Biểu mẫu Thông tư 07/2019/TT-BCA xử phạt vi phạm hành chính

Danh mục 70 biểu mẫu Thông tư 07/2019/TT-BCA xử phạt vi phạm hành chính (Quyết định, Biên bản, Thông báo...) thuộc thẩm quyền của công an nhân dân.
mẫu xử phạt vi phạm hành chínhNghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính, đã ban hành 74 Biểu mẫu mới thay thế cho các biểu mẫu bên dưới. Tham khảo: TẠI ĐÂY

Theo Thông tư 07/2019/TT-BCA ngày 20/3/2019 quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của CAND (gồm các lĩnh vực an ninh trật tự, giao thông, ma túy, kinh tế, môi trường...), có tổng cộng 70 biểu mẫu xử lý VPHC (42 Mẫu Quyết định, 23 mẫu biên bản, 3 mẫu và 2 mẫu khác).

Cụ thể danh sách các biểu mẫu như sau:

42 Mẫu Quyết định gồm

 1. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản (Mẫu số 01/QĐ-XPKLBB). 
 2. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 02/QĐ-XPHC). 
 3. Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền (Mẫu số 03/QĐ-HTHQĐPT). 
 4. Quyết định giảm/miễn tiền phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 04/QĐ-GMTP). 
 5. Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần (Mẫu số 05/QĐ-NTPNL). 
 6. Quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập (Mẫu số 06/QĐ-CCKTMPLHTN). 
 7. Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản (Mẫu số 07/QĐ-CCKTTTTK). 
 8. Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng số tiền phạt (Mẫu số 08/QĐ-CCKBTS). 
 9. Quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 09/QĐ-CCTTTS). 
 10. Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (Mẫu số 10/QĐ-CCBKPHQ). 
 11. Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 11/QĐ-TTTVPT). 
 12. Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (Mẫu số 12/QĐ-ADBPKPHQ). 
 13. Quyết định tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 13/QĐ-THTVPT). 
 14. Quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 14/QĐ-THMPQĐXP). 
 15. Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính (Mẫu số 15/QĐ-TGN). 
 16. Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính (Mẫu số 16/QĐ-KDTHTGN). 
 17. Quyết định chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính (Mẫu số 17/QĐ-CDTGN). 
 18. Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính (Mẫu số 18/QĐ-TGTVPTGPCC). 
 19. Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính (Mẫu số 19/QĐ-KDTHTGTVPTGPCC). 
 20. Quyết định trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính (Mẫu số 20/QĐ-TLTVPTGPCC). 
 21. Quyết định khám người theo thủ tục hành chính (Mẫu số 21/QĐ-KNTTTHC). 
 22. Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính (Mẫu số 22/QĐ-KPTVTĐV). 
 23. Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 23/QĐ-KNCGTVPT). 
 24. Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự (Mẫu số 24/QĐ-CHS). 
 25. Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 25/QĐ-TĐCQĐXP). 
 26. Quyết định chấm dứt việc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 26/QĐ-CDTĐCQĐXP). 
 27. Quyết định đính chính quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 27/QĐ-ĐCQĐXP). 
 28. Quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 28/QĐ-HBQĐXP). 
 29. Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 29/QĐ-SĐQĐXP). 
 30. Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 30/QĐ-GQXP). 
 31. Quyết định về việc chấm dứt việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 31/QĐ-CDGQXP). 
 32. 32. Quyết định về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 32/QĐ-GQCC). 
 33. Quyết định về việc chấm dứt việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 33/QĐ-CDGQCC). 
 34. Quyết định về việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính (Mẫu số 34/QĐ-GQTGN). 
 35. Quyết định về việc chấm dứt việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính (Mẫu số 35/QĐ-CDGQTGN). 
 36. Quyết định giao tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính (Mẫu số 36/QĐ-GTVPT). 
 37. Quyết định trưng cầu giám định (Mẫu số 37/QĐ-TCGĐ). 
 38. Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản (Mẫu số 38/QĐ-TLHĐĐGTS). 
 39. Quyết định thành lập Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 39/QĐ-TLHĐXLTVPT). 
 40. Quyết định xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính (Mẫu số 40/QĐ-TX). 
 41. Quyết định hoãn thi hành quyết định xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính (Mẫu số 41/QĐ-HTHTX). 
 42. Quyết định áp dụng biện pháp quản lý người nước ngoài trong thời gian làm thủ tục trục xuất (Mẫu số 42/QĐ-ADBPQLNNN).

 23 Mẫu Biên bản gồm

 1. Biên bản vi phạm hành chính (Mẫu số 43/BB-VPHC). 
 2. Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính (Mẫu số 44/BB-XM). 
 3. Biên bản phiên giải trình trực tiếp (Mẫu số 45/BB-PGTTT). 
 4. Biên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 46/BB-KNQĐ). 
 5. Biên bản đặt tiền/trả tiền bảo lãnh (Mẫu số 47/BB-TBL). 
 6. Biên bản bàn giao người bị tạm giữ hoặc bị áp giải theo thủ tục hành chính (Mẫu số 48/BB-BGN). 
 7. Biên bản người bị áp giải/trục xuất bỏ trốn (Mẫu số 49/BB-BT). 
 8. Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính (Mẫu số 50/BB-TGTVPTGPCC). 
 9. Biên bản khám người theo thủ tục hành chính (Mẫu số 51/BB-KN). 
 10. Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính (Mẫu số 52/BB-KPTĐV). 
 11. Biên bản khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 53/BB-KNCGTVPT). 
 12. Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 54/BB-TTTVPT). 
 13. Biên bản tiêu huỷ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 55/BB-THTVPT). 
 14. Biên bản xử lý đối với hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng (Mẫu số 56/BB-XLHHVP). 
 15. Biên bản bàn giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 57/BB-BGTVPT). 
 16. Biên bản bàn giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản (Mẫu số 58/BB-BGPTGTVPHC). 
 17. Biên bản bàn giao hồ sơ vụ vi phạm hành chính cho Cơ quan điều tra (Mẫu số 59/BB-BGHS). 
 18. Biên bản trả lại giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp (Mẫu số 60/BB-TLGTTVPT). 
 19. Biên bản cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt (Mẫu số 61/BB-CCKB). 
 20. Biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (Mẫu số 62/BB-CCKPHQ). 
 21. Biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 63/BB-CCTTTS). 
 22. Biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính (Mẫu số 64/BB-NP). 
 23. Biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính (Mẫu số 65/BB-MNP). 

03 Mẫu thông báo gồm

 1. Thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính (Mẫu số 66/TB-TGN). 
 2. Thông báo về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 67/TB-CCHC). 
 3. Thông báo về việc xử phạt trục xuất (Mẫu số 68/TB-TX). 

02 Mẫu khác

 1. Tóm tắt lý lịch và hành vi vi phạm pháp luật của người bị đề nghị trục xuất (Mẫu số 69/TTLL-TX). 
 2. Bảng thống kê tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 70/BTK).
Minh Hùng

Ý KIẾN

 1. Nặc danh13:54

  cho tôi xin hỏi: Công an xã khi muốn tiêu hủy 1 tang vật, phương tiện nào đó thì có cần thiết phải thành lập hội đồng xử lý tang vật không.?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu tài sản là tang vật, phương tiện VPHC thì công an xã, phường phải lập phương án xử lý đối với tang vật đó, trình Công an cấp trên duyệt. Sau khi phương án đã được phê duyệt thì mới lập hội đồng xử lý tang vật. Không tự ý xử lý khi chưa được CA cấp trên phê duyệt phương án.

   Xóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Biểu mẫu Thông tư 07/2019/TT-BCA xử phạt vi phạm hành chính
Biểu mẫu Thông tư 07/2019/TT-BCA xử phạt vi phạm hành chính
Danh mục 70 biểu mẫu Thông tư 07/2019/TT-BCA xử phạt vi phạm hành chính (Quyết định, Biên bản, Thông báo...) thuộc thẩm quyền của công an nhân dân.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie5NvudAw_X1pKoBWhI5tC0P6ZUV3xHzAPBKvjdRPUubrVNic_rElhJs0q4Y9uNmPJLj3xw0Rf9i2_crcPleWci5L-e46qBFZCmMaSOSa-ZmpI6dkeouC9c60XxAYtNRM50ItyctbXtAk/s200/mau+xu+phat+vi+pham+hanh+chinh-cong+an.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie5NvudAw_X1pKoBWhI5tC0P6ZUV3xHzAPBKvjdRPUubrVNic_rElhJs0q4Y9uNmPJLj3xw0Rf9i2_crcPleWci5L-e46qBFZCmMaSOSa-ZmpI6dkeouC9c60XxAYtNRM50ItyctbXtAk/s72-c/mau+xu+phat+vi+pham+hanh+chinh-cong+an.png
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2019/04/70-mau-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-cong-an.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2019/04/70-mau-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-cong-an.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content