Luật Chứng khoán mới nhất và các văn bản hướng dẫn thi hành

Luật Chứng khoán mới nhất và các văn bản (Nghị định, Thông tư, Quyết định...) hướng dẫn thi hành năm 2020.
Sau đây là tổng hợp Nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Chứng khoán mới nhất được cập nhật hiện hành và được phân loại theo từng chủ đề.

Nghị định hướng dẫn Luật chứng khoán

Hướng dẫn về giao dịch, niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán

 • Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
 • Thông tư 203/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán
 • Thông tư 134/2017/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán
 • Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán
  • Thông tư 202/2015/TT-BTC hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán
  • Thông tư 29/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 202/2015/TT-BTC
 • Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết
  • Thông tư 180/2015/TT-BTC hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết 
  • Thông tư 13/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 180/2015/TT-BTC
 • Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng,chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu
 • Thông tư 05/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán
 • Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần
  • Thông tư 26/2012/TT-NHNN hướng dẫn thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần
  • Thông tư 29/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 26/2012/TT-NHNN
 • Thông tư 194/2009/TT-BTC hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu của Công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của Quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng
 • Quyết định 2858/QĐ-BTC năm 2009 đính chính Khoản 1 Mục III Thông tư 194/2009/TT-BTC
 • Quyết định 46/QĐ-VSD năm 2014 về Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

Hướng dẫn về công tác giám sát trên thị trường chứng khoán

 • Văn bản hợp nhất 47/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 
  • Thông tư 116/2017/TT-BTC về hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 
  • Thông tư 35/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 116/2017/TT-BTC 
 • Văn bản hợp nhất 48/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán 
  • Thông tư 115/2017/TT-BTC về hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán 
  • Thông tư 35/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 115/2017/TT-BTC

Quy định về thanh tra, xử lý, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

 • Tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán (Điều 209 - Điều 212)
 • Nghị định 82/2012/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính
 • Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
  • Nghị định 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
  • Nghị định 145/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2013/NĐ-CP
 • Thông tư 217/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
 • Thông tư 36/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 217/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Quy định về phát hành, giao dịch công cụ nợ; trái phiếu Chính phủ; trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương trên thị trường chứng khoán

 • Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán
 • Thông tư 30/2019/TT-BTC hướng dẫn đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương
 • Thông tư 15/2018/TT-BTC quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
 • Thông tư 111/2018/TT-BTC hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước
 • Thông tư 110/2018/TT-BTC hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước

Quy định về thành lập và hoạt động của các loại hình công ty kinh doanh chứng khoán

 • Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2016 về hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán
  • Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán
  • Thông tư 07/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 210/2012/TT-BTC
 • Thông tư 227/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán
 • Thông tư 91/2013/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam
 • Thông tư 146/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ
 • Thông tư 210/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán
 • Thông tư 334/2016/TT-BTC sửa đổi và thay thế phụ lục 02 và 04 Thông tư 210/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán
 • Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng
 • Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
 • Quyết định 132/QĐ-UBCK năm 2013 hướng dẫn trụ sở làm việc, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán
 • Thông tư 183/2013/TT-BTC về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng
 • Thông tư 87/2017/TT-BTC về quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính

Hướng dẫn thành lập và quản lý các loại quỹ, công ty quản lý quỹ

 • Thông tư 212/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ
 • Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2016 hướng dẫn về thành lập và quản lý quỹ mở
  • Thông tư 183/2011/TT-BTC hướng dẫn việc thành lập và quản lý Quỹ mở
  • Thông tư 15/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 183/2011/TT-BTC
 • Thông tư 229/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục
 • Thông tư 228/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đầu tư bất động sản

Các quy định về hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán

 • Thông tư 123/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Nghị định 01/2014/NĐ-CP về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam
 • Thông tư 38/2014/TT-NHNN về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam

Quy định khác liên quan đến lĩnh vực chứng khoán

 • Thông tư 127/2018/TT-BTC quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
 • Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (Hiệu lực 01/02/2019)

Ý KIẾN

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,33,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,45,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Luật Chứng khoán mới nhất và các văn bản hướng dẫn thi hành
Luật Chứng khoán mới nhất và các văn bản hướng dẫn thi hành
Luật Chứng khoán mới nhất và các văn bản (Nghị định, Thông tư, Quyết định...) hướng dẫn thi hành năm 2020.
https://1.bp.blogspot.com/-ontNi3wvl84/Xes1Q11ii5I/AAAAAAAAMlc/JIVYCCOJJzgPLh_Y6vKcnNO38DJbsYIwACLcBGAsYHQ/s1600/luat%2Bchung%2Bkhoan.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-ontNi3wvl84/Xes1Q11ii5I/AAAAAAAAMlc/JIVYCCOJJzgPLh_Y6vKcnNO38DJbsYIwACLcBGAsYHQ/s72-c/luat%2Bchung%2Bkhoan.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2019/12/luat-chung-khoan-va-van-ban-huong-dan.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2019/12/luat-chung-khoan-va-van-ban-huong-dan.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content