Cách ghi giấy chứng nhận độc thân, xác nhận tình trạng hôn nhân

Hướng dẫn cách ghi giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (độc thân, đã lập gia đình) và chi tiết thủ tục cấp giấy này.
Cách ghi giấy chứng nhận độc thân
Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách ghi tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (độc thân hay đã lập gia đình) và thủ tục để được cấp giấy xác nhận này tại UBND cấp xã, phường, thị trấn.

I. Hướng dẫn cách ghi, điền vào mẫu tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là để xác nhận một người đang trong tình trạng hôn nhân như thế nào: Là người đang độc thân hay đã kết hôn, hoặc kết hôn lần thứ mấy (TẢI MẪU TẠI ĐÂY)

Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có nội dung như sau: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Kính gửi:(1)......................................
Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:......
Dân tộc:..............Quốc tịch:...............
Nơi cư trú: (2)............................................
Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:(7) ...........
Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên: .......... Giới tính: .......
Ngày, tháng, năm sinh: .........................
Nơi sinh: ................................................
Dân tộc:...........Quốc tịch: ...................
Giấy tờ tùy thân: (3).............................
Nơi cư trú: (2) ......................................
Nghề nghiệp: ........................................
Trong thời gian cư trú tại ..........từ ngày.... tháng...... năm ......, đến ngày ...... tháng ...... năm(4).......
Tình trạng hôn nhân(5)....................
Mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: (6)................................
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.
Làm tại:.....,ngày......tháng.....năm.......
Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Cách ghi các mục nêu trên trong mẫu tờ khai:

- Mục Kính gửi(1): Ghi tên cơ quan đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
- Mục Nơi cư trú(2): Trường hợp công dân Việt Nam cư trú trong nước thì ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.
Trường hợp công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài thì ghi theo địa chỉ thường trú hoặc tạm trú ở nước ngoài.
- Mục Giấy tờ tùy thân(3): Ghi rõ thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế, số, cơ quan cấp, ngày cấp (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).
- Mục Trong thời gian cư trú tại: ... từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm…(4): Khai trong các trường hợp người yêu cầu đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian đăng ký thường trú trước đây. Cụ thể:
 • Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú ở nước ngoài hoặc trong thời gian cư trú tại Việt Nam, trước khi xuất cảnh;
 • Người đang có vợ/chồng yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong giai đoạn trước khi đăng ký kết hôn;
 • Người đã qua nhiều nơi thường trú khác nhau đề nghị xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi thường trú trước đây.

- Mục Tình trạng hôn nhân(5): phải ghi trung thực về tình trạng hôn nhân hiện tại, cụ thể như sau:

 • Nếu chưa bao giờ kết hôn thì ghi rõ là hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai.
 • Nếu đang có vợ/chồng thì ghi rõ là hiện tại đang có vợ/chồng là bà/ông... (Giấy chứng nhận kết hôn số..., do... cấp ngày... tháng... năm...).
 • Nếu chung sống với nhau như vợ chồng trước ngày 03/01/1987 và chưa ly hôn hoặc không có sự kiện vợ (chồng) chết hoặc bị tuyên bố là đã chết thì ghi rõ là hiện tại đang có vợ/chồng là bà/ông....
 • Nếu có đăng ký kết hôn hoặc chung sống với nhau như vợ chồng trước ngày 03/01/1987, nhưng đã ly hôn và chưa kết hôn mới thì ghi rõ là đã đăng ký kết hôn hoặc đã có vợ/chồng, nhưng đã ly hôn theo Bản án/Quyết định ly hôn số... ngày... tháng... năm... của Tòa án nhân dân...; hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai.
 • Nếu có đăng ký kết hôn hoặc chung sống với nhau như vợ chồng trước ngày 03/01/1987, nhưng vợ/chồng đã chết và chưa kết hôn mới thì ghi rõ là đã đăng ký kết hôn hoặc đã có vợ/chồng, nhưng vợ/chồng đã chết (Giấy chứng tử/Trích lục khai tử/Bản án số:... do... cấp ngày... tháng... năm...); hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai.
 • Nếu người đang có vợ/chồng yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian trước khi đăng ký kết hôn thì ghi rõ là trong thời gian từ ngày…tháng….năm….đến ngày….tháng…..năm….chưa đăng ký kết hôn với ai; hiện tại đang có vợ/chồng là bà/ông… (Giấy chứng nhận kết hôn số …, do … cấp ngày…tháng…năm).
 • Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú tại Việt Nam, trước khi xuất cảnh; người đã qua nhiều nơi thường trú khác nhau đề nghị xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi thường trú trước đây thì ghi rõ về tình trạng hôn nhân của người đó tương ứng với thời gian cư trú. Ví dụ: Không đăng ký kết hôn với ai trong thời gian cư trú tại xã Bồng Lai, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh từ ngày 20/11/1996 đến ngày 04/3/1998.
 • Trường hợp Cơ quan đại diện cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam trong thời gian cư trú ở nước ngoài thì mục “Nơi cư trú” ghi theo địa chỉ cư trú hiện tại của người yêu cầu. Tình trạng hôn nhân của người đó được xác định trên cơ sở kết quả kiểm tra Sổ hộ tịch, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử do Cơ quan đại diện quản lý và ghi tương tự như quy định tại khoản 2 Điều này. Ví dụ: Trong thời gian cư trú tại CHLB Đức từ ngày 01/01/2000 đến ngày 01/01/2003 chưa đăng ký kết hôn với ai tại Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức.

- Mục Mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân(6): Ghi rõ mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn thì phải ghi rõ kết hôn với ai (họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; giấy tờ tùy thân; nơi thường trú/tạm trú); nơi đăng ký kết hôn.

Ví dụ: Để kết hôn với anh SIN JONG GUN, sinh ngày 15/01/1975, quốc tịch: Hàn Quốc, Hộ chiếu số 12345678, cư trú tại: Seoul, Hàn Quốc, đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền Hàn Quốc tại Hàn Quốc.

- Mục Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân(7): Ghi rõ mối quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (ví dụ là cha mẹ, anh chị em ruột) hoặc ghi là bản thân nếu người yêu cầu cấp giấy cũng là người được cấp giấy.

II. Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Bước 1: Nộp hồ sơ tại UBND cấp phường, xã nơi cư trú

- Người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân điền thông tin vào tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và nộp tại UBND phường (xã) nơi thường trú hoặc tạm trú.
- Mang theo bản chính một trong các giấy tờ tùy thân: hộ chiếu, CMND, thẻ căn cước hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (bằng lái, thẻ bảo hiểm...) để xuất trình, chứng minh về nhân thân.
- Nếu người yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không phải là người được cấp giấy xác nhận (ví dụ: cha me, anh chị em ruột của người được cấp giấy đi làm thay) thì phải có giấy ủy quyền theo quy định.

Một số lưu ý:

- Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
- UBND cấp xã cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân nước ngoài và người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam, nếu có yêu cầu.
- Trường hợp yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nhằm mục đích kết hôn thì người yêu cầu phải đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.
- Nếu người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ hoặc chồng nhưng đã ly hôn hoặc người vợ hoặc chồng đã chết thì phải xuất trình hoặc nộp giấy tờ hợp lệ để chứng minh (trích lục bản án hoặc quyết định công nhận thuận tình ly hôn của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, Giấy chứng tử...); nếu công dân Việt Nam đã ly hôn, hủy việc kết hôn ở nước ngoài, sau đó về nước làm thủ tục đăng ký kết hôn mới thì nộp bản sao trích lục hộ tịch tương ứng.

Bước 2: Xử lý hồ sơ, xác minh tình trạng hôn nhân và làm thủ tục cấp giấy xác nhận

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu. Nếu người yêu cầu có đủ điều kiện, việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là phù hợp quy định pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch trình Chủ tịch UBND ký cấp 01 bản Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có yêu cầu. Nội dung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi đúng tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu và mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
- Nếu người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau, người đó có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình. Trường hợp người đó không chứng minh được thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị UBND cấp xã nơi người đó đã từng đăng ký thường trú tiến hành kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân của người đó.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã được yêu cầu tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu về tình trạng hôn nhân của người đó trong thời gian thường trú tại địa phương.
- Ngay trong ngày nhận được văn bản trả lời, nếu thấy đủ cơ sở, UBND cấp xã cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người yêu cầu.
- Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác hoặc do Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã hết thời hạn sử dụng (quá 6 tháng) thì phải nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó.
- Lệ phí cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: Không quá 15.000 đồng (Thông tư 179/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

Lưu ý:

- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị đến thời điểm thay đổi tình trạng hôn nhân hoặc 06 tháng kể từ ngày cấp, tùy theo thời điểm nào đến trước.
- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được sử dụng để kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài hoặc sử dụng vào mục đích khác. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không có giá trị khi sử dụng vào mục đích khác với mục đích ghi trong Giấy xác nhận.
- Trường hợp người đến nhận kết quả không phải là người yêu cầu đăng ký hộ tịch thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

III. Hỏi và đáp một số vấn đề liên quan đến cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:

1. Tôi đi làm thủ tục đăng ký kết hôn nơi bạn trai (bạn gái) tôi đăng ký hộ khẩu thường trú nhưng UBND phường yêu cầu tôi phải xuất trình giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Xin cho biết pháp luật về thủ tục kết hôn có quy định về loại giấy xác nhận này không? Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy này?

Trả lời:

Điều 10 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch quy định Giấy tờ nộp và xuất trình khi đăng ký kết hôn như sau: Khi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã, người yêu cầu đăng ký kết hôn xuất trình giấy tờ để chứng minh nhân thân, nộp tờ khai đăng ký kết hôn. Nếu người yêu cầu đăng ký kết hôn không thường trú tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký kết hôn thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp
- Về thẩm quyền cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: UBND cấp xã, nơi cư trú của người có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân thực hiện việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đó.
Như vậy, việc UBND phường nơi bạn trai (bạn gái) của bạn đăng ký hộ khẩu thường trú yêu cầu bạn phải xuất trình giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là đúng. Bạn cần liên hệ với UBND phường bạn đang cư trú để đề nghị cấp giấy này.

2. Anh H ở xã N và chị T ở xã P sau thời gian yêu nhau đã quyết định sẽ tổ chức lễ cưới. Anh chị đến UBND xã N để làm các thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật. UBND xã N đề nghị chị T đến UBND xã P để đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Chị T muốn biết thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch thì thủ tục để chị T được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là:
- Chị T phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định). Nếu chị T đã có chồng, nhưng đã ly hôn hoặc đã chết, thì phải xuất trình trích lục Bản án/Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc ly hôn hoặc bản sao Giấy chứng tử.
- Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ hộ tịch tiến hành thẩm định xác minh, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho chị T Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (theo mẫu quy định). Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh là 03 ngày.
- Việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi vào Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để theo dõi.
- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng, kể từ ngày xác nhận.

3. Để đăng ký kết hôn tại nơi cư trú của chồng chưa cưới, chị T đến UBND phường K, nơi chị có hộ khẩu thường trú để xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Sau khi tiếp nhận Tờ khai xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và Chứng minh nhân dân mà chị T xuất trình, cán bộ tư pháp - hộ tịch phường K yêu cầu chị về tổ dân phố, nơi chị đang sinh sống để xin Tổ trưởng dân phố xác nhận bằng văn bản về việc chị còn độc thân. Sau khi có văn bản xác nhận của Tổ trưởng dân phố, UBND phường sẽ căn cứ vào đó để cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho chị. Hướng dẫn của cán bộ tư pháp - hộ tịch phường K trong việc giải quyết cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho chị T có đúng không?

Trả lời:

Yêu cầu của cán bộ tư pháp - hộ tịch phường X về việc buộc chị T phải về nơi cư trú xin xác nhận của Tổ trưởng dân phố làm căn cứ để UBND phường cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là không đúng với quy định về thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
Theo quy định này, người xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chỉ phải nộp một loại giấy tờ duy nhất là Tờ khai xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Ngoài ra, cán bộ tư pháp - hộ tịch chỉ có quyền yêu cầu người dân xuất trình thêm Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu và Sổ hộ khẩu, Giấy chứng nhận nhân khẩu hoặc Giấy đăng ký tạm trú có thời hạn làm căn cứ để tra cứu, xác minh hồ sơ chứ không được yêu cầu thêm bất kỳ loại giấy tờ nào khác.
Như vậy, trong trường hợp này, cán bộ tư pháp - hộ tịch đã tự đặt ra thêm một loại giấy tờ ngoài quy định là văn bản xác nhận về tình trạng hôn nhân của Tổ trưởng dân phố.
Với việc yêu cầu người dân phải xuất trình loại giấy tờ không có trong quy định, cán bộ tư pháp - hộ tịch phường K không chỉ vi phạm quy định về những việc không được làm, mà còn thể hiện sự thiếu ý thức trách nhiệm, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Pháp luật không quy định Tổ trưởng Tổ dân phố có chức năng, nhiệm vụ cấp văn bản xác nhận về tình trạng hôn nhân của người dân. Trong nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch, việc xác nhận tình trạng hôn nhân được thực hiện bằng cách tra cứu Sổ đăng ký kết hôn lưu trữ tại cơ quan quản lý hộ tịch. Trong trường hợp cần xác minh thì cán bộ tư pháp - hộ tịch phải tự mình thực hiện việc xác minh chứ không thể giao trách nhiệm cho người khác. Do đó, văn bản xác nhận của Tổ trưởng dân phố, nếu có, thì chỉ được coi là một nguồn thông tin tham khảo chứ không thể coi là căn cứ để xác nhận tình trạng hôn nhân của chị T. Mặt khác, nếu cần có thông tin do Tổ trưởng dân phố cung cấp thì cán bộ tư pháp - hộ tịch phải tự thực hiện việc xác minh chứ không thể buộc người dân phải làm thủ tục mà pháp luật không quy định.

4. Ông D thoát ly gia đình từ năm 18 tuổi, đã qua nhiều nơi cư trú khác nhau. Khi làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký quyền sở hữu nhà, dù đã có cam đoan về tình trạng độc thân từ khi thoát ly nhưng cán bộ tư pháp phường nơi ông D đang cư trú yêu cầu phải trở về xác nhận tại quê quán. Việc giải quyết như vậy có đúng quy định của pháp luật? Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hợp lệ có thể sử dụng đăng ký quyền sở hữu nhà?

Trả lời:

Theo quy định hiện hành về xác nhận tình trạng hôn nhân thì:
- Nếu người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau, người đó có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình. Trường hợp người đó không chứng minh được thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị UBND cấp xã nơi người đó đã từng đăng ký thường trú tiến hành kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân của người đó.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã được yêu cầu tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu về tình trạng hôn nhân của người đó trong thời gian thường trú tại địa phương.
- Ngay trong ngày nhận được văn bản trả lời, nếu thấy đủ cơ sở, UBND cấp xã cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người yêu cầu.
- Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác hoặc do Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã hết thời hạn sử dụng (quá 6 tháng) thì phải nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó.
Như vậy, việc UBND cấp xã nơi ông D cư trú từ chối xác nhận tình trạng độc thân của ông D và yêu cầu về quê để xác nhận tình trạng hôn nhân là trái quy định.
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được sử dụng vào mục đích đăng ký kết hôn hoặc vào các mục đích khác. Như vậy, nếu ông D đã có Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được cấp hợp lệ, đúng thẩm quyền, thì có thể sử dụng giấy này vào mục đích đăng ký quyền sở hữu nhà.
Minh Hùng (Tổng hợp)

Văn bản pháp lý liên quan:

Ý KIẾN

 1. Nặc danh21:28

  Tôi là Đ.T.H, sinh năm 1987, tại Hải Phòng. Trong lúc đang đi tìm 1 số tài liệu tham khảo, tôi search google và vô tình tìm được trang web do anh là tác giả. Trang web hoàn toàn miễn phí, vì thế, việc tôi gửi e-mail này cho anh và yêu cầu sự giúp đỡ, tôi biết rằng sẽ rất phiền đến anh. Nhưng trong tình thế rất gấp, tôi nghĩ rằng tìm đến sự giúp đỡ của anh sẽ là đáng tin cậy hơn cả. Rất mong anh giúp tôi làm sáng tỏ một việc như sau:

  Vấn đề của tôi:

  Hiện nay tôi đang làm thủ tục đăng ký kết hôn. Cán bộ bên phường C.T (nơi chồng tôi đang thường trú) yêu cầu tôi trở về địa phương xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Phường P.B.C (nơi tôi đăng ký thường trú) chỉ cấp giấy xác nhận cho tôi từ tháng 6 năm 2006 đến thời điểm này chưa từng kết hôn với ai. Vì từ năm 1992 đến tháng 6 năm 2006 tôi chỉ đăng kí tạm trú ở P.B.C, hộ khẩu vẫn còn ở phường M.T. Khi tôi trở về phường M.T xin xác nhận tình trạng hôn nhân từ khi đủ 18 tuổi đến thời điểm tháng 6 năm 2006, cán bộ hộ tịch ở đây yêu cầu tôi phải tìm cảnh sát khu vực ( tên A) của phường M.T để chứng nhận tình trạng hôn nhân của tôi. Nhưng anh A không chịu xác nhận cho tôi với lý do tôi đã đăng ki thường trú ở phường khác từ lâu.

  Vậy tôi xin nhờ anh trả lời giúp tôi 1 số việc như sau:

  - Việc anh A không xác nhận cho tôi là đúng hay sai? Theo luật nào?
  - Có phải nếu tôi tạm trú ở đâu quá 6 tháng thì phải chuyển khẩu về đó hay không? Theo luật nào?
  - Tôi cần làm những thủ tục gì để chứng minh việc từ khi tôi 18t đến tháng 6 năm 2006 tôi chưa từng kết hôn với ai?

  Tôi thực sự rất cần sự giúp đỡ của anh.

  Trả lờiXóa
 2. Các vấn đề bạn hỏi mình trả lời như sau:
  1. anh A không có thẩm quyền xác nhận việc này. Tham khảo thêm phần hỏi đáp ở trên.
  2. Không có quy định như bạn nói. Tham khảo các bài viết về vấn đề tạm trú, đăng ký thường trú tại đây: http://www.tracuuphapluat.info/search/label/C%C6%B0%20tr%C3%BA?&max-results=10
  3. Chỉ cần viết bản cam đoan, không làm thủ tục gì khác để chứng minh việc chưa kết hôn.

  Trả lờiXóa
 3. Nặc danh12:36

  Qui định là vậy nhưng tôi thấy nhiều phường xã ở Hà nội vẫn yêu cầu có xác nhận của tổ trưởng dân phố hay công an hộ khẩu mặc dù đương sự có hộ khẩu thường trú tai địa phương. Trong trường hợp như vậy thì chúng tôi nên khiếu nại thế nào và ở đâu để tránh được tình trạng trên. Xin nhờ anh giả đáp giúp. Xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
 4. Chắc bạn đã đọc kỹ phần hỏi đáp nêu trên. Bạn có thể đến gặp trực tiếp Chủ tịch UBND xã, phường (theo lịch tiếp dân) nêu vấn đề của bạn, yêu cầu giải thích nêu rõ văn bản nào quy định việc đăng ký kết hôn phải có xác nhận của tổ trưởng dân phố hay CSKV. Hoặc bạn có thể gởi đơn khiếu nại gởi UBND xã, phường, UBND Quận, Sở Tư pháp thành phố về nội dung này.

  Trả lờiXóa
 5. Nặc danh21:13

  cho mình hỏi 1 tí. nếu trong lúc mình xin việc làm, công ty cần phải có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là độc thân. khi ghi lý do cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là xin việc làm. mình có thể lấy giấy đó để đăng ký kết hôn được không vây? hix. vấn đề nan giải. giải đáp cho mình với

  Trả lờiXóa
 6. Nặc danh21:19

  giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, có cần ghi rõ kết hôn với ai, ở đâu không ??

  Trả lờiXóa
 7. @Nặc danh: Trong mẫu khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, phần chú thích hướng dẫn ghi mục "Tình trạng hôn nhân hiện tại" ghi là "Đang có vợ hoặc có chồng; hoặc chưa đăng ký kết hôn lần nào; hoặc đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn hay người kia đã chết;". Do đó bạn ghi kết hôn với ai, ở đâu hay không ghi đều được.

  Trả lờiXóa
 8. @Nặc danhKhi đăng ký kết hôn thì buộc bạn phải làm lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (vì khác mục đích). Hơn nữa nếu nơi xin việc cần giấy này thì họ giữ giấy đó bỏ trong hồ sơ, bạn cũng phải làm lại thôi.

  Trả lờiXóa
 9. Nặc danh14:38

  Tôi đã kết hôn vào ngày 27/10/2011 nhưng khi tô nạp hồ sơ để xin visa định cư đến Thụy Sĩ thì Đại sứ quán ở đó lại yêu cầu tôi phải bổ sung giấy xác nhận trình trạng hôn nhân trước khi hêt hôn của tôi, khi tôi đến phường nơi tôi đang ở để xin làm giấy nay thì cán bộ tư pháp phường bảo không có luật nào như vậy và không làm cho tôi. Vậy tôi phải làm sao, liệu tôi có cách nào để có giấy ấy để nộp cho Đại Sứ quán không ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được quy định tại điều 66 nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch như sau:
   1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đó.
   2. Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian ở trong nước, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó cư trú trước khi xuất cảnh, thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
   3. Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian ở nước ngoài, thì Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam ở nước mà người đó cư trú, thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

   Xóa
 10. @Nặc danh
  - Theo quy định thì Ủy ban nhân dân phường có quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh cho công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài, trong đó ghi rõ thời gian cư trú tại địa phương và tình trạng hôn nhân của họ trong thời gian đó (Ví dụ: trong thời gian cư trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội từ ngày 12 tháng 4 năm 2008, đến ngày 25 tháng 5 năm 2009 chưa đăng ký kết hôn với ai).
  Do đó bạn phải nói rõ cho UBND phường biết là làm giấy xác nhận tình trang hôn nhân từ ngày 27/10/2011 trở về trước.
  Chi tiết có thể tham khảo Điều 10 Thông tư 08.a/2010/TT-BTP hướng dẫn sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

  Trả lờiXóa
 11. Nặc danh14:05

  em mới chuyển hộ khẩu từ Việt trì và nhập nhờ hộ khẩu chỗ nhà anh họ ở Hà Nội, em chuẩn bị làm đăng ký kết hôn nên cần phải có chứng nhận còn độc thân, mà trong thử tục chứng nhận còn độc thân p có chứng minh thư, mà chứng minh thư của em là chứng minh thư cũ ở Việt trì, em có p làm lại chứng minh thư không ạ,và có cách nào để xác nhân tình trạng độc thân là nhanh nhất không ạ, em cảm ơn nhiều

  Trả lờiXóa
 12. Nặc danh08:57

  giải đáp hộ em vấn đề này nhé: thang 12 nam 2011 em có xin giấy xác nhận tình trang hôn nhân từ UBNDX nơi em ĐKHKTT họ cấp cho em nhưng khi em mang lên phường TX nơi chồng em cư tru thì laị khôgn được chấp nhận với lí do la giấy đó viết không đúng quy định ở chỗ: ngày cấp giấy là ngày 20/12/2011. nhưng vào sổ cấp giấy tinh trạng hôn nhân cua năm 2006. và UBND phường chồng em ở yêu cầu em về UBNDX làm lại giấy với nội dung là chỗ vào sổ cua năm 2006 đó k được để ngắt quãng như vậy mà phải ghi liên tục la từ năm 2006-2011.Trong giấy của em ghi la vào sổ cấp giấy XNTTHN số 39quyển số01/2006. Giớ phường yêu cầu ghi la 01/2006-2011. vậy có đúng quy định không?

  Trả lờiXóa
 13. @Nặc danh- Bạn không phải làm lại CMND
  - Thủ tục làm Giấy Chứng nhận độc thân đã hướng dẫn cụ thể ở trên.

  Trả lờiXóa
 14. Nặc danh18:23

  toi cat ho khau cu tru o nhieu noi khi di dang ky ket hon can bo tu phap o phuong yeu cau toi phai di xac minh tinh trang hon nhan o cac noi toi da chuyen khau nhu vay co dung khong?

  Trả lờiXóa
 15. @Nặc danhThông tư 01/2008/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định như sau:
  Đối với những người đã qua nhiều nơi cư trú khác nhau (kể cả thời gian cư trú ở nước ngoài), mà Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi xác nhận tình trạng hôn nhân không rõ về tình trạng hôn nhân của họ ở những nơi đó, thì yêu cầu đương sự viết bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian trước khi về cư trú tại địa phương và chịu trách nhiệm về việc cam đoan.
  Chi tiết văn bản tham khảo tại đây:
  http://www.tracuuphapluat.info/2011/09/toan-van-thong-tu-012008tt-btp-huong.html

  Trả lờiXóa
 16. tôi xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân với mục đích đi làm và không sử dụng nhưng vẫn còn thời hạn thì có thể lấy giấy đó đăng ký kết hôn không?

  Trả lờiXóa
 17. @Quỳnh VõThông tư 01/2008/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định:
  Không sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã ghi mục đích sử dụng khác để làm thủ tục đăng ký kết hôn và ngược lại, không sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã ghi mục đích làm thủ tục đăng ký kết hôn để sử dụng vào mục đích khác.

  Chi tiết văn bản tham khảo tại đây:
  http://www.tracuuphapluat.info/2011/09/toan-van-thong-tu-012008tt-btp-huong.html

  Trả lờiXóa
 18. Vấn đề cấp Bách, mong Anh trả lời gấp hộ
  Bạn trai em là bộ đội, muốn xin giấy chứng nhận hôn nhân để chúng em đăng ký kết hôn. Nhưng đưa lên đơn vị hơn 1 tháng nay rồi người ta vẫn chưa cấp cho. Em đã nộp sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan em làm việc cho đơn vị Anh ấy, Người ta cũng không báo lại là tại sao. Khi lên hỏi qua người khác thì thấy bảo là phải đợi đi điều tra vì bạn em đã từng ly dị 1 lần (đã nộp quyết định ly hôn cho đơn vị rồi). Vậy em xin hỏi Anh 2 điều:
  1. Quy định cấp giấy xác nhận đăng ký kết hôn trong đơn vị bộ đội là bao lâu? Nếu không cấp có phải báo lại với chúng em về nguyên nhân không? Hay là cú phải đợi đến khi nào họ cấp thì cấp.
  2. Em có thể đến nơi bạn em đăng ký hộ khẩu thường chú (bạn em có hộ khẩu thường chú tại xã cổ Nhuế, từ liêm, Hà Nội) để đăng ký kết hônn mà không cần phải có xác nhận của đơn vị Anh ấy được không.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. - Quân đội không có cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Giấy này do UBND xã phường nơi bạn hoặc bạn trai của bạn có HKTT cấp.
   - Theo quy định, bạn trai của bạn có đơn xin phép lập gia đình gởi cho đơn vị, đơn vị sẽ cử người đi xác minh lý lịch của bạn (dựa trên bản lý lịch mà bạn đã cung cấp), nếu đủ tiêu chuẩn do Quân đội quy định (về lý lịch gia đình 3 đời), đơn vị sẽ có quyết định đồng ý cho bạn trai của bạn lập gia đình với bạn. Sau khi có quyết định này thì bạn trai của bạn mới ra UBND xã Cổ Nhuế làm thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sau đó đăng ký kết hôn.
   - Thời gian xác minh nhanh hay chậm là phụ thuộc vào lý lịch của bạn có vấn đề hay không.

   Xóa
 19. trước đây tôi ở phường Phước Tân thành phố Nha Trang , năm 2009 tôi chuyển về xã Vĩnh Thái cho đến nay . tôi muốn làm giấy đăng ký kết hôn với người nước ngoài , vì vậy tôi đã xin giấy xác nhận độc thân cả 2 nơi . vậy khi nộp cho phòng Tư Pháp tôi phải nộp cả 2 tờ hay chỉ lấy 1 tờ nơi tôi đang cư trú hiện tại . xin tư vấn giúp tôi với . xin cảm ơn !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn nộp cả 2 bản vì bạn ở 2 nơi khác nhau.

   Xóa
 20. xin hỏi:
  Tôi đã kết hôn với 1 việt kiều tại Mỹ. Hiện anh ấy mang quốc tịch Mỹ còn tôi hiện sống ở việt nam mang quốc tịch Việt Nam.
  Nay tôi muôn đơn phương ly hôn để làm thủ tục kết hôn với 1 người ở Việt Nam (vì hiện nay tôi không nhận được 1 thông tin nào từ anh ta, tôi đã gởi 3 lần điện báo cho anh ta nhưng vẫn không nhận được hồi âm)
  -Tôi có thể đơn phương ly hôn (hủy hôn)được không?
  -Thủ tục phải làm những gì?
  -Văn bản hướng dẫn ly hôn?
  Rất mong được sự tư vấn. Trân trọng cảm ơn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn được quyền ly hôn với người chồng của mình. Tuy nhiên, bạn phải có nghĩa vụ chứng minh được trong hồ sơ ly hôn của mình rằng: mục đích hôn nhân và mục đích sống chung giữa bạn và chồng của bạn là không đạt được trong quá trình sống chung.
   Bạn phải chuẩn bị hồ sơ xin ly hôn gồm:
   - Đơn xin ly hôn theo mẫu, trong đó phải trình bày đầy đủ các vấn đề như: mâu thuẫn trong thời gian sống chung và mâu thuẫn đó là không thể giải quyết được; tài sản chung yêu cầu toà giải quyết (nếu có); vấn đề nuôi dưỡng con chung sau ly hôn (nếu có); địa chỉ liên lạc chính xác của người chồng ở nước ngoài.
   - Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (Bản chính).
   - Giấy khai sinh các con (nếu có).
   - Hộ khẩu, CMND hoặc hộ chiếu của người xin ly hôn (photo).
   Trình tự, thủ tục giải quyết xin ly hôn:
   - Bạn liên hệ Toà án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi bạn đăng ký nhân khẩu thường trú để nộp hồ sơ xin ly hôn. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Toà án nhân dân nhận được hồ sơ xin ly hôn hợp lệ bạn, thì Toà án sẽ có thông báo bạn thực hiện việc nộp tạm ứng án phí xin giải quyết ly hôn. Sau khi nộp lại biên lai tạm ứng án phí ly hôn cho toà, thì thời điểm nộp lại biên lai này được xem là thời điểm Toà án đã thụ lý hồ sơ xin ly hôn bạn.
   - Thời hạn giải quyết một nột vụ việc yêu cầu xin ly hôn có yếu tố nước ngoài theo quy định hiện nay kéo dài khoảng 6-8 tháng vì trong quá trình giải quyết Toà án nhân dân có thẩm quyền phải thực hiện thủ tục ủy thác tư pháp qua lại giữa cơ quan tư pháp của hai nước Việt Nam và Mỹ.
   Văn bản hướng dẫn
   bạn tham khảo bài viết Luật Hôn nhân Gia đình và văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất theo link
   http://www.tracuuphapluat.info/2011/06/luat-hon-nhan-gia-inh-va-cac-van-ban.html

   Xóa
 21. Nặc danh15:23

  Vui lòng cho tôi hỏi vấn đề như sau:

  Bạn gái tôi đang du học và phải đi làm thêm để trang trải chi phí nên chỉ có thể xin nghỉ về VN được khoảng 1 tuần, mà cha mẹ cô ấy không muốn cho chúng tôi cưới nhau nên đã cất giấu sổ hộ khẩu và cả CMND của cô ấy. Hiện giờ cô ấy chỉ có hộ chiếu tùy thân. Rất mong được tư vấn chúng tôi phải làm như thế nào để có thể đăng ký kết hôn?

  Xin cảm ơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh14:00

   1. Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân
   Đối với người đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn, thì phải có xác nhận của Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam tại nước sở tại về tình trạng hôn nhân của người đó.
   -

   Xóa
 22. Nặc danh07:38

  Xin cho em hỏi về việc xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

  Em đã xin một giấy xác nhận tình trạng hôn nhân lần 1 tại UBND xã với mục đích là kết hôn với một anh người Mỹ. Nhưng sau đó tụi em chia tay vì không muốn cưới nhau nữa. Em chưa làm giấy tờ thủ tục kết hôn gì ở sở tư pháp hết.

  Bây giờ em định kết hôn với một anh người Đức. Và em cần phải xin lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân lần 2. Giấy lần 1 đã hết hạn và em cũng đã vứt đi rồi, không tìm lại được. Vây cho em hỏi em có được cấp giấy xác nhận lần 2 này không ạ. Và thủ tục cần những gì. Em xin chân thành cám ơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn được cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân lần 2. Thủ tục đã nêu rõ ở bài viết trên.

   Xóa
 23. Trịnh Thị Hồng Mai15:42

  Chào anh, hiện tôi đang cư trú ở nước ngoài. Tôi đang nhờ mẹ tôi ở dưới quê lên UBND Xã xin cấp giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân của tôi là độc thân trong thời gian tôi ở trong nước. Tôi có ghi rõ ngày tháng từ lúc tôi 18 tuổi cho đến ngày tôi xuất cảnh, tôi không kết hôn với ai. Nhưng cán bộ hộ tịch lại yêu cầu mẹ tôi cung cấp giấy tờ chứng minh tôi đã xuất cảnh (hay giấy tờ chứng minh hiện nay tôi không còn ở trong nước nữa). Xin anh cho tôi biết yêu cầu trên của cán bộ hộ tịch là đúng hay sai và căn cứ vào điều khoản nào? Thành thật mà nói, bất cứ làm gì mà dính dáng đến việc yêu cầu xác nhận của một cơ quan nhà nước ta là tôi thấy nản, ví dụ như trường hợp của tôi ở trên, cán bộ hộ tịch đã yêu cầu đơn xin cấp giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân của tôi phải được trưởng ấp xác nhận trước rồi mới đến xã. Nhưng khi tôi đưa bản hướng dẫn của Sở tư pháp ra thì họ mới chịu. Phải chăng họ đang đánh đố người dân và làm cho dân không còn chút thiện cảm nào nữa? Tôi chân thành cám ơn anh. Mai

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. can cu khoan 2 dieu 66 nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch như sau:2. Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian ở trong nước, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó cư trú trước khi xuất cảnh, thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.nh

   Xóa
 24. Nặc danh16:17

  Tôi làm đơn xin xác nhận tình trạng độc thân cho bản thân tôi ở UBND phường Tương Mai (nơi tôi đăng ký thường trú) nhưng trong Giấy xác nhận phường cấp có phần Xét theo đề nghị của ông/bà... họ lại ghi tên cán bộ tư pháp hộ tịch chứ không phải tên tôi. Vậy tôi muốn hỏi UBND phường ghi như vậy là đúng hay sai? Xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
 25. e có tình huống như sau rất mong được
  sự giúp đỡ Ạ
  chị Nguyễn thị A đã chuyển đổi giới
  tính, tuy nhiên chị chưa làm thủ tục
  chuyển đổi giới tính. giả định rằng
  chị nguyễn Thị A có người yêu là anh B
  (có giới tính là nam) hai người này
  muốn kết hôn với nhau. vậy chị A và
  anh B có kết hôn được với nhau hay
  không? nếu có thì họ cần làm những
  thủ tục gì ạ.

  Trả lờiXóa
 26. Cho em hỏi trong tờ khai cấp giấy chứng nhận độc thân em có điền sai thông tin mục từ ngày..tháng..năm đến ngày..tháng...năm. mục này chỉ cho ng đang cứ trú ở nước ngoài hoặc có vợ chồng hoặc đã chuyển khẩu. Em k thuộc các trường hợp trên thì khai như vậy có ảnh hưởng tới tờ chứng nhận độc thân của em ko ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu bạn ghi sai thông tin trên tờ khai thì cán bộ tư pháp sẽ nói bạn ghi lại tờ khai khác cho chính xác.

   Xóa
 27. Cho em hỏi, ở mục 6 phần ghi mục đích sử dụng giấy. Thì nếu em có mục đích là để mua đất Nông nghiệp thì em phải ghi thế nào ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mục đích sử dụng như thế nào thì ghi như thế đó.

   Xóa
 28. Nặc danh22:34

  Cho em hỏi, nếu như nộp hồ sơ trực tuyến thì trên tờ khai cấp giấy XNTTHN, mục kí tên phải điền như thế nào? Em gõ tên trực tiếp vào file word rồi nộp file hay phải in ra sau đó kí tên và chụp hình tờ khai đã in để nộp ạ?

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Cách ghi giấy chứng nhận độc thân, xác nhận tình trạng hôn nhân
Cách ghi giấy chứng nhận độc thân, xác nhận tình trạng hôn nhân
Hướng dẫn cách ghi giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (độc thân, đã lập gia đình) và chi tiết thủ tục cấp giấy này.
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjj5mZoL3DCPxJ5Z8ezYVf17M5NlmIy69P4F0eu74osI9Lo_ku2wKBdZK1vmLiVPEtZWwuh-ALOYeDVX2e2OHG1FpwOdPY1hzpA_jAidFehdDrOVA-alwQm5BuZF-me_4z3kxgSlOEoJTpKKXcW7C5YkWZHXAUm9k6qGefhLW4mnxnNMnYKiQjTz3BS=w200-h175
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjj5mZoL3DCPxJ5Z8ezYVf17M5NlmIy69P4F0eu74osI9Lo_ku2wKBdZK1vmLiVPEtZWwuh-ALOYeDVX2e2OHG1FpwOdPY1hzpA_jAidFehdDrOVA-alwQm5BuZF-me_4z3kxgSlOEoJTpKKXcW7C5YkWZHXAUm9k6qGefhLW4mnxnNMnYKiQjTz3BS=s72-w200-c-h175
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2010/10/thu-tuc-cap-giay-xac-nhan-tinh-trang.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2010/10/thu-tuc-cap-giay-xac-nhan-tinh-trang.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content