Các trường hợp đăng ký tạm trú, thủ tục đăng ký, xóa đăng ký tạm trú

dang ky tam tru
         Tham khảo:
          Luật cư trú quy định như thế nào về trường hợp phải đăng ký tạm trú, thủ tục đăng ký tạm trú, thẩm quyền đăng ký tạm trú, đối tượng được cấp sổ tạm trú, giá trị pháp lý của sổ tạm trú, xóa tên trong sổ tạm trú? So với quy định của pháp luật trước đây, thì Luật cư trú có những quy định nào là mới về đăng ký tạm trú?
          *Quy định của Luật cư trú về trường hợp phải đăng ký tạm trú, thủ tục đăng ký tạm trú, thẩm quyền đăng ký tạm trú, đối tượng được cấp sổ tạm trú, giá trị pháp lý của sổ tạm trú, xóa tên trong sổ tạm trú:
          Điều 30 Luật Cư trú đã quy định những trường hợp phải đăng ký tạm trú, thủ tục đăng ký tạm trú, thẩm quyền đăng ký tạm trú, điều chỉnh những thay đổi về sổ tạm trú, giá trị pháp lý của sổ tạm trú và xóa tên trong số tạm trú. Cụ thể như sau:
          1. Đăng ký tạm trú:
          Đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký tạm trú, cấp sổ tạm trú cho họ (khoản 1 Điều 30 Luật Cư trú). Đăng ký tạm trú là một trong những chế định quan trọng của Luật Cư trú nhằm đảm bảo quyền tự do cư trú của công dân.
          Các trường hợp phải đăng ký tạm trú là: người đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn.
Trường hợp đến tạm trú tại xã, phường, thị trấn khác thì phải đăng ký lại.
          2. Thủ tục đăng ký tạm trú:
          Theo quy định tại khoản 3 Điều 30 thì: “Người đến đăng ký tạm trú phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó đó đăng ký thường trú; giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở đó; nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, bản khai nhân khẩu; trường hợp chỗ ở hợp pháp là nhà do thuê, mượn hoặc ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản”
           Thủ tục, hồ sơ đăng ký tạm trú bao gồm: (Theo Điều 16 Thông tư 52/2010/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú, Nghị định 107/2007/NĐ-CP và Nghị định 56/2010/NĐ-CP về cư trú )    
        a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu.
        b) Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 107/2007/NĐ-CP (trừ trường hợp được chủ hộ có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú đồng ý cho đăng ký tạm trú thì không cần xuất trình giấy tờ về chỗ ở).
        Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó đăng ký thường trú.   
2. Người tạm trú được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ tạm trú hoặc chủ hộ đồng ý cho đăng ký tạm trú tại nơi thường trú của chủ hộ thì việc đồng ý phải được ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm.
3. Người đăng ký tạm trú nộp hồ sơ đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn. 
           Theo Điều 5 Nghị định số l07/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú thì giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký tạm trú là một trong các giấy tờ sau đây:
           a) Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của công dân.
           b) Giấy tờ chứng minh việc cho thuê, cho m ượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp là các loại hợp đồng, cam kết cho thuê, cho m ượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân (trường hợp hợp đồng, cam kết cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà của cá nhân phải có công chứng hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã).
           c) Giấy tờ của cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo về việc công dân có chỗ ở thuộc trư ờng hợp quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều 26 của Luật C ư trú.
           d) Giấy tờ của cơ quan, tổ chức do thủ trư ởng cơ quan, tổ chức ký tên, đóng dấu chứng minh về việc đ ược cấp, sử dụng nhà ở, chuyển nh ượng nhà ở, có nhà ở tạo lập trên đất do cơ quan, tổ chức giao đất để làm nhà ở (đối với nhà ở, đất thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức) hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã là nhà ở đó không có tranh chấp về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng.
            e) Văn bản cam kết của công dân về việc có chỗ ở thuộc quyền sử dụng của mình và không có tranh chấp về quyền sử dụng. (Nếu không có một trong các giấy tờ quy định nêu trên).
           3. Thẩm quyền, thời hạn cấp giấy và thời gian cấp sổ tạm trú:
          - Trưởng Công an xã, phường, thị trấn ký cấp Giấy đăng ký tạm trú có thời hạn cho hộ gia đình và Giấy tạm trú có thời hạn cho cá nhân.
          - Thời hạn của giấy đăng ký tạm trú có thời hạn và giấy đăng ký tạm trú có thời hạn theo thời gian học tập, thời hạn lao động hoặc theo đề nghị của công dân nhưng tối đa không quá 12 tháng. Khi giấy hết hạn, người tạm trú tiếp tục ở lại thì phải đến nơi cơ quan Công an nơi cấp giấy để xin gia hạn hoặc cấp lại. Thời hạn không quá 12 tháng.
         - Trong thời hạn 3 ngày làn việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Trưởng Công an xã, phường, thị trấn phải cấp sổ tạm trú cho người đã đăng ký tạm trú.
         4. Đối tượng được cấp sổ tạm trú:
         Sổ tạm trú được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký tạm trú, theo mẫu quy định thống nhất của Bộ Công an.
         Đối với những người thường xuyên sinh sống ở mặt nước (nhân khẩu mặt nước), ngoài việc đăng ký thường trú tại nguyên quán hoặc bến gốc, nếu họ đến nơi khác làm ăn thì phải thông báo việc thực hiện lưu trú hoặc đăng ký tạm trú với Công an nơi đến.
          Khoản 2 Mục III của Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 còn quy định cụ thể trường hợp liên quan đến học sinh, sinh viên, học viên cụ thể như sau : “Học sinh, sinh viên, học viên ở trong ký túc xá, khu nhà ở của học sinh, sinh viên, học viên, nếu từng người có nhu cầu đăng ký tạm trú và cấp sổ tạm trú riêng thì được cấp riêng; trường hợp không có nhu cầu cấp riêng sổ tạm trú thì cơ quan, tổ chức có văn bản đề nghị đăng ký tạm trú, kèm theo danh sách và được ghi vào sổ đăng ký tạm trú. Danh sách bao gồm các thông tin cơ bản từng cá nhân: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quê quán, dân tộc, tôn giáo, số chứng minh nhân dân, nơi cư trú trước khi đến, địa chỉ chỗ ở hiện nay”
           5. Giá trị pháp lý của sổ tạm trú:
           Sổ tạm trú có giá trị xác định nơi tạm trú của công dân và không xác định thời hạn.
           Sổ tạm trú mà bị mất, hư hỏng, thì người được cấp sổ tạm trú phải đến cơ quan Công an làm thủ tục xin cấp đổi, cấp lại.
           Sổ đăng ký tạm trú do Công an xã, phường, thị trấn lập và lưu giữ. Việc điều chỉnh thay đổi về sổ tạm trú phải được thực hiện theo quy định tại Điều 29 của Luật Cư trú.
           Khoản 2 Mục III của Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 còn quy định:
           "Công dân thay đổi nơi tạm trú ngoài phạm vi xã, phường, thị trấn thì được cấp sổ tạm trú mới; các trường hợp đã cấp giấy tạm trú có thời hạn theo quy định trước đây vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng nếu còn thời hạn.
            Người tạm trú có trách nhiệm bảo quản, sử dụng sổ tạm trú theo đúng quy định. Phải xuất trình sổ tạm trú khi cán bộ Công an có thẩm quyền kiểm tra. Nghiêm cấm sửa chữa, tẩy xoá, thế chấp, cho mượn, cho thuê hoặc sử dụng sổ tạm trú trái pháp luật"
           6. Xóa tên trong sổ đăng ký tạm trú:
Để đảm bảo nguyên tắc “… mỗi người chỉ được đăng ký tạm trú tại một nơi…” quy định tại khoản 4 Điều 4 của Luật Cư trú, đồng thời cũng để bảo đảm cho cơ quan quản lý nhà nước quản lý một cách thực chất những người tạm trú tại địa phương, tại khoản 5 Điều 30 của Luật Cư trú đã quy định: “Người đã đăng ký tạm trú nhưng không sinh sống, làm việc, học tập, lao động từ sáu tháng trở lên tại địa phương  đã đăng ký tạm trú thì cơ quan đã cấp sổ tạm trú xóa tên người đó trong sổ đăng ký tạm trú”.  Và tại điểm a khoản 3 mục III của Thông tư 06 còn quy định cụ thể về trường hợp người đã đăng ký tạm trú nhưng chết hoặc mất tích từ 6 tháng trở lên thì công an xã, phường, thị trấn nơi người đó tạm trú phải xóa tên của họ trong sổ đăng ký tạm trú. Người đăng ký tạm trú mà được đăng ký thường trú thì Công an xã, phường, thị trấn nơi tạm trú phải xóa tên người đó trong sổ đăng ký tạm trú.
          *Những quy định mới về đăng ký tạm trú của Luật cư trú so với quy định của pháp luật trước đây:
          - Để tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý Nhà nước về cư trú nắm chắc mọi biến động về nhân khẩu trên địa bàn, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho công dân được cấp sổ, không phải làm thủ tục gia hạn, Luật cư trú không phân biệt tạm trú ngắn hạn (chỉ khai báo tạm trú) và tạm trú có thời hạn (cấp giấy chứng nhận tạm trú) như quy định cũ mà chỉ quy định hình thức tạm trú không thời hạn, tức là chỉ có một trường hợp thuộc diện đăng ký tạm trú, đó là: người đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập có tính chất ổn định lâu dài tại một địa phương nhất định, không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó. Người đăng ký tạm trú được cấp sổ tạm trú và không xác định thời hạn. Trưởng công an xã, phường, thị trấn là người có thẩm quyền cấp sổ tạm trú cho hộ gia đình, cá nhân.
            Trước đây, Nghị định 51/CP và Nghị định 108/2005/NĐ-CP quy định:
            “Người từ 15 tuổi trở lên ở qua đêm ngoài nơi thường trú của mình thuộc phạm vi phường, thị trấn, xã khác phải trình báo tạm trú theo quy định. Trường hợp cha, mẹ, vợ, chồng, con thường đến tạm trú ở nhà nhau thì khai báo lần đầu trong năm.
            Các trường hợp  phải đăng ký tạm trú có thời hạn bao gồm: Người thực tế đang cư trú tại địa phương nhưng chưa đủ thủ tục, điều kiện để được đăng ký hộ khẩu thường trú; người ở nơi khác đến học tập, làm việc, lao động tự do; người làm việc theo chế độ hợp đồng xác định thời hạn và không thời hạn tại các cơ quan, tổ chức của Nhà nước, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các văn phòng đại diện hoặc các chi nhánh nước ngoài tại tỉnh, thành phố của Việt Nam nếu chưa đủ điều kiện để đăng ký hộ khẩu thường trú.”
             Như vậy, so với quy định trước đây, Luật cư trú quy định đối tượng và trường hợp đăng ký tạm trú theo hướng rộng hơn, bao gồm: người đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập có tính chất ổn định lâu dài tại một địa phương nhất định, không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó.
             - Về hình thức, đối tượng được cấp sổ tạm trú: nếu các văn bản pháp luật về Cư trú trước đây quy định hộ gia đình được cấp giấy đăng ký tạm trú có thời hạn, cá nhân được cấp giấy tạm trú (đối với trường hợp đăng ký tạm trú có thời hạn) và phiếu khai báo tạm trú, tạm vắng (nếu tạm trú không xác định thời hạn), thì Luật Cư trú quy định chỉ cấp cho hộ gia đình và cá nhân một loại sổ duy nhất đó là: sổ tạm trú.
             - Luật Cư trú đã quy đinh rõ giá trị pháp lý của sổ tạm trú: “Sổ tạm trú có giá trị xác định nơi tạm trú của công dân”. Trước kia, trong Nghị định 51/CP và Nghị định 108/2005/NĐ-CP không xác định rõ giá trị pháp lý của giấy đăng ký tạm trú và giấy tạm trú có thời hạn.

61 comments

Nặc danh
3/5/12 00:05 Trả lời

phap luat nuoc minh khong ro rang. khong phai ai cung hieu duoc!!!

LANLAN
13/5/12 10:10 Trả lời

Xin cho mình hỏi, Mình có hộ khẩu thường trú tại P. Gia Thuỵ, Q. Long Biên, nay mình chuyển đến nhà trọ tại P. Sài Đồng, Q. Long Biên, vậy mình có phải đăng ký tạm trú hay không?

Bạn vẫn phải đăng ký tạm trú vì khác phường

hoa
28/5/12 08:46 Trả lời

con Rể về nhà thăm ba mẹ vợ có phải đăng ký tạm trú hay không?

Nặc danh
1/6/12 22:43 Trả lời

các chú cho cháu hỏi khi đăng ký tạm chú tạm vắng.Lệ phí co phải là 100k ko vậy ak.

Vẫn phải đăng ký tạm trú

Theo quy định tại thông tư 07/2008/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú thì:
- Mức thu tối đa đối với việc đăng ký và quản lý cư trú tại các quận của thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc phường nội thành của thành phố thuộc tỉnh quy định như sau:
a) Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: không quá 10.000 đồng/lần đăng ký;

Nặc danh
4/6/12 16:14 Trả lời

chào bạn.!
cho mình hỏi.:
khi đăng kí tạm trú có cần ghi tên cha và mẹ ở bản CMND photo không vậy?

cho e hỏi, vợ chồng e có thuê nhà ( cả nhà riêng ko ở cùng chủ), nhưng hợp đồng thuê nhà lại đứng tên chị gái e, thì khi đăng kí tạm trú có cần phải có giấy xác nhận cho thuê nhà của chủ nhà ko ạ? e cảm ơn

16/6/12 09:26 Trả lời

Cho em hỏi với. Vợ chồng em, và em trai em hiện tại đang học tập và làm việc ở Đà Nẵng. Đang ở nhờ nhà của anh chị họ. Và anh chị họ chỉ có sổ đỏ đứng tên căn nhà, không có hộ khẩu ở đây. Vậy thủ tực và quy trình đăng ký tạm trú như thế nào? E cảm ơn

Nặc danh
18/7/12 22:24 Trả lời

QUy định cũng chỉ là quy định. CÒn lại vẫn là Luật Riêng hết, Mình ở HN đăng ký tạm trú nó nói thẳng luôn làm cái này a phải đút tiền cho cấp trên mới làm được. 1 triệu làm thì làm.trong khi đấy là quyền lợi của công dân. Đúng là cái chế độ thối nát từ trên thối xuống.

Nặc danh
19/7/12 16:06 Trả lời

Chào anh !E muốn hỏi, e mới xây nhà trên đất của ba e cho (đất chưa có sổ đỏ),nay e
muốn xin xác nhận nhà ở để tách khẩu và làm hộ khẩu riêng để xin bắt điện, nước nhưng cán bộ phường giải thích trường hợp của e không làm hộ khẩu riêng được vì giầy tờ cho đất là giấy viết tay không hợp lệ. Vậy để được xin bắt điện, nước e phải làm sao

Để bắt điện nước không cần phải làm hộ khẩu. Bạn làm sổ đăng ký tạm trú là có thể bắt được điện nước.

Nặc danh
20/7/12 10:48 Trả lời

Cảm ơn anh!Cho e hỏi thêm trường hợp của e không tách hộ khẩu được có đúng không.E muốn tách riêng rồi nhập khẩu cho chồng e vào ( chồng e ở Quảng Ngãi và đã tách khẩu ), nhờ anh hướng dẫn cho e thủ tục về việc này. E muốn làm sổ đỏ cho ngôi nhà mới xây xong có được k, cần thủ tục gì.

Cho tôi hỏi : hiện nay tôi đang làm việc tại hà nội . Nhưng nhà tôi ở vĩnh phúc. Vậy tôi có thể xin tạm trú tạm vắng ở phường khác cạnh nơi tôi ở được k? tôi muốn xin tạm trú ở vĩnh phúc. Hiện tại tôi đang ở Vĩnh Yên ,nhưng tôi muốn làm tạm trú tạm vắng tại Phúc Yên. Như vậy có được k ? Thủ tục như thế nào ?

quang sang
6/8/12 11:40 Trả lời

Cho hỏi Tôi có hộ khẩu tại Tp.HCM chung với cha mẹ. Nhưng khi lập gia đình tôi ra ngoài thuê nhà ở riêng, cũng trong phạm vi Tp.HCM. Vậy tôi có cần phải khai báo tạm trú , tạm vắng không thủ tục như thế nào ? xin cám ơn

Bạn phải đăng ký tạm trú. Bài viết ở trên đã nêu rõ thủ tục đăng ký tạm trú.

Nặc danh
14/8/12 20:53 Trả lời

Chào anh ,cho tôi hỏi, tôi thuê nhà dể ở xin giấy tạm trú tạm vắng có cần phải viết rõ xin dể làm việc gì, Tôi chỉ để ở và viết là thuê nhà dể ở tạm trú một năm, chuyển đến chỗ ở khác, có đúng qui định hay không.
Cảm ơn anh.

Bạn tham khảo bài viết này: "Mẫu khai nhân hộ khẩu mới và hướng dẫn cách ghi các mẫu khai HK"
( http://www.tracuuphapluat.info/2012/02/mau-khai-nhan-ho-khau-va-huong-dan-cach.html )

Nặc danh
15/8/12 09:42 Trả lời

Chào anh Minh Hùng!Cho e hỏi,e đã có tên trong sổ hộ khẩu của gia đình do ba em làm chủ hộ, hiện em đã lập gia đình và mới xây căn nhà trên diện tích đất của ba em cho(đất có giấy tờ công chứng nhưng chưa có sổ đỏ ) nay e muốn tách khẩu có được không và phải theo trình tự như thế nào mong a tư vấn giúp e, xin cảm ơn anh.

5/9/12 17:27 Trả lời
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
5/9/12 17:31 Trả lời

chào anh Minh Hùng,a cho e hỏi là:hiện tại em đang trọ tại Tân MỸ,MỸ Đình,em đẫ đăng ký tạm trú tạm vắng và được phát sổ tạm trú tạm văng rồi,nhưng giờ cơ quan em yêu cầu phải nộp giấy xác nhận tạm trú tạm vắng,em ra ủy ban xa MỸ Đình xin nhưng người ta không cấp,vậy giờ em phải làm thế nào ah?

thuyvu
11/10/12 23:39 Trả lời

cho mình hỏi, mình là sinh viên mình chuyển đến chỗ trọ mới được 2 tháng nhưng mình chưa có giấy tạm trú, khi công an viên xã đến kiểm tra thì mình không xuất trình được giấy tạm trú, Vậy mình sẽ bị xử phạt như thế nào?

Nặc danh
16/10/12 15:31 Trả lời

Cho tôi hỏi, hộ khẩu thường trú của tôi ở Mỹ Đức, Hà Nội, hiện tại gia đình tôi có nhà riêng tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Thuộc diện KT2 thì có được cấp sổ tạm trú không? Hay chỉ được cấp giấy xác nhận tạm trú ?

Trong hộ khẩu của gia đình tôi có mẹ già 80 tuổi và tôi, vợ, các con thì có được tách khẩu không ?

Rất mong được hướng dẫn
Trân trọng cảm ơn!

Nặc danh
18/10/12 10:14 Trả lời

xin hỏi vợ chồng không đăng ký kết hôn có thể đăng ký tam trú ở nơi thuê phòng trọ
công an khu vực không cho tạm trú vì không có giấy hôn thú dúng hay sai.
xin giải đáp dùm cho,rất cám ơn.

Nặc danh
29/10/12 22:02 Trả lời

Xin hỏi: có phải luật pháp qui định nhà ở lâu năm sẽ được cấp giấy chủ quyền, nếu không có tranh chấp?

Nặc danh
25/1/13 04:49 Trả lời

Xin hoi chong la Nguoi my thi co Phai dang ky tam tru hay khong?

Nặc danh
22/2/13 15:29 Trả lời

giải đáp giùm em: em que ở hà tĩnh nhưng nay vào sài gòn học tập và làm việc nhưng mấy hom trước bị giật mất CMND .Vậy nếu em đi thuê nhà mà ko có CMND thì làm tạm trú được ko?do điều kiện nên em chưa về quê làm lại CMND được.có cách nào để em vẫn thuê phòng trọ ở tạm trong thời gian chưa có CMND mà vẫn hợp lệ ko?cám ơn anh.

Nặc danh
1/3/13 15:42 Trả lời

Cho em hỏi, em là sinh viên,vào tháng 7 năm 2012 em có lê phường xuất trình chứng minh nhân dân và đã được ghi vào sổ gì đó của phường. vậy sau bao lâu thì em phải đăng ký lại? em xin cảm ơn

cho hỏi mình đi ở trọ, mình đưa giấy chứng minh cho chủ nhà đi đăng kí tạm trú...sau này công an tới hỏi thì chủ trọ chưa đi đăng kí nên bị nộp phạt.giờ chủ trọ không trả lại giấy cmnd cho mình mà ổng nói nếu muốn lấy lại thì phải nộp 400k cho ổng,,là sao mình không hiểu

Chủ nhà trọ không có quyền giữ CMND của bạn. Nếu chủ nhà trọ không đưa mà nói đưa tiền mới đưa thì nói ông ta là nếu không đưa, bạn sẽ viết đơn báo cáo gởi công an phường.

Nặc danh
28/3/13 20:15 Trả lời

tôi có nhà riêng tại vĩnh lộc a,bình chánh.nhưng vì nhà của tôi chỉ đăng kí giấy tay nên công an chi cấp giấy đăng kí tạm trú nhưng không cấp sổ HK09,tôi không biết giấy đó có giá trị như thế nào,con tôi có thể đi học ở một trướng công lập tại nơi tôi đăng kí tạm trú không và tôi có thể đăng kí mua xe hợp pháp không tại nơi tôi đã đăng kí tạm trú

CSGT CO QUYỀN KIỂM TRA TẠM TRÚ TẠM VẮNG KHÔNG VẬY,,MỖI LẦN TÔI XÚNG TRỌ MẤY ĐỨA BẠN CHƠI.CSGT ĐI TRỰC BÊN TRỌ.THƯỜNG XIÊNG VÀO TÁN GÁI BÊN TRONG TRỌ VÀ XIN SỐ ĐT,,VÀ THƯỜNG XUYÊN VÀO.TÌM KIẾM VÀ KIỂM TRA TẠM TRÚ TẠM VẮNG".HK BIT" CSGT CÓ QUYỀN ĐOK" KO..HAY VÀO KIỂM TRA BỒ MÌNH CÓ NGỦ VS" AI KO.CÓ AI TRẢ LỜI GIÚP TÔI DC KO


Nặc danh
18/5/13 17:28 Trả lời

Toi chuan bi ket hon voi viet kieu My.Hien tai ho khau cua toi va con van con o ben nha chong.Vay cho toi hoi khi toi dang ky ket hon va lam thu tuc sang My,ho khau toi chua cat thi giay to thu tuc co bi vuong mac gi khong?Rat mong duoc su tu van cua anh.chan thanh cam on.

Nặc danh
21/5/13 23:47 Trả lời

trường hợp này ko phải đăng ký tạm trú. Đăng ký tạm trú là đăng ký nơi ở khác ngoài nơi đăng ký thường trú. Nếu con rể ở nước ngoài về thì phải đăng ký lưu trú trong khoảng thời gian là bao nhiêu ngày với công an xã.

Nặc danh
21/5/13 23:51 Trả lời

Khi đăng ký tạm trú phải chứng minh được chỗ ở hợp pháp, trường hợp của bạn phải có hợp đồng thuê nhà của chủ nhà, xuất trình giấy chứng minh nhân dân, giấy tạm vắng ( tại nơi đăng ký thường trú),

Nặc danh
21/5/13 23:55 Trả lời

Trường hợp của bạn, anh chị của bạn đã có sổ đỏ tức là có chõ ở hợp pháp, nếu có thời gian tạm trú tại địa phương liên tục 3 năm thì đc phép nhập khẩu. Thủ tục bao gồm : giấy chuyển hộ khẩu, sổ hộ khẩu, đơn xin nhập khẩu, photo sổ đỏ, và giấy chứng minh nhân dân.

Nặc danh
10/6/13 11:19 Trả lời

Tôi quê ở trà vinh nhưng lên thành phố và làm việc tại bệnh viện từ dủ đã được ba năm nay, khổ có cái là khi lên tôi ở nhờ nhà người cô thì không có đăng ký tạm trú nhưng giờ tôi muốn nhập hộ khẩu vào nhà cô thì phải làm thế nào, tôi có được nhập hộ khẩu liền hay không hay phải đợi đăng ký tạm trú một năm nữa mới được nhập hộ khấu? xin cảm ơn

Nặc danh
14/6/13 11:49 Trả lời

Chào anh Minh Hùng cho em hỏi chút:
- Em đi đăng ký tạm trú mà CA bắt phải photo CMND có công chứng. Mặc dù có đem bản chính CMND và bản photo để nộp và đối chiếu nhưng mấy anh CA không chịu. Vậy yêu cầu công chứng là đúng hay sai?
- Em khai báo 10/2009 -> 05/2010 tạm trú ở điểm A và tháng 06/2010 -> 10/2012 ở điểm B. CA nói vậy khoảng thời gian 05/2010 và 06/2010 mày ở đâu? => CA không chịu và yêu cầu về làm lại: phải từ 05/2010 ->10/2012 mới chịu. Vậy đúng hay sai? hay là hành luật
- Em khai báo trước đây tạm trú ở quận khác và có sổ tạm trú. Nay đăng ký tạm trú mới CA yêu cầu quay về chổ củ xác nhận có tạm trú ở đó. Cái này là đúng hay sai?
Đang rất bức xúc với CA ở đây. Xin anh trả lời giúp.

THANH DUY

Nặc danh
27/6/13 16:32 Trả lời

Chào anh Minh Hùng

Trường hợp của tôi: ông bà ngoại tôi mất, nhà chỉ có những giấy tờ chứng minh nhà đất là của ông bà chứ chưa làm hộ khẩu. Nhà thuộc quyền thừa hưởng của mẹ và dì tôi, chưa làm xong thủ tục thừa hưởng tài sản. Mấy năm nay để trống cho thuê, nay vợ chồng tôi về đó sửa nhà giữ nhà và để ở, vậy khi tôi đi đăng ký tạm trú thì cần những thủ tục gì ạ? Và có khó khăn gì không? Rất mong được anh tư vấn. Xin cảm ơn.

T.Trà

Chào bạn, mình muốn xây nhà trọ trên đất của ba mẹ cho, nhưng mình không có hộ khẩu ở nơi đó , cho mình hỏi nếu mình muốn xây dựng và đứng tên của mình thì cần những giấy tờ gì ?

Nặc danh
12/7/13 06:45 Trả lời

Chao anh Minh Hùng
Cho e xin hỏi: Em quê ở Hà Tây cũ lấy chồng về Nghệ An. Nay cả gia đình e ra quê mẹ đẻ Hà Tây cũ( Hà Nội) làm ăn sinh sống tạm thời. Con trai e đi xin đi học lớp 1 ở đây thì các cô giáo yêu cầu có giấy tờ tạm trú trong 2-3 ngày tới nếu không là hết hạn được xin nhập học. Em lên xã xin tạm trú cán bộ xã yêu cầu e các giấy tờ sau có đúng không ạ: Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, Bản sao có công chứng sổ đỏ đất của bố mệ đẻ e, Phiếu đồng ý của chủ hộ cho tạm trú, photo công chứng sổ hộ khẩu và chứng minh ...rất nhiều giấy tờ anh ạ. Và cho e xin hỏi Em có mang theo GIẤY TẠM VẮNG Ở QUÊ CŨ rồi nhưng giờ cán bộ CA xã lại bảo e phải về quê xin xác minh ở quê chồng đúng là công dân sinh sống ở đó và có tiền án tiền sự gì không. Thực sự quá khó cho e vì e ở quá xa và e lại đang đi làm thuê, đi về e thì đâu có đơn giản mà em lại đang đi làm thuê nghỉ dài ngày vậy thì chủ không cho.
Cho e xin hỏi làm thủ tục tạm trú mà lại phức tạp vậy sao anh. Em tưởng chỉ cần có giấy TẠM VẮNG lên xin tạm trú là được ngay.
E cứ thắc mắc nếu thủ tục đăng ký tạm trú như công an nói trên thì tất cả các sinh viên hay ai ra Hà Nội đều vậy sao. Nếu là ở trọ thì ai là người cho mượn sổ đỏ đất mà đi photo được hả a. E không hiểu sổ đỏ đất liên quan gì đến việc tạm trú.
Nhờ anh giải đáp thắc mắc cho e.
E xin cảm ơn!

Nặc danh
12/7/13 15:21 Trả lời

Cho tôi hỏi: Gia đình tôi ở tp Hồ Chí Minh có thuê một em gái 17 tuổi quê ở Nghệ An để giúp việc nhà. Em này lúc trước có CMND nhưng để mất lúc nào không biết.Vậy nếu ko có CMND thì làm tạm trú được ko? Rất mong nhận được trả lới của Quý báo, xin cảm ơn.

Vậy thì phải làm lại CMND. Không có CMND thì làm sao chứng minh được bạn là ai?

Công an xã hướng dẫn không đúng trường hợp của bạn. Không cần photo công chứng sổ đỏ, HKhẩu, không cần giấy xác nhận TATS của chồng. Bạn có thể lên CA Quận huyện để họ giải thích thêm cho bạn. Hoặc bạn có thể viết đơn khiếu nại gởi Trưởng CA xã, Trưởng CA Quận huyện để được xem xét giải quyết

Nặc danh
17/7/13 09:18 Trả lời

Chào anh Hùng,
Tôi thuộc diện KT2 ở HN. Hôm trước các chú CA phường bảo sau 2 năm phải chuyển hộ khẩu về nơi tôi đang sinh sống. Điều này có đúng không? Vì tôi thấy trong Luật Cư trú không có khoản nào nói về điều này.

Đoàn Nam

Nặc danh
24/7/13 17:11 Trả lời

Câu trả lời nhanh và ngắn gọn nhất dành cho bẹn đó là :"HẢY GỌI SỰ TRỢ GIÚP TỪ ANH PHONG". cái anh "PHONG"này giỏi lắm đấy. Mấy cáivấn đề nho nhỏ này ảnh giúp giải quyết hết.

Cho em hỏi, nhà em chuyển chổ mới ( SỐ nhà khác, khóm khác ) nhưng cùng 1 khu phố, cùng 1 Thị trấn , cùng 1 Huyện thì có cần phải đăng kí tạm trú để làm hộ chiếu không vậy mọi người .

Nặc danh
30/7/13 21:07 Trả lời

Tôi mua nhà bằng giấy tay năm 2007 và làm được KT3 6 năm nhưng giấy KT3 đã hết hạn,tôi xin đổi sổ mới nhưng CSKV không chấp nhận đổi cho tôi.Bây giờ tôi phải làm thế nào để được cấp lại sổ mới?

Nặc danh
30/7/13 21:13 Trả lời

trả lời giúp tôi ở câu trên.Xin cảm ơn

Nặc danh
20/8/13 10:28 Trả lời

anh ơi cho em hỏi là hộ khẩu em ở phường 5, anh xã và con gái ở phường 6, em thi dang kinh doanh ở phường 1 cũng được 5 nam rồi (em đứng tên giấy phép kinh doanh). nay e muốn con mình học phường 1 luôn để tiện đưa rước thi có thể đăng ký tạm vắng tạm trú cho 2 me con dược không? vậy có thể học ở trường công lập được không ah? em cảm ơn anh.

Nặc danh
24/8/13 18:19 Trả lời

cho e hỏi .muốn đổi lại thời gian tạm trú thì phải làm sao ạk

27/9/13 08:33 Trả lời

Toi muon hoi ? Toi lam chu xay dung thi hom nay lam cho nay ngay mai toi lam cho khac vay theo luat cu tru toi co phai lam giay cu tru khong .con neu nhu toi lam trong tinh nhung khac huyen vay toi co phai lam giay cu tru ko .ma toi hoi mot cau nay neu nhu vay thi sinh ra cai cmt nhan dan de lam cai gi nua vo tac dung ....?

27/9/13 08:35 Trả lời

Noi trung luat viet nam rac dối .

27/9/13 08:35 Trả lời

Toi muon hoi ? Toi lam chu xay dung thi hom nay lam cho nay ngay mai toi lam cho khac vay theo luat cu tru toi co phai lam giay cu tru khong .con neu nhu toi lam trong tinh nhung khac huyen vay toi co phai lam giay cu tru ko .ma toi hoi mot cau nay neu nhu vay thi sinh ra cai cmt nhan dan de lam cai gi nua vo tac dung ....?

Nặc danh
24/10/13 12:22 Trả lời

Hưu ích lắm

26/11/13 14:32 Trả lời

Chào chú hùng
trước đây gia đình con ở DakLak nhưng đã chuyển xuống Bình Phước từ năm 2009 , hiện tại con đang sinh sống và làm việc ở Đồng Nai, con muốn chuyển hộ khẩu tư Bình Phước xuống Đồng Nai (nhập khẩu vào nhà chị gái ruột ) và đổi lại chứng minh nhân dân ở đồng nai thì cần những thủ tục như thế nào ạ

Nặc danh
3/12/13 23:11 Trả lời

chào a hùng.tôi ở cùng huyện tam trú thị trấn hơn một năm,vùa rồi công an đến kiểm tra lúc mười hai giờ khuya lúc đó tôi ở bênh viện không có ở nhà sáng hôm sau tôi lên đăng kí tạm trú,ông công an biểu tôi viết tường trinh rồi hỏi hơp đồng thuê đất tôi photo đem lên ổng hoi sổ đỏ tôi nói không biết ông này biêu tôi gọi chủ đât câm sổ đo lên cùng tôi như vậy có đúng không.rôi ông này noi là sẻ truc xuất tôi khỏi địa bn ổng quản lý,như vậy có đúng không ạ,liệu tôi có bi đuổi đi không ạ,hay là bị phạt hành chính.xin giải thích dùm em với ạ,e rất lo sợ bị đuổi vì em thuê đất cất nhà lam nghề rất mong anh giải thích dùm

hải yến
3/12/13 23:20 Trả lời

Cho tôi hỏi tạm trú không khai báo là bị phạt hành chính hay sẻ bị đuổi khỏi nơi đang tạm trú,xin trả lời dùm ôi với

hai yên
4/12/13 17:50 Trả lời

trả lời dùm tôi câu trên cho tôi hiểu với rât cam ơn

Anh ơi cho em hỏi bây giờ em muốn tách khẩu thì có cần phải xin giấy cho phép nhập khẩu tại nơi ở mới rồi mới được xin giấy tách khẩu không anh?

Đăng nhận xét

Lưu ý:
- Đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu, nếu không sẽ bị xóa.

- Nên đọc phần Hỏi đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời

 
Trang chủGiới thiệu và Quảng cáoMục lục WebsiteTrở lại đầu trang
© 2010-2013 Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm