Mẫu tờ khai căn cước công dân 2020 và cách ghi mẫu

tờ khai căn cước
Mẫu tờ khai căn cước công dân (Mẫu CC01) gồm 22 mục (được đánh số thứ tự từ 1 đến 22) và phần kết quả xác minh như bên dưới. (Tải về Mẫu tờ khai CCCD: TẠI ĐÂY).
Sau đây là toàn bộ nội dung mẫu tờ khai căn cước công dân và hướng dẫn chi tiết cách viết của từng mục cụ thể trong mẫu tờ khai này:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
1. Họ, chữ đệm và tên (1):…………….
2. Họ, chữ đệm và tên gọi khác (nếu có)(1):…………..........…………………......…
3. Ngày, tháng, năm sinh:..…./……./.….; 4. Giới tính (Nam/nữ):…………
5. Số CMND/CCCD (2)            tờ khai căn cước công dân
6. Dân tộc:…….……; 7. Tôn giáo….…… 8. Quốc tịch: …….....
9. Tình trạng hôn nhân:……......…… 10. Nhóm máu (nếu có):…...… 
11. Nơi đăng ký khai sinh:..…….……… 
12. Quê quán: …………..…...….....………
13. Nơi thường trú:………..….…..………
14. Nơi ở hiện tại:………...…….....………
15. Nghề nghiệp:………….........…..…… 16. Trình độ học vấn:………....…………
17. Họ, chữ đệm và tên của cha(1):……............….…… Quốc tịch:……….
      Số CCCD/CMND(*):         tờ khai căn cước công dân 1
18. Họ, chữ đệm và tên của mẹ(1):………….………… Quốc tịch:………………..
      Số CCCD/CMND(*):         tờ khai căn cước công dân 2
19. Họ, chữ đệm và tên của vợ (chồng)(1):……….… Quốc tịch:………
      Số CCCD/CMND(*):         tờ khai căn cước công dân 3
20. Họ, chữ đệm và tên của người ĐDHP(1): ……. Quốc tịch:……...……
      Số CCCD/CMND(*):         tờ khai căn cước công dân 4
21. Họ, chữ đệm và tên của chủ hộ(1): ……….……………...……………………
      Số CCCD/CMND(*):         tờ khai căn cước công dân 5
Quan hệ với chủ hộ:…............……
22. Yêu cầu của công dân: 
- Cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân: …………………………………………
- Xác nhận số Chứng minh nhân dân (có/không):……………………….…………
- Chuyển phát bằng đường Bưu điện đến tận tay công dân (có/không):……
Địa chỉ nhận:……………Số ĐT:…...….… 
(3) (MÃ VẠCH 2 CHIỀU)                                   ……, ngày ….tháng..…năm…… 
     (Mã tờ khai kê khai trực tuyến)                                      NGƯỜI KHAI 
(4) Thời gian hẹn: ...............................
Tại: <Tên đơn vị đăng ký nộp hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại CCCD)>

KẾT QUẢ XÁC MINH
Đội Tàng thư căn cước công dân - Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH trả lời kết quả đối chiếu, xác minh với hồ sơ gốc (có hoặc không có hồ sơ gốc, nếu có hồ sơ gốc thì có nội dung gì khác với tờ khai CCCD hoặc Phiếu thu nhận thông tin CCCD kèm theo?)
…………………………………………………………………………………………………………
(Phần do cán bộ tra cứu CCCD ghi, người khai mẫu không ghi gì vào phần này)

Sau đây là hướng dẫn cách thức ghi mẫu tờ khai căn cước công dân mới nhất

1. Hướng dẫn chung:

Mẫu tờ khai căn cước công dân được dùng để kê khai thông tin về nhân thân của công dân khi cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.
- Ghi đầy đủ chính xác, rõ ràng nội dung của biểu mẫu, chữ viết phải cùng một loại mực (màu xanh, tím than hoặc đen).
- CCCD là chữ viết tắt của Căn cước công dân;
CMND là chữ viết tắt của Chứng minh nhân dân;
ĐDHP là chữ viết tắt của Đại diện hợp pháp.
- (1): Ghi chữ in hoa đủ dấu. (ví dụ: NGUYỄN VĂN A)
- (2): Ghi số CMND/CCCD đã được cấp lần gần nhất. Nếu là CMND có 9 số thì 3 ô cuối gạch chéo, nếu là CCCD thì ghi đủ 12 số.
- (*): Không bắt buộc công dân phải kê khai.

2. Hướng dẫn chi tiết cách ghi thông tin các mục trong mẫu:

- Mục số 1 (Họ, chữ đệm và tên) và Mục số 2 (Họ và tên gọi khác): Ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên theo giấy khai sinh; chữ in hoa đủ dấu. Chỉ ghi họ, tên gọi khác nếu trong giấy khai sinh có họ và tên gọi khác;
- Mục số (Ngày, tháng, năm sinh): Ghi ngày, tháng, năm sinh của công dân được cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD. Ngày sinh ghi 02 chữ số; năm sinh ghi đủ bốn chữ số. Đối với tháng sinh từ tháng 3 đến tháng 9 ghi 01 chữ số, các tháng sinh còn lại ghi 02 chữ số;
- Mục số 4 (Giới tính): Nếu giới tính nam ghi là “Nam”, nếu giới tính nữ ghi là “Nữ”;
- Mục số 6 (Dân tộc), Mục số 7 (Tôn giáo): ghi dân tộc, tôn giáo của công dân được cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD như trong giấy khai sinh hoặc giấy tờ chứng nhận dân tộc, tôn giáo của cơ quan có thẩm quyền;
- Mục số 8 (Quốc tịch): ghi quốc tịch của công dân được cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD như trong giấy khai sinh hoặc giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền;
- Mục số 9 (Tình trạng hôn nhân): ghi tình trạng hôn nhân hiện tại của công dân được cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD, gồm: "Chưa kết hôn", "Đã kết hôn" hoặc "Đã ly hôn";
- Mục số 10 (Nhóm máu): ghi theo bản kết luận về xét nghiệm xác định nhóm máu của công dân đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD. Mục này nếu biết thì viết vào, không biết để trống;
- Mục số 11 (Nơi đăng ký khai sinh): ghi nơi sinh theo địa danh hành chính 3 cấp (cấp Xã/Huyện/Tỉnh) như trong giấy khai sinh đã cấp cho công dân. Trường hợp giấy khai sinh không ghi đầy đủ địa danh hành chính theo cấp xã, huyện, tỉnh thì ghi theo địa danh hành chính theo giấy khai sinh đó. Trường hợp địa danh hành chính có sự thay đổi ghi tên địa danh hành chính mới đã được thay đổi theo quy định. Ví dụ : Nơi sinh : xã Bắc Phú, Huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội;
- Mục số 12 (Quê quán): Phải ghi đầy đủ quê quán theo địa danh hành chính 3 cấp Xã/Huyện/Tỉnh theo giấy khai sinh; sổ hộ khẩu. Trường hợp các giấy tờ đó không ghi đầy đủ địa danh hành chính theo 3 cấp thì ghi địa danh hành chính theo giấy tờ đó. Trường hợp địa danh hành chính có sự thay đổi ghi tên địa danh hành chính mới đã được thay đổi theo quy định;
- Mục số 13 (Nơi thường trú): ghi đầy đủ, chính xác theo hộ khẩu. trường hợp đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD trong biên chế chính thức của Quân đội, Công an đang ở tập trung trong doanh trại, nhà ở tập thể ghi theo giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị cấp cho công dân.
- Mục số 14 (Nơi ở hiện tại): ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác nơi ở hiện tại theo thứ tự, số nhà, đường phố; thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Ví dụ: thôn Vân Hội 2, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định hoặc số nhà 10 đường Diên Hồng, phường Lý Thường Kiệt, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Mục số 15 (Nghề nghiệp): ghi rõ nghề nghiệp đang làm, trường hợp là quân dân đang tại ngũ thì để trống.
- Mục số 16 (Trình độ học vấn): ghi rõ trình độ học vấn cao nhất (tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp, tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp trung học cơ sở…);
- Các mục số 17, 18, 19, 20, 21: ghi đầy đủ họ, chữ đệm, tên; quốc tịch; nếu nhớ số CCCD hoặc CMND thì ghi vào các mục tương ứng trong biểu mẫu (cách ghi số giống như mục số 3), nếu không nhớ không cần ghi (Mục này không bắt buộc phải ghi);
- Mục số 22 (Yêu cầu của công dân):
+ Mục “Cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD”: đối với các trường hợp cấp lần đầu thì ghi "Cấp mới"; đối với các trường hợp hư hỏng, hết thời hạn hoặc có sự thay đổi, sai sót thông tin trên thẻ CCCD hoặc công dân có yêu cầu đổi thẻ thì ghi "Cấp đổi"; đối với các trường hợp mất thẻ hoặc trở lại quốc tịch Việt Nam thì ghi "Cấp lại";
+ Mục “Xác nhận số CMND”: trường hợp công dân cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD có yêu cầu xác nhận số CMND 9 số thì ghi "CÓ", nếu không có yêu cầu thì ghi "KHÔNG";
+ Mục “Chuyển phát bằng đường bưu điện đến tận tay công dân”: trường hợp công dân cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD có yêu cầu chuyển phát ghi "CÓ" và ghi đầy đủ địa chỉ, số điện thoại liên hệ, nếu không có yêu cầu thì ghi "KHÔNG";
+ Mục “........., Ngày…tháng…năm…”: ghi rõ địa danh hành chính nơi làm thủ tục, ngày, tháng, năm công dân khai tờ khai cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD. Ví dụ: Nha Trang, ngày 01 tháng 12 năm 2019.
- Mục số (4) (sử dung trong kê khai trực tuyến)
+ Mục "Thời gian hẹn:" Đăng ký ngày cụ thể đến cơ quan quản lý căn cước công dân làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.
+ Mục "Tại:" Ghi tên cơ quan quản lý căn cước công dân mà công dân đăng ký đến làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD./.

Bài liên quan

HỎI VÀ ĐÁP

Tổng số ý kiến: 2
  1. Em bị mất thẻ CCCD nhưng e không nhớ số CCCD thì phải làm sao ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn chỉ cần khai các thông tin cá nhân khác là họ sẽ tra cứu ra số CCCD cho bạn.

      Xóa
Lưu ý:
- Đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu, nếu không sẽ bị xóa.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,20,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,11,Bình luận BLHS,24,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,33,CMND,15,Cư trú,14,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,19,Ebook,11,Game,3,Giao thông,45,Giấy tờ xe,31,Hệ thống,9,Hình ảnh,14,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,13,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,14,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,59,Nghĩa vụ quân sự,9,Phần mềm điện thoại,12,Phần mềm PC,90,Quyết định,1,Tải file,21,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,19,Thủ tục hành chính,72,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,10,Trực tuyến,5,Văn bản,2130,Văn phòng,14,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,2,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm: Mẫu tờ khai căn cước công dân 2020 và cách ghi mẫu
Mẫu tờ khai căn cước công dân 2020 và cách ghi mẫu
Download tải Mẫu tờ khai căn cước công dân mới nhất 2020 và hướng dẫn chi tiết cách ghi, điền vào mẫu.
https://1.bp.blogspot.com/-4JjcYqpwEYI/WxNnA-2H_DI/AAAAAAAAK5A/c7T-ga9bSP05FNlZ3srxUvnQlDJtL7SEACLcBGAs/s1600/cap-lai-the-can-cuoc-cong-dan-min.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-4JjcYqpwEYI/WxNnA-2H_DI/AAAAAAAAK5A/c7T-ga9bSP05FNlZ3srxUvnQlDJtL7SEACLcBGAs/s72-c/cap-lai-the-can-cuoc-cong-dan-min.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2019/02/cach-ghi-mau-to-khai-can-cuoc-cong-dan.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2019/02/cach-ghi-mau-to-khai-can-cuoc-cong-dan.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả các bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE Tìm kiếm ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy