Luật Phòng chống tham nhũng mới nhất và các văn bản hướng dẫn 2019

tham nhũng
Sau đây là tổng hợp Nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng chống tham nhũng mới nhất hiện hành, được phân loại theo từng chủ đề.

Quy định chung

Văn bản hướng dẫn chung về Luật phòng, chống tham nhũng

Quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Quy định về trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao

 • Nghị định 90/2013/NĐ-CP quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao
 • Thông tư 02/2014/TT-TTCP hướng dẫn Nghị định 90/2013/NĐ-CP quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao

Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

Phòng chống tham nhũng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang

Quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công, viên chức

 • Văn bản hợp nhất 02/NĐHN-BNV năm 2014 hợp nhất 02 Nghị định quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công, viên chức, gồm:
  1. Nghị định 158/2007/NĐ-CP quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
  2. Nghị định 150/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 158/2007/NĐ-CP quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
 • Quyết định 921/QĐ-BTNMT năm 2008 danh mục vị trí công tác trong ngành tài nguyên và môi trường phải định kỳ chuyển đổi
 • Quyết định 1681/2009/QĐ-TTCP về Quy định chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ
 • Quyết định 1134/QĐ-BVHTTDL năm 2009 về danh mục vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với cán bộ, công, viên chức trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch
 • Thông tư 10/2014/TT-TTCP hướng dẫn danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi
 • Thông tư 59/2014/TT-BTNMT quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công, viên chức ngành tài nguyên và môi trường
 • Quyết định 4138/QĐ-BGTVT năm 2014 Quy định về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công, viên chức đang công tác tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải
 • Quyết định 436/QĐ-KTNN năm 2014 về Quy định luân chuyển, điều động công chức và biệt phái, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của công, viên chức Kiểm toán Nhà nước
 • Quyết định 2650/QĐ-BTC năm 2014 quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác đối với công, viên chức của Bộ Tài chính
 • Quyết định 1376/QĐ-NHNN năm 2015 về Danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công, viên chức Ngân hàng Nhà nước
 • Thông tư 32/2015/TT-BNNPTNT về quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định danh mục vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi với công, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục
 • Quyết định 908/QĐ-BXD năm 2016 Quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công, viên chức tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng

Văn bản của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng , lãng phí

 • Nghị quyết 04/NQ-TW về việc tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
 • Quyết định 826-QĐ/UBKTTW năm 2008 về Quy trình tiến hành công tác kiểm tra và kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền do ủy ban kiểm tra
 • Quyết định 264-QĐ/TW năm 2009 ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
 • Quy định 47-QĐ/TW năm 2011 về những điều Đảng viên không được làm
 • Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW năm 2012 thực hiện Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm
 • Quyết định 243-QĐ/TW năm 2014 về Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng
 • Quyết định 238-QĐ/TW năm 2014 về Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng
 • Chỉ thị 50-CT/TW năm 2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
 • Hướng dẫn 27-HD/BTGTW năm 2017 công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí
 • Quy định 01-QĐi/TW năm 2018 về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng

Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và các văn bản triển khai thực hiện của Chính phủ và các Bộ, ngành

 • Chỉ thị 12/CT-TTg năm 2016 về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
 • Nghị quyết số 21/NQ-CP về việc ban hành chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 
 • Nghị quyết 126/NQ-CP năm 2017 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
 • Kế hoạch 3694/KH-BGTVT năm 2018 thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Bộ GTVT
 • Kế hoạch 4976/KH-BGTVT thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP về chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 • Quyết định 318/QĐ-BKHCN năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
 • Kế hoạch 183/KH-UBDT năm 2018 về thực hiện Chương trình hành động về công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
 • Quyết định 741/QĐ-BNN-TTr năm 2018 về Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Quyết định 774/QĐ-BNN-TTr về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Quyết định 1821/QĐ-BTP năm 2018 về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Bộ Tư pháp
 • Quyết định 1822/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Bộ Tư pháp
 • Quyết định 413/QĐ-TCHQ về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Tổng cục Hải quan
 • Quyết định 63/QĐ-TTCP năm 2018 về phê duyệt "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh năm 2017”

Quy định về phòng chống rửa tiền

 • Luật phòng, chống rửa tiền
 • Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền
 • Quyết định 20/2013/QĐ-TTg quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
 • Nghị định 96/2014/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Xử lý tội phạm về tham nhũng

 • Bộ Luật hình sự hợp nhất (các tội phạm về tham nhũng)

Bài liên quan

HỎI VÀ ĐÁP

Tổng số ý kiến
Tên

Anti Virus,10,Âm thanh,3,Bảng lương,9,Bảo hiểm,5,Biểu mẫu,9,Bình luận BLHS,13,Bộ Luật,45,Calendar,9,Cán bộ công chức,18,CMND,11,Cư trú,14,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,17,Đầu tư - Đấu thầu,19,Ebook,11,Giao thông,38,Giấy tờ xe,28,Hệ thống,9,Hình ảnh,14,Hình sự,17,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,14,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,8,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,13,Luật cơ bản,85,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,52,Nghĩa vụ quân sự,8,Phần mềm điện thoại,7,Phần mềm PC,85,Quyết định,1,Tải file,21,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ tục hành chính,61,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,6,Văn bản,2074,Văn phòng,12,Video,4,Xây dựng,9,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm: Luật Phòng chống tham nhũng mới nhất và các văn bản hướng dẫn 2019
Luật Phòng chống tham nhũng mới nhất và các văn bản hướng dẫn 2019
Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản (nghị định, thông tư) hướng dẫn thi hành mới nhất 2018 2019.
https://4.bp.blogspot.com/-IcQHmK04080/W2mxb-UIcFI/AAAAAAAALvY/bAcISuqaMXIiJ-TAVMwboYrHDpN2WiBdwCLcBGAs/s1600/luat-phong-chong-tham-nhung-min.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-IcQHmK04080/W2mxb-UIcFI/AAAAAAAALvY/bAcISuqaMXIiJ-TAVMwboYrHDpN2WiBdwCLcBGAs/s72-c/luat-phong-chong-tham-nhung-min.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2018/08/luat-phong-chong-tham-nhung-va-van-ban-huong-dan.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2018/08/luat-phong-chong-tham-nhung-va-van-ban-huong-dan.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả các bài viết Xem tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy