Hướng dẫn cách ghi sơ yếu lý lịch nghĩa vụ quân sự

Hướng dẫn chi tiết cách ghi viết sơ yếu lý lịch nghĩa vụ quân sự mới nhất và link tải mẫu lý lịch nghĩa vụ quân sự tự khai làm hồ sơ tuyển quân đội.
lý lịch nghĩa vụ quân sự
Sau đây là link tải và hướng dẫn cách viết mẫu sơ yếu lý lịch nghĩa vụ quân sự (tức lý lịch của công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ) theo quy định mới nhất hiện nay. 

Link tải mẫu viết lý lịch nghĩa vụ quân sự: TẠI ĐÂY

* Nội dung mẫu lý lịch nghĩa vụ quân sự như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 LÝ LỊCH NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

 I. SƠ YẾU LÝ LỊCH 

Họ, chữ đệm và tên thường dùng: (viết chữ in hoa): .................................
Họ, chữ đệm và tên khai sinh: ...............................................................
Sinh ngày...........tháng….....…năm….……Giới tính (Nam, nữ)..............................
Số CMND……........…...........…................ số thẻ căn cước, (số ĐDCN): .............
Nơi đăng ký khai sinh:.........................
Quê quán:.............................................
Dân tộc……...…...…. Tôn giáo…….....….... Quốc tịch..............................................
Nơi thường trú của gia đình: ............................................................
Nơi ở hiện tại của bản thân: .............................................................
Thành phần gia đình:…………….…......... Bản thân .............................................
Trình độ văn hóa …..........................…. Năm tốt nghiệp ..................................
Chuyên ngành đào tại ………...…………….. Ngoại ngữ: ...........................................
Ngày vào Đảng CSVN: ………………………… Chính thức...........................................
Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ...............................................................
Khen thưởng: ………….....…………………...... Kỷ luật:..................................................
Nghề nghiệp: ………………………………………. Lương: Ngạch……....……….bậc...............
Nơi làm việc, (học tập): ........................
Họ tên cha:…………………………………………….(sống, chết)...........................................
Sinh ngày............ tháng……..năm……...… Nghề nghiệp: .......................................
Họ tên mẹ:…………....…….………………..……. (sống, chết)..........................................
Sinh ngày……….tháng…….năm…...……. Nghề nghiệp:........................................
Họ tên vợ (chồng):………………………………. Sinh ngày.........tháng………..năm..........
Nghề nghiệp:…………………………......……... Bản thân đã có…........…..con................
Cha mẹ có……....người con, ……….. trai …...... gái; bản thân là con thứ.............
                                                                              CHỮ KÝ CỦA CÔNG DÂN                                                                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)
 II. TÌNH HÌNH, CHÍNH TRỊ CỦA GIA ĐÌNH 
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
III. TÌNH HÌNH KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
IV. NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ CỦA CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ (xã, phường, thị trấn) (HOẶC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
                                                                                       Ngày……tháng……năm 20……
 TRƯỞNG CÔNG AN                 CHỈ HUY TRƯỞNG QS            CHỦ TỊCH UBND 
HOẶC CƠ QUAN, TC, DNV. KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN QUÂN SỰ CẤP HUYỆN

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
                                                                              Ngày……tháng……năm 20…… 
                                                                                    CHỈ HUY TRƯỞNG


VI. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ CẤP HUYỆN TRƯỚC KHI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
                                                                               Ngày…..tháng……năm 20…… 
                                                                TM. HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

* Hướng dẫn chi tiết cách ghi mẫu lý lịch nghĩa vụ quân sự như sau: 

Mục I: Sơ yếu lý lịch

Mục này do người đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tự khai và ký tên, có xác nhận lý lịch của địa phương. Cách ghi cụ thể như sau:

- Mục “Họ, chữ đệm và tên thường dùng": Ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu. Ví dụ: NGUYỄN VĂN A;

- Mục "Họ, chữ đệm và tên khai sinh": Ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu, viết đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy khai sinh;

- Mục “Sinh ngày”: Ghi ngày, tháng, năm dương lịch (theo giấy khai sinh); ghi 02 chữ số cho ngày sinh, 02 chữ số cho các tháng sinh là tháng 01 và tháng 02, 04 chữ số cho năm sinh;

- Mục “Giới tính (Nam, nữ)”: Ghi giới tính Nam hoặc Nữ;

- Mục Số CMND; số thẻ căn cước, (số ĐDCN): Ghi đầy đủ số CMND hoặc số căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân (nếu đã được cấp căn cước);

- Mục “Nơi đăng ký khai sinh”: Ghi theo giấy khai sinh. Ví dụ: Nơi sinh: xã Bắc Phú, Huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội.

- Mục “Quê quán": Ghi theo giấy khai sinh. Nếu không có giấy khai sinh hoặc giấy khai sinh không có mục này thì ghi theo nguồn gốc, xuất xứ của ông, bà nội hoặc ông, bà ngoại.

Nếu không xác định được ông, bà nội hoặc ông bà ngoại thì ghi theo nguồn gốc, xuất xứ của cha hoặc mẹ. Phải ghi theo cấp xã, huyện, tỉnh. Nếu địa danh hành chính đã thay đổi thì ghi theo địa danh hành chính hiện tại.

- Mục “Dân tộc”: Ghi theo giấy khai sinh, tức ghi tên dân tộc gốc của bản thân như: Kinh, Thái, Tày, Nùng, Mường... (nếu là con lai người nước ngoài thì ghi rõ quốc tịch, dân tộc của bố, mẹ là người nước ngoài). Nếu không có giấy khai sinh thì ghi theo sổ hộ khẩu, CMND, căn cước công dân hoặc giấy tờ khác.

- Mục "Tôn giáo": Theo tôn giáo nào thì ghi rõ (ví dụ: đạo Phật, Công giáo, đạo Hồi, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo... ghi cả chức sắc trong tôn giáo nếu có), nếu không theo tôn giáo nào thì ghi chữ "không".

- Mục “Quốc tịch”: Ghi "Việt Nam" hoặc quốc tịch khác (nếu có).

-  Mục “Nơi thường trú của gia đình”: Ghi theo địa chỉ trong sổ hộ khẩu (số nhà, phố, đường phố; tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố thuộc Trung ương);

-  Mục “Nơi ở hiện tại của bản thân: Ghi theo địa chỉ hiện tại đang ở (ghi cụ thể số nhà, phố, đường phố; tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố thuộc Trung ương)

Ví dụ: thôn Vân Hội 2, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định hoặc số nhà 10 đường Diên Hồng, phường Lý Thường Kiệt, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Mục "Thành phần gia đình": Ghi Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp): cố nông, bần nông, trung nông, phú nông, địa chủ, công chức, viên chức, dân nghèo, tiểu thương, tiểu chủ, tiểu tư sản, tư sản...

Thành phần bản thân hiện nay: viết rõ: công nhân, nông dân, công chức, viên chức, nhân viên, thợ thủ công, bộ đội, nhà văn, nhà báo, chủ doanh nghiệp...; nếu sống phụ thuộc gia đình thì ghi là học sinh, sinh viên hoặc chưa có việc làm.

- Mục "Trình độ văn hóa": viết rõ 12/12 chính quy; 12/12 bổ túc văn hoá, Đại học, Thạc sĩ

- Mục "Trình độ ngoại ngữ": viết theo văn bằng hoặc chứng nhận đã được cấp: Đại học Anh ngữ, Pháp ngữ, Nga ngữ...(nếu tốt nghiệp đại học ngoại ngữ). Đối với hệ bồi dưỡng ngoại ngữ thì ghi là: Anh, Pháp, Nga...trình độ A, B, C, D.

- Mục "Ngày vào Đảng CSVN": viết rõ ngày, tháng, năm và nơi kết nạp vào Đảng (chi bộ, đảng bộ cơ sở, huyện tỉnh hoặc cơ quan Trung ương).

- Mục "Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh": viết rõ ngày, tháng, năm và nơi kết nạp.

- Mục "Khen thưởng"; "Kỷ luật": viết rõ tháng năm, hình thức được khen thưởng (từ bằng khen trở lên, cấp nào quyết định); kỷ luật, lý do sai phạm, hình thức kỷ luật (kỷ luật đảng, chính quyền, đoàn thể từ khiển trách trở lên, cấp nào quyết định);

- Mục “Nghề nghiệp”, "Nơi làm việc, học tập": Ghi rõ công việc chính trước khi nhập ngũ, tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa chỉ nơi làm việc. Ví dụ: Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. HCM hoặc chưa có việc làm...;

- Mục "Lương: Ngạch; Bậc": Ghi lương chính hiện nay: theo ngạch nào (chuyên viên, kỹ thuật viên, kỹ sư,...); Bậc lương đang hưởng (nếu có);

- Mục "Họ và tên cha""Họ và tên mẹ": Ghi họ và tên của bố đẻ, mẹ đẻ theo như trong giấy khai sinh;

Mục II: Tình hình, chính trị của gia đình 

Ghi đầy đủ tình hình kinh tế, chính trị của Cha, mẹ đẻ (hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ); cha, mẹ vợ (hoặc cha, mẹ chồng); vợ (hoặc chồng); anh chị em ruột; con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật; nghề nghiệp,  qua các thời kỳ.

Lưu ý khi viết mục này trong lý lịch nghĩa vụ quân sự

- Cần viết rõ: họ và tên, năm sinh, quê quán; chỗ ở, nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế, thái độ chính trị của từng người qua các thời kỳ.

- Về thành phần giai cấp: ghi rõ thành phần giai cấp trước cách mạng tháng tám năm 1945, trong cải cách ruộng đất năm 1954 (ở miền Bắc) hoặc trong cải tạo công, nông, thương nghiệp năm 1976 ở các tỉnh, thành phố phía Nam từ Quảng Trị trở vào như: cố nông, bần nông, trung nông, phú nông, địa chủ, công chức, viên chức, dân nghèo, tiểu thương, tiểu chủ, tiểu tư sản, tư sản...(nếu có sự thay đổi thành phần giai cấp cần ghi rõ lý do).

- Về lịch sử chính trị của từng người: Ghi rõ đã tham gia tổ chức cách mạng; làm công tác gì, giữ chức vụ gì ? Tham gia hoạt động và giữ chức vụ gì trong tổ chức chính quyền, đoàn thể, đảng phái nào... của đế quốc hoặc chế độ cũ; hiện nay, những người đó làm gì ? Ở đâu ? Nếu đã chết thì ghi rõ lý do chết, năm nào ? Tại đâu ?

- Anh chị em ruột của bản thân, của vợ (hoặc chồng); các con: Ghi rõ họ tên, năm sinh, nơi cư trú, nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế, việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của từng người.

III. Tình hình kinh tế, chính trị, quá trình công tác của bản thân

Để ghi mục này trong lý lịch quân sự, cần ghi tóm tắt quá trình hoạt động của bản thân từ thời niên thiếu cho đến thời điểm nhập ngũ, đi học ở đâu, đi làm ở đâu, giữ chức vụ gì (như ngày vào Đoàn thanh niên, ngày nhập ngũ, ngày vào học ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc ngày tham gia hoạt động tong các tổ chức kinh tế, xã hội...).

Ví dụ:

- Từ tháng 9-1991 đến tháng 8-2000 học Tiểu học và Trung học cơ sờ tại Trường Vân Hồ, Quận Hai Bà Trưng.

- Từ tháng 9-2000 đến tháng 6-2003 học Trung học phổ thông tại Trường Trần Nhân Tông, Quận Hai Bà Trưng. Được kết nạp vào Đoàn TNCSHCM ngày 26-3-2001...

Chúc các bạn ghi mẫu lý lịch nghĩa vụ quân sự thành công.

MINH HÙNG (Tổng hợp)

Tham khảo: Hướng dẫn cách viết các mẫu phiếu tự khai khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Ý KIẾN

 1. Nặc danh16:19

  Cho e hỏi là ông của e mất rồi có cần viết vào k ạ. Viết như nào

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong lý lịch nghĩa vụ quân sự chỉ ghi lý lịch Cha, mẹ đẻ (hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ); cha, mẹ vợ (hoặc cha, mẹ chồng); vợ (hoặc chồng); anh chị em ruột; con đẻ, con nuôi, không ghi lý lịch của ông/bà nội ngoại.

   Xóa
 2. Nặc danh16:29

  Cho e hỏi là đang trong quá trính khiếu nại sức khoẻ nvqs ký vô có ảnh hưởng k ạ

  Trả lờiXóa
 3. Nặc danh20:44

  Cho e hỏi xã gọi lên viết syll rồi có đc đi ko ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh08:18

   vậy thì xác định là đi rồi

   Xóa
 4. Nặc danh23:40

  Có cần con dấu hay gì ko ạ bên em ngta bảo phải photo 2 bản 1 bản chính và 1 bản photo với tờ giấy khám sức khỏe có cần ghi ko hay lên đó họ khám r ghi giúp ạ?

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Hướng dẫn cách ghi sơ yếu lý lịch nghĩa vụ quân sự
Hướng dẫn cách ghi sơ yếu lý lịch nghĩa vụ quân sự
Hướng dẫn chi tiết cách ghi viết sơ yếu lý lịch nghĩa vụ quân sự mới nhất và link tải mẫu lý lịch nghĩa vụ quân sự tự khai làm hồ sơ tuyển quân đội.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhq6E_npHVJZcNUibxCEFdkJiRjV4hj3FXEE-QU1ewxi3EXKXw39GhIYQL6eFaYy9RB4_KXENw-RL45nKQ0DCbSlAPf_u90x0NicJg1kzmYvHH5hvjKNfpZpp_Dk3NYHsEKMi5jOEpwsjTXrmOKlEjjE0czMrPrAM3ACRf6xNutWecC2I-c0BD-gXaWtIc/w200-h200/l%C3%BD%20lich_New.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhq6E_npHVJZcNUibxCEFdkJiRjV4hj3FXEE-QU1ewxi3EXKXw39GhIYQL6eFaYy9RB4_KXENw-RL45nKQ0DCbSlAPf_u90x0NicJg1kzmYvHH5hvjKNfpZpp_Dk3NYHsEKMi5jOEpwsjTXrmOKlEjjE0czMrPrAM3ACRf6xNutWecC2I-c0BD-gXaWtIc/s72-w200-c-h200/l%C3%BD%20lich_New.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2020/05/link-tai-va-cach-ghi-mau-ly-lich-nghia-vu.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2020/05/link-tai-va-cach-ghi-mau-ly-lich-nghia-vu.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content