Chế độ cho người đi Campuchia, Lào phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Chế độ cho bộ đội người tham gia chiến trường Campuchia, Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo quy định Quyết định 62/2011/QĐ-TTg.

Tham khảo: Văn bản về chế độ chính sách mới nhất cho quân nhân, bộ đội, công an tham gia kháng chiến, đi chiến trường Campuchia

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 62/2011/QĐ-TTg
Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2011
Chế độ cho người đi Campuchia, LàoQUYẾT ĐỊNH
VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC, LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ Ở CĂM-PU-CHI-A, GIÚP BẠN LÀO SAU NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1975 ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ, THÔI VIỆC
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần, chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào (sau đây gọi chung là đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế) sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quyết định này áp dụng đối với các đối tượng sau đây:
a) Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân, nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có dưới 20 năm phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (bao gồm cả số đi lao động hợp tác quốc tế về phục viên, xuất ngũ, thôi việc) trước ngày 01 tháng 4 năm 2000 hoặc chuyển ngành sau đó thôi việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 hoặc thương binh nặng đang điều dưỡng tại các đoàn điều dưỡng thương binh, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng;
b) Công nhân viên chức quốc phòng, công nhân viên chức công an, công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành (gọi chung là cán bộ, công nhân viên chức) trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã thôi việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng;
c) Cán bộ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cán bộ xã) trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã thôi việc, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng;
d) Dân quân tự vệ, công an xã do chính quyền cấp xã tổ chức và quản lý (bao gồm cả thôn, ấp thuộc các xã biên giới) trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã về gia đình, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng;
đ) Thanh niên xung phong tập trung sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã về gia đình, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng.
2. Quyết định này không áp dụng đối với các đối tượng sau đây:
a) Đối tượng không đủ điều kiện quy định tại điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều này;
b) Đối tượng đang hưởng chế độ hưu trí hoặc đang công tác hưởng lương từ ngân sách nhà nước có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (trừ cán bộ xã đã nghỉ hưu hoặc đang công tác nhưng không được tính nối thời gian phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu để tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi thôi công tác ở xã) hoặc đang hưởng chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng;
c) Đào ngũ, đầu hàng, phản bội, chiêu hồi;
d) Vi phạm pháp luật đang chấp hành án tù giam, tù chung thân hoặc đã bị kết án về một trong các tội về xâm phạm an ninh quốc gia mà chưa được xóa án tích; bị tước danh hiệu quân nhân, danh hiệu công an nhân dân, danh hiệu dân quân tự vệ; bị buộc thôi việc;
đ) Xuất cảnh trái phép, đang định cư ở nước ngoài bất hợp pháp hoặc bị tòa án tuyên bố là mất tích;
e) Quân nhân, công an nhân dân, thanh niên xung phong, nhập ngũ, tuyển dụng hoặc tham gia lực lượng thanh niên xung phong trước ngày 30 tháng 4 năm 1975;
g) Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này đã từ trần nhưng không còn vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi; bố đẻ, mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp.

Điều 3. Quy định về địa bàn, thời gian xảy ra chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế

1. Trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là trực tiếp làm nhiệm vụ chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ truy quét Ful rô ở Tây Nguyên trong địa bàn và thời gian quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.
2. Địa bàn xảy ra chiến sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là các huyện thuộc biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, gồm cả các huyện đảo biên giới và khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, DK1; các tỉnh Tây Nguyên và các địa bàn phụ cận có xảy ra chiến sự.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định các địa bàn phụ cận có xảy ra chiến sự.
3. Thời gian xảy ra chiến sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế được xác định như sau:
a) Ở biên giới Tây Nam từ tháng 5 năm 1975 đến ngày 07 tháng 01 năm 1979;
b) Ở biên giới phía Bắc từ tháng 02 năm 1979 đến ngày 31 tháng 12 năm 1988;
c) Truy quét Ful rô từ tháng 5 năm 1975 đến tháng 12 năm 1992;
d) Làm nhiệm vụ giúp bạn Lào từ tháng 5 năm 1975 đến ngày 31 tháng 12 năm 1988;
đ) Làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a từ tháng 01 năm 1979 đến ngày 31 tháng 8 năm 1989.
Thời gian làm nhiệm vụ quốc tế đối với một số đơn vị làm nhiệm vụ đặc biệt của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Điều 4. Cách tính thời gian hưởng chế độ

1. Thời gian tính hưởng chế độ đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định này là thời gian công tác thực tế trong quân đội, công an, cơ yếu. Đối với các đối tượng quy định tại điểm b, c, d và đ khoản 1 Điều 2 Quyết định này là thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Trường hợp, đối tượng có thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế thuộc các nhóm đối tượng khác nhau quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này hoặc có gián đoạn thì được cộng dồn.
2. Khi tính thời gian hưởng đối với chế độ trợ cấp một lần, nếu có tháng lẻ thì đủ 6 tháng trở lên được tính tròn một năm, dưới 6 tháng được tính bằng nửa (1/2) năm; đối với chế độ trợ cấp hàng tháng thì tính đủ năm (12 tháng).

Điều 5. Chế độ trợ cấp

1. Chế độ trợ cấp hàng tháng được quy định như sau:
a) Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định này có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác được tính hưởng theo quy định tại Điều 4 Quyết định này (bao gồm cả số đối tượng đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc hiện đang công tác ở xã có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng khi tính nối thời gian phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu với thời gian công tác ở xã mà không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định) được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo số năm công tác.
Mức trợ cấp là 925.000 đồng/tháng, nếu đủ 15 năm; sau đó cứ thêm một năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 5% của mức trợ cấp nêu trên.
Khi Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng thì mức trợ cấp được điều chỉnh tương ứng.
b) Đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng từ trần thì thôi hưởng trợ cấp từ tháng tiếp theo; thân nhân của đối tượng từ trần được hưởng trợ cấp một lần bằng 03 tháng trợ cấp hiện hưởng của đối tượng từ trần.
2. Chế độ trợ cấp một lần được quy định như sau:
a) Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định này có dưới 15 năm công tác được tính hưởng theo quy định tại Điều 4 Quyết định này (bao gồm cả đối tượng đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc hiện đang công tác ở xã có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đối tượng có dưới 20 năm công tác trong quân đội, công an, cơ yếu sau đó tham gia công tác ở xã đã nghỉ việc hiện đang hưởng chế độ hưu trí nhưng khi thôi công tác ở xã, thời gian phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu không được cộng nối với thời gian công tác ở xã để tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội) được hưởng chế độ trợ cấp một lần tính theo thời gian công tác.
Mức trợ cấp bằng 2.500.000 đồng, nếu có từ đủ 2 năm công tác thực tế trở xuống; từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng.
b) Đối tượng quy định tại điểm b, c, d và đ khoản 1 Điều 2 Quyết định này được hưởng chế độ trợ cấp một lần tính theo thời gian thực tế trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.
Mức trợ cấp bằng 2.500.000 đồng, nếu có từ đủ 2 năm trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế trở xuống; từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng;
c) Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này đã từ trần trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành (bao gồm cả số từ trần khi đang tại ngũ hoặc đang công tác) thì một trong những thân nhân sau đây của đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần bằng 3.600.000 đồng: vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi; bố đẻ, mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp.

Điều 6. Chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí

Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này nếu chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; khi từ trần người lo mai táng được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành.

Điều 7. Hồ sơ, trình tự giải quyết chế độ trợ cấp

1. Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp được quy định như sau:
a) Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp một lần bao gồm: 01 bản khai của đối tượng hoặc thân nhân đối tượng (đối với đối tượng đã từ trần); một hoặc một số giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan (bản chính hoặc bản sao của cấp có thẩm quyền), nếu có;
b) Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng bao gồm: 01 bản khai của đối tượng; một hoặc một số giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan (bản chính hoặc bản sao của cấp có thẩm quyền) chứng minh đúng đối tượng, đủ điều kiện hưởng chế độ theo quy định tại khoản 1 Điều 2, Điều 3 Quyết định này.
2. Trình tự giải quyết chế độ trợ cấp được thực hiện như sau:
a) Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này hoặc thân nhân đối tượng có trách nhiệm lập bản khai và nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này cho Ủy ban nhân dân cấp xã (qua Trưởng thôn) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;
b) Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện qua Ban Chỉ huy quân sự, Công an huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo thẩm quyền giải quyết quy định tại Điều 9 Quyết định này;
c) Ban Chỉ huy quân sự, Công an huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, đối chiếu, tổng hợp báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo thẩm quyền giải quyết quy định tại Điều 9 Quyết định này;
d) Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xét duyệt, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định thực hiện chế độ đối với các đối tượng theo quy định tại điểm đ, e và g khoản này;
đ) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết;
e) Bộ Tư lệnh quân khu ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần và chế độ trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Quốc phòng. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền. Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng thuộc địa bàn Thủ đô Hà Nội;
g) Cục Chính sách - Tổng cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Điều 8. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Kinh phí chi trả trợ cấp một lần và trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định này do ngân sách trung ương đảm bảo.
2. Kinh phí thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, chế độ mai táng phí do ngân sách địa phương đảm bảo.

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng thuộc trách nhiệm giải quyết của Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 4 Điều này;
b) Chỉ đạo tổ chức việc xét duyệt, thẩm định, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và chi trả chế độ; xét duyệt và chi trả chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người làm công tác cơ yếu, dân quân tự vệ;
c) Chủ trì, phối hợp giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.
2. Bộ Công an có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng là công an nhân dân, công nhân viên chức công an;
b) Chỉ đạo, tổ chức việc xét duyệt, thẩm định, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với công an nhân dân, chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và chi trả chế độ; xét duyệt và chi trả chế độ trợ cấp một lần đối với công an nhân dân, công nhân viên chức công an.
3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chỉ đạo ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, quản lý và chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng theo quy định; chỉ đạo việc thực hiện chế độ đối với các đối tượng thuộc trách nhiệm giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức xét duyệt và chi trả chế độ trợ cấp một lần đối với các đối tượng là cán bộ, công nhân viên chức nhà nước (trừ công nhân viên chức quốc phòng, công nhân viên chức công an); cán bộ xã; công an xã; thanh niên xung phong và thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, chế độ mai táng phí theo quy định tại Điều 6 Quyết định này.
5. Bộ Tài chính có trách nhiệm bố trí ngân sách hàng năm để thực hiện chế độ đối với các đối tượng và lệ phí chi trả theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
6. Việc xác nhận, xét duyệt đối tượng hưởng chế độ, chính sách quy định tại Quyết định này phải bảo đảm công khai, chặt chẽ, chính xác và thuận tiện.
7. Những người có hành vi làm sai lệch hoặc giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải hoàn trả lại số tiền đã nhận; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.
2. Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, quân nhân, công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc thuộc đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương mà chưa có quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần của cấp có thẩm quyền thì được áp dụng thực hiện mức trợ cấp theo quy định tại điểm a, điểm c khoản 2 Điều 5 Quyết định này.
3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

Ý KIẾN

 1. Nặc danh11:55

  tôi tham gia chiến trường Campuchia tổng cộng được 2năm 9 tháng khi phục viên về được quy thành 4 năm 6 tháng vậy tôi được hưỡng tiền bảo hiểm là bao nhiêu ?

  Trả lờiXóa
 2. @Nặc danhĐiều 4 Quyết định này quy định Cách tính thời gian hưởng chế độ đối với đối tượng như ông là thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.
  Như vậy ông chỉ được tính thời gian là 2 năm 9 tháng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào anh! bố tôi tham gia chiên trường Campuchia được khoảng hơn 10 năm (dưới 15 năm) nhập ngũ sau ngay 30/4/1975 thì hưởng chế độ như thế nào và thủ tục lam ra sao. xin a cho e ý kiến. Nếu có thể mong anh gửi về hòm thư withoutheart_k@yahoo.com.
   e xin chân thành cảm ơn

   Xóa
 3. Nặc danh17:18

  Tôi tham gia chiến trường campuchia 3 năm 0 tháng( theo Quyết định phục viên) Ngoài hưởng chế độ 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ Tướng Chính Phủ, tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm y tế nửa không ? Vì từ ngày xuất ngũ tôi mua bảo hiểm y tế (tự nguyện)hàng năm. Xin ý kiến tham khảo.

  Trả lờiXóa
 4. Nặc danh17:20

  tôi tham gia quân đội 12 năm 6 tháng trong đó có 56 tháng phục vụ chiến đấu ở chiến trường K thời gian quy đổi là 16 năm 6 tháng. Hỏi tôi có đc hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quyết định 62/2011/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ không

  Trả lờiXóa
 5. @Nặc danhĐiều 6 Quyết định 62/2011/QĐ-TTg quy định Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này nếu chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; khi từ trần người lo mai táng được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành.
  Do đó, ông được hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bùi Doãn Định18:35

   Tôi phục vụ trong quân đội tổng cộng 15 năm 2 tháng. Nhập ngũ từ ngày 30/5/1965 D591 đoàn 559, sau đó đến năm 1969 chuyển về tổng đội 600 cục Xây dựng. Từ tháng 12 năm 1979 chuyển sang chế độ công nhân quốc phòng. Về thôi việc tháng 7 năm 1980. Từ khi về thôi việc tôi chưa được hưởng một chế độ nào. Vậy tôi muốn hỏi là, tôi có được hưởng quyết định 142/2009/QĐ-TTg của thủ tưởng chính phủ không? Xin vui lòng trả lời giúp tôi vào hòm thư: daoanh.dp@gmail.com. Tôi xin chân thành cảm ơn!

   Xóa
 6. @Nặc danhông chỉ được hưởng chế độ trợ cấp một lần vì thời gian thực tế chiến đấu dưới 15 năm.

  Trả lờiXóa
 7. Nặc danh16:24

  tôi tham gia quân đội 15 năm 3 tháng (theo quyết định phục viên) trong đó có 1 năm 6 tháng ở chiến trường K, hỏi tôi có được hưởng chế dộ trơ cấp hàng tháng không theo quyết định 62/2011/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ không

  Trả lờiXóa
 8. Nặc danh11:49

  Hiện tôi đang làm việc trong doanh nghiệp nước ngoài và có đóng BHYT hàng tháng theo mức lương (1,5%). Vậy tôi có được hưởng theo chế độ BHYT của quyết định này không(miễn đóng BHYT bắt buộc)?
  Cám ơn,

  Trả lờiXóa
 9. Nặc danh10:45

  toi tham gia quan doi 3nam5 thang trong do tham gia chien truong campuchia la 1nam 5 thang vay toi dc huong theo Q˜ 62 khong .va muc huong la bao nhieu

  Trả lờiXóa
 10. chien binh13:13

  toi tham gia quan doi duoc 16 nam 8 thang, trong do lam nhiem vu o chien truong K 10 nam, vay toi co duoc huong tro cap hang thang khong?

  Trả lờiXóa
 11. Nặc danh14:02

  Tôi tham gia chiến trường K từ tháng 1/1979 đén tháng 10/1983 phục viên và tự đi học, tự xin việc làm. Hiện nay là công chức nhà nước. Việc giải ngũ xong trở về ai cũng có quyền tìm cho mình cuộc sống riêng và học đã đạt được mục đích đây là khả năng cá nhân. Tại sao QĐ 62 lại phan biệt chính sách đối với người đang công tác trong hệ thống nhà nước (họ chả có gì trong QĐ 62). Còn phần xương máu bỏ lại chiến trường K ai tính cho họ đây. Nhà nước giải quyết chính sách phải có nét chung. Còn vì nghèo mà phân biệt do mình không đủ khả năng thì thà đừng làm, kẻo khi làm thì kẻ có người không e không công bằng. Trước khi phục viên thì tôi cũng là lính chiens trường K kia mà, sao nay không có gì cả?

  Trả lờiXóa
 12. Nặc danh14:09

  Đã là hy sinh chung thì mọi người như nhau, toi vì tiếng gọi tổ quốc đã hy sinh giấy báo đại học để cầm súng lên đường đến chiến trường K, 5 năm sau về nghèo quá không thể đi học đại học nhu giấy báo tháng 9 năm 1978 của trường Đại học Đà Lạt. Rồi phải làm thuê và theo học trung cấp tốt nghiệp ra trường xin công tác bị đày lên đày xuống không có chỗ làm, phải bỏ tiền chạy các cửa mới được làm. Nếu tôi không đi lính mà ở nhà học đại học thì bây giờ ra sao? QĐ 62 phải xem xét lại tính cộng đồng để có tính động viên mọi tầng lớp mọi người, không thể chỉ với mấy lý luận như vậy là ổn đâu! Có phải ai đi lính về ddeus được làm và trở thành công chức nhà nước đâu. Đây là công sức của họ đấy!Thưa các ngài.

  Trả lờiXóa
 13. Nặc danh14:15

  Ôi! ông nhà nước mà. Bạn thắc mắc chi rứa, đã là quyết định rồi mà, ai dám cải? Tôi cũng chiến trường K 6 năm, bị mất 1/2 cẳng, khi về phải chạy đôn chạy đáo, cha tôi phải bỏ tiền xin việc mới dduwwocj lám công chức mà bây giờ có dám nói mình là lính chiến trường K đâu! Xấu chết dduwwocj?

  Trả lờiXóa
 14. Nặc danh20:44

  Tôi tham gia chiến trường K từ năm 1979 đến 1981. Vậy tôi có được hưởng chính sách gì ?

  Trả lờiXóa
 15. @chien binhÔng phải nói rõ thời gian tham gia trước hay sau 30/4/1975. Nếu sau, thì ông chỉ được nhận trợ cấp 1 lần, không được nhận trợ cấp hàng tháng vì chưa đủ 15 năm

  Trả lờiXóa
 16. @Nặc danhQuyết định này không áp dụng cho trường hợp của bạn

  Trả lờiXóa
 17. @Nặc danhÔng phải nói rõ thời gian tham gia trước hay sau 30/4/1975. Nếu tham gia trước thì ông được hưởng theo quyết định 290/2005/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước
  tham khảo theo link:
  http://www.tracuuphapluat.info/2010/11/quyet-dinh-2902005qd-ttg-che-o-oi-voi.html
  và Quyết định 188/2007/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 290/2005/QĐ-TTg
  theo link:
  http://www.tracuuphapluat.info/2010/11/quyet-inh-1882007q-ttg-sua-oi-quyet-inh.html

  Trả lờiXóa
 18. @chien binhNếu ông tham gia trước 1975 thì tham khảo 2 văn bản đã nêu ở trên

  Trả lờiXóa
 19. @Nặc danhÔng tham khảo văn bản nêu trên

  Trả lờiXóa
 20. Nặc danh13:06

  toi nhqp ngu nqm 1984 tham gia chien truong campu chia thoi gian duoc cong lai la 1nam 5 thang vay toi dc huong theo QD 62 ko. muc huong la bao nhieu

  Trả lờiXóa
 21. Nặc danh13:45

  toi nhap ngu vao thang8/1978 , chien dau ô chien truong K 10 nam(9/1988),den 2005 phuc vien,nhan tien thoi viec 1lan.Vay toi duoc huong che do tro cap hang thang khong?

  Trả lờiXóa
 22. dungtien14:33

  thoi gian xay lam nhiem vu quoc te o cam-pu chia tu 1/1979-31/8/1989 co 10 nam lam gi co du 15 nam de huong tro cap hang thang neu khong tinh ca thoi gian tham gia trong quan doi?toi da o quan ngu 17 nam ,trong do 10 nam ô chien truong K co duoc huong tro cap hang thang khong?Khi ve toi co nhan tro cap 1lan,bay gio duoc huong che do gi nua khong?

  Trả lờiXóa
 23. Nặc danh16:00

  Nếu chỉ tính ở điểm a,b,d,đ khỏan 3 điều 3 mà không cộng thêm thời gian công tác trong Quân đội thì làm sao đủ 15 năm được? QĐ này thiệt thòi cho những người không đủ năm tháng phục vụ trong QĐ dù họ có phải chịu thiệt thòi nhiều thứ !

  Trả lờiXóa
 24. Nặc danh20:56

  toi phuc vu trong quan doi o chien truong kpc duoc3nam4thang cong them 3thang quan truong tong cong la toi o trong quan doi tu thang 3 nam 1983_ den thang 11nam 1986 vay toi co huong duoc chinh sach tro cap khong ?

  Trả lờiXóa
 25. Nặc danh21:20

  Tôi tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam sau từ tháng 10/1976 đến tháng 12/1980 thì chuyển ngành ra dân chính. Đến năm 1992 thì thôi việc về hưởng chế độ thương binh vậy tôi có được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg hay không?

  Trả lờiXóa
 26. son đâ22:01

  toi cong tac bien gio TAY NAM 1 nam 3 thang va chien truong campu chi 3nam 10 thang nhu vay theo nghi dinh 62 toi duoc huong che do la bao nhieu?

  Trả lờiXóa
 27. Nặc danh22:06

  theo nhu nghi dinh thi neu toi tham gia chien truong campuchia 5 nam chi duoc hong co ko qua 10 trieu dong hay sao?van ban ko rang.

  Trả lờiXóa
 28. @son đâQuyết định quy định:
  - Mức trợ cấp bằng 2.500.000 đồng, nếu có từ đủ 2 năm công tác thực tế trở xuống; từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng.
  - Khi tính thời gian hưởng đối với chế độ trợ cấp một lần, nếu có tháng lẻ thì đủ 6 tháng trở lên được tính tròn một năm, dưới 6 tháng được tính bằng nửa (1/2) năm; đối với chế độ trợ cấp hàng tháng thì tính đủ năm (12 tháng).

  Như vậy ông được nhận: 2,5 triệu (ở Tây Nam)+ 2,5 triệu (2 năm đầu ở campuchia)+800.000đ(1 năm tiếp theo)+800.000đ (10 tháng quy thành 1 năm)

  Trả lờiXóa
 29. @Nặc danhTình hình kinh tế đang khó khăn mà Chính phủ đưa ra được quyết định như thế này để trợ cấp cho các đối tượng như trong QĐ là 1 cố gắng lớn. Số lượng đối tượng được hưởng chế độ nếu quy ra tiền không nhỏ chút nào.

  Trả lờiXóa
 30. @Nặc danhÔng được nhận trợ cấp 1 lần, không được nhận trợ cấp hàng tháng.
  Ông tham khảo kỹ nội dung văn bản đã nêu ở trên về mức nhận tiền

  Trả lờiXóa
 31. @Nặc danhVăn bản nêu trên ghi rất rõ, ông đọc kỹ để xem mình thuộc diện nào.

  Trả lờiXóa
 32. tham gia kháng chiến chống mỹ đến năm 1976 tham gia nghĩa vụ quốc tế tại campuchia thì sẽ hưởng đc chế độ bao nhiu

  Trả lờiXóa
 33. cong an xuat ngu21:35

  Đơn vị nào của Bộ công an được coi là tham gia chiến đấu ở campuchia? vì lúc điêu đi cam pu chia tôi không còn giữ được quyết định, hoặc chỉ có báo đi công tác miệng thôi.Hiện tôi chỉ có quyết định xuất ngũ thôi.Liệu có làm dược thủ tục hưởng trợ cấp không?

  Trả lờiXóa
 34. Nặc danh12:27

  wá chí lý ha ha

  Trả lờiXóa
 35. Nặc danh12:34

  tui cũng đi lính campuchia 2 năm ,nếu nhận đc 2.500.000 đồng thì chưa đủ tiền bù cho ba má đã chữa bệnh sốt rét sau ngày xuất ngũ

  Trả lờiXóa
 36. @cong an xuat nguTheo tinh thần của QĐ này thì không quy định cụ thể đơn vị nào. Ông liên hệ nơi đã ra quyết định quyết định xuất ngũ để họ xác nhận thời gian công tác chiến đấu cho ông

  Trả lờiXóa
 37. @hhfghsdgfKhông nói rõ thời gian bao nhiêu năm làm sao tính

  Trả lờiXóa
 38. đi kháng chiến chống mỹ từ năm 1968 đến 1976 tham gia nghĩ vụ quốc tế tới năm 1981 .

  Trả lờiXóa
 39. tran dinh mao23:53

  toi nhap ngungay 30 6 1976 thoi viec 30 7 1991 tham gia o tay nguen va bi thuong o lao khi truy quet tho phi xin hoi toi duoc huong che do gi

  Trả lờiXóa
 40. Nặc danh10:49

  toi di hop tac lien xo duoc 3nam .vay toi duoc huong bao nhieu

  Trả lờiXóa
 41. @Nặc danhÔng không thuộc diện được hưởng chế độ chính sách theo Quyết định này

  Trả lờiXóa
 42. @tran dinh maoÔng phải xác định rõ thời gian chiến đấu tại Lào là bao nhiêu năm để được hướng chế độ theo Quyểt định này

  Trả lờiXóa
 43. @hhfghsdgfÔng được hưởng trợ cấp 1 lần (5 năm+thời gian tháng lẻ).
  Quyết định quy định như sau:
  - Mức trợ cấp bằng 2.500.000 đồng, nếu có từ đủ 2 năm công tác thực tế trở xuống; từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng.
  - Khi tính thời gian hưởng đối với chế độ trợ cấp một lần, nếu có tháng lẻ thì đủ 6 tháng trở lên được tính tròn một năm, dưới 6 tháng được tính bằng nửa (1/2) năm; đối với chế độ trợ cấp hàng tháng thì tính đủ năm (12 tháng).

  Trả lờiXóa
 44. tran dinh mao00:47

  toi da hoi roi nay xin hoi cu the 15 nam1 thang lien tuc trong quan doi otay nguyen va lao sau do phuc vien cho hoi toi co duoc huong tro cap hang thang khong

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ông minh hùng là ai ? giải quyết được gì? hay chỉ là nói theo ? Hỡi các hội cựu chiến binh hãy can thiệp vào quyền lợi cho động đội mình

   Xóa
 45. vo trong dai12:29

  16 nam lam cong nhan quoc phong trong dôc 11nam o tay nguyen tu 1976den1987 va5 nam o lao tu 1986 den1991 thi thoi viec ve lam nong vay toi huong tro cap hang thang hoac 1lan

  Trả lờiXóa
 46. Nặc danh17:03

  bố tôi sinh năm 1949 nhưng ông đã về mất sức từ năm 1990 hay 1992 gì đó và đã được hưởng chế độ 1 lần vào năm đó. Xin cho toi hỏi bay giờ bố tôi có được hưởng chế độ gì không?

  Trả lờiXóa
 47. @tran dinh maoÔng phải tính ra thời gian thực tế chiến đấu ở Lào là bao nhiêu năm để được hưởng trợ cấp 1 lần.
  Quyết định này quy định như sau:
  - Mức trợ cấp bằng 2.500.000 đồng, nếu có từ đủ 2 năm công tác thực tế trở xuống; từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng.
  - Khi tính thời gian hưởng đối với chế độ trợ cấp một lần, nếu có tháng lẻ thì đủ 6 tháng trở lên được tính tròn một năm, dưới 6 tháng được tính bằng nửa (1/2) năm; đối với chế độ trợ cấp hàng tháng thì tính đủ năm (12 tháng).

  Trả lờiXóa
 48. @vo trong daiÔng được hưởng trợ cấp 1 lần vì chỉ tính thời gian ở Lào.

  Trả lờiXóa
 49. @Nặc danhBa của bạn có tham gia chiến đấu tại các chiến trường như QĐ này đã nêu không

  Trả lờiXóa
 50. Nặc danh21:07

  cho tôi hỏi bố tôi có tham gia chiến trường campuchia từ năm 1982 đến năm 1986 là xuât ngũ .vậy có nhận đươc tiền trơ cấp.nếu có thì đến khi nào nhận

  Trả lờiXóa
 51. le liem10:39

  di cong nhan quoc phong phuc vu qdndvn 17 nam lien tuc chuyen tri gia lai kon tum dung dia ban quy dinh truy quyet fulro tu 5 1975 den 1992 toi thoi viec ve lam nong nam 1993 vay xin hoi toi houng che do hang thang hoac 1 lan neu 1lan thi huong duoc bao nhieu xin cam on

  Trả lờiXóa
 52. Con Gai Dieu Cua Ong Le Dinh Yen15:43

  toi xin hoi ve van de ma tang phi cua 142 cua ong Le Dnh Yen (24-1-1955(am))o khu vuc Khu Pho Trinh Xa,Phuong Chau Khe,Thi Xa Tu Son,Tinh Bac Ninh da duoc giai quyet chua

  Trả lờiXóa
 53. con gai dieu cua ong Le Dinh Yen15:57

  bo toi sinh nam 1955 da tung tham gia khang chien chong My duoc 18 nam 2 thang sau do ve que den nam 2010 thi bo toi mat vay toi xin hoi bo toi se duoc huong nhung che do gi

  Trả lờiXóa
 54. Nặc danh20:57

  Xin hỏi: tôi tham gia chiến trường Campuchia 5 năm từ 1978 đến 1983, sau đó tháng 1-1984 phục viên chuyển ngành làm việc tại cơ quan nhà nước. Vậy tôi có được hưởng theo chế độ này hay không? Xin cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 55. Nặc danh08:06

  Tôi là bộ đội phục viên có công tác phục vụ 2 năm ở chiến trường trở lên, mà nếu giải quyết chế độ phục viên và chế đọ xuất ngũ ngang nhau,thì chế phục viên phải cao hơn chứ.Xin cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 56. quân nhân xuất ngũ16:59

  Tôi nhập ngũ năm 1977, xuất ngũ năm 1994, thời gian tại ngũ là 17 năm 6 tháng. Sau đó tôi làm việc cho một công ty kinh doanh, có đóng bảo hiểm xã hội 2 năm. Khi thôi việc ở đây , được giải quyết mỗi năm công tác được trả 1/2 tháng lương cơ bản.Nay tôi có thể được hưởng trợ cấp gì không? cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 57. @le liemÔng phải tham gia chiến đấu tại các chiến trường như văn bản đã nêu thì mới được tính chế độ

  Trả lờiXóa
 58. Nặc danh16:57

  tôi đi pham gia chiến trường campuchia từ năm 1982 cho đến 1986 là xuất ngũ vậy tôi có nhận được tiền trợ cấp không vậy,tôi co nghe về việc nhận tiền này nhưng tôi không biết phải làm giấy tờ sao vậy cho tôi hỏi phải làm như thế nào? tôi huyện đang ở phu yên .hay trả lơi dùm cảm ơn

  Trả lờiXóa
 59. tôi tham gia quân đội tại chiến trường camphuchia thời gian là 4 năm 5 tháng ( từ tháng 4 năm 1979 đến tháng 9 năm 1983). cho tôi hỏi mức trợ cấp của tôi như thế nào.
  mong được giải đáp.
  cám ơn.

  Trả lờiXóa
 60. Nặc danh10:46

  tôi nhận ngũ 3/1983, công tác tại chiến trường K được 3 năm, đến năm 7/1996 tôi phục viên. Sau đó tham gia công tác tại phường, xã và chuyển về công tác tại quận, hiện là viên chức nhà nước không được cộng rồn đóng bảo hiểm xã hội. vậy tôi có được hưởng chế độ gì không?

  Trả lờiXóa
 61. Nặc danh16:07

  tôi cũng thuộc diện trong Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg, nhưng nay nộp hồ sơ xin trợ cấp thì trên phường đội bảo là ngững không giải quyết nữa, xin hỏi là có đúng là Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg đã bị tạm ngưng không giải quyết nữa xin hỏi có đúng vậy hay không, xin các anh giúp cho

  Trả lờiXóa
 62. Nặc danh19:38

  tôi phục vụ ở chiến trường campuchia phục viên năm 1987 thời gian công tác là 3 năm 6 tháng qui đổi thành 5 năm 3 tháng, vậy tôi thuộc chế dộ nào không ? nếu có được khoảng bao nhiêu tiền và thời gian nào được lãnh thuộc thẩm quyền nơi nào cấp ? nhờ các anh giải đáp dùm tôi xin cảm ơn .

  Trả lờiXóa
 63. Nặc danh20:01

  tiền trợ cấp chiến trường bck không đủ mua đồ tang liệm .

  Trả lờiXóa
 64. Nặc danh10:22

  toi nhap ngu nam 1984 đên nam 1988 thi xuat ngu toi tham gia chien truong campu chia duoc 2nam , hien nay toi lam viec cho mot don vi nha nuoc co dong bao hiem.nhung thoi gian o QĐ toi ko duoc tinh vao thoi gian dong bao hiem.vay toi co duoc huong theo QĐ 62 nay ko.xin ong tra loi cho topi biet .xin chan thanh cam on

  Trả lờiXóa
 65. quân nhân xuât ngũ20:40

  Công an và bộ đội nhập ngũ sau 1975, hầu hết đều phải tham gia chiến đấu ở biên giới tây nam và biên giới phía bắc.Sau đó vì nhiều lí do phải xuất ngũ, tiền xuất ngũ mỗi năm công tác được nhận 1,5 tháng lương cơ bản lúc bấy giờ.Những năm tháng tuổi xuân sức lực bị cạn kiệt trong quân ngũ.Về với đời thường bươn trải kiếm sống.Nay còn sống cũng 55,60 cả rồi. Vậy làm thế nào để tìm đủ các loại quyết định, cả quyết định miệng của chỉ huy lẫn quyết định văn bản để được hưởng trợ cấp đây?Lúc bị điều đi chiến đấu làm gì có văn bản gì. Giao nhiệm vụ bằng miệng, phải nhớ, không được nghi chép.Phải vượt biên bí mật sang Campuchia hay Trung Quốc .Nhiều người trong chúng tôi đã tan xác khi vượt qua bãi mìn chưa được gỡ.Sống sót trở về là may lắm rồi.Khi xuất ngũ đơn vị có thẩm quyền chỉ ghi ngày tháng năm nhập ngũ,xuất ngũ để tính số tiền được hưởng theo thời giá lúc bấy giờ.Làm sao tính được số lần ra quyết định chiến đấu ở địa bàn nào, thời gian bao lâu .May lắm là giữ được cái quyết đình cuối cùng là quyết định xuất ngũ có tính thời gian trong công an hay quân đội.Các đơn vị ngày ấy nay nhiều đơn vị đã giải thể hay sát nhập, nếu đòi hỏi các giấy tờ như chính quy hiện nay thì hầu hết chúng tôi không ai đầy đủ để hưởng phần trợ cấp khiêm tốn vào cuối đời.Cũng mong cơ quan và cán bộ làm công tác chính sách nghiên cứu lại hoàn cảnh lịch sử lúc đó.

  Trả lờiXóa
 66. Nặc danh19:33

  Anh toi nhap ngu nam 1978, xuats ngu nam 1994, co 10 nam chien dau o Campuchia , khi vxuat ngu nhan tro cap thoi viec.
  Vay bay gio anh toi co duoc nhan tro cap hang thang khong? xin tro giup

  Trả lờiXóa
 67. Nặc danh12:14

  Tôi đi NVQS được 3 năm 7 tháng, trong đó có 1 năm ở biên giới Tây Nam (1977 - 1978), 2 năm 7 tháng còn lại làm cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới thuộc Quân khu 9, đến 5/1981 chuyển ngành. Tháng 11/1994 tôi được cơ quan chấp thuận cho nghỉ việc. Thời gian tôi công tác liên tục là 17 năm 1 tháng (theo quyết định của cơ quan cho nghỉ việc). Đến 9/1999 tôi tham gia công tác ở Phường đến 7/2011 thì xin nghỉ việc. Thời gian đóng BHXH ở Phường là 11 năm (hiện chưa được giải quyết). Như vậy trường hợp của tôi sẽ được tính hưởng chế độ gì (hưu trí, trợ cấp hằng tháng hay 1 lần), và hồ sơ thủ tục, tuần tự như thế nào. Nhờ anh, chị tư vấn giúp tô. Thành thật càm ơn.
  Phan Minh Lý: 0919239805 - Email: maily.phan0412@gmail.com

  Trả lờiXóa
 68. Nặc danh07:37

  Tôi nhập ngũ từ tháng 2 năm 1985 phục viên về ngày 31/8/1988 công tác chiến trường K 3 năm 2 tháng.Vậy số tiền tính của tôi là được bao nhiêu ?
  Email : seadragon_pham@yahoo.com

  Trả lờiXóa
 69. Nặc danh21:18

  Tôi là bộ đội quân khu 5, tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia, thuộc khu vực Pracpihia sư đoàn của Tôi là sư đoàn 307, trung đoàn 29, qua Camphuchia đầu năm 1984 đến năm 1988 về địa phương là người dân bình thường không được hưởng một chế độ nào cả, thậm chí ngày 22/12 ngày quân đội nhân dân Việt Nam vẫn không được địa phương mời để kỷ niệm ngày quân đội quê hương Tôi là TP Đà Nẵng. Theo Tôi phải làm thế nào và đòi hỏi ghì cho chính sách chế độ hôm nay tại TP Đà Nẵng, không những mình Tôi mà cả đồng đọi Tôi thuộc sư đoàn 307 quân khu V.
  Hội cựu chiến binh sư 307.

  Trả lờiXóa
 70. Nặc danh20:13

  toi tham gia cm 30/4/1975 can bo xa doi cua xa den nam 1977-1978 toi duoc dieu ve tren bo sung cho doi cong binh huyen phuc vu chien truong bien gioi tay nam cuoi nam 1978 den nam 1979 can bo xa doi.hoi nhu vay toi co huong duoc che do khong .neu co la duoc bao nhieu ?

  Trả lờiXóa
 71. Nặc danh12:59

  tôi tham gia chiến đấu ở chiến trường tây nam năn 1978 và là nghĩa vụ quốc tế ở căm phu chia tới năm 1989 về nước, năm 1990 tôi phục viên, sau đó năm 1997 tôi tham gia cán bộ phường 10 năm có đóng bảo hiểm tới năm 2007 tôi nghỉ việc và đã được tính trợ cấp 1 lần, nếu tính cộng cả năm phục vụ trong quân đội tôi có đủ 20 năm công tác như vận tôi có được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định 62 của thủ tướng chính phủ không?
  ngày 20/12/2011. người hỏi.Xuân Đại

  Trả lờiXóa
 72. Nặc danh20:56

  tôi đã tham gia chiến ở chiến trường Campuchia là 14 năm 8 tháng có được trợ cấp hàng tháng không , hoặc nếu tính trợ cấp 1 lần thì tôi sẽ được hưởng trợ cấp bao nhiêu cho 14 năm 8 tháng " nếu tính 2.500.000d cho 2 năm đâu thì những năm về sau được tính như thế nào ; 2.500.000 + 800.000 = 3.300.000d 1 năm phải không ' " . Xin cho được hỏi ?

  ngày 22/12/2011 người hỏi Lê Bá Tiến .

  Trả lờiXóa
 73. Nặc danh19:42

  Tôi đã tham gia ở chiến trường Campuchia hơn 10 năm. Hiện giờ hàng tháng tôi được nhận trợ cấp là 1.452.000đ. Như vậy tôi có được tăng lương theo QĐ62/2011/TQ-TTg đã đưa ra ko. Nếu tăng thi tăng được bao nhiêu?
  Email: bachtuyet0388@yahoo.com.vn

  Trả lờiXóa
 74. Nặc danh19:58

  tôi có thời gian công tác,chiến đấu ở K là 3 năm 8 tháng sau năm 75,đã phục viên,hiện đang công tác tại CTy cổ phần có vốn của nhà nước.Tôi có được hưởng chế độ trợ cấp 1lần theo QĐ 62 không ?

  Trả lờiXóa
 75. thời gian tôi công tác tại Campuchia là 1 năm 7 tháng.sau khi rút quân về nước, tôi vẫn tại ngũ với thời gian là 1 năm 3 tháng. vậy cho tôi hỏi thời gian sau có được tính vào thời gian phục vụ tại Campuchia hay không? chân thành cảm ơn nếu trả lời thắc mắc của tôi.
  Mail: phuongthaoatm01@gmail.com

  Trả lờiXóa
 76. Nặc danh13:35

  chjnh sack gjai quyet ch0 linh di ct campuchja .woi gja wa peo .chang le ko dc 1 nam 3tr hay sao .neu way thj thua linh dj ngay nay ui 18thag ma dc 10tr.

  Trả lờiXóa
 77. toi la nguoi tham gia cong nhan quoc phong tu 1986 den 1998 toi chuyen cong tac don vi moi song chua duocj cap so bao hiem don vi cu de nghi don vi moi cap so bao hiem nhung don vÞ moi chua cong nh¹n vay che do do toi phai lam the nao vi toi chua duoc huong mot che do gi het.

  Trả lờiXóa
 78. Nặc danh08:17

  tôi đã tham gia chiến đấu ở chiến trường campuchia được 3 năm 6 tháng vậy xin hỏi tôi có được huong trợ cấp một lần hay không và nếu được thì chế độ trợ cấp như thế nào? được bao nhiêu tiền?

  Trả lờiXóa
 79. Nặc danh11:39

  Tôi tham gia chiến trường laos 3 năm 6 tháng .hiện tại đang đóng bảo hiểm trên 15 năm.có được hưởng trợ cấp hàng tháng k?tôi phục viên 1987 về bình trị thiên cũ từ đó đến nay đăng ký thường trú tại tphcm, có làm hồ sơ tại chổ ở hiện tại được k?

  Trả lờiXóa
 80. Nặc danh08:25

  tôi tham chiến trường campuchia 4 năm sau đó chuyển ngành, đến năm 2004 thì thôi việc. vậy tôi có được hưởng chề độ trợ cấp hàng tháng hay không? và được hưởng bao nhiêu

  Trả lờiXóa
 81. Nặc danh08:34

  tôi tham gia chiến trường campuchia từ tháng4/1981 đến năm 1985 thì chuyển ngành về Sở Thủy Lợi Hậu Giang, công tác ở đó cho đến năm 2004 thì nghỉ việc. Vậy tôi có được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng không? và tôi có được cộng dồn hay không?mức trợ cấp của tôi là bao nhiêu?

  Trả lờiXóa
 82. Nặc danh08:24

  tôi nhập ngũ tháng 4/1981 đến tháng 9/1986 xuất ngũ, là chiến sĩ thuộc Bộ tư lệnh quốc phòng. vậy có được hưởng quyết định này không?

  Trả lờiXóa
 83. Nặc danh10:55

  Bố em la bộ đội campuchia phục vụ được 4 năm . Cho em hỏi Bố em ở Cần Thơ thì khi nào mới co thể lãnh được tiền và sẽ lãnh ở đâu thưa quí báo ?

  Trả lờiXóa
 84. Nặc danh20:09

  Tôi tham gia chiến đấu Capuchia 3 năm, sau khi phục viên tôi chuyển ngành sang Bưu điện, có đóng BHYT hàng tháng. Vậy tôi có được hưởng chế độ theo QĐ 62/2011/QĐ-TTg này không? Cảm ơn!

  Trả lờiXóa
 85. Nặc danh17:14

  Tôi có thời gian công tác,chiến đấu ở K là 3 năm 8 tháng sau năm 75,đã phục viên,hiện đang công tác ngành Công an nhưng do chưa phải là phó trưởng phòng nên chỉ mang hàm Trung tá. Vậy tôi có được hưởng chế độ thăng lên cấp Thượng tá như thương binh chuyển ngành về từ chiến trường K không?

  Trả lờiXóa
 86. Qúy vị cho tôi hỏi : Bố tôi nhập ngũ năm 1975 đến năm 2004 thi xuất ngũ.Ông có 2 năm chiến dấu tại chiến trường Lào(1978-1979)và là Thương binh.Vậy bố tôi có được hưởng chế độ chính sách gì không?Và làm thủ tục như thế nào?Mong quý vị giải đáp cho tôi .Tôi xin chân thành cảm ơn./

  Trả lờiXóa
 87. Tôi đủ điều kiện để nhận trợ cấp 1 lần theo quyết định này thì hiện tại có thể đến đâu để làm thủ tục và nhận trợ cấp. Tôi đang ở Quận 8, TP.HCM.
  Xin trả lời sớm. Cảm ơn .
  Email : vq.nhan0710@gmail.com

  Trả lờiXóa
 88. Dương Đình Vinh19:14

  Tôi nhập ngũ tháng 10 năm 1977, tham gia chiến đấu bảo vệ tổ quốc chiến trương biên giới tây nam từ tháng 5 năm 1978 đến tháng 01năm 1979 tham gia trực tiếp chiến đấu chiền trường campuchia đến tháng 10 năm 1979 rút quân về nước ,đến tháng 02 năm 1990 theo yêu cầu của chính phủ campuchia tôi cùng đơn vị tôi sang lại campuchia chiến đấu giưp bạn đến tháng 4 năm 1990 tôi nhận quyết định ra quân theo chế độ bệnh binh và thương binh nhưng hiện tại tôi chỉ đươc hưởng trợ cấp bệnh binh .xin hỏi theo QĐ 62/2011 thì tôi được hưởng như thế nào

  Trả lờiXóa
 89. Nặc danh21:24

  tôi nhập ngũ năm 1982 bên lào thì có trợ cấp hay không

  Trả lờiXóa
 90. hoàng tuấn13:04

  Tôi nhập ngũ tháng 9/1982 phục viên 2/1986 tham gia chiến trường CamPuChia. Sau khi phục viên về ráng mà học để có 1 công việc .Vậy mà khi có chế độ mà nhà nước chẳng quan tâm gì đến thành phần này?

  Trả lờiXóa
 91. Nặc danh13:15

  những người đủ tiêu chuẩn ,thì khi nào nhận tiền,nhận ở đâu ?

  Trả lờiXóa
 92. MAI THAN TUẤN-090963457713:21

  tôi đủ điều kiên hưởng chế độ theo quyết định 62/2011....tôi muốn biết khi nào thì nhận dược tiền

  Trả lờiXóa
 93. Nặc danh21:16

  Tôi tham gia chiến trường K từ tháng 4 năm 1981 đến tháng 6 năm 1985. Tôi có được hưởng chế độ không? Khi phục viên, tôi có một huân chương chiến công hạng 3, một huy chương chiến công hạng 3, một bằng khen của bộ Quốc phòng đã nộp giấy đề nghị cho thành đội năm 1985. Tại sao đến nay chưa được nhận? Có gì thay đổi không xin cho tôi biết !

  Trả lờiXóa
 94. mai thanh tuấn 090963457719:08

  bạn muốn nhận mấy cái huân chương...hình như còn thiếu 1 cái (( hc vi ngha vụ quốc tế hạng 3 của vương quốc campuchia ))nửa hãy lien hê với tôi,toi se giup ban ((đòi)) yahoo cua toi là bienhoa_tuan

  Trả lờiXóa
 95. Nặc danh18:34

  zay cho hoi di cambu chia khoang may thang va chung nao ve va tien tro cap la bao nhieu

  Trả lờiXóa
 96. Nặc danh18:36

  toi hoi linh di cambu chia thi nguoi than co duoc phep qua tham hoac duoc lien lac gi ko

  Trả lờiXóa
 97. Nặc danh21:33

  Tôi là bộ đội ở cam pu chia được hơn 3.5 năm,được thưởng một huân chương chiến công hạng ba và một huân chương chùa tháp do nhà nước cam pu chia thưởng[cả hai đều chưa có một đồng tiền thưởng nào kèm theo].Xin hòi sao bằng khen của thủ tướng lại có tiền thưởng kèm theo cỏn huân chương huy chương của chủ tịch nước thì không có tiền?Phải chăng chủ tịch nước nhỏ hơn thủ tướng?[cả ta và cam pu chia]Hay huân chương mả tôi nhận được là đồ giả?Hay...?

  Trả lờiXóa
 98. Nặc danh16:21

  Tôi đi nghĩa vụ quân sự được 3 năm 4 tháng, đóng quân tại tiểu đoàn 7, trung đoàn 141, sư đoàn 3, quân đoàn 14, quân khu 1, tại Lạng Sơn từ tháng 3 năm 1986 đến tháng 6 năm 1989; sau đó, xuất ngũ về làm việc tại xã được 13 năm 9 tháng, vậy khi cộng dồn thời gian công tác với thời gian trong quân đội được 17 năm, vậy tôi có nằm trong diện được trợ cấp hàng tháng theo quyết định 62 trên 2011/QĐ - TTg quy định trợ cấp hàng tháng không

  Trả lờiXóa
 99. Đăng Vượng21:24

  Xin cho tôi hỏi: tôi đi 3 năm 6 tháng, lúc đi ở tỉnh Đồng Nai, giờ đang sinh sống ở TP. HCM, đang làm nghề tự do, vậy tôi có được hưởng trợ cấp theo nghị định này không vậy ? Xin Cám Ơn

  Trả lờiXóa
 100. @Đăng VượngTrả lời cho các câu hỏi của các bạn ở trên:
  Đã có Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Quyết định 62/2011/QĐ-TTg chế độ đối với đối tượng tham gia làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, Lào đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Trong văn bản này hướng dẫn rất rõ các trường hợp cụ thể và cách tính tiền quy đổi cùng với các mẫu kèm theo để làm thủ tục.
  Văn bản này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2012.
  Link tham khảo văn bản:
  http://www.tracuuphapluat.info/2012/02/toan-van-thong-tu-lien-tich-012012ttlt.html

  Trả lờiXóa
 101. Nặc danh20:09

  tôi muốn hỏi chế độ chính sách của thủ tướng ban hành hướng dẫn quyết định 62/2011 của thủ tướng chíhn phủ.tôi đi bộ đội tháng 8 năm 1977 của chiến trường biên giới Tây Nam giáp gianh biên giới Campuchia.được 3 năm theo chế độ xuất ngũ tôi về địa phương.Đến nay tôi sẽ được hưởng chế độ gi?

  Trả lờiXóa
 102. Trần Đăng Trong23:47

  cho tôi hỏi: những quân nhân nghỉ hưu mất sức lao động từ năm 1999 trở về trước có thời gian làm nhiệm vụ quốc tế tại cam-pu-chia từ 1-10 năm đến nay chứa được hưởng trợ cấp 1 lần ( bằng tiền ở chiến trường cam-pu-chia)
  những quân nhân nghỉ hưu từ năm 2000 về sau thì được thanh toán 1 lần ( bằng tiền làm nhiệm vụ ở CPC)
  Vậy thì những đối tượng nghỉ hưu từ năm 1999 trở về trước có được thanh toán hay không? nếu được thanh toán thì cơ quan nào giải quyết? nếu không được xin giải thích rõ lý do.

  Trả lờiXóa
 103. Nặc danh12:05

  toi di nghia vu tu thang3/83 sang kampuchia den thang 11/86...vay toi duoc huong tro cap la bao nhieu , va khi nao moi duoc nhan tro cap vay ??

  Trả lờiXóa
 104. Nặc danh14:49

  SV-411 : PHỤ LỤC 1
  MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA
  (Ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012)
  Ví dụ 1. Ông Nguyễn Văn A, nhập ngũ tháng 5/1975, năm 1978 tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở biên giới Tây Nam, ông A được phục viên (xuất ngũ) tháng 9/1992.
  Cách tính hưởng chế độ đối với ông Nguyễn Văn A như sau:
  Thời gian công tác thực tế trong quân đội của ông Nguyễn Văn A từ tháng 5/1975 đến tháng 9/1992 là 17 năm 5 tháng. Mức hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng là 1.018.000 đồng.
  Ví dụ 2. Ông Trần Văn B, nhập ngũ tháng 10/1975, tháng 01/1979 ông B làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, tháng 10/1991 được chuyển ngành, đến năm 1993 về nghỉ hưởng chế độ thôi việc.
  Cách tính hưởng chế độ đối với ông Trần Văn B như sau:
  Thời gian công tác thực tế trong quân đội từ tháng 10/1975 đến tháng 10/1991 là 16 năm 01 tháng. Mức hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng là 971.000 đồng (thời gian chuyển ngành công tác ngoài quân đội không được tính hưởng chế độ).
  Ví dụ 3. Ông Hoàng Văn C, nhập ngũ tháng 5/1975 và tham gia chiến đấu ở biên giới Tây Nam, do sức khỏe yếu đơn vị giải quyết chế độ xuất ngũ tháng 01/1978; tháng 01/1979 ông Hoàng Văn C tham gia công tác ở xã thuộc xã biên giới phía Bắc và trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ tháng 02/1979 đến tháng 01/1981, tháng 02/1982 tái ngũ vào quân đội đến tháng 01/1993 ông C được phục viên.
  Thời gian hưởng chế độ đối với ông Hoàng Văn C được tính như sau:
  Thời gian công tác thực tế trong quân đội là 13 năm 9 tháng (gồm: Lần thứ nhất từ tháng 5/1975 đến 01/1978 là 2 năm 9 tháng; lần thứ hai từ tháng 02/1982 đến tháng 01/1993 là 11 năm 0 tháng); thời gian là cán bộ xã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở biên giới phía Bắc được tính hưởng chế độ từ tháng 02/1979 đến tháng 01/1981 là 02 năm 0 tháng. Tổng số thời gian công tác được tính hưởng chế độ là 15 năm 9 tháng. Ông C đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. Mức hưởng là 925.000 đồng/tháng.
  Ví dụ 4. Ông Trần Đình K được hưởng trợ cấp hàng tháng từ tháng 01/2012 với mức 925.000 đồng/tháng, đến tháng 5/2012 ông Nguyễn Đình K từ trần, gia đình Ông K được hưởng chế độ trợ cấp đến hết tháng 5/2012 và nhân thân của Ông K được hưởng trợ cấp một lần là:
  03 tháng x 925.000 đồng/tháng = 2.775.000 đồng.
  Ví dụ 5. Ông Hoàng Văn D, nhập ngũ tháng 4/1977, năm 1978 tham gia chiến đấu phục vụ chiến đấu ở biên giới Tây Nam, do sức khỏe yếu, tháng 9/1980 ông D phục viên (xuất ngũ) về địa phương. Thời gian công tác thực tế trong quân đội là 3 năm 6 tháng, được tính là 4 năm (từ tháng 4/1977 đến tháng 9/1980).
  Số tiền trợ cấp một lần của ông Hoàng Văn D được hưởng là:
  2.500.000 đồng + [(4 năm - 2 năm) x 800.000 đồng] = 4.100.000 đồng.
  Ví dụ 6. Bà Nguyễn Thị Q, tham gia thanh niên xung phong tập trung tháng 02/1979, từ tháng 5/1979 đến tháng 10/1982 bà Q trực tiếp tham gia phục vụ chiến đấu ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, tháng 01/1998 về địa phương.
  Cách tính hưởng trợ cấp một lần đối với bà Q như sau:
  Thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc từ tháng 5/1979 đến tháng 10/1982 là 3 năm 5 tháng, được tính là 3,5 năm. Chế độ được hưởng là:
  2.500.000 đồng + [(3,5 năm - 2 năm) x 800.000 đồng] = 3.700.000 đồng.

  Trả lờiXóa
 105. Nặc danh14:55

  Sv-411 :Điều 2. Cách tính thời gian hưởng chế độ
  1. Thời gian tính hưởng chế độ đối với đối tượng hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư này là thời gian công tác thực tế trong quân đội

  Trả lờiXóa
 106. Nặc danh14:57

  SV-411 :Mức trợ cấp một lần được tính theo công thức sau:
  Mức trợ cấp = 2.500.000 đồng + [(số năm được tính hưởng - 2 năm) x 800.000 đồng]

  Trả lờiXóa
 107. Nặc danh14:05

  khi nao moi duoc nhan tien

  Trả lờiXóa
 108. nguyên văn vy13:02

  tôi tham gia công tac từ năm 81 dên nam 82 đi chien trường k đến năm 98 phuc viên về đia phương tham gia công tác dư bi đông viên thành phố cho đên nay vây thời gian dư bi hương chế đô phu cấp theo chức vu quan ly dơn vivay thời gian dư bi cua tôi có đươc tính năm cong tác liên tuc không? nếu đươc se hương chế đô như thế nào

  Trả lờiXóa
 109. Nhập ngũ vào năm 1978 ở Đắc lắc và Pleyku có được nằm trong vùng được hưởng chế độ không các bác.

  Trả lờiXóa
 110. Lên đường nhập ngũ năm 1976 đến năm 1990 phục viên về địa phương.Đơn vị E654 quân khu 4 có nằm trong vùng được hưởng chế độ không các bác

  Trả lờiXóa
 111. @hoài niệmBạn phải "tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc thì mới được áp dụng chế độ ở quy định này

  Trả lờiXóa
 112. Tôi bó tay với nhiều ý kiến trên! bây giờ nếu Đảng và nhà nước cho tôi 1 đồng VND tôi vẫn thật sự hãnh diện vì tôi và các d/c của tôi vẫn còn được quan tâm, chúng tôi không bao giờ bị bỏ rơi! một số tầng lớp dân bây giờ giàu quá rồi... tôi chỉ mong sao cho Nước ta giàu hơn dân ta, dể cho những chiến sĩ như chúng tôi được nhớ ơn nhiều hơn nữa! trân trọng.

  Trả lờiXóa
 113. Dang va chinh phu quan tam nhu vay cho nhung anh em BD tham gia chien tranh bao ve TQ.la dieu tu hao lam roi.Dat nuoc con ngheo.nhan dan con doi ngheo .toi mong cho Dan giau nuoc manh. Toi cung la BD xuat ngu .toi tham gia Du Kich tu 1976 try quyet fimro den 1982 tai rung bao loc thuan hai,sap bo mang hoach tan phe may tran,nhung nhung giay to lien quan that lac het. bay gio chi con Quyet dinh xuat ngu 3nam 6thang thoi .bay goi biet lam sao day Cam on Dang va chinh phu quan tam den anh em BD nhu chung toi. chung toi duoc an ui nhieu

  Trả lờiXóa
 114. Nặc danh21:36

  tôi nhập ngũ tháng 02 năm 1984 đến tháng 01 năm 1986 sang đoàn 5504 quân sự tại tỉnh preps vi hia kam pu chia, đến tháng 12 năm 1987 về nước công tác tại tỉnh gia lai-kon tum, đến tháng 04 năm 1998 xuất ngũ. tháng 10 năm 1999 được bầu công tác ở phường thuộc thị xã kon tum đến tháng 10 năm 2001 nghỉ. tháng 06 năm 2002 hợp đồng làm việc tại huyện ủy kon plong- kon tum, đến tháng 04 năm 2004 về nghỉ đến nay. thời gian công tác thực tế trong quân đội là 14 năm 02 tháng, thời gian ở chiến trường kpc là 1 năm 11 tháng ( được qui đổi là 23 năm ).thời gian công tác ở phường và hợp đồng công tác ở huyện ủy có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 3 năm 8 tháng. tổng thời gian công tác thực tế trong quân đội và cộng công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 17 năm 10 tháng. hiện tôi hưởng chế độ thương binh 3/4 và hiện là thiếu tá dự bị động viên tiểu đoàn. vậy tôi có được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quyết định 62 hay không? nếu được thì trợ cấp 01 tháng bao nhiêu?

  Trả lờiXóa
 115. Nặc danh14:03

  sao mà rắc rối quá vậy

  Trả lờiXóa
 116. Nặc danh21:32

  tôi nhập ngũ tháng 5 năm 1978 huấn luyện 3 tháng xang cam phu chia 5 năm 3 tháng rút quân chuyển về bộ chỉ huy quân sự tỉnh 6 năm chuyển công nhân viên quốc phòng 4 năm
  như vậy tổng thời gian công tác liên tục là 15 năm 8 tháng (quy đổi20 năm) giám định 71% nghỉ mất sức nửa thời gian thì bị cắt trợ cấp .thật bất công 15 nă tuổi thanh xuân lăn lộn chiến trường đói khổ ? không biết quyết định 62 của chính phủ có áp dụng gì được cho tôi ?

  Trả lờiXóa
 117. Nặc danh22:03

  tôi nhập ngũ tháng5 năm 1978 huấn luyện 3 tháng xang căm phu chia 5 năm 3 tháng rút quân chuyển về bộ chỉ huy quân sự tỉnh 6 năm chuyển công nhân viên quốc phòng 4 năm .
  như vậy có tất 15 năm 8 tháng công tác liên tục quy đổi là 20 năm giám định 71% mất sức lao động hưởng nửa thời gian quy đổi ? .Thật bất công cho 15 năm tuổi thanh xuân lăn lộn chiến trường đói khổ? không biết quyết định 62 có áp dụng gì cho tôi ?
  Kính mong bác nào hiểu luật bảo giùm !

  Trả lờiXóa
 118. Nặc danh22:47

  tôi TNXP tham gia chiến trường K sau 1975 đến 1/1979 có dược hưởng QĐ 62 không?

  Trả lờiXóa
 119. Nặc danh23:51

  tôi di campuchia 5 năm rồi phục viên sau đó đi làm công nhân hiện nay tôi nghĩ hưu và đang lãnh tiền hưu trí tại địa phương vậy tôi được nhận trợ cấp 1 lần không

  Trả lờiXóa
 120. Cho em hỏi về trường hợp của Ba em: Ba em đi bộ đội ở Campuchia từ tháng 02/1982 đến tháng 09/1985, tổng cộng là 3 năm 6 tháng, tại mặt trận 709(phục viên) và đến bây giờ chưa được hưởng phụ cấp hay là tiền gì cả. Vậy trường hợp của Ba em thuộc diện nào của quyết định trên? hưởng bảo hiểm và trợ cấp như thế nào? em xin cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 121. Nặc danh12:23

  Thưa ông Minh Hùng! Chúng tôi là những người bộ dội vát cái thân đi làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia vào những nắm 1979-1989,xin hỏi ông một việc như sau!
  Thưa ông, ông trả lời trên mạng, ông bảo rằng đất còn nước khó khăn, việc khó khăn này cho đến bao giờ sẽ chấm dứt hở ông?Ông nói rất đúng,cái khó khăn này đối với đất nước,đối với nhân dân rất đúng như vậy.Nhưng đối với quan chức quý ông,từ nhỏ đến lớn thì lại giàu sang,nhà lầu,ô tô,nhà hàng,khách sạn,lại còn đưa con cái đi du học và mua nhà cửa ở nước ngoài nữa.Vào những năm ấy,chúng tôi đã nghe theo lời đảng gọi,sẵn sàn đi làm nghĩa vụ nếu phải hi sinh. Chúng tôi ngày đêm lúc nào cũng đối mặt với kẻ thù(sống hay chết là một việc rất dễ dàng)thời gian ko nghĩ đến,tôi đây đến 4 năm 3 tháng tại chiến trường.Thà rằng đảng và chính phủ để cho việc này chôn vùi trong quá khứ trước đây trên 20 năm,để không còn ai nghe thấy thì nó vẫn thiêng liêng cao cả.Chứ ko nên đưa quyết định này ra<gọi là chính sách ưu đãi)ưu đãi gì?Với số tiền bố thí ít ỏi ấy,nếu chúng tôi chìa tay ra nhận thì quá nhục nhã cho người đã vì tổ quốc đi làm nghĩa vụ ở nước bạn không biết sống chết lúc nào?Hiện nay chúng tôi rất khốn khổ trong cuộc sống,nhưng không chấp nhận cái quyết định 62 của chính phủ ban hành.Hiện tại một người lính ở thời bình chỉ có 18 tháng cống hiến cho đất nước khi xuất ngũ có đến 10 triệu đồng.Thôi chúng tôi rất cảm ơn lời nói của ông.Chào ông nhé!

  Trả lờiXóa
 122. Nặc danh16:43

  Thưa ông minh Hùng bạn vừa viết bài trên cũng rất đúng ? trường hợp của tôi còn đau khổ hơn nhiều chẳng biết kêu ai ? chỉ biết âm thầm nghĩ tại sao đảng và nhà nước ta lại bất công đến thế? Tôi đang đi học thì phải đi lính 3 tháng huấn luyện gian khổ rồi sang miên đằng đẵng 5 năm 3 tháng không một lần về gian khổ ốm đau không kể xiết rồi phục viên tôi cũng được tiếp tục công tác tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh .Vẫn là quân nhân được 6 năm nữa đột nhiên tôi được cấp trên chuyển thành công nhân viên quốc phòng 4 năm nữa và bắt buộc nghỉ mất sức lao động với giám định 71% .Cán bộ chính sách ở đơn vị luôn động viên tôi là tôi được hưởng trợ cấp mấ sức vình viễn do có thời gian chiến đấu ở chiến trường trên 5 năm thế nhưng chỉ được nửa thờigian quy đổi là bị cắt? ôi thôi thôi tin đảng đi theo đảng ,chấp hành chính xách gảm biên chế, rồi tinh giảm biên chế 15 năm 8 tháng tuổi thanh xuân qua đi cơ cực .bây giờ có tuổi bệnh tật đầy mình và cứ phải tự xoay sở cơ cực lắm ! quyết định 62 này chỉ là có méo mó hơn không mà thôi !thật đáng buồn

  Trả lờiXóa
 123. Nặc danh21:22

  tôi tham gia nghĩa vụ quốc tế Campuchia từ tháng 3/1981 tới tháng 10/1984 thì được chuyển nghành về làm ở doanh nghiệp quốc doanh. Như vậy tôi được hưởng chế độ như thế nào?

  Trả lờiXóa
 124. Nặc danh19:08

  Tôi tham gia chiến trường CamPuChia từ năm 1986 đến 1989 thì rút quân về nước. Đơn vị trung đoàn 4, sư đoàn 5, mặt trận 479 QK7 được hưởng chế độ phục viên về quê nhà tĩnh Đồng Tháp. Tôi đã đăng ký khai báo 2 lần tại ban chỉ huy xã đội địa phương đã gần 2 năm nhưng tôi chưa thấy trả lời về chế độ trợ cấp theo nghị định 62 của Chính Phủ vậy đến bao giờ tôi mới nhận được chế độ theo nghị định?

  Trả lờiXóa
 125. Nguyễn Tiến Lê20:45

  tôi tham gia quân đội 4 năm 11 tháng, trong đó 4 năm 4 tháng ở chiến trương K, phục viên về địa phương, sau thời gian đó tôi chuyển ngành vào cơ quan nhà nước, hiện nay đã về hưu và được hưởng lương hưu. cho tôi hỏi, như trường hợp của tôi có được hưởng trợ cấp của nhà nước trong thời gian tôi tham gia chiến đấu hay không? rất mong hồi âm của anh (chị), tôi xin chân thành cám ơn

  Trả lờiXóa
 126. Bùi Đăng Vinh-đô lương-nghệ an08:41

  tôi tham gia quân đội tháng 11 năm 1977 đến năm 1985 tôi sang Lào.Đến năm 1989 tôi đi hợp tác lao động ở Liên Bang Nga 5 năm. đến năm 1994 về địa phương.Trong quyết định ghi thời gian phục vụ quân đội 12 năm 7 tháng được tính tuổi quân còn 5 năm ở Liên BAng Nga chưa được tính . Cho tôi hỏi có đươc tính thời gian trong quân đội toàn bộ không,hay chỉ được tính thời gian làm nhiệm vụ quốc tế ở lào.Tôi có nhận được nhận trợ cấp hàng tháng không? Xin Được nhà chứ trách trả lời.Chân thành cảm ơn!

  Trả lờiXóa
 127. @Bùi Đăng Vinh-đô lương-nghệ anÔng được nhận trợ cấp 1 lần, chỉ tính thời gain chiến đấu ở Lào từ năm 1985 đến năm 1989

  Trả lờiXóa
 128. @Nặc danhông được hướng chế độ theo Quy định tại văn bản nêu trong bài viết này.

  Trả lờiXóa
 129. @Nặc danhNếu ông đã làm thủ tục thì ông liên hệ lại ban chỉ huy xã đội địa phương để họ trả lời.

  Trả lờiXóa
 130. @Nguyễn Tiến LêÔng đọc Điều này xem thuộc có thuộc trường hợp quy định để được hưởng chế độ tại văn bản này không:
  "Điều 2. Đối tượng áp dụng
  1. Quyết định này áp dụng đối với các đối tượng sau đây:
  a) Quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30/4/1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có dưới 20 năm phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 01/4/2000 hoặc chuyển ngành sau đó thôi việc trước ngày 01/01/1995 hoặc thương binh nặng đang điều dưỡng tại các đoàn điều dưỡng thương binh, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng"

  Trả lờiXóa
 131. @Nguyễn Tiến LêNgoài ra ông có thể tham khảo thêm văn bản này: Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Quyết định 62/2011/QĐ-TTg chế độ đối với đối tượng tham gia làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, Lào đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
  theo link
  http://www.tracuuphapluat.info/2012/02/toan-van-thong-tu-lien-tich-012012ttlt.html

  Trả lờiXóa
 132. Nặc danh13:19

  anh noi dung tha rang Dang va Nha nuoc chon vui cong lao cua Anh em minh Toi thay con tu hao hon khi cong lao cua minh va dong doi do mau o chien truong duoc bo thi cho may dong bac le

  Trả lờiXóa
 133. Nặc danh20:47

  Toi that mat xin hoi.Toi tham gia cach mang 30/4/1975 thuoc don vi Du Kich xa dau nam 1977-1978 toi duoc dieu ve tren ket hop voi bo doi phuc vu chien dau chien truong bien gioi tay nam thoi gian tinh 2 nam.cuoi nam 1978 toi ve dia phuong cong tac den thang 9 nam 1979 toi nghi.tinh chung thoi gian cong tac cua toi duoc 5 nam .toi khong hieu tinh chung 5 nam hay 2 nam bien gioi tay nam thoi nho Minh Hung tra loi dum thanh that biet on

  Trả lờiXóa
 134. Nặc danh10:37

  Anh trai tôi đi chiến trường K, từ năm 1979-1883 là 4 năm, anh trở về việt nam thì lâm trọng bệnh và chết. Anh trai tôi không có vợ con, nhưng còn mẹ đẻ, vậy xin cho hỏi anh trai tôi được hưởng chế độ trợ cấp như thế nào? Xin cám ơn ạh. Huyền em gái

  Trả lờiXóa
 135. vũ quang bình12:34

  Từ tháng 10/1979 đến tháng 6/1987 tôi công tác tại Trại cải tạo Quyết Tiến - CAT Hà Tuyên thuộc địa bàn huyện Sơn Dương-tỉnh Tuyên Quang.Vậy nơi đơn vị tôi đóng quân có thuộc khu vực xảy ra chiến sự hoặc là địa bàn phụ cận không?

  Trả lờiXóa
 136. trần viết khoa15:49

  trần viết khoa 19/03/2012
  tôi nhập ngũ tháng 03 năm 1988 tại biên giới phía bắc(tuyến 1 lai châu)đến tháng 4 năm 1991 thì xuất ngũ và đăng ký quân dự bị tại địa phương ,nhưng hiện nay tôi đã chuyển chỗ ở và có hộ khẩu thường chú tại tỉnh khác vậy tôi phải kê khai tại nơi ở mới nhưng có phải xác nhận tại địa phương cũ không tôi vẫn còn quyết định xuất ngũ

  Trả lờiXóa
 137. Nặc danh21:57

  Đề nghị chinh phủ nghiên cứu áp dụng QĐ này với cả những người thuộc đối tượng về hưu mất sức để dỡ thiệt thòi cho họ Tuy bây giờ họ đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp mất sức,nhưng trong thời gian tham gia chiến đấu ai cũng như ai tất cả đều hi sinh tuổi đời xương máu cống hiến quên mình vì tổ quốc ,may măn còn sống trở về lại vất vả tim kiếm công ăn việc làm chung tay xây dựng đất nước chinh họ là những người làm ra nhiều của cải vật chất, đóng góp nhiêu cho ngân sách nhà nước ,chính họ là những nhân tố chính đưa đất nước phát triên đẻ hôm nay chúng ta có cơ hội đền ơn dáp nghĩa,công đầu lẽ ra phải thuộc về họ !!!

  Trả lờiXóa
 138. Nặc danh00:40

  Ong Minh Hung oi Ong mo mieng ra thi noi dat nuoc con kho khan,Dang va nha nuoc trich mot phan ngan sach de ho tro cho anh em chinh sach la CO GANG LON CUA DANG VA NHA NUOC Sao Ong khong noi luon la Chinh phu dau tu vao Vinashin thua lo ca ngan ty dong nen so tien bo thi cho Bo doi xuat ngu qua eo uot

  Trả lờiXóa
 139. Bùi Đăng Vinh12:13

  Kính gửi ông MInh Hùng!
  Thưa ông!Tại điều 2 đối tượng áp dụng có ghi :
  1. Những người dưới 20 năm phục vụ trong quân đội đã phục viên xuất ngũ ,thôi việc (bao gồm cả số đi lao động hợp tác quốc tế về phục viên xuất ngũ trước mồng 1 tháng 4 năm 2000)
  2.Tại ví dụ (phụ lục 1/sv411)
  -ví dụ 1: ông nguyễn văn A nhập ngũ tháng 5 năm 1975 đến năm 1978 tham gia chiến đấu ở biên giới tây nam. Ông A phục viên thang 9 năm 1992 ông được tính 17 năm 5 tháng cso nghĩa là ông được tính cả thời gian không tham gia chiến đấu(từ thang 5 năm 1975 đến 1978)
  Kết hợp với 2 điều tôi vừa dẫn thỳ tôi cũng được hưởng lương hàng tháng vì Tôi nhập ngũ thang 11 năm 1977 đến năm 1985 tham gia chiến đấu tại nước bạn LÀo .ĐẾn năm 1989 thỳ đi lao động hợp tác xuất khẩu sang Liên bang Nga.Đến năm 1994 về nước rồi mới nhận quyết định phục viên(trong thời gian lao động ở Liên Bang Nga chúng tôi vẫn phải trích một khoản lương hàng tháng để xây dựng Tổ Quốc.
  Vậy xin ông giải thích rõ hơn về trường hợp của tôi

  Trả lờiXóa
 140. quocduong18:20

  cho em hỏi cách tính tiền trợ cấp e không hiểu

  Trả lờiXóa
 141. Nặc danh16:42

  vậy cho tôi hỏi ba tôi cũng đi chiên trường K về dc 3 năm 3 tháng vậy ba tôi sẽ dc hưởng chế độ đó ko??? và đã có quyết định rồi thì khi nào sẽ thực hiện, khi ra Phường hỏi thì phường nói chưa có công văn, vậy đã có quyết định thì khi nào sẽ hưởng!

  Trả lờiXóa
 142. công an xuất ngũ21:26

  Thưa ông Minh Hùng! các đơn vị công an trực thuộc Bộ công an, hoặc trực thuộc công an tỉnh, thành phố, nhưng lại không thuộc địa bàn biên giới như quy định trong qd 62, song cán bộ chiến sĩ vẫn phải đi khắp nơi trong đó chủ yếu là lên biên giới do yêu cầu công tác, thậm chí phải vượt biên bí mật sang Campucia và Trung Quốc trong những năm có 2 cuộc chiến biên giới. Vậy theo các hưóng dẫn của thông tư liên tịch số 1/2012/TTLT- BQP-BLDTBXH-BTC thì phải xin xác nhận thế nào cho các trường hợp công an xuất ngũ,để được coi là "trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc", thưa ông?

  Trả lờiXóa
 143. Nặc danh22:46

  Tôi nhập ngũ 25/8/1978 đến 11/1978 tham gia chiến dịch Tây Nam, ngày 25/12/1978 sang chiến đấu tại chiến trường Cam Pu Chia đến tháng 11/1982 được phục viên, được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng 3, huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng 3, bằng khen Bộ quốc phòng, hiện đang công tác tại cơ quan nhà nước, cho hỏi Tôi có được xét hưởng chế độ gì không ?

  Trả lờiXóa
 144. cho e hỏi cách tính tiền trợ cấp trong quyết định số 62.e không hiểu, không biết là tính từ lúc nhập ngủ cho tới hiện tại hay chỉ tính trong thời gian tại ngủ

  Trả lờiXóa
 145. Nặc danh13:38

  Tôi tham gia chiến trường K được 6 năm và về đi học lại, tự xin việc làm. Hiện nay là giáo viên - công chức nhà nước.Lúc trước, tôi đã bỏ giấy gọi nhập học để đi chiến trường, sau đó trở về đi học. Việc giải ngũ xong trở về ai cũng có quyền tìm cho mình cuộc sống riêng và học đã đạt được mục đích đây là khả năng cá nhân. Tại sao QĐ 62 lại phan biệt chính sách đối với người đang công tác trong hệ thống nhà nước (họ chả có gì trong QĐ 62).Nếu ngày xưa ai cũng không chịu nhập ngũ đi chiến trường thì lấy đâu ra thời bấy giờ ăn sung mặc sướng như mấy người.Bây giờ lại không giải quyết gì đến là sao? Còn phần xương máu bỏ lại chiến trường K ai tính cho họ đây. Nhà nước giải quyết chính sách phải có nét chung. Còn vì nghèo mà phân biệt do mình không đủ khả năng thì thà đừng làm, kẻo khi làm thì kẻ có người không e không công bằng. Trước khi phục viên thì tôi cũng là lính chiến trường K kia mà, sao nay không có gì cả?

  Trả lờiXóa
 146. Nặc danh13:49

  Ôi đúng là nhà nước thiệt...Không công bằng với nhân dân gì hết...Nếu đã giải quyết thì giải quyết hết mọi trường hợp chứ sao lại không công bằng. Nếu 1 người công chức quèn,nghèo, lương thấp ....lúc trước đi chiến trường K mà bây giờ không được hưởng chế độ này. Trong khi đó...cũng là 1 người đi chiến trường K về trở thành thương gia buôn bán giàu có thì lại được hưởng chế độ...zậy có phải là không công bằng...kẻ nghèo thì nghèo mạc hạn, kẻ giàu thì cứ thế mà giàu thêm...Mong các quan chức cấp cao nghiên cứu lại các trường hợp này...Để các công chức nhà nước nghèo họ có thêm đồng nào đó để trang trải thêm cho cuộc sống của sống của họ nuôi 2 đứa con ăn học ĐH.

  Trả lờiXóa
 147. Nặc danh19:49

  Tôi tham gia chiến trường K từ năm 1985 đến năm 1988 được tính thời gian làm việc là 3 năm 2 tháng , công tác ở Campuchia la 2 năm 10 tháng và thời gian cong tác quy đổi là 4 năm 7 tháng . Vẩy tôi có đươc hưởng chế độ QĐ62 không và tôi có thể được lãnh là bao nhiêu.
  Tôi xin cám ơn và nhờ ông Minh Hùng giải đáp giùm .

  Trả lờiXóa
 148. Văn bản mới ban hành ngày 3/4/2012:
  Nghị định 23/2012/NĐ-CP quy định chế độ đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, Lào sau ngày 30/4/1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
  link:
  http://www.tracuuphapluat.info/2012/04/toan-van-nghi-inh-232012n-cp-che-o-oi.html

  Trả lờiXóa
 149. Nặc danh04:00

  toi nhap ngu thang 02 nam 1975 thang 8 nam 1988 duoc cu di lao dong hop tac o lien xo thang 8 nam 1994 het han ve bo quoc phong lay quyet dinh phuc vien duoc 19nam 6 thang co tham gia chien truong lao cam pu chia va phia bac vay toi co duoc huong che do hang thang khong

  Trả lờiXóa
 150. Nặc danh13:14

  toi la lai xe truc thuoc ban xay dung 64 cua bo xay dung, toi lam nhiem vu quoc te giup nuoc ban lao tu nam 1973, den nam 1982 toi xin thoi viec va ve thuong tru o que huong. vay toi xin hoi: toi thuoc dien tro cap tai dieu? khoan? muc tro cap?. dia chi cua toi la: duybaphuong@ymail.com; sdt: 0979608798. toi chan thanh cam on.

  Trả lờiXóa
 151. Nặc danh14:13

  toi nhap ngu sau nam 1975 o chien truong campuchia duoc 2 nam thi duoc xuat ngu.ve nuoc khong co cong viec lam toi phai tu nuoi song gia dinh.nay toi hoi toi co duoc cho cap gi k?muc tro cap la bao nhieu ?

  Trả lờiXóa
 152. Nặc danh15:09

  Tôi nhập ngũ 06/1977 tham gia chiến đấu bào vệ biên giới tây nam từ tháng 12/1977 đến ngày 31/12/1978 và tham gia chiến dịch biên giới tây nam ngày 01/01/1979 giải phóng K và làm nghĩa vụ quốc tế cho đến ngày ra quân về nước tháng 06/1982. Hiện tôi là công nhân hưởng lương đóng BHXH bắt buộc.Như vậy tôi có được hưởng quyền lợi gì trong QĐ 62/2011 này không? Nếu không có.xin giãi thích cho biết tại sao? (chúng tôi đã gian nan lăn lộn gian khổ trên đường mưu sinh sau ngày xuất ngũ mới tìm được 1 việc làm! chảng lẻ đó chính là nguyên nhân mà tôi và các đối tượng có quá trình công tác giống tôi bị loại ra khỏi QĐ này?)

  Trả lờiXóa
 153. vũ quang bình20:33

  Từ tháng 10/1979 đến tháng 6/1987 tôi công tác tại Trại cải tạo Quyết Tiến-CAT Hà Tuyên thuộc địa bàn huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang.Vậy nơi đơn vị tôi đóng quân có thuộc khu vực xảy ra chiến sự hay là vùng phụ cận không?Mong anh Hùng trả lời tôi rõ ràng chứ lần này là lần thứ 2 tôi hỏi nhưng vẫn chưa có câu trả lời?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đối tượng áp dụng Quyết định này là những người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào. Do đó ông không thuộc đối tượng đã quy định

   Xóa
 154. Nặc danh15:46

  Thưa ông Minh Hùng! Chúng tôi là những người bộ dội vát cái thân đi làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia vào những nắm 1979-1989,xin hỏi ông một việc như sau!
  Thưa ông, ông trả lời trên mạng, ông bảo rằng đất còn nước khó khăn, việc khó khăn này cho đến bao giờ sẽ chấm dứt hở ông?Ông nói rất đúng,cái khó khăn này đối với đất nước,đối với nhân dân rất đúng như vậy.Nhưng đối với quan chức quý ông,từ nhỏ đến lớn thì lại giàu sang,nhà lầu,ô tô,nhà hàng,khách sạn,lại còn đưa con cái đi du học và mua nhà cửa ở nước ngoài nữa.Vào những năm ấy,chúng tôi đã nghe theo lời đảng gọi,sẵn sàn đi làm nghĩa vụ nếu phải hi sinh. Chúng tôi ngày đêm lúc nào cũng đối mặt với kẻ thù(sống hay chết là một việc rất dễ dàng)thời gian ko nghĩ đến,tôi đây đến 4 năm 3 tháng tại chiến trường.Thà rằng đảng và chính phủ để cho việc này chôn vùi trong quá khứ trước đây trên 20 năm,để không còn ai nghe thấy thì nó vẫn thiêng liêng cao cả.Chứ ko nên đưa quyết định này ra<gọi là chính sách ưu đãi)ưu đãi gì?Với số tiền bố thí ít ỏi ấy,nếu chúng tôi chìa tay ra nhận thì quá nhục nhã cho người đã vì tổ quốc đi làm nghĩa vụ ở nước bạn không biết sống chết lúc nào?Hiện nay chúng tôi rất khốn khổ trong cuộc sống,nhưng không chấp nhận cái quyết định 62 của chính phủ ban hành.Hiện tại một người lính ở thời bình chỉ có 18 tháng cống hiến cho đất nước khi xuất ngũ có đến 10 triệu đồng.Thôi chúng tôi rất cảm ơn lời nói của ông.Chào ông nhé!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bác nói rất hay! bố cháu cũng đi Campuchia hơn 10 năm trời bây giờ cũng chẳng có tiền chợ cấp nào.

   Xóa
 155. Nặc danh22:26

  Bố tôi tham gia chiến trường Campuchia 6 nam quy đổi thành 9 năm, sau khi phục viên thì tham gia công nhân 10 năm rồi nghỉ chế độ 76.Vậy cho tôi hỏi là bố tôi có được hưởng chế dộ trợ cấp hàng tháng không?
  Rất mong nhận được phản hồi!

  Trả lờiXóa
 156. Nặc danh16:42

  Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 157. Nặc danh11:13

  Xin hỏi,Tôi năm nay 54 tuổi,hiện tôi đang tham gia đóng BHXH ở một đơn vị sự nghiệp,tôi tham gia quân đội từ T2/1975 đến năm 1989 phục viên về,tổng thời gian tham gia là 14 năm 9 tháng,đã nhận trợ cấp theo nghị định 142 rồi,tôi nghe nói nhà nước(tôi k nắm rõ quyết định hay nghị định gì)có chính sách trả lại tiền đã nhận theo Nghị định 142 phải không? Nếu tôi trả lại tiền thì thời gian 14 năm 9 tháng có được tính là thời gian tham gia BHXH không,để tôi có đủ thời gian công tác hưởng chế độ Hưu trí,xin trả lời giúp,xin chân thành cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 158. Nặc danh23:54

  Không biết ai nghiên cứu đưa ra quyết định này. Quyết định này lẽ ra phải đưa ra Quốc hội bàn mới đúng. Quyết định thật không dân chủ, thiếu tính xã hội, thiếu công bằng. Quyết định nói phải có điều kiện là thôi việc trước 1/4/2000 mới được hưởng trợ cấp thì thật buồn cười, không rõ là lý do tại sao. Nếu thôi việc tại thời gian đó thì rất nhiều người giàu, số còn lại cứ bám ông Nhà nước mà làm công nhân thì vẫn nghèo không đủ ăn.Như tôi sau khi đi chiến đấu ở K về vào công ty nhà nước làm đã 32 năm, chỉ đồng lương không đủ tiêu. 1 tấc đất cắm dùi không có. Ngược lại số người về quê làm ruộng nay được chia đất giãn dân (trước kia gọi là sở hữu của Nhà nước)bán đi được vài tỉ đồng. Quyết định nói không rõ ràng,có quy định đối tượng không được hưởng :" đang công tác hưởng lương từ ngân sách nhà nước có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc" Như tôi và đồng đội tôi tham gia trực tiếp chiến đấu ở chiến trường K, nay đang hưởng lương tại doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì có được hưởng trợ cấp không?

  Trả lờiXóa
 159. Nặc danh22:09

  Xin luật sư Minh Hùng tư vấn giúp trường hợp của tôi là : tôi tham gia trực tiếp chiến đấu tại chiến trường K từ tháng 11/1978 đến tháng 5/ 1979, thời gian ở chiến trường được nhân hệ số 2, tức là 1 năm ở chiến trường. Sau đó đơn vị chuyển ra Thái Nguyên. sau đó năm 1982 tôi chuyển ngành đi học và làm việc tại 1 đơn vị sản xuất kinh doanh cho tới nay. Vậy tôi có được hưởng trợ cấp 1 lần không? Theo tôi thì có được hưởng vì tôi không phải diện hưởng lương từ ngân sách của Nhà nước.Tôi mong sớm được trả lời và chân thành cảm ơn luật sư.

  Trả lờiXóa
 160. Nặc danh10:10

  Tôi phục viên về nhà cấp hàm trung uý tổng thời gian phục vụ trong quân đội đã quy đổi là 13năm 6 tháng trong đó 3 năm 1 tháng ở chiến trường K như vậy tôi được trợ cấp như thế nào?tôi có được bảo hiểm y tế không?thời gian nào ở Phú Yên thực hiện nghị định 62/2011 của thủ tướng chính phủ

  Trả lờiXóa
 161. Bùi Quang Tuyến16:45

  Tôi chiến đấu tại Camphuchia từ năm 1977 sau đó năm 1982 tôi chuyển nghành về bộ nội thương công tác .năm 1993 vì công ty giải thể nên tôi phải thôi việc với thời gian công tác (kể cả ở quân ngũ)là 16 năm 2 tháng .vậy tôi có được nhận trợ cấp hàng tháng theo quyết định 62 không .Có thể trả lời giúp tôi theo địa chỉ Email:dienlanhvietphong@yahoo.com.vn .Xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
 162. Nặc danh09:57

  Bố tôi la CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC Thuộc đơn vị vận tải ô tô số 5 làm nhiệm vụ quốc tế nước bạn Lào bắt đầu từ tháng 5 năm 1975 thuộc địa bàn theo QĐ 62, làm nhiệm vụ 17 năm đến nay chưa được hưởng chế độ chính sách gì. vậy bố tôi được hưởng chế độ HÀNG THÁNG hay MỘT LẦN

  Trả lờiXóa
 163. Nặc danh14:55

  Cha tôi tham gia chiến trường K tháng 4 năm 1981, phục viên về tháng 7 năm 1985. Trong đó có 4 nam 1 tháng tại đất K, sau đó cha tôi chuyển ngành và làm việc đến tháng 12 năm 1994 rồi nghỉ. Nay cha tôi hỏi, cha tôi được hưởng chế độ nào trong việc đãi ngộ về chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc Tế ở Cam-pu-chia sau 30 tháng 4 năm 1975

  Trả lờiXóa
 164. xin hỏi tôi là hoàng chiêu dương điên thoại 0984227990 thi đỗ có giấy báo nhập học vào trường đại học cơ điên việt bắc 1978 và nhập ngũ tháng 10 /1978 đến 1980 được xuất ngũ về trường hiện giờ còn giữ giấy báo trúng tuyển và giấy chuyển của bộ tư lênh QĐ 65 về trường nhưng lúc đó dương đình giáp là hiệu trưởng đòi ăn đút lót vi nhà nghèo không có tiền lên không được vào học đã trà đap cuộc đười tôi trà đạp công lý bao năm nay khiến bây giờ tôi không có chế độ gì vậy với chế độ chính sách đãi ngộ này tôi có được gì không nếu ngày ấy tôi không phải đi nghĩa vụ quân sự mà vào đại học thì nay cuộc đời tôi đã không phải cay đắng như bây giờ

  Trả lờiXóa
 165. Nặc danh06:19

  sai lầm lớn của chính sách này là ở chổ : 1 người đi lính đi 14 gần 15 năm, 2 năm đầu = 2 500 00đ + 12 năm X 800 000đ = 12 100 000đ (một lần là xong )
  - 1 người đi tròn 15 năm, mỗi tháng 925 000đ X 12 =11 100 000đ ( được hưởng suốt đời) như vậy có nghĩa là chỉ cần một năm lương của người 15 năm đã bằng người gần 15 năm suốt cuộc đời phục vụ - thử hỏi như thế chính sách này có hợp lý , có công bằng hay không

  Trả lờiXóa
 166. Nặc danh07:12

  1 chính sách lớn thế này đáng lẽ phải được nghiên cứu thật kỹ- phải tham khảo ý kiến nhiều chuyên gia giỏi, không cần phải gấp gáp, vội vàng, để đưa ra được một chính đúng, hợp lòng dân . chưa có tiền thì chưa nên ra chính sách , khi đã có tiền thì dù là ít cũng phải đảm bảo tính công bằng . không nên cắt gọn kiểu này để đỡ gánh nặng nhà nước thì ý nghĩa của chính sách sẽ không còn, tạo nên sự phân biệt đối xử lớn trong chính sách này - Nếu thấy sai thì cần phải có sửa sai và điều chinh ngay./.

  Trả lờiXóa
 167. Nặc danh08:18

  - thà là không có cho xong
  có mà như vậy, đau lòng quá đi./.

  Trả lờiXóa
 168. Nặc danh23:11

  - Bác Hồ nói : không sợ thiếu , chỉ sợ không công bằng - toàn Đảng , toàn dân, toàn quân ta đang học tập và làm theo tấm gương đạo đức HỒ CHÍ MINH - thử hỏi cơ quan chính sách của ta là người tham mưu cho chính phủ xây dựng nên chính sách này đã học tập được BÁC HỒ chỗ nào ? hay là học một đường làm một nẻo. vừa thiếu tâm lại vừa thiếu tầm . thật đáng trách hơn nữa là người thay mặt nhà nước ký quyết định này là thủ tướng chính phủ vừa thiếu tâm vừa thiếu tầm lại vừa vô trách nhiệm . Quyết định này chắc chắn sẽ gây hậu quả nghiêm trọng sau này trực tiếp đến những đối tượng được giải quyết chính sách kể cả gia đình và con cháu họ , sau đó là đến nhân dân cả nước tất cả đều mất hết lòng tin đối với Đảng và nhà nước này . Đưa ra chính sách để đền đáp công ơn những người đã có công với nước là đúng và càng sớm càng tốt . Nếu trong điều kiện kinh tế nhà nước còn khó khăn chưa đáp ứng được chính sách này thì chưa nên đưa ra , chắc có lẽ tất cả các đối tượng nằm trong diện chính sách này chẳng ai thắc mắc gì . nhưng nếu lại vì ly do điều kiện khó khăn mà cắt xén gọn , làm méo mó chính sách thì chính sách của mình đưa ra lại phản lại mình , chà đạp lên mình ,phản lại mục đích mà chính sách đang làm. do vậy chính sách đưa ra phải đúng,phải hợp lòng dân mới có sức thuyết phục . muốn làm được điều này thì cần đến người có cả đức cả tài ./.

  Trả lờiXóa
 169. Nặc danh00:40

  - Chúng tôi là lính nằm trong diện nghị định 62 hầu như ai cũng đã nghỉ lâu rồi , nếu cứ ngồi mà đợi chính sách nhà nước thì chắc thằng nào cũng chết mất xác cả rồi còn đâu để ngồi đợi mấy đồng bọ còn sót lại của nạn vơ vét tham nhũng không thương tiếc của giới quan chức nhà nước ,kể cả kẻ đứng đầu nhà nước này. theo tôi thiết nghĩ khi ra quân ,người thì về nông thôn ,người thì ở thành thị ,người thì về quê nhà tận miền núi xa xôi. ai cũng lam lũ ,vất vả lăn lộn với cuộc sống, có người thành đạt, có người không , nhưng tôi vẫn tin ở bản chất của người lính dù tham gia ít hay nhiều thì đều là những người được rèn luyện vững vàng về bản lĩnh và ý chí, do đó phấn đấu để có được một cuộc sống ổn định,tuy không giàu, thì đó cũng là việc làm không khó tôi tin hầu như ai cũng làm được . vì vậy mà chính sách này có hay không có . có ít hay có nhiều đều không ảnh hưởng mấy đến cuộc gia đình mà mình đã gây dựng lâu nay. chúng ta đã từng sống chết có nhau ,đã cùng uống chung ly riệu nhạt, cùng chia nhau miếng rau rừng .Vật chất nếu nói không cần thì không đúng , nhưng theo tôi nó vẫn là thứ yếu, ít nhiều không quan trọng mà đây là vấn đề tinh thần, thể hiện sự quan tâm của Đảng và nhà nước đối với những người đã có công dù công ít hay công nhiều ,phải được tính theo năm phục vụ và ai cũng được hưởng thường xuyên- có ít thì cùng nhau hưởng ít- có nhiều thì cùng nhau hưởng nhiều - không có mà cắt thì cắt tất cả - đừng nên ra một chính sách phân biệt đối xử kiểu này . nếu tôi được làm chính sách thì tôi sẻ tính: - đối tượng tham gia 1 năm là 30 000đ/tháng
  - đối tượng tham gia 2 năm là 60 000đ/tháng
  - cứ tính lần lên 20 năm là 600 000đ/tháng
  nếu khả năng nhà nước không đảm bảo được mức này thì xuống thì cùng xuống -hoặc nhà nước có khả năng hơn ,lên thì cùng lên
  - Đây là cách tối ưu, nếu làm được vậy thì không ai có ý kiến gì mà chỉ biết vổ tay ./.

  Trả lờiXóa
 170. Tôi nhập ngũ tháng 6/1977 chiến đấu ở Campuchia, phục viên chuyển ngành tháng 4/1982, về nghỉ chế độ 176 năm 1992, tính cả thời gian bộ đội và công tác được 16 năm. Hỏi tôi có được hưởng trợ cấp hàng tháng không? Vì sao?

  Trả lờiXóa
 171. Thưa anh Minh Hùng cho tôi hỏi là cha tôi làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia trong 3 năm 2 tháng nhưng khi về nhận được những huân chương như huân chương chiến công hạng 3, huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3, huân chương chiến đấu bảo vệ tổ quốc hạng 3 thì có được hưởng những chế độ gì thêm so với những người không có huân chương như cha tôi không? Xin chân thành cảm ơn!

  Trả lờiXóa
 172. các huyện đảo biên giới và khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, DK1 được tính ở mốc thời gian nào theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg

  Trả lờiXóa
 173. `hong khanh22:58

  tôi nhập ngũ 8\78 vào cpc 3 năm tiếp 3năm học sĩ quan luc quân 3 .sau ra công tác 6 năm . về phục viên tổng cộng 12 năm với sức khỏe : dau thần kinh tọa , đau dạ dày ,viêm đại tràng mãn...về nhà năm 1990 thưc tế là do quân đội giảm biên. với sức khỏe rất kém không công ăn việc làm vừa chật vật mưu sinh vừa lo chữa bệnh khổ thấu trời...rất mong chế đọ chính sách xét cho|

  Trả lờiXóa
 174. Thưa A Minh Hùng Bác tôi đi bộ đội năm 1971 vào chiến trường miền nam, sau đến năm 97 tham gia chiến trường ca pu chia đến năm 1982 về phục viên. Hưởng chế độ bệnh binh mất sức 50% về quê được ưu tiên nhận 2 sao ruộng và hưởng phụ cấp 1 tháng 10 ngàn đến năm 1995 mất gia đình không được hưởng một chế độ gì( mai táng phí). Vậy có được kê khai hưởng chế độ theo QĐ 62 không mong bác trả lời xin cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 175. Nặc danh21:15

  theo Qui định trên thì tính thời gian công tác theo quy đổi hay thời gian công tác thực tế?

  Trả lờiXóa
 176. Nặc danh13:13

  Anh Minh Hùng có thể giải thích rõ hơn về khái niệm "trực tiếp chiến đấu" được không? Thời gian đầu, tôi ở C19 công binh trực thuộc E271. Lúc gần về thì làm quân khí viên D trực thuộc sư đoàn.

  Trả lờiXóa
 177. Nặc danh16:51

  Hỏi:
  Tôi nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, khi nhập ngũ tôi thuộc đơn vị quân tình nguyên Việt Nam, sau khi huấn luyện song tôi được giữ lại đơn vị làm công tác tuyên huấn của đơn vị. Xin hoi liệu tôi có thuộc đối tượng hương chế độ theo QĐ 62/2011/QĐ-TTg không?

  Trả lờiXóa
 178. haminhquang14:57

  các bác cho cháu hỏi: ba cháu đang làm thủ tục để hưởng chế độ này nhưng bên sở lao động thương binh và xã hội yêu cầu phải có giấy xác nhận là trung đoàn 542 sư đoàn 472 binh đoàn Trường Sơn đóng ở vùng đất Tô Tân Cảnh,đường mòn Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam, sát biên giới Lào Việt đó làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới.Cháu đang cần làm giấy xác nhận nhưng không biết làm ở đâu cả.Mong các bác giúp cháu trong vấn đề này với. cháu xin cảm ơn trước.

  Trả lờiXóa
 179. các bác cho cháu hỏi: ba cháu đang làm thủ tục để hưởng chế độ này nhưng ba cháu chỉ có quyết định bản gốc chứng minh là thuộc " phòng tham mưu F15 quân khu B ngày nhập ngũ tháng 11/1976 ngày xuất ngũ 7/1981 ".Ba cháu đã từng chiến đấu ở Biên giới Tây Nam và nước bạn Campuchia. Cháu đang cần làm giấy xác nhận nhưng không biết làm ở đâu cả.Mong các bác giúp cháu trong vấn đề này với. cháu xin cảm ơn .

  Trả lờiXóa
 180. Cháu xin bổ xung thêm ba cháu thuộc F15 - e269 - d2 - c19 . Cháu muốn xin các bác hướng dẫn cách tìm thông tin xác nhận ba cháu là :" Nguyễn Bá Tuấn sinh 9/6/1958 số hiệu quân nhân 76220100" thuộc đơn vị trên vào thời điểm đơn vị đi làm nhiệm vụ quốc tế ạ.

  Trả lờiXóa
 181. bố tôi nhập ngũ từ năm 1980 sau đó đến.chuyển ngành sang làm xây dựng tới nay đang nghỉ hưu chờ không được hưởng chế độ gì cả .cho tôi hỏi bố tôi có được hưởng chế độ này không ?

  Trả lờiXóa
 182. chien sy chien truong k09:35

  nha nuoc con ngheo, dang trả chế độ dần dân cho nguoi co công thoi chong phap trả theo 47, chong my 290, sau nua la 62. day cung la chinh sach nhà nuoc quan tam khong quen on dong gop của các ong, bac, chi, anh, thi cu tu tu vay chu thu nhan len chi tra ca nuoc thi bao nhieu tien tu ngan sach nha nuoc.
  chuc cac anh suc khoe

  Trả lờiXóa
 183. Nặc danh09:41

  tôi là bộ đội xuất ngũ thời gian công tác liên tục là 3 năm 2 tháng trong đó công tác ở campuchia là 2 năm 6 tháng thì tôi được hưởng bao nhiêu năn và bao nhiêu tiền. CÓ được lãnh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không?

  Trả lờiXóa
 184. Nguyễn Thanh Đức08:41

  Tôi tham gia chiến đấu chiến trường B tại Quảng trị từ 2/1972 đến 1974 đi học sỹ quan ở miền bắc. Tháng 7/1977 tốt nghiệp sỹ quan, điều vào quân đoàn 4 làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới tây nam (Tây ninh) và vào giải phóng CPC. Đến 01/1982 tôi chuyển ngành, nay đã nghỉ hưu, nhưng chưa nhận được bất cứ khoản tiền trợ cấp nào của nhà nước. Vậy, xin hỏi: tôi có được nhận tiền trợ cấp hay không và nếu được thì tính như thế nào, làm thủ tục đề nghị trợ cấp ở đâu? Mong quý Báo sớm cho ý kiến tư vấn và xin chân thành cảm ơn quý Báo!

  Trả lờiXóa
 185. Nguyễn Thanh Đức09:19

  (Tại điều 2.2.Đối tượng không áp dụng trợ cấp: a) Đối tượng đang hưởng chế độ hưu trí hoặc đang công tác hưởng lương từ ngân sách nhà nước có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (trừ cán bộ xã đã nghỉ hưu hoặc đang công tác nhưng không được tính nối thời gian phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu để tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi thôi công tác ở xã) hoặc đang hưởng chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng). Trong đó đối tượng hiện tại đang hưởng chế độ hưu không được trợ cấp 1 lần: Tôi nghĩ như vậy là đánh giá không công bằng và không thực tế. Nó đã đánh đồng giữa 1 chiến sỹ chiến đấu trên chiến trường đầy gian khổ, hiểm nguy có thể bị thương vong bất cứ lúc nào với người công tác ở nơi an toàn như hậu phương, hậu cứ, thậm chí không hề tham gia đóng góp gì cho kháng chiến. Trước đây khi tính thời gian công tác có cộng hệ số 1,5 chiến trường, nhưng từ 1995 đã bỏ chính sách đó. Những người tham gia chiến trường B,K sau đó chuyển sang dân sự, nay nghỉ hưu hầu như không được hưởng chút gì , cũng như người không tham gia chiến đấu, điều này là bất hợp lý, không công bằng. Và nguy hại hơn là tạo ra sự bức xúc dẫn đến bất mãn không đáng có trong rất đông các quân nhân thuộc trường hợp này. Vì thế hệ đi bộ đội, TNXP những năm 69 -72 đều là học sinh, sinh viên có học thức, có nhiều người như tôi phải gác bút trước cổng trường đại học để đi chiến đấu - đó là điều tôi muốn chính phủ cần nghiên cứu, bổ sung chính sách này.

  Trả lờiXóa
 186. Nặc danh21:26

  tôi đi nghĩa vụ ở kampuchia 2 năm 10 tháng,từ 1981 dến 1984 vậy tôi có được hưởng bao nhieu,và nếu có thì tôi phải làm thủ tục hồ sơ gì và làm ở đâu ?,xin chỉ giúp

  Trả lờiXóa
 187. Cha tôi đi camphu chia được 3 năm và 6 tháng. Vậy cha tôi được hưỡng chính sách là bao nhiêu

  Nếu như cách tính như trên tôi tính có sai không?
  Như trên cha tôi tính được 4 năm vậy là: 2.500.000 + 2 năm (2x800.000) = 4.100.000đ vậy tính ra một tháng sấp sĩ được 100.000đ. Vậy trả bằng xương máu mà mỗi tháng có được 100.000đ còn thua bội đội xuất ngũ trả tiền hàng tháng (250.000). xin xem lại dùm giải quyết cho hợp lý.

  Trả lờiXóa
 188. Bùi Doãn Định18:46

  Ông Minh Hùng thân mến,

  Tôi phục vụ trong quân đội tổng cộng 15 năm 2 tháng. Nhập ngũ từ ngày 30/5/1965 tại D591 đoàn 559, sau đó đến năm 1969 chuyển về tổng đội 600 cục Xây dựng. Từ tháng 12 năm 1979 chuyển sang chế độ công nhân quốc phòng. Về thôi việc tháng 7 năm 1980. Từ khi về thôi việc tôi chưa được hưởng một chế độ nào. Vậy tôi muốn hỏi là, tôi có được hưởng quyết định 142/2009/QĐ-TTg của thủ tưởng chính phủ không?

  Xin vui lòng trả lời giúp tôi vào hòm thư: daoanh.dp@gmail.com.
  Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Trả lờiXóa
 189. Nặc danh09:14

  anh trai tôi là công nhân viên chức .sau ngày miền nam gỉai phóng anh tôi được điều động đi vào tỉnh đắc lắc làm việc hai năm .hêt nghĩa vụ anh tôi về quê từ đó đến nay anh tôi chưa được hưởng chế độ gì. vây tôi muốn hỏi theo điều 2 điểm b anh trai tôi có được hưởng chể độ trợ cấp đợt này hay không.

  Trả lờiXóa
 190. Nặc danh14:21

  Chú tôi tham gia chiến Trường Campuchia, khi xuất ngu ve chưa được hưởng chế độ gì. Nay đã từ trần, ông bà nội tôi cũng đã mất, chu tôikhông có gia đình, vợ con, ở với ba tôi, vậy ba tôi có được coi là người nuôi dưỡng hợp pháp không?

  Trả lờiXóa
 191. kimphuongld13:56

  Mẹ tôi tham gia chiến trường campuchia, làm việc ở cục hậu cần tư năm 1978 đến năm 1981 thì được phục viên.
  Trước giờ do không biết nên không có làm giấy tờ để đuọc hưởng trợ cấp.
  Xin cho tôi hỏi : với trường hợp của mẹ tôi thi được hưởng trợ cấp 1 lần hay trợ cấp hàng tháng. Nếu là trợ cấp hàng tháng thi đuọc hưởng 1 tháng là bao nhiêu.
  Xin vui lòng trả lời giúp Tôi vào hop thư : kimphuongld@gmail.com
  Tôi xin chân thành cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 192. tôi nhập ngũ tháng 2/1982 tới 8/1985 phục viên về trong đó có 3 năm 3 tháng trực tiếp chiến đấu tại Campuchia. Tôi có xuống phường hỏi nhưng cán bộ phường nói không biết nghị định 62/2011 này. Cho tôi hỏi khi nào nghị định 62/2011 được thực hiện

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

1 – 200 trên 283   Mới hơn›   Mới nhất»
Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Chế độ cho người đi Campuchia, Lào phục viên, xuất ngũ, thôi việc
Chế độ cho người đi Campuchia, Lào phục viên, xuất ngũ, thôi việc
Chế độ cho bộ đội người tham gia chiến trường Campuchia, Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo quy định Quyết định 62/2011/QĐ-TTg.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqEggt6Bhco3tj2YKdIFQXu9_UvxtBdr_bVijmRxXnXx7MY3UD_Jntgnzyw7w9NP9GddympbXYxE24vFe7UcS_lv89-TwmLbn9jLV-SzOiEN6Vyxz3fTCFL-Wv-kONlyN1_XZIVYmMaSE/s16000/quoc-huy.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqEggt6Bhco3tj2YKdIFQXu9_UvxtBdr_bVijmRxXnXx7MY3UD_Jntgnzyw7w9NP9GddympbXYxE24vFe7UcS_lv89-TwmLbn9jLV-SzOiEN6Vyxz3fTCFL-Wv-kONlyN1_XZIVYmMaSE/s72-c/quoc-huy.png
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2011/11/quyet-inh-622011q-ttg-nam-2011-ve-che-o.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2011/11/quyet-inh-622011q-ttg-nam-2011-ve-che-o.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content