Luật an toàn thực phẩm mới nhất và Nghị định thông tư hướng dẫn 2023

Luật an toàn thực phẩm mới nhất và các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm và văn bản (Nghị định, thông tư, công văn...) hướng dẫn thi hành.
Luật an toàn thực phẩm mới nhất
Luật an toàn thực phẩm được ban hành xuất phát từ thực trạng bức xúc của việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao sức khỏe của nhân dân, cũng như công tác quản lý nhà nước về VSATTP hiện nay cho thấy phải có các giải pháp mạnh, đồng bộ của Nhà nước để khắc phục tình trạng trên.

Bài viết sau đây tổng hợp Luật an toàn thực phẩm mới nhất và các quy định pháp luật, hướng dẫn về an toàn, vệ sinh thực phẩm. Bài viết được phân loại theo từng chủ đề nhỏ có liên quan. (Tải miễn phí sách ebook Luật ATTP: TẠI ĐÂY)

Quy định chung

Nghị định và các văn bản hướng dẫn chung về Luật an toàn thực phẩm

Hướng dẫn về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

 • Thông tư 23/2018/TT-BYT quy định về thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế
 • Thông tư 25/2019/TT-BYT quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế
 • Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT năm 2021 hợp nhất Thông tư 48/2015/TT-BYT và các Thông tư sửa đổi quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương
 • Quyết định 1246/QĐ-BYT năm 2017 hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
 • Nghị định 09/2016/NĐ-CP quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
 • Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
 • Quyết định 135/QĐ-BYT năm 2019 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Hướng dẫn về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2023 hợp nhất Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Thông tư sửa đổi
 • Thông tư 49/2013/TT-BNNPTNT hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm
 • Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT quy định về phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Thông tư 08/2016/TT-BNNPTNT quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
 • Quyết định 742/QĐ-CBTTNS-CB năm 2018 về Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở chế biến nông sản

Hướng dẫn về an toàn thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Công Thương

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm

 • Thông tư 07/2013/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế
 • Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Thủy sản
 • Thông tư 03/2017/TT-BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản
 • Thông tư 11/2018/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản - Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm

Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

 • Thông tư 67/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm
 • Thông tư 286/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
 • Thông tư 44/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 286/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm

Quy định về kiểm dịch, dư lượng thuốc trong thực phẩm

 • Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNNPTNT năm 2022 hợp nhất Thông tư  25/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn và các Thông tư sửa đổi.
 • Quyết định 46/2007/QĐ-BYT Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm
 • Quyết định 3762/QĐ-BNN-CN năm 2008 về quản lý chất melamine trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản
 • Thông tư 24/2013/TT-BYT Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm
 • Thông tư 31/2015/TT-BNNPTNT về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thuỷ sản nuôi
 • Thông tư 50/2016/TT-BYT quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm

Quy định về cơ sở kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm

 • Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước
 • Thông tư 40/2013/TT-BCT quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công thương (Bãi bỏ Chương II, chương IV, chương V)
 • Thông tư 27/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 40/2013/TT-BCT

Quy định về kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hoá xuất nhập khẩu

 • Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2023 hợp nhất Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các Thông tư sửa đổi
 • Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Công văn 906/BVTV-ATTPMT năm 2018 về thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP
 • Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2023 hợp nhất Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu và các Thông tư sửa đổi
 • Thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu

Chính sách hỗ trợ của Nhà nước về an toàn thực phẩm

 • Quyết định 20/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm và tầm nhìn 2030
 • Thông tư 54/2014/TT-BNNPTNT quy định về công nhận tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
 • Quyết định 01/2012/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
 • Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Quyết định 01/2012/QĐ-TTg
 • Thông tư 53/2012/TT-BNNPTNT về Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định 01/2012/QĐ-TTg
 • Quyết định 719/QĐ-TTg năm 2008 về việc chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
 • Quyết định 1442/QĐ-TTg năm 2011 sửa đổi Quyết định 719/QĐ-TTg
 • Thông tư 80/2008/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, địa phương về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Quy định xử lý vi phạm hành chính, hình sự, thanh tra về lĩnh vực an toàn thực phẩm

Hết hiệu lực (Cập nhật tháng 4/2023)

Ý KIẾN

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,34,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,45,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Luật an toàn thực phẩm mới nhất và Nghị định thông tư hướng dẫn 2023
Luật an toàn thực phẩm mới nhất và Nghị định thông tư hướng dẫn 2023
Luật an toàn thực phẩm mới nhất và các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm và văn bản (Nghị định, thông tư, công văn...) hướng dẫn thi hành.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbRw_DeHwW5Vjajz7T0ImknXFWKpFSp7dmXYnxGseXgNM5T67abPUsDccUhbTj9DZDcuGo9WLWKVhQfG7k8ouCU4NJ9vHcZefAl8Yc9wng7Sa-3-iami0vFiPGeqbJ_IoAVK4ykT1QdluUNQ3fcFJSTnitfQvZeGKS9MXPJOYUuTeIPPSyES1ePtRl/w200-h139/luat%20an%20toan%20thuc%20pham_New.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbRw_DeHwW5Vjajz7T0ImknXFWKpFSp7dmXYnxGseXgNM5T67abPUsDccUhbTj9DZDcuGo9WLWKVhQfG7k8ouCU4NJ9vHcZefAl8Yc9wng7Sa-3-iami0vFiPGeqbJ_IoAVK4ykT1QdluUNQ3fcFJSTnitfQvZeGKS9MXPJOYUuTeIPPSyES1ePtRl/s72-w200-c-h139/luat%20an%20toan%20thuc%20pham_New.png
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2018/12/luat-toan-thuc-pham-nghi-dinh-thong-tu-huong-dan.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2018/12/luat-toan-thuc-pham-nghi-dinh-thong-tu-huong-dan.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content