Thủ tục đổi tên cho con trên giấy khai sinh theo các độ tuổi

Hướng dẫn thủ tục thay đổi họ, tên trên giấy khai sinh cho con dưới 9 tuổi, từ đủ 9 tuổi đến dưới 18 tuổi và đủ 18 tuổi.
đổi tên cho con
Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn thủ tục thay đổi họ tên cho con trên giấy khai sinh theo các độ tuổi như sau: dưới 9 tuổi; từ đủ 9 tuổi đến dưới 18 tuổi và từ đủ 18 tuổi trở lên.

Thay đổi họ tên cho con trong giấy khai sinh là gì?

Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trên giấy khai sinh là một trong các trường hợp thuộc phạm vi thay đổi hộ tịch (quy định tại Khoản 1 điều 26 Luật hộ tịch 2014)

Các trường hợp được thay đổi họ tên khai sinh cho con

Việc thay đổi họ, tên cho con được thực hiện khi có một trong các căn cứ tại quy định tại Bộ luật dân sự 2015, cụ thể gồm các trường hợp như sau:

Quyền thay đổi họ (Điều 27)

Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:

 1. Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;
 2. Đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;
 3. Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;
 4. Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;
 5. Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;

Quyền thay đổi tên (Điều 28)

Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:

 1. Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;
 2. Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;
 3. Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;
 4. Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Điều kiện thay đổi họ, chữ đệm và tên trên giấy khai sinh theo độ tuổi

Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch quy định về điều kiện thay đổi cải chính hộ tịch như sau:
Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch
1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định nêu trên phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thì còn phải có sự đồng ý của người đó.

Như vậy, việc thay đổi họ, tên, chữ đệm cho người chưa thành niên được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ khi có các lý do (căn cứ) đã nêu ở trên. Việc yêu cầu đổi họ tên cho con theo yêu cầu của một bên là cha hoặc mẹ đều phải được sự đồng ý của bên còn lại kể cả khi 2 vợ chồng đã ly hôn. Ngoài ra:

- Để thay đổi họ tên của con dưới 9 tuổi thì cha và mẹ phải thỏa thuận thống nhất và ghi rõ sự đồng ý trong tờ khai xin thay đổi họ tên cho con. (Lưu ý là thủ tục này áp dụng cho con dưới 9 tuổi chứ không phải dưới 6 tuổi)

- Để thay đổi họ tên của con đủ 9 tuổi đến dưới 18 tuổi ngoài cha, mẹ đồng ý yêu cầu thì còn cần phải có sự đồng ý của người con.

- Nếu đủ 18 tuổi thì người con tự yêu cầu đổi tên (nếu có đủ căn cứ nêu trên) mà không cần phải có sự đồng ý của cha, mẹ vì lúc này người con đã đủ năng lực hành vi dân sự.

Trình tự, thủ tục đăng ký việc thay đổi họ, tên, chữ đệm trên giấy khai sinh

1. Hồ sơ yêu cầu thay đổi họ tên cho con

Người có yêu cầu thay đổi họ, tên, chữ đệm nộp hồ sơ gồm:

 1. Tờ khai thay đổi họ tên (Mẫu Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc - Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch) TẢI MẪU TẠI ĐÂY
 2. Xuất trình bản chính Giấy khai sinh của con
 3. Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi họ, tên, chữ đệm (các giấy tờ chứng minh lý do muốn thay đổi, văn bản thỏa thuận, đồng ý cho đổi tên, CMND, Hộ khẩu...).

2. Nơi nộp tờ khai thay đổi họ tên cho con

- Đổi tên cho con dưới 14 tuổi: nộp hồ sơ tại bộ phận Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cha, mẹ trước đây đã đăng ký khai sinh cho con.

- Nếu con đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi: nộp hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa thuộc UBND cấp Quận, huyện nơi đăng ký khai sinh.

- Nếu con từ đủ 18 tuổi, nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện nơi đăng ký khai sinh trước kia hoặc nơi đang cư trú hiện nay để thực hiện thủ tục thay đổi.

Tham khảo: Thủ tục làm giấy khai sinh cho con mới nhất

3. Thời hạn và lệ phí

- Thời hạn: Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ nếu thấy việc thay đổi là có cơ sở (phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan) thì công chức tư pháp thực hiện giải quyết, trường hợp cần phải xác minh không quá 06 ngày làm việc.

- Lệ phí: Tùy thuộc vào điều kiện thực tế của địa phương mà HĐND cấp tỉnh quy định mức thu cho phù hợp.

Lưu ý:

- Nội dung thay đổi về họ, tên được ghi vào mặt sau của bản chính Giấy khai sinh đã cấp, không cấp giấy khai sinh mới.

- Các lý do đổi tên như con mang tên đó không khỏe mạnh, tên không hợp "Phong thủy" hoặc thấy tên không đẹp...không phải là căn cứ để đổi tên theo quy định của Bộ luật dân sự.

4. Nội dung mẫu tờ khai và hướng dẫn cách ghi tờ khai như sau: TẢI MẪU TẠI ĐÂY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG THÔNG TIN HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC

Kính gửi:(1)......................................
Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ..................................................
Nơi cư trú: (2)...................................
Giấy tờ tùy thân: (3).........................
Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch:.....................................
Đề nghị cơ quan đăng ký việc (4) ..............cho người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên: ...........................
Ngày, tháng, năm sinh: ....................
Giới tính:.............. Dân tộc:............... Quốc tịch:..........................................
Nơi cư trú: (2)....................................
Giấy tờ tùy thân: (3)..........................
Đã đăng ký (5)................. ngày......... tháng......... năm.......... tại số:........... Quyển số:......của .............................
Nội dung: (6)....................................
Lý do:................................................
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.
Đề nghị cấp bản sao(7): Có......, Không.......; số lượng:...........bản(7).
Làm tại:....., ngày......tháng.....năm.......
Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

- Ý kiến của người được thay đổi họ, chữ đệm, tên (nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên); xác định lại dân tộc (nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)..................................
- Ý kiến của cha và mẹ  (nếu thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi).....................................

Hướng dẫn cách ghi tờ khai:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc.

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Ghi rõ nội dung loại việc đề nghị đăng ký.

Ví dụ: thay đổi họ, tên/ cải chính phần khai về chữ đệm của người mẹ/ xác định lại dân tộc/ bổ sung phần khai về năm sinh của người cha.

(5) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây có liên quan. 

Ví dụ: Đã đăng ký khai sinh tại UBND xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội ngày 05 tháng 01 năm 2015, số 10 quyển số 01/2015.

(6) Ghi rõ nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung thông hộ tịch, xác định lại dân tộc

Ví dụ: - Được thay đổi họ từ Nguyễn Văn Nam thành Vũ Văn Nam.
            - Được cải chính năm sinh từ 1975 thành 1976

 (7) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.

5. Văn bản quy định về thủ tục thay đổi họ tên cho con:

Minh Hùng (Tổng hợp)

Ý KIẾN

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Thủ tục đổi tên cho con trên giấy khai sinh theo các độ tuổi
Thủ tục đổi tên cho con trên giấy khai sinh theo các độ tuổi
Hướng dẫn thủ tục thay đổi họ, tên trên giấy khai sinh cho con dưới 9 tuổi, từ đủ 9 tuổi đến dưới 18 tuổi và đủ 18 tuổi.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqmq2fA5llZtAnNf0REBBok3cESveB9q17nH161A7dt65fsTI11DI_ozwbZz6Nk-45BxuzW9MJDSGrker9w0IwAZnky1PliH5Grb08kpuWLfsenl0Nj9JeMlFLhFoFaK09SDZZjVw3YWM/w200-h160/doiten_New.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqmq2fA5llZtAnNf0REBBok3cESveB9q17nH161A7dt65fsTI11DI_ozwbZz6Nk-45BxuzW9MJDSGrker9w0IwAZnky1PliH5Grb08kpuWLfsenl0Nj9JeMlFLhFoFaK09SDZZjVw3YWM/s72-w200-c-h160/doiten_New.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2018/11/huong-dan-thu-tuc-thay-doi-ho-ten-cho-con.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2018/11/huong-dan-thu-tuc-thay-doi-ho-ten-cho-con.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content