Hướng dẫn 3 Cách Vào Facebook, upload hình bị chặn mới cập nhật

Một số bạn ngoài việc không vào được facebook, còn bị gặp trường hợp là không thể upload hình lên facebook. Ngoài cách dùng phần mềm ultrasurfthay đổi file host như bài viết này. Có thể dùng 1 trong 3 cách sau đây để vào được facebook và upload hình:
1. Cách thứ nhất: Dùng DNS (phân giải tên miền) của Google
*Đối với Win XP:
Nhìn xuống thanh Taskbar gần ngay góc đồng hồ, bấm vào biểu tượng kết nối Internet để mở cửa sổ kết nối.
Bấm nút Properties > Bấm chọn Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) > Bấm nút Properties.
Chọn Use the following DNS server addresses.
Gõ vào ô Preferred DNS server: 8.8.8.8ô Alternate DNS server: 8.8.4.4
Bấm OK để đóng các cửa sổ lại.
*Đối với Win 7:
- Vào mạng để chỉnh lại thông số theo số thứ tự (từ 1 đến 7) theo hướng dẫn như hình dưới

* Thêm chữ “s” sau địa chỉ http://www.facebook.com thành https://www.facebook.com.
2. Cách thứ 2: Sửa file HOST
- Làm theo cách 1 như trên (nhưng bỏ bước thêm chữ “s” sau địa chỉ  http://www.facebook.com)
- Tiếp tục mở My Computer, vào thư mục: C:\Windows\System32\drivers\etc. Dùng chương trình Notepad có sẵn trong máy mở file hosts bằng cách nhấp phải chuột vào file hosts > Open with… > Notepad. 
- Thêm một trong những dãy IP sau vào cuối file hosts:
Chú ý : Sau khi sửa file hosts thì vào Start > Run > gõ ipconfig /flushdns -> Enter để xóa cache DNS của Windows.
File hosts (Cập nhật tháng 10/2012)

*Mạng VNPT, Viettel, FPT
31.13.79.7 www.facebook.com
31.13.79.7 facebook.com
31.13.79.7 www.login.facebook.com
31.13.79.7 login.facebook.com
31.13.79.7 apps.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 graph.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.facebook.com
31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com
31.13.79.7 developers.facebook.com
31.13.79.7 error.facebook.com
31.13.79.7 channel.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com


*Mạng FPT
31.13.79.7 http://www.facebook.com
31.13.79.7 facebook.com
31.13.79.7 http://www.login.facebook.com
31.13.79.7 login.facebook.com
31.13.79.7 apps.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 graph.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.facebook.com
31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com
31.13.79.7 developers.facebook.com
31.13.79.7 error.facebook.com
31.13.79.7 channel.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com
hoặc
31.13.79.4 http://www.facebook.com
31.13.79.4 facebook.com
31.13.79.4 apps.facebook.com
31.13.79.4 chat.facebook.com
31.13.79.4 upload.facebook.com
31.13.79.4 vupload.facebook.com
31.13.79.4 secure.facebook.com

*File hosts mạng VNPT
69.63.190.22 facebook.com
66.220.151.20 ns3.facebook.com
69.171.245.32 ns4.facebook.com
66.220.145.65 ns5.facebook.com
69.63.190.14 http://www.facebook.com
66.220.146.21 login.facebook.com
66.220.147.52 register.facebook.com
69.63.190.28 apps.facebook.com
66.220.149.70 upload.facebook.com
69.171.229.27 api.facebook.com
66.220.153.15 connect.facebook.com
82.96.58.46 profile.ak.fbcdn.net
69.171.227.26 chat.facebook.com
66.220.151.31 vupload.facebook.com
69.63.190.22 secure.facebook.com

hoặc
66.220.146.72 upload.facebook.com
66.220.146.72 http://www.facebook.com
66.220.146.72 facebook.com
66.220.146.72 chat.facebook.com
66.220.146.72 apps.facebook.com
66.220.146.72 vupload.facebook.com
66.220.146.72 secure.facebook.com

*File hosts Viettel
125.252.224.88 facebook.com
125.252.224.88 http://www.facebook.com
69.63.181.12 apps.facebook.com
153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 http://www.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 error.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 register.facebook.com
153.16.15.71 bigzipfiles.facebook.com
153.16.15.71 pixel.facebook.com
66.220.153.11 apps.facebook.com
66.220.153.11 facebook.com
66.220.153.11 http://www.facebook.com
66.220.153.11 login.facebook.com

hoặc
31.13.79.6 http://www.facebook.com
31.13.79.6 facebook.com
31.13.79.6 apps.facebook.com
31.13.79.6 chat.facebook.com
31.13.79.6 upload.facebook.com
31.13.79.6 vupload.facebook.com
31.13.79.6 secure.facebook.com

File host khác
*** Dãy 1 ***
69.171.224.20 155.channel.facebook.com
69.171.224.20 facebook.com
69.171.224.20 www.facebook.com
69.171.224.20 apps.facebook.com
69.171.224.20 www.apps.facebook.com
69.171.224.20 login.facebook.com
69.171.224.20 touch.facebook.com
69.171.224.20 m.facebook.com
69.171.224.20 register.facebook.com
69.171.224.20 graph.facebook.com
69.171.224.20 static.ak.connect.facebook.com
69.171.224.20 developers.facebook.com
69.171.224.20 error.facebook.com
69.171.224.20 upload.facebook.com
69.171.224.20 pixel.facebook.com
69.171.224.20 0.facebook.com
69.171.224.20 blog.facebook.com
69.171.224.20 1.152.channel.facebook.com
69.171.224.20 channel.facebook.com
69.171.224.20 0.152.channel.facebook.com
69.171.224.20 connect.facebook.com
69.171.224.20 0.50.chanel.facebook.com
69.171.224.20 error.152.channel.facebook.com
69.171.224.20 bigzipfiles.facebook.com
69.171.224.20 api.facebook.com
69.171.224.20 api-read.facebook.com
69.171.224.20 chat.facebook.com
69.171.224.20 touch.facebook.com
*** Dãy 2 ***
153.16.15.71 facebook.com
125.252.224.88 www.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 error.facebook.com
127.0.0.1 activate.adobe.com
*** Dãy 3 ***
60.254.175.42 facebook.com
60.254.175.42 www.facebook.com
60.254.175.42 register.facebook.com
60.254.175.42 www.logins.facebook.com
60.254.175.42 blog.facebook.com
60.254.175.42 logins.facebook.com
60.254.175.42 login.facebook.com
60.254.175.42 apps.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
60.254.175.42 graph.facebook.com
60.254.175.42 profile.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-b.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-c.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-d.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-e.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-f.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-g.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-h.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 static.ak.connect.facebook.com
60.254.175.42 static.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 b.static.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 error.facebook.com
60.254.175.42 developers.facebook.com
60.254.175.42 pixel.facebook.com
60.254.175.42 api.facebook.com
60.254.175.42 chanel.facebook.com
60.254.175.42 0.50.chanel.facebook.com
60.254.175.42 external.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 profile.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 creative.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 chat.facebook.com
60.254.175.42 vupload.facebook.com
60.254.175.42 secure.facebook.com
60.254.175.42 connect.facebook.com
60.254.175.42 channel.facebook.com
*** Dãy 4 *** (cập nhật 17/1/2012)
96.17.180.162 www.facebook.com
96.17.180.162 www.login.facebook.com
96.17.180.162 facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 graph.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.connect.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.facebook.com
96.17.180.162 static.ak.connect.facebook.com
96.17.180.162 developers.facebook.com
96.17.180.162 error.facebook.com
*** Dãy 5 *** (cập nhật 17/1/2012)
96.17.180.162 www.facebook.com
96.17.180.162 www.login.facebook.com
96.17.180.162 facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 graph.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.connect.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.facebook.com
96.17.180.162 static.ak.connect.facebook.com
96.17.180.162 developers.facebook.com
96.17.180.162 error.facebook.com
96.17.180.162 channel.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com
0.0.0.0 www.internetdownloadmanager.com
207.44.199.159 registeridm.com
207.44.199.16 registeridm.com
Lưu ý:
- Phụ thuộc vào mạng đang sử dụng (VNPT, Viettel, FPT...), mỗi mạng khác nhau cần file HOST khác nhau mới có thể truy cập được Facebook. 
- Việc thêm những thông số vào trong file host như nêu trên có thể bị các phần mềm diệt virus (như KIS, MSE... tự động xoá, dẫn đến không vào được facebook, do đó cần phải kiểm tra lại 
3. Cách thứ 3: Bật chức năng Opera Turbo của trình duyệt web Opera
Làm theo cách 1 như trên (nhưng bỏ bước thêm chữ “s” sau địa chỉ  http://www.facebook.com)
Tải và cài đặt Opera bản mới nhất TẠI ĐÂY (bấm vào link, đợi 8s, bấm Skip this... ở góc phải để tải về)
- Bật chức năng Opera Turbo lên bằng cách mở Opera, nhìn xuống góc trái bên dưới màn hình, bấm vào nút có hình đồng hồ > chọn Enable Opera Turbo. (bằng cách này bạn có thể truy cập không chỉ vào Facebook mà còn rất nhiều các trang khác bị chặn không vào được)

Đăng ký nhận tin, bài viết:

Tham khảo cùng chủ đề:

Có 36 nhận xét Đăng nhận xét

avatar

@TriềuCách 1 vô không được thì nó có tác dụng làm nền cho 2 cách còn lại

avatar

đổi host thì đúng là vào đc nhưng chơi game trên fb thì hổng đc :( bạn có cách nào k chỉ mình với?

avatar

@Nặc danhCài phần mềm ultrasurf theo bài viết "Hướng dẫn 2 cách vào Facebook bị chặn nhanh nhất mới cập nhật bằng hình ảnh"
theo link:
http://www.tracuuphapluat.info/2011/06/huong-dan-2-cach-vao-facebook-bi-chan.html

avatar

bác đang xài comment phân cấp mới của bac Tiến phải ko, đẹp thật, hjxx, mình cũng thử cài rồi nhưng khung comment cứ sát nhau và không border, mình chẳng biết sai chỗ nào nữa ><

avatar

@Việt Namừ đúng rồi. Bạn chịu khó mày mò, chỉnh sửa ở phần code CSS là được, nhưng nếu đã cài comment phân cấp cũ thì xóa hết đi.

avatar

Mình dùng mạng Viettel sửa file host theo dãy thứ nhất up hình đã ok. cảm ơn bạn nha!

avatar

@Nặc danhThì tớ đã để file host theo thứ tự ưu tiên rồi mà. :)

avatar

mình dùng VNPT chỉnh IP theo dãy sô 8.8.8.8; 8.8.4.4 và chỉnh sửa file host theo dãy thứ 3 thì load hình được, cám ơn bạn nhiều nhe

avatar

cái dãy 2 là của fpt , minh cài cái đó nên vào dc

avatar

cai ultra xong toan bi loi. ghet the chu lai

avatar

mình đã vào dc Fb theo cách của dãy 3 nhưng va64nko up hình dc.bạn ơi chỉ mình với.

avatar

sao ma may vi tinh cua mih ko vao duoc facebook hix co ai giup mih duoc ko,luc truoc vo duoc nhug bay gio ko vao duoc nua roi :(

avatar

mih lai ko bit lam may cai ney nua,chac chit wa :((((

avatar

Bác ơi, cho mình hỏi mạng vnpt mà đổi host thì vào đc fb nhưng lại không upload hình lên được bác à

avatar

Cho mình hỏi là FPT xai DNS 8888 8844 xài dãy thứ mấy mới up hinh đc thế minh xài dãy nào cũng vào fb đc nhưng có điều k up hinh đc

avatar

@Nặc danhMình không xài mạng FPT nên không kiểm tra được. Bạn chịu khó thử từng file host nhé.

avatar

mình xài FPT mà sao sửa host mún khùng lun nhưng ko có cái nào up đc hết

avatar

máy của mình không có internet protocol versison 4.... như hướng dẫn các bạn chỉ mình zới

avatar

mình vào được rùi nhưng up ảnh lên thì ko đc,bạn help mình cái

avatar

trời ơi mạng FPT không có cách nào up ảnh được à. mình thử hết rồi

avatar

ai có cách up ảnh của mạng FPT chỉ mình với. làm được mới đúng là sư phụ

avatar

mình xài mang vnpt đã dổi dns la 8.8.8.8 và 8.8.4.4 và sử dụng dãy 2 thì up hình được. thanks các bạn

avatar

VNPT up ảnh xài host mấy mấy bạn ?

avatar

@Nặc danhBạn tự kiểm tra file host hoặc dùng phần mềm tfacebook theo bài viết: "Hướng dẫn vào Facebook bị chặn bằng phần mềm tFacebook" để upload ảnh lên Facebook.
link bài viết:
http://www.tracuuphapluat.info/2012/03/huong-dan-dung-tfacebook-10-vao.html

avatar

sài mạng Fpt thi khi up hinh lên thì phai thêm file< ultraVPN 1.0 >>tải tren mang thi se 3 up hinh đuoc

avatar

đã thử với mạng VNPT mà không vào được, có update nào nữa ko nhỉ ?

avatar

Bạn thử cái này:
File hosts cho mạng VNPT
69.63.190.22 facebook.com
66.220.151.20 ns3.facebook.com
69.171.245.32 ns4.facebook.com
66.220.145.65 ns5.facebook.com
69.63.190.14 http://www.facebook.com
66.220.146.21 login.facebook.com
66.220.147.52 register.facebook.com
69.63.190.28 apps.facebook.com
66.220.149.70 upload.facebook.com
69.171.229.27 api.facebook.com
66.220.153.15 connect.facebook.com
82.96.58.46 profile.ak.fbcdn.net
69.171.227.26 chat.facebook.com
66.220.151.31 vupload.facebook.com
69.63.190.22 secure.facebook.com

hoặc

66.220.146.72 upload.facebook.com
66.220.146.72 http://www.facebook.com
66.220.146.72 facebook.com
66.220.146.72 chat.facebook.com
66.220.146.72 apps.facebook.com
66.220.146.72 vupload.facebook.com
66.220.146.72 secure.facebook.com

avatar

cảm ơn bạn nhá. Cách 1 của bạn dễ hiểu quá. mình chỉ cần làm 1 lần được luôn. từ trước tới giờ đọc bao nhiêu cách khó hiểu hơn mà vẫn kô làm được, đành phải dùng ultra đáng ghét. một lần nưã cảm ơn bạn nhìu nhìu

avatar

Cách 2 vào dc facebook rồi, làm cách 1 (bỏ chỗ thêm s), sau đó sửa file host lại là zo dc, tốc độ nhanh ghê

avatar

thử cả 3 cách mà vẫn k vào dc, nó hiện kiểu k tải dc và trên đường link thì lại có thêm chữ ko có sẵn, ai giúp mình với :(

Lưu ý:
- Đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu, nếu không sẽ bị xóa.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.