • Nghị định 05/2017/NĐ-CP quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam
 • Thông tư 234/2016/TT-BTC về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển, công trình biển; sản phẩm công nghiệp lắp đặt trên tàu biển, công trình biển; đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và phê duyệt, kiểm tra, đánh giá, chứng nhận lao động hàng hải
 • Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định thủ tục cấp, thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải

Tham khảo thêm: Luật Giao thông đường thuỷ nội địa và văn bản hướng dẫn mới nhất

Ý KIẾN

Tổng số
Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,32,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,26,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,44,CCCD,1,CMND,15,Cư trú,20,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,17,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,54,Giấy tờ xe,32,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,92,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,80,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,8,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Bộ luật hàng hải Việt Nam mới nhất và Nghị định thông tư hướng dẫn
Bộ luật hàng hải Việt Nam mới nhất và Nghị định thông tư hướng dẫn
Bộ luật hàng hải Việt Nam mới nhất và các văn bản (Nghị định, thông tư, Quyết định) hướng dẫn thi hành năm 2020.
https://1.bp.blogspot.com/-HVW6in350EM/XKngrVd3PpI/AAAAAAAAMLI/czbLcwUvS6o4fnDV5uc3CC0kc7c71I8vACLcBGAs/s1600/boluathanghai.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-HVW6in350EM/XKngrVd3PpI/AAAAAAAAMLI/czbLcwUvS6o4fnDV5uc3CC0kc7c71I8vACLcBGAs/s72-c/boluathanghai.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2019/04/bo-luat-hang-hai-va-nghi-dinh-thong-tu-huong-dan.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2019/04/bo-luat-hang-hai-va-nghi-dinh-thong-tu-huong-dan.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content