Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất

Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất.
Tải về Nghị định 104/2014/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 104/2014/NĐ-CP
Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2014
NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH VỀ KHUNG GIÁ ĐẤT
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về khung giá đất.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định khung giá đối với từng loại đất, theo từng vùng quy định tại Điều 113 của Luật Đất đai.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan có chức năng xây dựng, điều chỉnh, thẩm định khung giá đất, bảng giá đất.
2. Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất.
3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 3. Khung giá đất
1. Nhóm đất nông nghiệp:
a) Khung giá đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác - Phụ lục I;
b) Khung giá đất trồng cây lâu năm - Phụ lục II;
c) Khung giá đất rừng sản xuất - Phụ lục III;
d) Khung giá đất nuôi trồng thủy sản - Phụ lục IV;
đ) Khung giá đất làm muối - Phụ lục V.
2. Nhóm đất phi nông nghiệp:
a) Khung giá đất ở tại nông thôn - Phụ lục VI;
b) Khung giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn - Phụ lục VII;
c) Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn - Phụ lục VIII;
d) Khung giá đất ở tại đô thị - Phụ lục IX;
đ) Khung giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị - Phụ lục X;
e) Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị - Phụ lục XI.
Điều 4. Vùng kinh tế để xây dựng khung giá đất
Vùng kinh tế để xây dựng khung giá đất gồm:
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc gồm các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang và Quảng Ninh.
2. Vùng đồng bằng sông Hồng gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình.
3. Vùng Bắc Trung bộ gồm các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.
5. Vùng Tây Nguyên gồm các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk và Lâm Đồng.
6. Vùng Đông Nam bộ gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau.
Điều 5. Áp dụng khung giá đất
Khung giá đất được sử dụng làm căn cứ để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất tại địa phương. Giá đất trong bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 11 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất (sau đây gọi là Nghị định số 44/2014/NĐ-CP).
Điều 6. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:
a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng khung giá đất quy định tại Nghị định này khi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất tại địa phương;
b) Tổ chức điều chỉnh khung giá đất theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP.
2. Bộ Tài chính có trách nhiệm thẩm định việc xây dựng, điều chỉnh khung giá đất theo quy định của pháp luật.
3. Các Bộ, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng khung giá đất.
4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào khung giá đất quy định tại Nghị định này tổ chức xây dựng, ban hành bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh tại địa phương.
Điều 7. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2014.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

PHỤ LỤC I
KHUNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM GỒM ĐẤT TRỒNG LÚA VÀ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC
(Ban hành kèm theo Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ)
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
Loại xã
Vùng kinh tế
Xã đồng bằng
Xã trung du
Xã miền núi
Giá tối thiểu
Giá tối đa
Giá tối thiểu
Giá tối đa
Giá tối thiểu
Giá tối đa
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc
22,0
105,0
17,0
90,0
10,0
85,0
2. Vùng đồng bằng sông Hồng
30,0
212,0
25,0
165,0
21,0
95,0
3. Vùng Bắc Trung bộ
8,0
125,0
6,0
95,0
5,0
85,0
4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ
15,0
120,0
10,0
85,0
8,0
70,0
5. Vùng Tây Nguyên
5,0
105,0
6. Vùng Đông Nam bộ
15,0
250,0
12,0
110,0
10,0
160,0
7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long
15,0
212,0

PHỤ LỤC II
KHUNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM
(Ban hành kèm theo Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ)
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
Loại xã
Vùng kinh tế
Xã đồng bằng
Xã trung du
Xã miền núi
Giá tối thiểu
Giá tối đa
Giá tối thiểu
Giá tối đa
Giá tối thiểu
Giá tối đa
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc
25,0
105,0
20,0
130,0
10,0
130,0
2. Vùng đồng bằng sông Hồng
42,0
250,0
38,0
190,0
32,0
160,0
3. Vùng Bắc Trung bộ
10,0
125,0
7,0
95,0
6,0
85,0
4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ
15,0
135,0
10,0
90,0
8,0
85,0
5. Vùng Tây Nguyên
5,0
135,0
6. Vùng Đông Nam bộ
15,0
300,0
12,0
180,0
10,0
230,0
7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long
15,0
250,0

PHỤ LỤC III
KHUNG GIÁ ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT
(Ban hành kèm theo Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ)
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
Loại xã
Vùng kinh tế
Xã đồng bằng
Xã trung du
Xã miền núi
Giá tối thiểu
Giá tối đa
Giá tối thiểu
Giá tối đa
Giá tối thiểu
Giá tối đa
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc
7,0
33,0
4,0
45,0
2,0
25,0
2. Vùng đồng bằng sông Hồng
12,0
82,0
11,0
75,0
9,0
60,0
3. Vùng Bắc Trung bộ
3,0
30,0
2,0
20,0
1,5
18,0
4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ
4,0
60,0
3,0
45,0
1,0
40,0
5. Vùng Tây Nguyên
1,5
50,0
6. Vùng Đông Nam bộ
9,0
190,0
12,0
110,0
8,0
150,0
7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long
8,0
142,0

PHỤ LỤC IV
KHUNG GIÁ ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ)
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
Loại xã
Vùng kinh tế
Xã đồng bằng
Xã trung du
Xã miền núi
Giá tối thiểu
Giá tối đa
Giá tối thiểu
Giá tối đa
Giá tối thiểu
Giá tối đa
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc
22,0
60,0
20,0
85,0
8,0
70,0
2. Vùng đồng bằng sông Hồng
30,0
212,0
28,0
165,0
21,0
95,0
3. Vùng Bắc Trung bộ
6,0
115,0
4,0
95,0
3,0
70,0
4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ
7,0
120,0
6,0
85,0
4,0
70,0
5. Vùng Tây Nguyên
4,0
60,0
6. Vùng Đông Nam bộ
10,0
250,0
9,0
110,0
8,0
160,0
7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long
12,0
250,0

PHỤ LỤC V
KHUNG GIÁ ĐẤT LÀM MUỐI
(Ban hành kèm theo Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ)
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
Loại xã
Vùng kinh tế
Giá tối thiểu
Giá tối đa
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc
8,0
75,0
2. Vùng đồng bằng sông Hồng
16,0
80,0
3. Vùng Bắc Trung bộ
5,0
100,0
4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ
10,0
135,0
5. Vùng Đông Nam bộ
18,0
135,0
6. Vùng đồng bằng sông Cửu Long
12,0
142,0

PHỤ LỤC VI
KHUNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ)
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
Loại xã
Vùng kinh tế
Xã đồng bằng
Xã trung du
Xã miền núi
Giá tối thiểu
Giá tối đa
Giá tối thiểu
Giá tối đa
Giá tối thiểu
Giá tối đa
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc
50,0
8.500,0
40,0
7.000,0
25,0
9.500,0
2. Vùng đồng bằng sông Hồng
100,0
29.000,0
80,0
15.000,0
70,0
9.000,0
3. Vùng Bắc Trung bộ
35,0
12.000,0
30,0
7.000,0
20,0
5.000,0
4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ
40,0
12.000,0
30,0
8.000,0
25,0
6.000,0
5. Vùng Tây Nguyên
15,0
7.500,0
6. Vùng Đông Nam bộ
60,0
18.000,0
50,0
12.000,0
40,0
9.000,0
7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long
40,0
15.000,0

PHỤ LỤC VII
KHUNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ)
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
Loại xã
Vùng kinh tế
Xã đồng bằng
Xã trung du
Xã miền núi
Giá tối thiểu
Giá tối đa
Giá tối thiểu
Giá tối đa
Giá tối thiểu
Giá tối đa
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc
40,0
6.800,0
32,0
5.600,0
20,0
7.600,0
2. Vùng đồng bằng sông Hồng
80,0
23.200,0
64,0
12.000,0
56,0
7.200,0
3. Vùng Bắc Trung bộ
28,0
9.600,0
24,0
5.600,0
16,0
4.000,0
4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ
32,0
9.600,0
24,0
6.400,0
20,0
4.800,0
5. Vùng Tây Nguyên
12,0
6.000,0
6. Vùng Đông Nam bộ
48,0
14.400,0
40,0
9.600,0
32,0
7.200,0
7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long
32,0
12.000,0

PHỤ LỤC VIII
KHUNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ)
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
Loại xã
Vùng kinh tế
Xã đồng bằng
Xã trung du
Xã miền núi
Giá tối thiểu
Giá tối đa
Giá tối thiểu
Giá tối đa
Giá tối thiểu
Giá tối đa
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc
30,0
5.100,0
24,0
4.200,0
15,0
5.700,0
2. Vùng đồng bằng sông Hồng
60,0
17.400,0
48,0
9.000,0
42,0
5.400,0
3. Vùng Bắc Trung bộ
21,0
7.200,0
18,0
4.200,0
12,0
3.000,0
4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ
24,0
7.200,0
18,0
4.800,0
15,0
3.600,0
5. Vùng Tây Nguyên
9,0
4.500,0
6. Vùng Đông Nam bộ
36,0
10.800,0
30,0
7.200,0
24,0
5.400,0
7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long
24,0
9.000,0

PHỤ LỤC IX
KHUNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ
(Ban hành kèm theo Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ)
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
Vùng kinh tế
Loại đô thị
Giá tối thiểu
Giá tối đa
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc
I
220,0
65.000,0
II
150,0
52.000,0
III
100,0
40.000,0
IV
75,0
25.000,0
V
50,0
15.000,0
2. Vùng đồng bằng sông Hồng
ĐB
1.500,0
162.000,0
I
1.000,0
76.000,0
II
800,0
50.000,0
III
400,0
40.000,0
IV
300,0
30.000,0
V
120,0
25.000,0
3. Vùng Bắc Trung bộ
I
300,0
65.000,0
II
200,0
45.000,0
III
160,0
32.000,0
IV
80,0
25.000,0
V
40,0
15.000,0
4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ
I
400,0
76.000,0
II
250,0
45.000,0
III
180,0
25.000,0
IV
100,0
12.000,0
V
50,0
10.000,0
5. Vùng Tây Nguyên
I
400,0
48.000,0
II
300,0
35.000,0
III
150,0
26.000,0
IV
100,0
20.000,0
V
50,0
15.000,0
6. Vùng Đông Nam bộ
ĐB
1.500,0
162.000,0
I
700,0
65.000,0
II
500,0
45.000,0
III
400,0
35.000,0
IV
300,0
22.000,0
V
120,0
15.000,0
7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long
I
400,0
65.000,0
II
300,0
45.000,0
III
150,0
32.000,0
IV
100,0
25.000,0
V
50,0
15.000,0

PHỤ LỤC X
KHUNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ
(Ban hành kèm theo Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ)
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
Vùng kinh tế
Loại đô thị
Giá tối thiểu
Giá tối đa
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc
I
176,0
52.000,0
II
120,0
41.600,0
III
80,0
32.000,0
IV
60,0
20.000,0
V
40,0
12.000,0
2. Vùng đồng bằng sông Hồng
ĐB
1.200,0
129.600,0
I
800,0
60.800,0
II
640,0
40.000,0
III
320,0
32.000,0
IV
240,0
24.000,0
V
96,0
20.000,0
3. Vùng Bắc Trung bộ
I
240,0
52.000,0
II
160,0
36.000,0
III
128,0
25.600,0
IV
64,0
20.000,0
V
32,0
12.000,0
4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ
I
320,0
60.800,0
II
200,0
36.000,0
III
144,0
20.000,0
IV
80,0
9.600,0
V
40,0
8.000,0
5. Vùng Tây Nguyên
I
320,0
38.400,0
II
240,0
28.000,0
III
120,0
20.800,0
IV
80,0
16.000,0
V
40,0
12.000,0
6. Vùng Đông Nam bộ
ĐB
1.200,0
129.600,0
I
560,0
52.000,0
II
400,0
36.000,0
III
320,0
28.000,0
IV
240,0
17.600,0
V
96,0
12.000,0
7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long
I
320,0
52.000,0
II
240,0
36.000,0
III
120,0
25.600,0
IV
80,0
20.000,0
V
40,0
12.000,0

PHỤ LỤC XI
KHUNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ
(Ban hành kèm theo Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ)
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
Vùng kinh tế
Loại đô thị
Giá tối thiểu
Giá tối đa
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc
I
132,0
39.000,0
II
90,0
31.200,0
III
60,0
24.000,0
IV
45,0
15.000,0
V
30,0
9.000,0
2. Vùng đồng bằng sông Hồng
ĐB
900,0
97.200,0
I
600,0
45.600,0
II
480,0
30.000,0
III
240,0
24.000,0
IV
180,0
18.000,0
V
72,0
15.000,0
3. Vùng Bắc Trung bộ
I
180,0
39.000,0
II
120,0
27.000,0
III
96,0
19.200,0
IV
48,0
15.000,0
V
24,0
9.000,0
4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ
I
240,0
45.600,0
II
150,0
27.000,0
III
108,0
15.000,0
IV
60,0
7.200,0
V
30,0
6.000,0
5. Vùng Tây Nguyên
I
240,0
28.800,0
II
180,0
21.000,0
III
90,0
15.600,0
IV
60,0
12.000,0
V
30,0
9.000,0
6. Vùng Đông Nam bộ
ĐB
900,0
97.200,0
I
420,0
39.000,0
II
300,0
27.000,0
III
240,0
21.000,0
IV
180,0
13.200,0
V
72,0
9.000,0
7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long
I
240,0
39.000,0
II
180,0
27.000,0
III
90,0
19.200,0
IV
60,0
15.000,0
V
30,0
9.000,0


Ý KIẾN

Tổng số
Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,32,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,26,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,44,CCCD,1,CMND,15,Cư trú,20,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,54,Giấy tờ xe,32,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,93,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,81,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,9,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất
Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất
Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất.
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2017/10/nghi-dinh-104-2014-quy-dinh-ve-khung-gia-dat.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2017/10/nghi-dinh-104-2014-quy-dinh-ve-khung-gia-dat.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content