Bình luận tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân Điều 109 BLHS 2015

Bình luận khoa học về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo quy định của Bộ luật hình sự 2015.
tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền
Mọi cá nhân, tổ chức có hành vi chống phá chính quyền, xuyên tạc chủ trương đường lối của Nhà nước sẽ bị xử lý rất nghiêm khắc. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân được quy định tại Điều 109, Bộ luật hình sự 2015 là một trong trong những dạng hành vi chống đối chính quyền Nhà nước. 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Điều 109. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân 

Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau: 
1. Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình; 
2. Người đồng phạm khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm; 
3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Tham khảo bình luận các tội danh khác: Bình luận khoa học Bộ Luật hình sự phần chung và tội phạm

II. CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH TỘI PHẠM

1. Mặt khách quan

Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân được hiểu là hành vi hoạt động nhằm thành lập tổ chức hoặc tham gia các tổ chức với mục đích lật đổ chính quyền nhân dân.

Chính quyền nhân dân là bộ máy Nhà nước được thiết lập từ Trung ương đến địa phương, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Bộ máy nhà nước Việt Nam gồm có bốn cấp: Trung ương, tỉnh, huyện, xã. 

Mặt khách quan của tội phạm này được đặc trưng bởi một trong 2 loại hành vi sau: 
  • Có hành vi tiến hành các hoạt động nhằm thành lập tổ chức phản động, hành vi này thể hiện qua việc vạch kế hoạch thành lập tổ chức phản động, Soạn thảo cương lĩnh, điều lệ hoặc vạch ra chủ trương, đường lối phương hướng, kế hoạch chương trình hoạt động cụ thể của tổ chức, chuẩn bị tài liệu huấn luyện; tuyên truyền, lôi kéo, tập hợp người vào tổ chức; bàn bạc, thảo luận về việc thành lập tổ chức, phân công nhiệm vụ, tiến hành những hoạt động cần thiết để thành lập tổ chức; Ủng hộ vật chất, tinh thần cho việc thành lập tổ chức… với mục đích nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Hoạt động thành lập các tổ chức bao gồm các hoạt động chuẩn bị thành lập tổ chức, đã hoặc đang tiến hành thành lập tổ chức phản động. Đối với loại hành vi này thì thời điểm tội phạm hoàn thành khi người phạm tội đề xướng ra chủ trương đường lối cho người thứ hai biết. Hành vi thực hiện hoạt động này gồm nhiều dạng khác nhau và có thể do nhiều loại người thực hiện, trong đó có thể là hành vi của người tổ chức, người thực hành, người giúp sức, người xúi giục. 
  • Có hành vi tham gia tổ chức phản động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Được hiểu là trường hợp có người phạm tội tuy không tham gia thành lập tổ chức phản động nhưng biết rõ mục đích của tổ chức là nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và đã tán thành cương lĩnh, điều lệ, tự nguyện đứng vào trong hàng ngũ của tổ chức phản động đó. Thể hiện cụ thể của hành vi tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân rất đa dạng, phong phú như nhận lời tham gia dưới hình thức thỏa thuận miệng; nhận lời tham gia bằng văn bản như viết đơn, cam đoan xin gia nhập tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân…Người phạm tội biết rõ được mục đích hoạt động của tổ chức là nhằm lật đổ chính quyền nhân dân nhưng vẫn tự nguyện tham gia vào tổ chức đó. Đối với hành vi này thời điểm tội phạm hoàn thành khi biểu hiện sự đồng ý tham gia vào tổ chức. Nếu do bị lừa dối, không nhận thức được tính chất và mục đích của tổ chức là lật đổ chính quyền nhân dân thì không bị coi là phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. 
Tội phạm này có cấu thành hình thức. Tội phạm được coi là hoàn thành khi người phạm tội thực hiện hành vi để thành lập tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, không phụ thuộc vào việc tổ chức đã hình thành hay chưa hoặc từ khi nhận lời, đăng ký…tham gia vào tổ chức, không kể đã có hoạt động cụ thể gì hay chưa.

Chú ý: Người chuẩn bị phạm tội vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này. 

Phân biệt Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và tội phản bội Tổ quốc:

Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân khác với tội phản bội Tổ quốc ở chỗ: Tội phản bội Tổ quốc có dấu hiệu câu kết với nước ngoài, còn tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân không có dấu hiệu câu kết với nước ngoài. Thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân cho thấy, người phạm tội có xu hướng móc nối với nước ngoài nhằm nhận sự giúp đỡ về vật chất, phi vật chất của nước ngoài để thực hiện mục đích lật đổ chính quyền nhân dân.

Cần phân biệt hai trường hợp: Nếu người phạm tội chưa liên hệ hoặc đã liên hệ được với nước ngoài nhưng chưa nhận được sự thỏa thuận giúp đỡ, tài trợ nào đã bị phát hiện, thì truy cứu TNHS về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Nếu đã liên hệ, bàn bạc với nước ngoài, nhận sự giúp đỡ của nước ngoài nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị truy cứu TNHS về tội phản bội Tổ quốc.

Ví dụ: Khoảng tháng 9-2020, bà P sử dụng tài khoản Facebook "P.K" kết bạn với một số tài khoản Facebook là thành viên của tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" do Đào Minh Quân cầm đầu và tham gia các hội, nhóm của tổ chức này. Bà P thường xuyên bình luận, thích, chia sẻ các bài viết, video clip, hình ảnh có nội dung tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, ca ngợi chế độ cũ. Cuối tháng 12-2020, bà Phi làm hồ sơ xin gia nhập tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" và tham gia họp trực tuyến với tổ chức nhiều lần, được các thành viên trao đổi, bàn bạc các vấn đề liên quan đến hoạt động của tổ chức, hướng dẫn, đào tạo, huấn luyện phương thức hoạt động. Ngoài ra, bà còn đăng ký tham gia "trưng cầu dân ý" bầu Đào Minh Quân làm "tổng thống Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa". Bà P đã bị kết án về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

2. Mặt khách thể

Hành vi phạm tội nêu trên xâm phạm đến chế độ chính trị, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, uy hiếp đến sự tồn tại, ổn định và phát triển bền vững của chính quyền nhân dân các cấp từ Trung ương đến địa phương. 

Đối tượng tác động của tội phạm này là chính quyền nhân dân các cấp từ trung ương đến địa phương. Tùy theo tính chất, quy mô của tội phạm, những người phạm tội có thể hoạt động nhằm lật đổ chính quyền ở một cấp, một địa phương nào đó, song mục tiêu cuối cùng của chúng là lật đổ chính quyền nhân dân, thay đổi chế độ chính trị, kinh tế - xã hội. 

3. Về mặt chủ quan của tội phạm

Tội phạm này được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước được hậu quả xảy ra nhưng vẫn thực hiện những hành vi phạm tội đó. 

Mục đích của người phạm tội là nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đây là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm này. Nếu hành vi thành lập hay tham gia tổ chức nhưng người thực hiện hành vi không có mục đích nhằm lật đổ chính quyền nhân dân thì không cấu thành tội phạm này. 

4. Về mặt chủ thể

Chủ thể của tội phạm là bất kỳ người nào, có thể là công dân Việt Nam, người nước ngoài, người không quốc tịch, từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự. 

5. Về hình phạt

Hình phạt quy định đối với tội phạm này rất nghiêm khắc. Điều 109 quy định 3 khung hình phạt chính căn cứ vào vai trò của người phạm tội và giai đoạn thực hiện tội phạm: 

- Quy định hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, áp dụng đối với người phạm tội là người tổ chức, người xúi giục, hoặc người đắc lực hoặc gây hậu quả nghiệm trọng. 
- Quy định hình phạt tù từ 05 năm đến 12 năm áp dụng đối với người phạm tội là người đồng phạm khác. 

- Quy định hình phạt tù từ 01 năm đến 05 năm áp dụng đối với người chuẩn bị phạm tội này. 

Hình phạt bổ sung: Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung quy định tại Điều 122 BLHS năm 2015, đó là tước một số quyền công dân từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản./.

Minh Hùng (Tổng hợp)

Ý KIẾN

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,34,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,45,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Bình luận tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân Điều 109 BLHS 2015
Bình luận tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân Điều 109 BLHS 2015
Bình luận khoa học về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo quy định của Bộ luật hình sự 2015.
https://1.bp.blogspot.com/-Gqr3sK25IxE/XezWmTJxcrI/AAAAAAAAMl0/MBg36SEKrKUYv6C79WG1NPfjYf3lL076ACLcBGAsYHQ/s1600/toi-hoat-dong-lat-do-chinh-quyen-min.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Gqr3sK25IxE/XezWmTJxcrI/AAAAAAAAMl0/MBg36SEKrKUYv6C79WG1NPfjYf3lL076ACLcBGAsYHQ/s72-c/toi-hoat-dong-lat-do-chinh-quyen-min.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2019/12/binh-luan-toi-hoat-dong-nham-lat-do-chinh-quyen.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2019/12/binh-luan-toi-hoat-dong-nham-lat-do-chinh-quyen.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content