Biểu mẫu Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

Biểu mẫu Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.
Biểu mẫuĐể bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong việc áp dụng biện pháp tha tù trước thời hạn có điều kiện, ngày 23 tháng 7 năm 2018 Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Công văn số 160/TANDTC-PC quy định một số biểu mẫu và hướng dẫn cách sử dụng mẫu gồm:
1. Mu số 01/HS: Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện;
2. Mu số 02/HS: Quyết định hủy bỏ Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.
Mẫu số 01/HS (Ban hành kèm theo Công văn số 160/TANDTC-PC ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)
TÒA ÁN (1) ………………(1)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: …../…../….. (2)
………, ngày..... tháng..... năm ………(3)
QUYẾT ĐỊNH
Tha tù trước thời hạn có điều kiện
TÒA ÁN(4)………………………
- Thành phần Hội đồng phiên họp xét hủy tha tù trước thời hạn có điều kiện gồm có:(5)
Chánh án - Chủ tịch hội đồng: Ông (Bà)...........................................................................
Các Thẩm phán: Ông (Bà)................................................................................................
Ông (Bà)............................................................................................................................
- Thư ký phiên họp: Ông (Bà)(6).......................................................................................
- Đại diện Viện Kiểm soát (7)................................................................................... tham gia phiên họp:
Ông (Bà)................................................................................................... - Kiểm sát viên.
- (8).....................................................................................................................................
NHẬN THẤY:
Ngày …… tháng ….. năm......, (9)………….. có hồ sơ đề nghị xét tha tù trước hn có điều kin đối với: (10)…………………………
XÉT THẤY:
Trên cơ sở các tài liệu có trong hồ sơ vụ việc, kết quả thảo luận tại phiên họp, ý kiến của Kiểm sát viên, Tòa án nhận định như sau:(11)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Căn cứ vào (12)...................................................................................................................
QUYẾT ĐỊNH:
1. Chấp nhận đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện (không chấp nhận đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện) đối với: (13)........................................................................................................................................
2. (14)....................................................................................................................................
3. Quyết định này có thể bị kháng nghị và có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng nghị. Phạm nhân có quyền khiếu nại đối với quyết định về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện.
4. (15)....................................................................................................................................
có trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Ghi theo những nơi cần gửi theo quy định tại khoản 8 Điều 368 của Bộ luật Tố tụng hình sự;
- Lưu hồ sơ.
TM. HỘI ĐỒNG PHIÊN HỌP
CHÁNH ÁN - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01/HS: 

(1) và (4) ghi tên Tòa án nhân dân xét tha tù trước thời hạn có điều kiện. 
(2) ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra Quyết định (ví dụ 1: 16/2018/HSST-QĐ). 
(3) ghi địa điểm và ngày, tháng, năm ra quyết định. 
(5) ghi đầy đủ họ tên của Chánh án, Thẩm phán. Nếu là Tòa án quân sự thì không ghi “Ông (Bà)” mà ghi cấp bậc quân hàm. 
(6) ghi đầy đủ họ tên của Thư ký phiên họp và ghi rõ là Thư ký Tòa án hoặc Thẩm tra viên của Tòa án nào như hướng dẫn tại điểm (1). 
(7) ghi tên Viện kiểm sát như hướng dẫn tại (1); ghi đầy đủ họ tên Kiểm sát viên tham gia phiên họp. 
(8) và (9) ghi rõ tên Trại giam; Trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện. 
(10) ghi đầy đủ họ tên của người được đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện. 
(11) trong phần này, ghi tóm tắt nội dung vụ việc, quyết định của bản án tuyên người được đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện; tóm tắt nội dung đề nghị; ghi nhận định của Hội đồng, những căn cứ để chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị; điểm, khoản, điều của Bộ luật Hình sự và của văn bản quy phạm pháp luật khác mà Hội đồng phiên họp căn cứ để giải quyết vụ việc. 
(12) tùy từng trường hợp mà ghi rõ căn cứ pháp luật để ra quyết định. 
(13) ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh và các bí danh, tên thường gọi khác (nếu có); nơi cư trú hoặc nơi làm việc; nghề nghiệp; trình độ văn hóa (học vấn); dân tộc; giới tính; tôn giáo; quốc tịch của người được đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện. 
(14) nếu chấp nhận đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện thì ghi cụ thể thời hạn thời gian thử thách còn lại người được tha tù trước thời hạn có điều kiện phải chấp hành, ghi rõ tên Ủy ban nhân dân nơi người được tha tù trước hạn có điều kiện về cư trú, thường xuyên sinh sống sau khi được tha tù có trách nhiệm giám sát, giáo dục người được tha tù trước hạn có điều kiện và ghi cụm từ “Trong thời gian thử thách mà người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm các quy định tại khoản 4 Điều 66 của Bộ luật Hình sự thì Tòa án có thể xem xét, hủy quyết định tha tù trước thời hạn đã ban hành và buộc người đó phải chấp hành phần hình phạt tù còn lại chưa chấp hành”. 
Nếu không chấp nhận đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện thì không ghi mục này. 
(15) ghi rõ, cụ thể tên của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, cơ quan, tổ chức phải thi hành Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện. 
Mẫu số 02/HS (Ban hành kèm theo Công văn số 160/TANDTC-PC ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)
TÒA ÁN (1) ……………………(1)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: …../…../….. (2)
………, ngày..... tháng..... năm ………(3)
QUYẾT ĐỊNH
Hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện
TÒA ÁN(4)………………………
- Thành phần Hội đồng phiên họp xét hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện gồm có:(5)
Chánh án - Chủ tịch hội đồng: Ông (Bà)............................................................................
Các Thẩm phán: Ông (Bà).................................................................................................
Ông (Bà).............................................................................................................................
- Thư ký phiên họp: Ông (Bà)(6)........................................................................................
- Đại diện Viện Kiểm soát (7)................................................................................... tham gia phiên họp:
Ông (Bà)................................................................................................... - Kiểm sát viên.
- (8).....................................................................................................................................
NHẬN THẤY:
Ngày …… tháng ….. năm......, (9)………….. có văn bản số ….. ngày....tháng...năm đề nghị Tòa án(10) ……. hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện số..../…../…… ngày....tháng...năm.... của Tòa án(11) ………..đối với:(12)………..
XÉT THẤY:
Trên cơ sở các tài liệu có trong hồ sơ vụ việc, kết quả thảo luận tại phiên họp, ý kiến của Kiểm sát viên, Tòa án nhận định như sau:(13)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Căn cứ vào (14)...................................................................................................................
QUYẾT ĐỊNH:
1. Hủy bỏ quyết định tha tù trước hạn có điều kiện số.../..../.... ngày....tháng....năm....của Tòa án(15) ……..đối với:(16) ………..
2. Buộc (17) …….. phải chấp hành phần hình phạt tù còn lại chưa chấp hành tại bản án số: ……../……… /HS-ST (PT), ngày...tháng...năm....của Tòa án(18)...là(19)...
3. Quyết định này có thể bị kháng nghị và có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng nghị.
4. (20)...................................................................................................................................
có trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Ghi theo những nơi cần gửi theo quy định tại khoản 8 Điều 368 của Bộ luật Tố tụng hình sự;
- Lưu hồ sơ.
TM. HỘI ĐỒNG PHIÊN HỌP
CHÁNH ÁN - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 02/HS:

(1) (4) và (10) ghi tên Tòa án nhân dân xem xét hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.
(2) ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra Quyết định (ví dụ 1: 16/2018/HSST-QĐ).
(3) ghi địa điểm và ngày, tháng, năm ra quyết định.
(5) ghi đầy đủ họ tên của Chánh án, Thẩm phán. Nếu là Tòa án quân sự thì không ghi “Ông (Bà)” mà ghi cấp bậc quân hàm.
(6) ghi đầy đủ họ tên của Thư ký phiên họp và ghi rõ là Thư ký Tòa án hoặc Thẩm tra viên của Tòa án nào như hướng dẫn tại điểm (1).
(7) ghi tên Viện kiểm sát như hướng dẫn tại (1); ghi đầy đủ họ tên Kiểm sát viên tham gia phiên họp.
(8) và (9) ghi rõ tên cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người được tha tù trước thời hạn về cư trú, đơn vị quân đội được giao quản lý người bị đề nghị hủy tha tù trước hạn có điều kiện.
(11) và (15) ghi rõ tên của Tòa án đã ra quyết định tha tù trước hạn có điều kiện.
(12) và (17) ghi đầy đủ họ tên của người được đề nghị tha tù trước hạn có điều kiện.
(13) trong phần này, ghi tóm tắt nội dung vụ việc, quyết định của bản án tuyên người được đề nghị tha tù trước hạn có điều kiện; tóm tắt nội dung đề nghị; ghi nhận định của Hội đồng, những căn cứ để chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị; điểm, khoản, điều của Bộ luật Hình sự và của văn bản quy phạm pháp luật khác mà Hội đồng phiên họp căn cứ để giải quyết vụ việc.
(14) tùy từng trường hợp mà ghi rõ căn cứ pháp luật để ra quyết định.
(16) ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh và các bí danh, tên thường gọi khác (nếu có); nơi cư trú hoặc nơi làm việc; nghề nghiệp; trình độ văn hóa (học vấn); dân tộc; giới tính; tôn giáo; quốc tịch của người được đề nghị tha tù trước hạn có điều kiện.
(18) ghi cụ thể tên Tòa án đã ra bản án.
(19) ghi cụ thể hình phạt tù còn lại chưa chấp hành cả bằng số và bằng chữ.
(20) ghi rõ, cụ thể tên của người được tha tù trước hạn có điều kiện, cơ quan, tổ chức phải thi hành quyết định hủy bỏ quyết định tha tù trước hạn có điều kiện.

Ý KIẾN

  1. Nặc danh15:32

    Mục số 7: Ghi đúng là Viện kiểm sát

    Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,39,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,48,CCCD,10,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,80,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Biểu mẫu Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện
Biểu mẫu Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện
Biểu mẫu Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi24uh7w5cu3hTEchK5TezGJKlaWDCPxiZt_AghmSj5-p_DuKQzgyIpukMX26KQJFNXyJ5wqSxRmG4qhKRRppljoQ_iDLgYW0MeNs0q8y28UUgULQz3eKTjm3jhyphenhyphenQhnmudspSIIX7zm8NQ/s200/bieu+mau.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi24uh7w5cu3hTEchK5TezGJKlaWDCPxiZt_AghmSj5-p_DuKQzgyIpukMX26KQJFNXyJ5wqSxRmG4qhKRRppljoQ_iDLgYW0MeNs0q8y28UUgULQz3eKTjm3jhyphenhyphenQhnmudspSIIX7zm8NQ/s72-c/bieu+mau.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2018/11/bieu-mau-quyet-dinh-tha-tu-truoc-thoi-han.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2018/11/bieu-mau-quyet-dinh-tha-tu-truoc-thoi-han.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content