Toàn văn Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP biểu mẫu trong tố tụng hành chính

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 02/2017/NQ-HĐTP
Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
BAN HÀNH MỘT SỐ BIỂU MẪU TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;
Để áp dụng đúng và thống nhất biểu mẫu trong tố tụng hành chính;
Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành biểu mẫu trong tố tụng hành chính
1. Ban hành 62 biểu mẫu theo Danh mục kèm theo Nghị quyết này.
2. Các biểu mẫu khác sẽ tiếp tục được ban hành trong thời gian tới.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 01 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24  tháng 02 năm 2017.
Trong quá trình thực hiện (nếu có) những vướng mắc đề nghị phản ánh cho Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) để có hướng dẫn bổ sung kịp thời.


Nơi nhận:
- Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
- Uỷ ban pháp luật của Quốc hội;
- Uỷ ban tư pháp của Quốc hội;
- Ban chỉ đạo CCTPTƯ;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Văn phòng Ch
ủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ (02 bản);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Tư pháp;
- Các TAND và TAQS;
- Các Th
ẩm phán TANDTC và các đơn vị thuộc TANDTC;
- Lưu: VT (TANDTC, Vụ PC&QLKH).
TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
CHÁNH ÁN
Nguyễn Hòa Bình

DANH MỤC
62 BIỂU MẪU TRONG TỐ TỤNG  HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)
Mẫu số 01-HC Đơn khởi kiện
Mẫu số 02-HC Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện
Mẫu số 03-HC Thông báo trả lại đơn khởi kiện
Mẫu số 04-HC Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí
Mẫu số 05-HC Thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tố tụng
Mẫu số 06-HC Thông báo về việc thụ lý ván
Mẫu số 07-HC Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ
Mẫu số 08-HC Biên bản đối thoại
Mẫu số 09-HC Quyết định công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ giải quyết vụ án
Mẫu số 10-HC Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)
Mẫu số 11-HC Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)
Mẫu số 12-HC Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)
Mẫu số 13-HC Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)
Mẫu số 14-HC Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)
Mẫu số 15-HC Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)
Mẫu số 16-HC Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
Mẫu số 17-HC Quyết định đưa vụ án ra giải quyết sơ thẩm theo thủ tục rút gọn
Mẫu số 18-HC Quyết định hoãn phiên toà
Mẫu số 19-HC Quyết định tạm ngừng phiên tòa
Mẫu số 20-HC Biên bản phiên toà sơ thẩm
Mẫu số 21-HC Biên bản nghị án
Mẫu số 22-HC Bản án hành chính sơ thẩm
Mẫu số 23-HC Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án (quyết định)
Mẫu số 24-HC Đơn kháng cáo
Mẫu số 25-HC Giấy xác nhận đã nhận đơn kháng cáo
Mẫu số 26-HC Thông báo về yêu cầu làm lại hoặc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo
Mẫu số 27-HC Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn
Mẫu số 28-HC Thông báo trả lại đơn kháng cáo
Mẫu số 29-HC Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn
Mẫu số 30-HC Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn
Mẫu số 31-HC Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm
Mẫu số 32-HC Thông báo về việc kháng cáo
Mẫu số 33-HC Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị)
Mẫu số 34-HC Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị)
Mẫu số 35-HC Thông báo về việc thụ lý ván để xét xử phúc thẩm
Mẫu số 36-HC Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm
Mẫu số 37-HC Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn
Mẫu số 38-HC Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)
Mẫu số 39-HC Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)
Mẫu số 40-HC Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)
Mẫu số 41-HC Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)
Mẫu số 42-HC Quyết định huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án hành chính
Mẫu số 43-HC Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án
Mẫu số 44-HC Quyết định hoãn phiên tòa hành chính phúc thẩm
Mẫu số 45-HC Biên bản phiên tòa phúc thẩm
Mẫu số 46-HC Bản án phúc thẩm
Mẫu số 47-HC Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm
Mẫu số 48-HC Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm
Mẫu số 49-HC Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm
Mẫu số 50-HC Giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm
Mẫu số 51-HC Thông báo giải quyết đơn đề nghị (thông báo, kiến nghị) xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm
Mẫu số 52-HC Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Mẫu số 53-HC Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao
Mẫu số 54-HC Quyết định Giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Mẫu số 55-HC Quyết định Giám đốc thẩm của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao
Mẫu số 56-HC Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)
Mẫu số 57-HC Quyết định buộc thi hành án hành chính
Mẫu số 58-HC Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)
Mẫu số 59-HC Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)
Mẫu số 60-HC Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)
Mẫu số 61-HC Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)
Mẫu số 62-HC Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

Bài liên quan

HỎI VÀ ĐÁP

Tổng số ý kiến
Tên

Anti Virus,10,Âm thanh,4,Bảng lương,12,Bảo hiểm,5,Biểu mẫu,10,Bình luận BLHS,24,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,21,CMND,14,Cư trú,14,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,19,Ebook,11,Giao thông,40,Giấy tờ xe,29,Hệ thống,9,Hình ảnh,14,Hình sự,17,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,14,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,13,Luật cơ bản,90,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,58,Nghĩa vụ quân sự,8,Phần mềm điện thoại,9,Phần mềm PC,85,Quyết định,1,Tải file,21,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,19,Thủ tục hành chính,68,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,6,Trực tuyến,4,Văn bản,2117,Văn phòng,12,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,2,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm: Toàn văn Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP biểu mẫu trong tố tụng hành chính
Toàn văn Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP biểu mẫu trong tố tụng hành chính
Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính.
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2017/01/nghi-quyet-02-2017-bieu-mau-to-tung-hanh-chinh.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2017/01/nghi-quyet-02-2017-bieu-mau-to-tung-hanh-chinh.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả các bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE Tìm kiếm ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy