74 Biểu mẫu Nghị định 118/2021 file Word | Biên bản, QĐ VPHC

Link tải 74 biểu mẫu Nghị định 118/2021/NĐ-CP (file Word) gồm 44 biểu mẫu Quyết định, 30 biểu mẫu biên bản trong xử phạt vi phạm hành chính mới nhất.
74 Biểu mẫu Nghị định 118/2021

Công tác xử lý vi phạm hành chính của các lực lượng chức năng có thẩm quyền phải được thực hiện thống nhất theo mẫu để tránh việc sử dụng biểu mẫu tùy tiện, thiếu chính xác và không theo đúng thể thức văn bản quy định.

Do đó, bài viết sau đây sẽ cung cấp link tải biểu mẫu Quyết định, biên bản liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính mới nhất được ban hành kèm theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trong phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 118 có tổng cộng 74 biểu mẫu trong xử phạt vi phạm hành chính gồm 44 biểu mẫu Quyết định và 30 biểu mẫu biên bản. Để tiện cho việc tải về, link tải biểu mẫu Nghị định 118 (file Word) được chia thành 2 phần:

Lưu ý khi tải 74 Biểu mẫu Nghị định 118:

Sau khi tải về 2 file .rar theo link tải ở trên, dùng phần mềm Winrar để giải nén ra thư mục. Trong thư mục giải nén sẽ có tên từng biểu mẫu Quyết định, biên bản cụ thể (dạng file Word và file PDF) để các bạn dễ lựa chọn sử dụng.

- File PDF là file gốc, không chỉnh sửa được dùng để đối chiếu. File Word là file chỉnh sửa, thêm nội dung và in ra để sử dụng trong thực tế.

Biểu mẫu Nghị định 118/2021
Thư mục chứa mẫu Biên bản (file Word)

Danh mục tên 77 biểu mẫu trong link tải trên như sau

I. MẪU QUYẾT ĐỊNH

 1. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản
 2. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (sửdụng cho cả trường hợp một hoặc nhiều cá nhân/tổ chức thực hiện một hoặc nhiều hành vi vi phạm hành chính)
 3. Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền
 4. Quyết định giảm/miễn phần còn lại/miễn toàn bộ tiền phạt vi phạm hành chính
 5. Quyết định nộp tiền phạt nhiều lần
 6. Quyết định hoãn thi hành quyết định xử phạt trục xuất
 7. Quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương/một phần thu nhập
 8. Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản
 9. Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt/phải hoàn trả
 10. Quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính/hoàn trả kinh phí
 11. Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả
 12. Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (sửdụng cho trường hợpcưỡng chế khấu trừ một phần lương/một phần thu nhập/tiền từ tài khoản và buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả)
 13. Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (sửdụng cho trường hợpcưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiềnphạt/phải hoàn trả và buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả)
 14. Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (sửdụng cho trường hợpcưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính/hoàn trả kinh phí và buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả)
 15. Quyết định kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt
 16. Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (sửdụng cho trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc hết thời hạn tạm giữ mà người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp không đến nhận)
 17. Quyết định buộc thực hiệnbiện pháp khắc phục hậu quả (sửdụng cho trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính)
 18. Quyết định buộc tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
 19. Quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính (sửdụng cho trường hợp người bị xử phạt chết/mất tích; tổ chức bị giải thể/phá sản)
 20. Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính
 21. Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính
 22. Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề
 23. Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề
 24. Quyết định giao phương tiện giao thông bị tạm giữ theo thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân giữ, bảo quản
 25. Quyết định khấu trừ tiền đặt bảo lãnh
 26. Quyết định trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ
 27. Quyết định khám người theo thủ tục hành chính
 28. Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính
 29. Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
 30. Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là chỗ ở
 31. Quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính
 32. Quyết định chuyển phương tiện giao thông đãgiaocho tổ chức, cá nhân giữ, bảo quảnvề nơi bị tạm giữ
 33. Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
 34. Quyết định chấm dứt tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
 35. Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự
 36. Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính
 37. Quyết định về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
 38. Quyết định về việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính
 39. Quyết định chấm dứt việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính/cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính/tạm giữ người theo thủ tục hành chính
 40. Quyết định sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một phần quyết định trongxử phạt vi phạm hành chính
 41. Quyết định đính chính quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính
 42. Quyết định hủy bỏ quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính
 43. Quyết định trưng cầu giám định
 44. Quyết địnhchuyển giấy phép, chứng chỉ hành nghề đã quá thời hạn tạm giữ/hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

II. MẪU BIÊN BẢN

 1. Biên bản vi phạm hành chính
 2. Biên bản làm việc 
 3. Biên bản phiên giải trình trực tiếp
 4. Biên bản xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
 5. Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính
 6. Biên bản về việc không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính
 7. Biên bản về việc không nhận quyết định cưỡng chế thi hànhquyết định xử phạt vi phạm hành chính
 8. Biên bản giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề
 9. Biên bản xác minh thông tin về tiền, tài sản của cá nhân/tổ chức bị cưỡng chế
 10. Biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính/hoàn trả kinh phí
 11. Biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả
 12. Biên bản cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt/phải hoàn trả
 13. Biên bản giao bảo quản tài sản kê biên
 14. Biên bản chuyển giao tài sản đã kê biên để bán đấu giá
 15. Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề
 16. Biên bản trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ (sửdụng cho trường hợp không ra quyết địnhtạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề)
 17. Biên bản trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ
 18. Đặt/Trả lại tiền bảo lãnh
 19. Giao phương tiện giao thông bị tạm giữ theo thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân giữ, bảo quản
 20. Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
 21. Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
 22. Biên bản bàn giao người có hành vi vi phạm hành chính/bị áp giải 
 23. Biên bản khám người theo thủ tục hành chính
 24. Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính
 25. Biên bản khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
 26. Biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính
 27. Biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính
 28. Biên bản bàn giao hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự
 29. Biên bản chuyển hồ sơ và quyết định xử phạt vi phạm hành chính để tổ chức thi hành
 30. Biên bản chuyển giấy phép, chứng chỉ hành nghề đã quá thời hạn tạm giữ/hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Minh Hùng (Tổng hợp)

Tham khảo: Luật xử lý vi phạm hành chính mới nhất và văn bản hướng dẫn thi hành

Ý KIẾN

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: 74 Biểu mẫu Nghị định 118/2021 file Word | Biên bản, QĐ VPHC
74 Biểu mẫu Nghị định 118/2021 file Word | Biên bản, QĐ VPHC
Link tải 74 biểu mẫu Nghị định 118/2021/NĐ-CP (file Word) gồm 44 biểu mẫu Quyết định, 30 biểu mẫu biên bản trong xử phạt vi phạm hành chính mới nhất.
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhrnd92d8R5pxisIm8d9-WikM1ewqVDZZ2IqBHXsHOBvHfaI_tD1MlRPgyn2A_XGS71Drlwm8cBZk-pEdIl5XTQfA7uuqY3V5ZB9au-AmhdAFRc_SMyabPq-E0khECo31fwXApD_8aHgyeSd270Lf-QTk4RRH8CvEosWlfQU7zfiNkMOYwAvitSCl2D=w200-h132
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhrnd92d8R5pxisIm8d9-WikM1ewqVDZZ2IqBHXsHOBvHfaI_tD1MlRPgyn2A_XGS71Drlwm8cBZk-pEdIl5XTQfA7uuqY3V5ZB9au-AmhdAFRc_SMyabPq-E0khECo31fwXApD_8aHgyeSd270Lf-QTk4RRH8CvEosWlfQU7zfiNkMOYwAvitSCl2D=s72-w200-c-h132
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2021/12/74-bieu-mau-quyet-dinh-bien-ban-xu-phat-hanh-chinh.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2021/12/74-bieu-mau-quyet-dinh-bien-ban-xu-phat-hanh-chinh.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content