Chế độ bộ đội đi Campuchia, Lào phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Tham khảo: Chế độ chính sách mới nhất cho quân nhân, bộ đội, công an tham gia kháng chiến, đi chiến trường Campuchia

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 62/2011/QĐ-TTg
Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2011
Chế độ bộ đội đi Campuchia, Lào phục viên, xuất ngũ, thôi việcQUYẾT ĐỊNH
VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC, LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ Ở CĂM-PU-CHI-A, GIÚP BẠN LÀO SAU NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1975 ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ, THÔI VIỆC
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần, chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào (sau đây gọi chung là đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế) sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Quyết định này áp dụng đối với các đối tượng sau đây:
a) Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân, nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có dưới 20 năm phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (bao gồm cả số đi lao động hợp tác quốc tế về phục viên, xuất ngũ, thôi việc) trước ngày 01 tháng 4 năm 2000 hoặc chuyển ngành sau đó thôi việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 hoặc thương binh nặng đang điều dưỡng tại các đoàn điều dưỡng thương binh, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng;
b) Công nhân viên chức quốc phòng, công nhân viên chức công an, công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành (gọi chung là cán bộ, công nhân viên chức) trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã thôi việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng;
c) Cán bộ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cán bộ xã) trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã thôi việc, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng;
d) Dân quân tự vệ, công an xã do chính quyền cấp xã tổ chức và quản lý (bao gồm cả thôn, ấp thuộc các xã biên giới) trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã về gia đình, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng;
đ) Thanh niên xung phong tập trung sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã về gia đình, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng.
2. Quyết định này không áp dụng đối với các đối tượng sau đây:
a) Đối tượng không đủ điều kiện quy định tại điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều này;
b) Đối tượng đang hưởng chế độ hưu trí hoặc đang công tác hưởng lương từ ngân sách nhà nước có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (trừ cán bộ xã đã nghỉ hưu hoặc đang công tác nhưng không được tính nối thời gian phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu để tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi thôi công tác ở xã) hoặc đang hưởng chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng;
c) Đào ngũ, đầu hàng, phản bội, chiêu hồi;
d) Vi phạm pháp luật đang chấp hành án tù giam, tù chung thân hoặc đã bị kết án về một trong các tội về xâm phạm an ninh quốc gia mà chưa được xóa án tích; bị tước danh hiệu quân nhân, danh hiệu công an nhân dân, danh hiệu dân quân tự vệ; bị buộc thôi việc;
đ) Xuất cảnh trái phép, đang định cư ở nước ngoài bất hợp pháp hoặc bị tòa án tuyên bố là mất tích;
e) Quân nhân, công an nhân dân, thanh niên xung phong, nhập ngũ, tuyển dụng hoặc tham gia lực lượng thanh niên xung phong trước ngày 30 tháng 4 năm 1975;
g) Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này đã từ trần nhưng không còn vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi; bố đẻ, mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp.
Điều 3. Quy định về địa bàn, thời gian xảy ra chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế
1. Trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là trực tiếp làm nhiệm vụ chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ truy quét Ful rô ở Tây Nguyên trong địa bàn và thời gian quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.
2. Địa bàn xảy ra chiến sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là các huyện thuộc biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, gồm cả các huyện đảo biên giới và khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, DK1; các tỉnh Tây Nguyên và các địa bàn phụ cận có xảy ra chiến sự.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định các địa bàn phụ cận có xảy ra chiến sự.
3. Thời gian xảy ra chiến sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế được xác định như sau:
a) Ở biên giới Tây Nam từ tháng 5 năm 1975 đến ngày 07 tháng 01 năm 1979;
b) Ở biên giới phía Bắc từ tháng 02 năm 1979 đến ngày 31 tháng 12 năm 1988;
c) Truy quét Ful rô từ tháng 5 năm 1975 đến tháng 12 năm 1992;
d) Làm nhiệm vụ giúp bạn Lào từ tháng 5 năm 1975 đến ngày 31 tháng 12 năm 1988;
đ) Làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a từ tháng 01 năm 1979 đến ngày 31 tháng 8 năm 1989.
Thời gian làm nhiệm vụ quốc tế đối với một số đơn vị làm nhiệm vụ đặc biệt của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định.
Điều 4. Cách tính thời gian hưởng chế độ
1. Thời gian tính hưởng chế độ đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định này là thời gian công tác thực tế trong quân đội, công an, cơ yếu. Đối với các đối tượng quy định tại điểm b, c, d và đ khoản 1 Điều 2 Quyết định này là thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Trường hợp, đối tượng có thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế thuộc các nhóm đối tượng khác nhau quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này hoặc có gián đoạn thì được cộng dồn.
2. Khi tính thời gian hưởng đối với chế độ trợ cấp một lần, nếu có tháng lẻ thì đủ 6 tháng trở lên được tính tròn một năm, dưới 6 tháng được tính bằng nửa (1/2) năm; đối với chế độ trợ cấp hàng tháng thì tính đủ năm (12 tháng).
Điều 5. Chế độ trợ cấp
1. Chế độ trợ cấp hàng tháng được quy định như sau:
a) Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định này có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác được tính hưởng theo quy định tại Điều 4 Quyết định này (bao gồm cả số đối tượng đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc hiện đang công tác ở xã có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng khi tính nối thời gian phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu với thời gian công tác ở xã mà không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định) được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo số năm công tác.
Mức trợ cấp là 925.000 đồng/tháng, nếu đủ 15 năm; sau đó cứ thêm một năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 5% của mức trợ cấp nêu trên.
Khi Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng thì mức trợ cấp được điều chỉnh tương ứng.
b) Đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng từ trần thì thôi hưởng trợ cấp từ tháng tiếp theo; thân nhân của đối tượng từ trần được hưởng trợ cấp một lần bằng 03 tháng trợ cấp hiện hưởng của đối tượng từ trần.
2. Chế độ trợ cấp một lần được quy định như sau:
a) Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định này có dưới 15 năm công tác được tính hưởng theo quy định tại Điều 4 Quyết định này (bao gồm cả đối tượng đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc hiện đang công tác ở xã có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đối tượng có dưới 20 năm công tác trong quân đội, công an, cơ yếu sau đó tham gia công tác ở xã đã nghỉ việc hiện đang hưởng chế độ hưu trí nhưng khi thôi công tác ở xã, thời gian phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu không được cộng nối với thời gian công tác ở xã để tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội) được hưởng chế độ trợ cấp một lần tính theo thời gian công tác.
Mức trợ cấp bằng 2.500.000 đồng, nếu có từ đủ 2 năm công tác thực tế trở xuống; từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng.
b) Đối tượng quy định tại điểm b, c, d và đ khoản 1 Điều 2 Quyết định này được hưởng chế độ trợ cấp một lần tính theo thời gian thực tế trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.
Mức trợ cấp bằng 2.500.000 đồng, nếu có từ đủ 2 năm trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế trở xuống; từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng;
c) Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này đã từ trần trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành (bao gồm cả số từ trần khi đang tại ngũ hoặc đang công tác) thì một trong những thân nhân sau đây của đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần bằng 3.600.000 đồng: vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi; bố đẻ, mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp.
Điều 6. Chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí
Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này nếu chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; khi từ trần người lo mai táng được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành.
Điều 7. Hồ sơ, trình tự giải quyết chế độ trợ cấp
1. Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp được quy định như sau:
a) Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp một lần bao gồm: 01 bản khai của đối tượng hoặc thân nhân đối tượng (đối với đối tượng đã từ trần); một hoặc một số giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan (bản chính hoặc bản sao của cấp có thẩm quyền), nếu có;
b) Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng bao gồm: 01 bản khai của đối tượng; một hoặc một số giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan (bản chính hoặc bản sao của cấp có thẩm quyền) chứng minh đúng đối tượng, đủ điều kiện hưởng chế độ theo quy định tại khoản 1 Điều 2, Điều 3 Quyết định này.
2. Trình tự giải quyết chế độ trợ cấp được thực hiện như sau:
a) Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này hoặc thân nhân đối tượng có trách nhiệm lập bản khai và nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này cho Ủy ban nhân dân cấp xã (qua Trưởng thôn) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;
b) Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện qua Ban Chỉ huy quân sự, Công an huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo thẩm quyền giải quyết quy định tại Điều 9 Quyết định này;
c) Ban Chỉ huy quân sự, Công an huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, đối chiếu, tổng hợp báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo thẩm quyền giải quyết quy định tại Điều 9 Quyết định này;
d) Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xét duyệt, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định thực hiện chế độ đối với các đối tượng theo quy định tại điểm đ, e và g khoản này;
đ) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết;
e) Bộ Tư lệnh quân khu ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần và chế độ trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Quốc phòng. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền. Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng thuộc địa bàn Thủ đô Hà Nội;
g) Cục Chính sách - Tổng cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.
Điều 8. Nguồn kinh phí thực hiện
1. Kinh phí chi trả trợ cấp một lần và trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định này do ngân sách trung ương đảm bảo.
2. Kinh phí thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, chế độ mai táng phí do ngân sách địa phương đảm bảo.
Điều 9. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng thuộc trách nhiệm giải quyết của Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 4 Điều này;
b) Chỉ đạo tổ chức việc xét duyệt, thẩm định, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và chi trả chế độ; xét duyệt và chi trả chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người làm công tác cơ yếu, dân quân tự vệ;
c) Chủ trì, phối hợp giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.
2. Bộ Công an có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng là công an nhân dân, công nhân viên chức công an;
b) Chỉ đạo, tổ chức việc xét duyệt, thẩm định, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với công an nhân dân, chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và chi trả chế độ; xét duyệt và chi trả chế độ trợ cấp một lần đối với công an nhân dân, công nhân viên chức công an.
3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chỉ đạo ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, quản lý và chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng theo quy định; chỉ đạo việc thực hiện chế độ đối với các đối tượng thuộc trách nhiệm giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức xét duyệt và chi trả chế độ trợ cấp một lần đối với các đối tượng là cán bộ, công nhân viên chức nhà nước (trừ công nhân viên chức quốc phòng, công nhân viên chức công an); cán bộ xã; công an xã; thanh niên xung phong và thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, chế độ mai táng phí theo quy định tại Điều 6 Quyết định này.
5. Bộ Tài chính có trách nhiệm bố trí ngân sách hàng năm để thực hiện chế độ đối với các đối tượng và lệ phí chi trả theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
6. Việc xác nhận, xét duyệt đối tượng hưởng chế độ, chính sách quy định tại Quyết định này phải bảo đảm công khai, chặt chẽ, chính xác và thuận tiện.
7. Những người có hành vi làm sai lệch hoặc giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải hoàn trả lại số tiền đã nhận; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật.
Điều 10. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.
2. Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, quân nhân, công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc thuộc đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương mà chưa có quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần của cấp có thẩm quyền thì được áp dụng thực hiện mức trợ cấp theo quy định tại điểm a, điểm c khoản 2 Điều 5 Quyết định này.
3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 


THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Bài liên quan

Ý KIẾN

Tổng số: 279
 1. tôi nhập ngũ tháng 2/1982 tới 8/1985 phục viên về trong đó có 3 năm 3 tháng trực tiếp chiến đấu tại Campuchia. Tôi có xuống phường hỏi nhưng cán bộ phường nói không biết nghị định 62/2011 này. Cho tôi hỏi khi nào nghị định 62/2011 được thực hiện

  Trả lờiXóa
 2. Nặc danh26/5/12

  Tôi có 11 năm 1 tháng phục vụ trong quân đội, tham gia chiến đấu ở Biên giới Phía Bắc. Có thời gian liên tục ở Biên giới đến khi phục viên ( từ 5/1978 đến 6/1989 ). Khi về địa phương tôi tham gia công tác ở xã, là cán bộ Văn phòng UBND xã 4 năm 6 tháng ( từ 11/1989 đến 4/1994 ). Vậy tôi có được cộng dồn thời gian để được hưởng chế độ hàng tháng theo QĐ 62 không? Xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
 3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 4. Vô tình tôi vào trang này,quả là một tin đáng mừng cho những người lính như chúng tôi đã từng chiến đấu bảo vệ biên giới tây nam và làm nghĩa vụ quốc tế campuchia...,phải nói là gian khổ mà tôi không thể kể siết(tinh thần,vật chất thiếu thốn hi sinh tuổi xuân, bỏ vở chuyện học hành,tương lai chúng tôi nói là tươi sáng thì hơi khó nghe,mà nói là tối thì không đúng...nói tóm lại là số phận).Nếu bù đắp thì không đủ đâu.
  Được đảng và nhà nước quan tâm như thế này là mừng rồi.Tôi có thắc mắc sao không thông tin rộng rải hơn,hoặc gởi thông báo đến tận gia đình vì đia phương nắm rỏ những đối tượng như chúng tôi.
  Tôi nhập ngủ 14/12/1978 ở huyện đội Thốt Nốt, 01/10/1979 bổ sung tiểu đoàn PHÚ LỢI làm nghĩ vụ quốc tế Campuchia,01/1983 phục viên.08/1983 tôi công tác phòng lương thực huyện Thôt Nốt Cần Thơ,năm1990 giảm biên chế,nay giấy tờ thất lạc do sinh công tác phải nộp phải nộp quyết định phục viên(một).lúc về địa phương nộp một.vậy là hết hai tờ quyết định phục viên do BCHQS tỉnh Hậu Giang cấp, những giấy tờ liên quan khác tôi còn giử
  CHO HỎI:tôi làm sao để chứng minh và theo thời gian công tác của tôi kể trên tôi được hưởng quyền lợi gì? xin trợ giúp đến họp thư:luli42317@gmail.com.
  TRân Trọng Kính Chào!

  Trả lờiXóa
 5. Tôi nhập ngủ 14/12/78,từ 01/10/79 đến 01/83 tôi làm nghĩa vụ QT Campuchia.Quyết định phục viên đã thất lạc( lido nôp cơ quan xin việc), những giấy tờ còn lại gồm:quyết định thăng quân hàm(binh nhì ,binh nhất,hạ sĩ,trung sĩ,thường sĩ),phiếu đăng kí để lập sổ trợ cấp chuyển ngành(đại tá phó chỉ huy kí tên),một huân chương CS vẻ vang hạng ba,một huy hiệu vì nghĩa vụ quốc tế,một bằng khen cấp bộ quốc phòng.
  Vậy những giấy tờ còn lại trên có chứng minh được không? có tạm thay thế cho quyết định phục viên đã thất lạc.nếu được tôi được hưởng quyền lợi gì theo QĐ 62/2001/QĐ TTg này. Xin trợ giúp.đến HT:luli42317@gmail.com
  Trân Trọng Kính Chào!

  Trả lờiXóa
 6. Nặc danh29/5/12

  các vị phải nói rõ khoảng thời gian sảy chiến tranh ở biên giới tây nam hay phía bắc ví dụ như ở phía bắc là năm 1978 đến 1981 để anh em,cha chú các vị khỏi tốn tiền phô tô và điện thoại chứ nói chung chung như ở biên giới phía bắc đến năm 1988 thì các vị chẳng hiểu gì!

  Trả lờiXóa
 7. bui kham31/5/12

  xin chào ông hùng.tôi tham gia nhập ngũ 3 năm 4 tháng.tại biên giới phía bắc.thuộc huyện xín mần.từ năm 1986 đến năm 1989 tôi đươc xuất ngũ.một thời gian sau tôi đi công tác và đóng bảo hiểm bắt buộc .giờ tôi đã
  đóng bảo hiểm được 6 năm.vậy tôi có được cộng dồn tất cả thời gian công tác đó vào không.nếu được cộng dồn tôi có được hưởng trợ cấp một lần không.hay chỉ đươc trợ cấp không được cộng dồn. vậy tôi xin hỏi ông minh hùng giải đáp giúp tôi gủi vào địa chỉ mail.kimkhamtv@yahoo.com.xin cảm ơn ông,

  Trả lờiXóa
 8. hoamimosa2/6/12

  Chào chú Minh Hùng! Chú cho cháu hỏi: Bố cháu đi lính ở chiến trường K và C có được hưởng chính sách này không ạ? Nếu được cho cháu hỏi bố cháu dđã làm mất giấy ngày nhập ngũ và ngày ra quân, chỉ còn những huân chương , thì bố cháu phải làm thủ tục gì để được hưởng ạ?
  Mong chú giúp cháu giải quyết thắc mắc, và gửi về cho cháu tại email: doithietzui@gmail.com
  Cháu xin cám ơn!

  Trả lờiXóa
 9. Nặc danh3/6/12

  Tôi đi bộ đội năm 1976,đóng quân ở Đồng Xoài,Bình Phước.Vậy tôi có được hưởng chế độ theo quyết định 62 không?

  Trả lờiXóa
 10. Nặc danh4/6/12

  Ba tôi ở An Giang từ tháng 9/1978, đến 1/1/1979 sang Campuchia đến tháng 9/1983 thì phục viên, vậy mức tính trợ cấp là bao nhiêu?
  Xin vui lòng trả lời giúp tôi vào hộp thư: thaisuong1991@gmail.com

  Trả lờiXóa
 11. Nặc danh6/6/12

  bố tôi đã làm mất giấy chứng nhân xuất ngũ bản gốc chỉ còn bản sao viết bằng tay vậy có thể làm được hồ sơ hay không? xin cho ý kiến! xin chân thành cảm ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bố bạn liên hệ với đơn vị cũ đã cấp giấy chứng nhận xuất ngũ để sao y lại bản khác vì chắc chắn đơn vị cũ còn lưu hồ sơ.

   Xóa
 12. Nặc danh7/6/12

  hiện nay thủ tướng có qđ 62 tuy còn có điều này điều khác.chúng tôi là người lính theo đảng lúc tuổi trẻ ,khi tại ngũ lúc có quyết định nâng một bậc quân hàm với những trường hợp qua chiến đấu thì không được hưởng nay có qđ này thì có được hưởng không?

  Trả lờiXóa
 13. Nguyễn Thanh Nam9/6/12

  Đối với quân nhân thời chiến thì làm gì có khái niệm" trực tiếp hay gián tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc". Mấy ông mọt sách thời nay mua bán bằng cấp nên chẳng hiểu gì về thời chiến cả. Nay ai sẽ xác nhận cho quân nhân nào trực tiếp , quân nhân nào gián tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc đây hả ông Minh Hùng?

  Trả lờiXóa
 14. Nặc danh10/6/12

  Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 15. chào anh!
  Ba tôi thuộc diện hưởng chế độ 62/2011-QĐ TTg nhưng thất lạc giấy tờ liên quan đến việc đi chiến trường Campuchia, nên xã không nhận hồ sơ để giải quyết. Vậy ba tôi phải liên hệ tại đâu để được giải quyết.
  Tôi xin cảm ơn!

  Trả lờiXóa
 16. trà hoàng phúc16/6/12

  xin ông cho biết thời gian thực hiện chi trả tiềng trợ cấp là bao lâu kể từ ngày kê khai hồ sơ ? tôi đi bộ đội từ tháng 5/1981 va xuất ngũ vao tháng 7 /1985 đơn vị đoàn 7705 mặt trận 479 . khi phục viên về tôi có nộp quyết định xuất ngũ về ban chỉ huy quân sự quận Gò vấp-tpHCM tháng 8/1985 nhưng đến nay tôi xin trích lục ban sao quyết định va các huân chương thì BCH quân sự quận Gò Vấp trả lời khong lưu giữ quyết định xuat ngũ của tôi . trong đề nghi tặng thuỏng huân chương tôi chỉ nhận đuộc huân chương chiến công hang ba và 50.000đ tiền của UBNDP.04. GV cho , con huan chương bảo vệ tổ quốc hang ba cung huy chuong chiến sỷ ve vang cung 4 khong thấy BCH QS GV trao lại.Tôi đến hỏi thi được trả lời : đi về khi nào có thi thông báo . tính đến nay là 27 năm rồi xin vui long cho biết chế độ , chính sách khen thưởng huân , huy chương để tôi đuợc biết . xin thành thật cảm on

  Trả lờiXóa
 17. Khương Duy18/6/12

  Tôi nhập ngũ tháng 2.1986 đến tháng 6.1991 thì phục viên. Trong thời gian tại ngũ tôi có 1 năm ở campuchia. Trong quyết định phục viên ghi thời gian thực tế là 5 năm 4 tháng, qui đổi thành 7 năm 3 tháng.
  Bác Minh Hùng cho hỏi: vậy trường hợp của tôi có nằm trong đối tượng xét trợ cấp trong nghị định 62 này không ?
  Bác cho biết sớm nhé ! Cảm ơn Bác nhiều
  Khương Duy.

  Trả lờiXóa
 18. Khương Duy18/6/12

  Tôi nhập ngũ tháng 2.1986 đến tháng 6.1991 thì được phục viên. Trong đó có 1 năm ở campuchia. Trong quyết định phục viên có ghi:
  Thời gian thực tế: 5 năm 4 tháng
  Thời gian đã qui đổi: 7 năm 3 tháng.
  Nhờ bác Minh Hùng cho biết trường hợp của tôi có được hưởng trợ cấp của nghị định 62 không ?
  Hoặc bác trả lời qua địa chỉ Email: phanphathoang@yahoo.com
  Xin chân thành cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 19. phamvandong20/6/12

  tôi làm nhà máy xi măng 1974 đến 1978 nhập ngũ 1983 chuyển ngành về nhà xi măng đơn vị cấp quyết định trợ cấp chuyển ngành được hưởng 10.000/1tháng + 30 tháng lúc tôi chuyển ngành về đúng lúc nhà nước bỏ bao cấp toàn bộ giấy tờ như cấp chất đốt cấp vải sổ gạo đều bỏ .tôi không làm sổ trợ cấp chyển ngành .vậy bây giờ nhà nước giải quyết chế độ cho những người tham gia chiến trường campuchia tôi có được truy lĩnh tiền trợ cấp chuyển ngành không

  Trả lờiXóa
 20. Nặc danh24/6/12

  Kính thưa các đồng chí !
  Tôi tham gia công tác từ năm1978 đến năm1995 thì nghỉ mất sức lao động, tôi có 5 năm chiến đấu ở campuchia(từ năm 1978 đến năm1984) và đủ 15 năm công tác liên tục . Tôi đang bị cắt trợ cấp mất sức lao động , Tôi xin hỏi theo quyết định 60-HĐBT và thông tư 05LĐTBXH-TT thì tôi có được tiếp tục hưởng trợ cấp mất sức lao động nữa hay không
  Nay theo QĐ 62 – H ĐBT thì tôi có tất cả là15 năm 08 tháng công tác liên tục trong quân đội trong đó có 09 năm 04 tháng là quân nhân 06 năm 04 tháng là công nhân viên quốc phòng trong đơn vị sản xuất quân trang phục vụ cho quân đội
  Căn cứ theo hai quyết định trên của đảng và chính phủ thì tôi có được hưởng trợ cấp hàng tháng theo một trong hai quyết định trên hay không
  Tôi tha thiết kính mong Quý cơ quan tư vấn cho tôi .Tôi xin chân thành cảm ơn !

  Trả lờiXóa
 21. Nặc danh24/6/12

  Kính thưa các đồng chí !
  Theo QĐ 62 – H ĐBT thì tôi có tất cả là15 năm 08 tháng công tác liên tục trong quân đội trong đó có 09 năm 04 tháng là quân nhân thì có 5 năm chiến trường 06 năm 04 tháng là công nhân viên quốc phòng trong một đơn vị quân đội sản xuất quân trang phục vụ cho quân đội .Hiện tôi không hưởng bất cứ một chế độ gì
  Căn cứ theo quyết định trên của đảng và chính phủ thì tôi có được hưởng trợ cấp hàng tháng hay không
  Tôi tha thiết kính mong Quý cơ quan tư vấn cho tôi .
  Tôi làm hồ sơ để hưởng trợ cấp hàng tháng giấy tờ đầy đủ nhưng các cấp ở địa phương trả lời là không đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng tôi rất bức súc nên tôi gửi rất nhiều thư đi các nơi xin tư vấn và tôi rất mòn mỏi đợi hồi âm kính mong các đồng chí thứ lỗi cho tôi
  Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Trả lờiXóa
 22. toi o trung doan 88 o tinh ha son binh vao nam 1986 thi luc do toi o xa huyen nao ? cho toi biet voi cam on.

  Trả lờiXóa
 23. Nặc danh8/7/12

  tên trong chứng minh nhân dân và tên trong hồ sơ giải quyết chế độ 62 khác nhau tên đệm, vậy tôi có được hưởng chế độ 62 không, cơ quan nào có thể giải quyết cho tôi vấn đề này?

  Trả lờiXóa
 24. Mức trợ cấp bằng 2.500.000 đồng, nếu có từ đủ 2 năm trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế trở xuống; từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng;
  bố tôi đi 5 năm thì được bao nhiêu vậy?trợ cấp 1 lần mà sao kì vậy

  Trả lờiXóa
 25. Anh cho tôi hỏi, bố tôi là công nhân viên đi từ năm 1977 nhưng đến năm 1998 thì nghỉ thôi việc,nhưng trong thời gian công tác bị tai nạn lao động và hiện giờ hàng tháng vẫn được trợ cấp tai nạn lao động. Vậy theo quy định thì bố tôi có được hưởng chế độ này không. Cám ơn nhiều

  Trả lờiXóa
 26. Anh cho tôi hỏi, bố tôi là công nhân viên đi từ năm 1977 nhưng đến năm 1998 thì nghỉ thôi việc,nhưng trong thời gian công tác bị tai nạn lao động và hiện giờ hàng tháng vẫn được trợ cấp tai nạn lao động. Vậy theo quy định thì bố tôi có được hưởng chế độ này không. Cám ơn nhiều

  Trả lờiXóa
 27. Nguyễ Công Thành14/7/12

  Tôi nhập ngũ ngày 6 tháng 3 năm 1986, đến tháng 8 năm 1989 tôi chuyển chuyên nghiệp và được phong quân hoàm Trung Úy, đến tháng 9 năm 1990 tôi xuất ngũ, tù đó đến nay tôi không được hưởng chính sách gì cả. Như vậy theo Nghị Ddnhj 62 của Thủ Tướng, tôi có được hưởng trợ cấp gì không? Kính xin anh Minh Hùng tư vấn giúp tôi.
  Nguyễn Công Thành

  Trả lờiXóa
 28. Nặc danh14/7/12

  tôi tham gia quân đội 05-1978,đên 01-1979 làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia đến 07-1982. tôi chuyển nghành về sài gòn tourist và làm việc cho đến nay có tham gia bảo hiểm xh như vậy tôi có thuộc diện hưởng trợ cấp một lần không. xin trả lời vô lethanhs78@yahoo.com.vn .rất cám ơn

  Trả lờiXóa
 29. Nặc danh16/7/12

  kính gửi ông minh hùng.cho tôi xin hỏi,làm nhân viên bảo vệ của một cty nhà nước thì có được hưởng chính sách trong nghị định 62 của thủ tướng chính phủ hay không,mong ông trả lời sớm dùm nhé.cám ơn ông.

  Trả lờiXóa
 30. Nặc danh31/7/12

  Tất cả tờ khai theo QĐ 62/2011/QĐ-TTg, tôi đã làm xong và đã nộp cho cơ quan quân sự địa phương, đến bao giờ mới được nhận chế độ ? Anh Minh Hùng ơi !

  Trả lờiXóa
 31. Nặc danh31/7/12

  Tất cả tờ khai đã làm xong, đã nộp cho cơ quan chức năng địa phương, đến bao giờ mới được nhận chế độ ? anh Minh Hùng ơi!

  Trả lờiXóa
 32. nhatthanh_tran1/8/12

  tôi nhất trí với QĐ 62 để giải quyết chế độ cho anh em,nhưng tôi vô cùng thất vọng khi chế độ này không nhắc đến địa bàn truy quét tàn quân Fulro ở các huyện Ninh sơn,Ninh hải ,Ninh phước,Đức linh ,Tánh linh ...của tỉnh Thuận hải (củ) mà những người lính C5 QBTS tỉnh Thuận hải(củ)chúng tôi đã từng chiến đấu từ năm 1977 đến khi lực lượng Fulro tan rã hoàn toàn.Thật là một thiếu sót lớn khi "1 ai đó..."tham mưu cho TTCP ra quyết định này mà không đề cập đến địa bàn tỉnh Thuận hải.Một sự bạc đãi trắng trợn,không tôn trọng sự cống hiến hy sinh của anh em chúng tôi và có thể gọi là chà đạp lên danh dự người lính QBTS Thuận hải.Do vậy, là người CCB-CQN của đơn vị C5 QBTS Thuận hải,tôi thay mặt tập thể đề nghị TTCP cần rà soát lại và bổ sung kịp thời,tránh để quyền lợi của anh em chúng tôi thiệt thòi.

  Trả lờiXóa
 33. Trường hợp của chúng tôi đóng quân tại bán đảo Phương Mai,Nghĩa Bình 2 năm 1982, 1983,thuộc đơn vị C1Bb-Tỉnh Đội Nghĩa Bình, thời gian này đơn vị ở chế độ sẵn sàng chiến đấu trực tiếp chống quân Trung Quốc xâm nhập bờ biển.Với địa bàn biển đảo này chúng tôi có được hưởng trợ cấp theo QD 62 không?

  Trả lờiXóa
 34. Xin chào Luật sư,
  Ba tôi đã tham gia chiến trường Campuchia năm 1983 ( đi khoảng được 3 năm) , nhưng Ba tôi đã mất năm 2003. Vậy được hưởng chế độ 62 ở khoản mấy, điều mấy? Chế độ BHYT và Phí mai táng được tính như thế nào?
  Ông đã được nhà nước trao tặng 1 bằng khen Huân Chương Chiến Công . Vậy có được gì không?
  Mong câu trả lời sớm từ phía các Luật sư
  Thân chào!

  Trả lờiXóa
 35. nguyen son6/9/12

  hỏi nhiều chả biết có được đồng nào ko. đợi mãi mà chả thấy

  Trả lờiXóa
 36. minh hồng8/9/12

  Câu trả lời này áp dụng cho câu hỏi nào xin hãy trả lời lời rỏ hơn để các độc giả dể hiểu hơn . Cảm ơn ông.

  Trả lờiXóa
 37. Đặng Thị Anh Thư18/9/12

  Bố tôi từ nhập ngũ 11/1978 và xuất ngũ 10/1982 cơ quan quản lý C3D4E155F327 Địa bàn đóng quân Đồng Bục, Lộc Bình, Lạng Sơn, từng tham gia chiến đấu bên nước bạn Campuchia Tổng thời gian công tác thực tế là 04 năm, tổng thời gian trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ tổ quốc 03 năm 10 tháng, chưa được hưởng chính sách gì. Nhưng do hoàn cảnh gia đình đã phải bán nhà đi khỏi địa phương lên thành phố tạm trú. vây theo quyết định này, bố tôi có được về địa phương để làm thủ tục hưởng QĐ 62 không. ông có giấy xác nhận của sư đoàn 327 và xác nhận của hội đồng ngũ có chữ ký của bác chính trị viên và chữ ký của bác tiểu đoàn phó tiểu đoàn cũ (có địa phương xác nhận chữ ký chữ ký của 2 bác)
  xin vui lòng trả lời giúp tôi vào email: anhthu.dang@yahoo.com
  tôi xin chân thành cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 38. Tôi nhập ngũ tháng 9/1982 và trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ tổ quốc tại biên giới phía bắc (cụ thể là huyện Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh - trước đây là Đặc khu Quảng Ninh), đến tháng 10/1985 tôi chuyển ngành về 01 cơ quan nhà nước và công tác cho đến nay, vậy cách tính thời gian công tác và các tiểu chuẩn, chế độ khi nghỉ hưu hoặc mất sức thì được tính như thế nào, mong được giải đáp.
  Xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
 39. cho tôi hỏi tôi đi đào hầm hào ở Phò Hèn, Thán Phún, Quảng Ninh từ tháng 7 năm 1978 đến tháng 10 năm 1979 có được hưởng trợ cấp gì không? nếu được thì hưởng trợ cấp như thế nào? xin trả lời giúp tôi. tôi xin chân thành cảm ơn!

  Trả lờiXóa
 40. Nặc danh3/1/13

  Chết thì được mâm cao cỗ đầy, sống thì coi chẳng ra sao. Vậy chết mà hay, con cháu được nhờ?

  Trả lờiXóa
 41. Nặc danh7/1/13

  chế độ trợ cấp cho quân nhân xuất ngũ,phục viên có tham gia chiến trường campuchia-lào.cho đến nay vẫn chưa thấy giải quyết, như vậy nghị định 62 của chính phủ ban ra cho các đối tượng được hưởng chính sách có hay không, mà lâu lắm rồi vẫn chưa thấy giải quyết.tính ra từ lúc 1000 năm thăng long cho đến nay cũng khá lâu rồi mà chưa được truy lãnh là sao? chắc tiền kẹt trong ngân hàng cho có lãi để phát cho ....

  Trả lờiXóa
 42. tôi làm cán bộ xã từ năm 2010, thời gian tôi đi tham gia chiến đấu là 9 năm. thì tôi có được cộng số thời gian đi chiến đấu vào thời gian công tác ở xã khi hưởng chế độ bảo hiểm hưu chí hay ko?

  Trả lờiXóa
 43. Nặc danh21/3/13

  bạn vẫn được hưởng chế độ là 3,5 năm; trong đó 2 năm đầu được hưởng 2.500.000đ; còn 1,5 năm sau là 1.200.000đ theo mức lương hiện hành.

  Trả lờiXóa
 44. Tôi từ tháng 10/77 đến 10/78 là công nhân nhà nước. Và từ tháng 10/78 đến 10/82, tôi là bộ đội chiến đấu tại campuchia (được 4 năm) và sau đó phục viên chuyển ngành về cơ quan. Đến tháng 3/1990 tôi nghỉ việc vì tai nạn lao động và được hưởng chế độ TNLĐ hàng tháng là 735.000đ tại thời điểm bây giờ.
  Vậy xin hỏi tôi có được hưởng chế độ 62 về bộ đội campuchia hay không ? Vì tôi hiện nay chỉ nhận tiền tai nạn lao động thôi chứ không có khoản nào khác.
  Xin trả lời giúp tôi vào hòm thư photovanhoa@gmail.com
  Tôi xin chân thành cảm ơn

  Trả lờiXóa
 45. Huy Hoàng14/5/13

  Nghĩa vụ như nhau, xương máu giống nhau, tính mạng ngang nhau, vậy mà chỉ có ai phục viên, xuất ngũ, thôi việc mới được hưởng trợ cấp, còn lại ngồi nhìn. Tôi nhập ngũ 16 năm, trong đó có 10 năm tham gia chiến đấu bảo vệ Biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ Quốc tế tại CamPuChia, sau đó chuyển ngành nên không thuộc diện này. Nghĩ gì bây giờ nhỉ. Cuối cùng, những người như trường hợp của tôi đều trở thành kẻ ngoài cuộc ( khi tính hưởng chế độ)

  Trả lờiXóa
 46. Huy Hoàng14/5/13

  ...Viết tiếp: Tôi cũng đồng ý với anh Minh Hùng là đất nước ta còn nghèo...Tuy nhiên, tùy từng loại chính sách để đề cập nghèo hay giàu. Bởi đây là vấn đề xương máu, giành và giữ độc lập, hòa bình cho Tổ quốc. Mặt khác " Không sợ thiếu-Chỉ sợ không công bằng " mà thôi. Hơn nữa, những người có tham gia các chiến trường trên mà không được hưởng cũng không thể có phép thuật sống lâu hơn, dai hơn người khác để chờ đến khi đất nước giàu lên mà hưởng. Thực tế thì đã có nhiều và rất nhiều cựu chiến binh đã chết do ốm đau, bệnh tật ảnh hưởng hậu quả do tham gia các chiến trường để lại.

  Trả lờiXóa
 47. Nặc danh18/5/13

  toi tham gia chien truong cam-pu-chia tu nam 1984 --> 1984 phuc vien ve tham gia cong ty nha nuoc den nay thi toi dang cho che do huu tri , neu toi duoc lanh che do theo nghi dinh 62/2011 co bi cam tru gi khong ..??? mong duoc tra loi gap..!!! so dt toi la 0908493510 gap dung~ ,neu biet thong tin xin goi tra loi giup...!!!

  Trả lờiXóa
 48. cháu làm xong giấy tờ nộp xã từ tháng 7 năm ngoái, vậy cho cháu hỏi khi nào cháu mới đc lấy tiền trợ cấp vậy?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn phải liên hệ trực tiếp với xã hoặc bộ phận TBXH của cấp huyện để họ trả lời cho bạn.

   Xóa
 49. Nặc danh8/6/13

  tôi có người bạn có tham gia làm nghĩa vụ quốc tế và sau đó đào ngũ về địa phương trình diện vậy xin hỏi có được hưởng chế độ theo Nghị quyết 62 được,hay không

  Trả lờiXóa
 50. Nặc danh8/6/13

  theo tôi nghĩ bạn chắc là không được phải không. Bởi vì khi các đồng chí, đồng đội đang chiến đấu, còn riêng mình tham sống sợ chết chỉ biết lo cho bản thân mình, bỏ lại sau lưng những khó khăn cho người khác . Bây giờ có chế độ ưu đãi thì đòi hỏi có phải không?

  Trả lờiXóa
 51. Nặc danh9/6/13

  Có thể nói các bác cống hiến thật đáng trân trọng. Nhưng các bác hãy nghĩ các bác đã làm gì?.Cống hiến cho Tổ quốc, việc các bác đã làm đó là .Thực hiện nghĩa vụ đối với người thanh hiện tại,riêng tôi cũng như các đồng hương tôi cũng là lính E 1, F2 cũng đã từng tham gia chiến dịch Ngã ba biên, cùng các chiến dịch khác... Hiện tại chúng tôi vẫn sống,với cuộc sống của một người dân bình thường nhu bao người khác đang sống, với số tiền, dưới 5 triệu không là gì.Nhưng chúng ta đang sống vì Đất Nước và mọi người, trong đó có người thân của ta như thế nào cho tốt.Đó mới gọi là... Đáng trân trọng

  Trả lờiXóa
 52. Tôi nhập ngũ năm 1986, đến 23 tháng 1 năm 1995 nghỉ phục viên. Năm 2007 tham gia công tác xã - chủ tịch hội CCB đến nay. Thì trường hợp của tôi có được cộng gối bảo hiểm ko?

  Trả lờiXóa
 53. Nặc danh3/7/13

  tại sao chế độ truy quyets full rô ở gia lai không được nhà nước giải quyết

  Trả lờiXóa
 54. dungle_6014/7/13

  Quyết định ra năm 2009,đến 2010 tôi mới đăng ký,nhưng đến 2012 tôi hỏi Phường đội thì không còn hồ sơ lưu,có lẽ bị mất,tôi đăng ký lại,xin hỏi đến khi nào tôi mới được nhận hỗ trợ
  Thật ra tôi chỉ muốn được hưởng BHYT,vì nó cần thiết cho tuổi của tôi hiện nay,vậy tôi phải làm gi để được hưởng chế độ?

  Trả lờiXóa
 55. Nặc danh2/8/13

  Tôi LÈNG VĂN HÙNG
  Nhập ngũ tháng 2/1978 đến tháng 6/1982 tại phía bắc tổ quốc được 5 năm 5 tháng chưa qui đổi và có quyets định giảm

  sau lao động 31% phục viên trở về địa phương và kèm theo quyết định miễn giảm nghĩa vụ, lao động công ích hàng năm

  nhưng bản thân tôi không được hưởng những chế độ đó, mà còn đứng trong hàng ngũ bộ đội dự bị của huyện 2 lần vậy

  tôi có được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo nghị định không vui lòng trả lời chân thành cảm ơn

  Trả lờiXóa
 56. Nặc danh18/8/13

  trong

  Trả lờiXóa
 57. Nặc danh18/8/13

  tôi sin hoi bô´ tôi đi bộ đôi sang campuchia tư` năm 1979 đen năm 1988 va` mat năm 2000 sao không được trợ cap mai tang phi´ xin ông cho biết giải thích ro~ hơn vê` quy đinh của nha` nước tôi đi xin cam ơ n!

  Trả lờiXóa
 58. Nặc danh18/8/13

  tôi sin hoi bô´ tô đi bộ đôi đong quân ơ campuchia tư` năm 1979 đen năm1988 va` mat năm đen 2000 vây bô´ tôi co´ được trợ hương trợ cap mai tang tang phi´ không .tôi co´co´ xin cam ơn vi chính quyên xa~ cho biết biết chỉ mat sau năm 2010 mới được trợ hương trợ cap mai tang phi´ nên tôi co´co´ xin hoi rô.sdt 01673213633

  Trả lờiXóa
 59. bố tôi nhập ngũ năm 1979, tức là sau năm 30/04/1975. bố tôi tham gia quân ngũ được tổng cộng là 4 năm 11 tháng tại, Hà Quảng, Cao Bằng.sau khi ra quân bố tôi lập ra đình và tăng gia sản xuất.năm 2009, bố tôi có nhờ tôi ghi thông tin cho bố vào hội cựu chiến binh để được vào hội.nhưng hồ sơ của bố tôi bị nộp chậm nên phải đợi sang năm sau vì thời gian này đã là cuối năm rồi. nhưng do bố tôi bị cảm đột suất vào tháng 3 năm 2010, bố tôi qua đời. gia đình tôi không còn nhớ đơn vị, nơi ma bố tôi đóng quân. kể cả những người cùng nhập ngũ cùng bố tôi vì sau khi nhập ngũ được 1 thời gian thì họ cũng không ở cùng bố tôi nữa.tôi cũng không nhớ đơn vị của bố mặc dù tôi có ghi cho bố 1 lần.
  mẹ tôi có tìm hồ sơ tại Huyện đội nhưng không thấy. hiện tại ra đình tôi không tìm được hồ sơ của bố tôi. vậy cán bộ cho tôi lời khuyên, hồ sơ của bố tôi như vậy thì nên tìm ở đâu? liệu bố tôi có được hưởng chính sách gì của nhà nước không khi không tìm thấy hồ sơ hoặc nếu như bố tôi mất hết hồ sơ rồi?
  địa chỉ: lan498263@gmail.com

  Trả lờiXóa
 60. Tôi nhập ngũ tháng 8 năm 1984, học ở quân trường Sóc Trăng đến tháng 11 năm 1984 thì được điều sang Campuchia về đơn vị mới D8E30F4, công tác đến ngày 15 tháng 11 năm 1987 được quyết định phục viên theo quyết định số 62 thì tôi được hưởng chế độ như thế nào?

  Trả lờiXóa
 61. Nặc danh11/10/13

  con người tham gia chiến trường cam pu chia từ năm 1984 đến 1987 có được miễn học phí theo Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 không ?

  Trả lờiXóa
 62. Nặc danh22/10/13

  tôi nhập ngũ 8- 1986 xuất ngũ 8-1989 đóng ở biên giới phía bắc. Hiện nay tôi bị thất lạc hết giấy tờ cho hỏi tôi cần làm những thủ tục gì để có thể nhận được trợ cấp 1 lần. Xin cả ơn

  Trả lờiXóa
 63. đinh thị vân8/11/13

  Me tôi trước là công nhân quốc phòng xuất ngũ về quê năm 1986 được làm tron 10 năm, sau đó đến 2006 làm CT. phụ nữ xã cho đến nay có tham gia BHXH bắt buộc, vậy mẹ tôi có được cộng dồn thời gian để được đủ năm BHXH không?

  Trả lờiXóa
 64. Hồ Ngọc Quới3/1/14

  Tôi đã nhận trợ cấp 1 lần theo quyết định 62/2011/QĐ-TTg, với thời gian 3,5 năm với số tiền 3.700.000 đồng, đến nay lao động thương binh cấp xã không cho tôi làm thủ tục chế độ BHYT cho tôi, với lý do tôi là cán bộ không chuyên trách cấp xã (Phó chủ tịch Hội CCB xã) đã có BHYT do UBND xã cấp với định mức hổ trợ và trừ vào tiền phụ cấp ít ỏi hàng tháng của tôi, tôi đề nghị không mua BHYT của UBND xã nữa để chọn chế độ BHYT theo QĐ 62, như vậy có phù hợp không ? xin ý kiến Minh Hùng.

  Trả lờiXóa
 65. 501; 1593/1/14

  Thân gửi Minh Hùng !
  Những người gây khó khăn, cản trở trong công việc làm thủ tục giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg, xử lý ra sao ? xin mách dùm, cám ơn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu bị gây khó khăn, Bạn hãy gởi đơn kiến nghị đến Giám đốc sở Lao động TBXH ở địa phương đó.

   Xóa
 66. Nặc danh24/1/14

  Khi bạn nhận tiền hỗ trợ theo QĐ 62/2001/QĐ-TTg thì người ta sẽ làm cho bạn một thẻ BHYT suốt đời , bạn không còn phải mua BHYT tự nguyện hằng năm nữa , thân !

  Trả lờiXóa
 67. Nặc danh22/2/14

  Tôi nhập ngũ 1976 thuộc Quân đoàn 3 ,tham giatruwcj tiếp chiến đấu chiến trường CAPUCHIA 1979-1980 trong thời gian chiến đấu tôi bị sốt rét triền miên ,phải nằm điều trị tại trạm xá trung đoàn 866 3 tháng ,trong thời gian điều trị tôi phải tiêm và uống thuốc QUYNIN quá nhiều ,nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương tôi bị đau dạ dày ,suy thận do điều trị thuốc tây quá nhiều ,do trạm xá ở chiến trường nên tôi không có giấy điều trị ,ra viện nê trong quá trình làm chế độ bệnh binh tôi không làm được ,rất thiệt thòi ,hiện nay tôi chỉ còn lại quyết định xuất ngũ .Theo như bệnh tình của tôi có được làm chế độ bệnh binh không ,xin cảm ơn .Còn đối với việc giải quyết ché độ 62 ,chúng tôi thấy rất thiệt thòi đối với những người đã trực tiếp cầm súng chiến đấu ,không sợ hy sinh gian khổ lao vào chỗ chết mà chỉ được chế độ 4,900,000đ và bảo hiểm y tế lại không được hưởng 100% ,trong khi ấy bộ đội đi nghĩa vụ thời bình 2 năm xuất ngũ lại được chế độ 10 triệu học nghề ,hiện nay phần lớn những người tham gia chiến đấu như chúng tôi không hề bị thương ,vẫn làm được chế độ thương ,,bệnh binh ,thậm chí còn được hưởng chế độ thương binh hạng cao,thật thiệt thòi và không công bằng .Đề ngị chính phủ ,cục chính sách nghiên cứu bổ sung .

  Trả lờiXóa
 68. Nặc danh22/2/14

  Cho tôi xin hỏi ,chế 62 có được hưởng bảo hiểm y tế 100% không .xin cảm ơn .

  Trả lờiXóa
 69. Nặc danh23/2/14

  Tôi là một thương binh nặng ,thương binh thật ,tôi có kiến nghị những người đã trực tiếp cầm súng chiến đấu trên tất cả mọi chiến trường với chúng tôi hiện nay đã già ,sức khỏe yếu ,nhiều bệnh tật do chiến tranh ,nhà nước nên cho họ khám lại sức khỏe ,nếu có bệnh tật nên công nhận cho họ được hưởng chế độ bệnh binh ,chế độ bảo hiểm tế 100% cho xứng đáng với công lao của họ ,công bằng với nhiều thương binh giả hiện nay đang hưởng chế độ ,còn chế độ 62 chỉ mới động viên một phần rất nhỏ đối với công lao của họ ,lẽ ra lòng dũng cảm đối diện trước kẻ thù cầm súng lao vào chỗ chết họ phải xứng đáng vinh danh là người có công với nước ,tại sao họ lại là người không có công với nước ?

  Trả lờiXóa
 70. Tôi nhập ngũ 02/82,phục viên 07/86.thời gian tham gia chiến trường CPC là 4 năm 2 tháng.Sau phục viên tôi làm công nhân cho công ty nhà nước,đến năm 98 nghĩ việc và đã nhận đủ trợ cấp BHXH,kể cả thời gian đã công tác trong Quân Đội.Với nghị định 62/2011 Thủ Tướng ban hành và có hiệu lực từ 01/2012,tôi muốn nêu ra 1 thắc mắc vì sao tôi không được nhận trợ cấp 1 lần theo tinh thần nghị định 62.Hồ sơ trả lại với nguyên nhân rất đơn giản là tôi đã nhận năm 1998
  Nhân đây tôi muốn bày tỏ ý kiến chẳng biết hỏi ai,vì sao gần 28 năm mà vẫn chưa nhận được huân huy chương và bằng khen mà Nhà Nước phong tặng(đây mới là những giá trị cao quý nhất của 1 người,chứ không phải 4900000 nếu như nhận được theo nghị định 62 của Thủ Tướng).Chỉ còn đó là tờ giấy biên nhận phai mòn theo năm tháng,có lẻ sẽ chìm vào quên lảng mà BCHQS Quận Bình Thạnh đã cấp hơn 20 năm trước.

  Trả lờiXóa
 71. Nặc danh24/2/14

  Nếu Đảng và chính phủ ít quan tâm với công lao đóng góp gian khổ ,hy sinh của những CCB đã từng cầm súng trực tiếp chiến đấu trên tất cả các chiến trường ,không nên phân biệt,coi trong chiến trường này ,xem nhẹ chiến trường kia ,vì đã cầm súng lao vào chiến trận là lao vào bom đạn ,lao vào chỗ sống chết ,sao không cho họ vào danh mục NGƯỜI CÓ CÔNG ,sao không cho họ hưởng các chế độ ưu đãi ,nếu không quan tâm hết mực với họ thì tiếng nói của họ tới thế hệ trẻ ra sao ,tích cực ,hay tiêu cực ,an ninh quốc phòng có vũng mạnh hay không đóng vai trò rất quan trong trong thế hệ đi trước .

  Trả lờiXóa
 72. CHU QUỐC DŨNG6/3/14

  Tôi tham gia được 3 năm 11 tháng ( 07/80-11/84 ). phục viên về xin việc bột ngọt miền nam . chuyển quyết định chuyển ngành , nam 1985 đền 1987 tôi thôi việc .quân đội yêu cầu giấy thôi việc , tôi không co giấy thôi việc , vao nhà máy củ xin thì không ai biết và xác nhật cho tôi . trước nay tôi chưa tham gia BHXH lần nào ,lao động tự do , bào hiểm y tế tự nguyện . xin vui lòng trả lời giúp Tôi điện thoai 0913961095 . hop thư : dung_ gay_me @yahoo.com

  Trả lờiXóa
 73. Nặc danh28/3/14

  Tôi nhập ngũ năm 1977 , cuối 1978 điều vào mặt trận Tây nam rồi tham gia giải phóng CPC , năm 1980 xuất ngũ về đia phương , do có giấy gọi nhâp học trung cấp từ ngày nhập ngũ nên quân khu thủ đô đã chuyển thẳng tôi về trường trung cấp trên , và thời gian công tác liên tục không bị ngắt quãng , năm 1984 ra trường , tôi về công tác tai 1 xn thuộc sở CN Hà nội , đến 1987 tôi đi lao động hợp tác tại NGA , NĂM 1990 , do tình hình NGA tan rã , tôi làm đơn xin về nước trước thời hạn và đã được chấp thuận , khi quay lai XN cũ , lúc này đang xây dựng lại nên XN yêu cầu cứ ở nhà đợi , năm 1998 , XN gọi đến và giải quyết cho về nghỉ theo chế độ 176 , thời gian công tác được tính là 13 năm ( từ 1977 đến 1990 ) , nhưng quyết định lại ghi năm 1998 , từ đó đến nay tôi chưa được hưởng chế độ gì ( KỂ CẢ BẢO HIỂM Y TẾ ) . Nay có quyết định 62 CP về chính sách đãi ngộ người có công sau 1975 . Tôi đã làm đơn đầy đủ theo yêu cầu của địa phương , các bạn bè cùng đồng đội với tôi có cùng tiêu chuẩn đã nhận được đầy đủ trợ cấp 1 lần , còn riêng tôi không được , xin cho biết lý do

  Trả lờiXóa
 74. cho em hỏi bố em nhập ngũ năm 85 xuất ngũ năm 89...đóng quân tại trường sa...đã có giấy giải quyết chính sách...như theo em được biết thì con của những chú bác tham gia chiến trường K khi thi đại học thì được cộng điểm ưu tiên...năm nay em thi lại đại học như vậy có được hưởng điểm ưu tiên không...em xin chân thành cảm ơn

  Trả lờiXóa
 75. tôi tham gia chiến trường k 4 nâm 7 tháng chuyễn ngành về đơn vị củ 2 năm sau đơn vị giải thể xin hỏi tôi có nằm trong diện 62 không ? và tôi có dược cấp thẻ bão hiễm như anh em xuất ngũ phục viên không .Xin cám ơn

  Trả lờiXóa

 76. Cha em là chiến sĩ tham gia kháng chiến nước Bạn CamPuChia từ tháng 8/1985 và xuất ngũ tháng 6/1987. vậy cha em có được hưởng chế độ theo QĐ Số 62 của TT Chính Phủ Ban Hành không ạ.
  Cha em đã liên hệ xã để xem xét nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.
  Em nhờ hướng dẫn giúp em vấn đề này ạ.
  Trân Trọng!

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

«Cũ nhất   ‹Cũ hơn   201 – 279 trên 279
Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,31,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,16,Bình luận BLHS,24,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,43,CMND,15,Cư trú,19,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,49,Giấy tờ xe,32,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,93,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,59,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,14,Phần mềm PC,101,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,76,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,6,Văn bản,2148,Văn phòng,15,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,2,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính: Chế độ bộ đội đi Campuchia, Lào phục viên, xuất ngũ, thôi việc
Chế độ bộ đội đi Campuchia, Lào phục viên, xuất ngũ, thôi việc
Chế độ cho bộ đội người tham gia chiến trường Campuchia, Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo quy định Quyết định 62/2011/QĐ-TTg.
https://1.bp.blogspot.com/-K7Qv3Q2V9_Q/XpceAlafgNI/AAAAAAAAM7k/jwfwF-PFSUs1lE51ksmm4TVKzHtZxqUvwCLcBGAsYHQ/s1600/quoc-huy.png
https://1.bp.blogspot.com/-K7Qv3Q2V9_Q/XpceAlafgNI/AAAAAAAAM7k/jwfwF-PFSUs1lE51ksmm4TVKzHtZxqUvwCLcBGAsYHQ/s72-c/quoc-huy.png
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính
https://www.tracuuphapluat.info/2011/11/quyet-inh-622011q-ttg-nam-2011-ve-che-o.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2011/11/quyet-inh-622011q-ttg-nam-2011-ve-che-o.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content