Quyết định 15/QĐ-VKSTC Mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố

Quyết định 15/QĐ-VKSTC về Mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ thực hiện trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố.
TẢI VĂN BẢN VÀ DANH SÁCH CÁC BIỂU MẪU: TẠI ĐÂY
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 15/QĐ-VKSTC
Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH MẪU VĂN BẢN TỐ TỤNG, VĂN BẢN NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN TRONG CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT VIỆC KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VÀ TRUY TỐ
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;
Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành 170 Mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ thực hiện trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố của Viện kiểm sát theo Danh mục kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế quy định về Mẫu văn bản tố tụng thực hiện trong giai đoạn thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-VKSTC ngày 02/01/2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Các mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố đã thực hiện trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị trong hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự ở các giai đoạn tố tụng tiếp theo.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lãnh đạo VKS
NDTC;
- Lưu: VT, Vụ
14.
VIỆN TRƯỞNG
Lê Minh Trí
 DANH MỤC
MẪU VĂN BẢN TỐ TỤNG, VĂN BẢN NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN TRONG CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT VIỆC KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VÀ TRUY TỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-VKSTC ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)
Mẫu
Tên mẫu
I. MẪU SỬ DỤNG TRONG TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM VÀ KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ
Mẫu số 01/HS
Biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm
Mẫu số 02/HS
Phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm
Mẫu số 03/HS
Quyết định phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm
Mẫu số 04/HS
Yêu cầu kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm
Mẫu số 05/HS
Yêu cầu tiếp nhận, kiểm tra, xác minh, ra quyết định giải quyết nguồn tin về tội phạm
Mẫu số 06/HS
Yêu cầu cung cấp tài liệu để kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm
Mẫu số 07/HS
Yêu cầu chuyển nguồn tin về tội phạm
Mẫu số 08/HS
Quyết định gia hạn thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm
Mẫu số 09/HS
Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm
Mẫu số 10/HS
Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm
Mẫu số 11/HS
Quyết định giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố
Mẫu số 12/HS
Quyết định trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm
Mẫu số 13/HS
Kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm
Mẫu số 14/HS
Kết luận trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm
Mẫu số 15/HS
Yêu cầu khởi tố vụ án hình sự
Mẫu số 16/HS
Yêu cầu ra quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự
Mẫu số 17/HS
Yêu cầu ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự
Mẫu số 18/HS
Quyết định không khởi tố vụ án hình sự
Mẫu số 19/HS
Quyết định hủy bỏ Quyết định không khởi tố vụ án hình sự
Mẫu số 20/HS
Quyết định khởi tố vụ án hình sự
Mẫu số 21/HS
Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự
Mẫu số 22/HS
Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự
Mẫu số 23/HS
Quyết định hủy bỏ Quyết định khởi tố vụ án hình sự
Mẫu số 24/HS
Thông báo về việc hủy bỏ Quyết định khởi tố vụ án hình sự
Mẫu số 25/HS
Quyết định hủy bỏ Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự
Mẫu số 26/HS
Quyết định hủy bỏ Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự
Mẫu số 27/HS
Thông báo kết quả giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố
Mẫu số 28/HS
Quyết định kháng nghị Quyết định khởi tố vụ án hình sự của Hội đồng xét xử
II. MẪU SỬ DỤNG TRONG VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN, BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ
Mẫu số 29/HS
Quyết định không phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
Mẫu số 30/HS
Quyết định phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
Mẫu số 31/HS
Quyết định không phê chuẩn Quyết định gia hạn tạm giữ
Mẫu số 32/HS
Quyết định phê chuẩn Quyết định gia hạn tạm giữ
Mẫu số 33/HS
Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm giữ
Mẫu số 34/HS
Quyết định trả tự do cho người bị tạm giữ
Mẫu số 35/HS
Quyết định không phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam
Mẫu số 36/HS
Quyết định phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam
Mẫu số 37/HS
Lệnh bắt bị can để tạm giam
Mẫu số 38/HS
Quyết định không phê chuẩn Lệnh tạm giam
Mẫu số 39/HS
Quyết định phê chuẩn Lệnh tạm giam
Mẫu số 40/HS
Quyết định gia hạn tạm giam
Mẫu số 41/HS
Quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam
Mẫu số 42/HS
Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn
Mẫu số 43/HS
Quyết định không phê chuẩn Quyết định về việc bảo lĩnh
Mẫu số 44/HS
Quyết định phê chuẩn Quyết định về việc bảo lĩnh
Mẫu số 45/HS
Quyết định hủy bỏ biện pháp bảo lĩnh
Mẫu số 46/HS
Quyết định về việc bảo lĩnh
Mẫu số 47/HS
Quyết định không phê chuẩn Quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm
Mẫu số 48/HS
Quyết định phê chuẩn Quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm
Mẫu số 49/HS
Quyết định hủy bỏ biện pháp đặt tiền để bảo đảm
Mẫu số 50/HS
Quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm
Mẫu số 51/HS
Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
Mẫu số 52/HS
Thông báo về việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
Mẫu số 53/HS
Quyết định hủy bỏ biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
Mẫu số 54/HS
Quyết định tạm hoãn xuất cảnh
Mẫu số 55/HS
Quyết định hủy bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh
Mẫu số 56/HS
Lệnh tạm giam
Mẫu số 57/HS
Quyết định gia hạn thời hạn tạm giam để truy tố
Mẫu số 58/HS
Quyết định áp giải bị can
Mẫu số 59/HS
Quyết định dẫn giải người làm chứng/người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố/người bị hại/người đại diện theo pháp luật của pháp nhân
Mẫu số 60/HS
Lệnh kê biên tài sản
Mẫu số 61/HS
Biên bản kê biên tài sản
Mẫu số 62/HS
Quyết định hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản
Mẫu số 63/HS
Lệnh phong tỏa tài khoản
Mẫu số 64/HS
Biên bản giao nhận Lệnh phong tỏa tài khoản
Mẫu số 65/HS
Quyết định hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản
III. MẪU SỬ DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THẤM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG
Mẫu số 66/HS
Quyết định phân công Phó Viện trưởng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự
Mẫu số 67/HS
Quyết định phân công Kiểm sát viên/Kiểm tra viên thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự
Mẫu số 68/HS
Quyết định thay đổi Phó Viện trưởng hoặc Kiểm sát viên/Kiểm tra viên thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự
Mẫu số 69/HS
Yêu cầu thay đổi Thủ trưởng/Cấp trưởng/Phó Thủ trưởng/Cấp phó Cơ quan có thẩm quyền điều tra/Điều tra viên/cán bộ điều tra
Mẫu số 70/HS
Yêu cầu cử người phiên dịch/người dịch thuật
Mẫu số 71/HS
Đề nghị thay đổi người phiên dịch/người dịch thuật
Mẫu số 72/HS
Quyết định thay đổi người phiên dịch/người dịch thuật
Mẫu số 73/HS
Yêu cầu/Đề nghị cử người bào chữa
Mẫu số 74/HS
Thông báo người bào chữa
Mẫu số 75/HS
Thông báo hủy bỏ việc đăng ký người bào chữa
Mẫu số 76/HS
Thông báo từ chối việc đăng ký bào chữa
Mẫu số 77/HS
Quyết định thời điểm người bào chữa tham gia tố tụng
Mẫu số 78/HS
Thông báo về thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động tố tụng cho người bào chữa
Mẫu số 79/HS
Yêu cầu thay đổi người giám định/người định giá tài sản
Mẫu số 80/HS
Quyết định thay đổi người giám định/người định giá tài sản
Mẫu số 81/HS
Quyết định việc tham gia tố tụng của người đại diện, nhà trường, tổ chức
IV. MẪU SỬ DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ
Mẫu số 82/HS
Quyết định chuyển vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền
Mẫu số 83/HS
Yêu cầu điều tra
Mẫu số 84/HS
Quyết định hủy bỏ Quyết định nhập vụ án hình sự
Mẫu số 85/HS
Quyết định hủy bỏ Quyết định tách vụ án hình sự
Mẫu số 86/HS
Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can
Mẫu số 87/HS
Quyết định phê chuẩn Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can
Mẫu số 88/HS
Quyết định phê chuẩn Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can
Mẫu số 89/HS
Quyết định hủy bỏ Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can
Mẫu số 90/HS
Quyết định hủy bỏ Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can
Mẫu số 91/HS
Quyết định hủy bỏ Quyết định hủy bỏ Quyết định khởi tố bị can
Mẫu số 92/HS
Yêu cầu ra quyết định khởi tố bị can
Mẫu số 93/HS
Quyết định khởi tố bị can
Mẫu số 94/HS
Yêu cầu ra quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can
Mẫu số 95/HS
Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can
Mẫu số 96/HS
Yêu cầu ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can
Mẫu số 97/HS
Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can
Mẫu số 98/HS
Quyết định hủy bỏ Quyết định khởi tố bị can
Mẫu số 99/HS
Quyết định không gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự
Mẫu số 100/HS
Quyết định gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự
Mẫu số 101/HS
Đề nghị gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự
Mẫu số 102/HS
Yêu cầu truy nã bị can
Mẫu số 103/HS
Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự
Mẫu số 104/HS
Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can
Mẫu số 105/HS
Yêu cầu phục hồi điều tra vụ án hình sự
Mẫu số 106/HS
Yêu cầu phục hồi điều tra đối với bị can
Mẫu số 107/HS
Quyết định hủy bỏ Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự
Mẫu số 108/HS
Quyết định hủy bỏ Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can
Mẫu số 109/HS
Quyết định phục hồi điều tra vụ án đối với bị can
Mẫu số 110/HS
Quyết định không phê chuẩn Lệnh khám xét
Mẫu số 111/HS
Quyết định phê chuẩn Lệnh khám xét
Mẫu số 112/HS
Quyết định không phê chuẩn Lệnh thu giữ thư tín/điện tín/bưu kiện/bưu phẩm
Mẫu số 113/HS
Quyết định phê chuẩn Lệnh thu giữ thư tín/điện tín/bưu kiện/bưu phẩm
Mẫu số 114/HS
Quyết định thực nghiệm điều tra
Mẫu số 115/HS
Biên bản thực nghiệm điều tra
Mẫu số 116/HS
Thông báo về việc không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định/định giá tài sản
Mẫu số 117/HS
Quyết định trưng cầu giám định
Mẫu số 118/HS
Yêu cầu định giá tài sản
Mẫu số 119/HS
Thông báo kết luận giám định/định giá tài sản
Mẫu số 120/HS
Quyết định trưng cầu giám định bổ sung
Mẫu số 121/HS
Quyết định trưng cầu giám định lại
Mẫu số 122/HS
Yêu cầu định giá lại tài sản
Mẫu số 123/HS
Quyết định định giá lại tài sản trong trường hợp đặc biệt
Mẫu số 124/HS
Quyết định trưng cầu giám định lại trong trường hợp đặc biệt
Mẫu số 125/HS
Biên bản ghi lời khai
Mẫu số 126/HS
Biên bản hỏi cung bị can
Mẫu số 127/HS
Biên bản đối chất
Mẫu số 128/HS
Yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan đến hành vi, quyết định tố tụng có vi phạm pháp luật trong điều tra
Mẫu số 129/HS
Kiến nghị khắc phục vi phạm trong hoạt động khởi tố, điều tra
Mẫu số 130/HS
Kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
V. MẪU SỬ DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN TRUY TỐ
Mẫu số 131/HS
Quyết định chuyển vụ án hình sự để truy tố theo thẩm quyền
Mẫu số 132/HS
Quyết định gia hạn thời hạn quyết định việc truy tố
Mẫu số 133/HS
Quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung
Mẫu số 134/HS
Quyết định tạm đình chỉ vụ án
Mẫu số 135/HS
Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ vụ án
Mẫu số 136/HS
Quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị can
Mẫu số 137/HS
Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị can
Mẫu số 138/HS
Quyết định đình chỉ vụ án
Mẫu số 139/HS
Quyết định hủy bỏ Quyết định đình chỉ vụ án
Mẫu số 140/HS
Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can
Mẫu số 141/HS
Quyết định hủy bỏ Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can
Mẫu số 142/HS
Quyết định phục hồi vụ án
Mẫu số 143/HS
Quyết định phục hồi vụ án đối với bị can
Mẫu số 144/HS
Cáo trạng
Mẫu số 145/HS
Quyết định phân công viện kiểm sát cấp dưới thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự
Mẫu số 146/HS
Biên bản giao nhận Cáo trạng/Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn/Quyết định tạm đình chỉ vụ án/Quyết định đình chỉ vụ án
Mẫu số 147/HS
Thông báo về việc vụ án có bị can đang bị tạm giam
Mẫu số 148/HS
Quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra lại
Mẫu số 149/HS
Thông báo về việc truy tố bị can trước Tòa án, trả hồ sơ để yêu cầu ĐTBS, ĐC hoặc TĐC VA, ĐC hoặc TĐC VA đối với bị can
Mẫu số 150/HS
BB giao nhận hồ sơ vụ án/vụ việc
VI. MẪU SỬ DỤNG TRONG XỬ LÝ VẬT CHỨNG, TÀI SẢN BỊ THU GIỮ
Mẫu số 151/HS
Quyết định xử lý vật chứng
Mẫu số 152/HS
Quyết định hủy bỏ Quyết định xử lý vật chứng
Mẫu số 153/HS
Quyết định trả lại tài sản
Mẫu số 154/HS
Quyết định hủy bỏ Quyết định trả lại tài sản
Mẫu số 155/HS
Quyết định chuyển vật chứng
VII. MẪU SỬ DỤNG TRONG ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT
Mẫu số 156/HS
Yêu cầu áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt
Mẫu số 157/HS
Quyết định không phê chuẩn Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt
Mẫu số 158/HS
Quyết định phê chuẩn Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt
Mẫu số 159/HS
Quyết định gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt
Mẫu số 160/HS
Quyết định hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt
VIII. MẪU SỬ DỤNG TRONG ÁP DỤNG THỦ TỤC ĐẶC BIỆT
Mẫu số 161/HS
Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh
Mẫu số 162/HS
Quyết định đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh
Mẫu số 163/HS
Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn
Mẫu số 164/HS
Quyết định hủy bỏ Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn
Mẫu số 165/HS
Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn
Mẫu số 166/HS
Quyết định giao người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi để giám sát
Mẫu số 167/HS
Đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ
IX. MẪU SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP HÌNH SỰ
Mẫu số 168/HS
Yêu cầu thực hiện ủy thác tư pháp về hình sự
Mẫu số 169/HS
Yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự
Mẫu số 170/HS
Công hàm

Ý KIẾN

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Quyết định 15/QĐ-VKSTC Mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố
Quyết định 15/QĐ-VKSTC Mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố
Quyết định 15/QĐ-VKSTC về Mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ thực hiện trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố.
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2018/05/quyet-dinh-15-mau-van-ban-to-tung-cong-to-kiem-sat.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2018/05/quyet-dinh-15-mau-van-ban-to-tung-cong-to-kiem-sat.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content