Hướng dẫn xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp

CHƯƠNG I: XÁC ĐỊNH DOANH THU TÍNH THUẾ TNDN
1.         Doanh thu để tính thu hập chịu thuế được xác định như thế nào?
v        Theo quy định tại điểm 1 Điều 5 thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài Chính:
·           Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:
Doanh thu thu nhập chịu thuế là toàn bộ số tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả phần trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
a)         Đối với đoanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương phấp khấu trừ thuế là doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT.
Ví dụ: Doanh nghiệp A là doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế. Hóa đơn GTGT gồm các chỉ tiêu như sau:
Giá bán                                                                   100.000 đồng
Thuế GTGT (10%)                                                 10.000 đồng
Giá thanh toán                                                        110.000 dồng
Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là 100.000 đồng
b)        Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT là doanh thu bao gồm cả thuế GTGT.
Ví dụ: Doanh nghiệp B là đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT. Hóa đơn bán hàng chỉ ghi giá bán là 110.000 đồng (giá đã có thuế GTGT).
Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là 110.000đ.
2.         Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được quy định như thế nào?
v        Theo quy định tại điểm 2 Điều 5 TT123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của BTB
Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:
a)         Đối với hoạt động ván hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.
b)        Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là tời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.
Trường hợp lập hóa đơn cung ứng dịch vụ xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành thì thời điểm xác định doanh thu được tính theo thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.
c)         Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
3.         Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đoií với hàng hóa, dvu bán theo phương thức trả góp, trả chậm được quy định ntn?
v        Theo quy định tại điểm 3a Điều 5 TT123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của BTB:
a)         Đối với hàng hóa, dịch vụ bán theo phương thức trả góp, trả chậm là tiền bán dịch vụ trả tiền 1 lần, không bao gồm tiền lãi trả góp, trả chậm.
Ví dụ: Xe máy Honda Wave có giá bán trả tiền 1 lần chưa có thuế GTGT là 20tr; do bán hàng trả góp hàng tháng nên giá bán chưa có thuế GTGT là 22tr. khi xuất HĐ,doanh nghiệp tính thuế GTGT xe máy bán hàng trả góp trên giá 20tr; 2tr tiền lãi trả chậm không tính thuế GTGT nhưng được hạch toán vài thu nhập khác của doanh nghiệp để tính thuế TNDN.
4.         Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hàng hóa, dịch vụ dung để trao đổi, biếu tặng, cho; tiêu dung nội bộ được xác định thế nào?
v        Theo quy định tại điểm 3b Điều 5 Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ tài chính:
b)        Đối với hàng hóa, dv dung để trao đổi, biếu tặng, cho; tiêu dung nội bộ ( không bao gồm hh, dv sử dụng để tiếp tục quý trình sản xuất. kinh doanh của DN) được xác định theo giá bán của sản phẩm, hh, dv cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi, biếu, tặng, cho; tiêu dùng nội bộ.
Ví dụ: DN tổ chức hội nghị khách hàng giới thiệu sản phẩm xe ô tô mới, DN mua sáo sơ mi Việt Tiến tặng cho khách hàng, DN phải kê khai doanh thu tính thuế TNDN của áo mua tặng theo giá của công ty Việt Tiến bán sp này.
5.         Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động gia công hh được xác định thế nào?
v        Theo quy định tại điểm 3c Điều 5 Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ tài chính:
c)         Đối với hoạt động gia công hàng hóa là tiền thu về hoạt động gia công bao gồm cả tiền công, chi phí về nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí khác phục vụ cho việc gia công hàng hóa.
6.         Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hh của các đơn vị giao đại lý, ký gửi và nhận đại lý, ký gửi theo hợp đồng đại lý, ký gửi được xác định như thế nào?
v        Theo quy định tại điểm 3d Điều 5 Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ tài chính:
d)        Đối với hh của các đơn vị đại lý, ký gửi và nhận đại lý, ký gửi theo hợp đồng đại lý, ký gửi bán đúng giá hưởng hoa hồng được xác định như sau:
-            DN giao hh cho các đại lý, ký gửi (kể cả đại lý bán hàng đa cấp) là tổng số tiền bán hàng hóa.
-            DN nhận làm đại lý, ký gửi bán hàng đúng giá quy định của DN giao đại lý, ký gửi là tiền hoa hồng được hưởng theo hợp đồng đại lý, ký gửi hh.
7.         Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản được quy định như thế nào?
v        Theo quy định tại điểm 3e Điều 5 Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ tài chính:
e)         Đối với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền bên thuê trả từng kỳ theo HĐ thuê. Trường hợp bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền 1 lần.
DN căn cứ điều kiện thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ thực tế và việc xác định chi phí, có thể lựa chọn 1 trong 2 phương pháp để xác định doanh thu để tính thu hập chịu thuế như sau:
-            Là số tiền cho thuê tài sản của từng năm được xác định bằng số tiền trả trước chia số năm trả tiền trước..
-            Là toàn bộ số tiền cho thuê tài sản của số năm trả tiền trước.
Trường hợp DN đang trong thời hạn hưởng ưu đãi thuế TNDN lựa chọn phương pháp xác đinh doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ số tiền thuê bên thuê trả trước cho nhiều năm thì việc xác định số thuế TNDN của từng năm miễn thuế, giảm thuế căn cứ vào tổng số thuế TNDN của số năm trả tiền trước chia số năm bên thuê trả tiền trước.
Ví dụ: DN cho thuê nhà, giá thuê tiền trước cho 5 năm là 4,8 tỷ đồng. giá thuê trả tiền hàng năm là 1 tỷ đồng/năm. DN có thể lựa chọn doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong năm nhận tiền trước là 4,8 tỷ đồng và trích trước chi phí, hoặc tính doanh thu thực thu 5 tỷ năm và chi phí thực tế phát sinh.
8.         Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động tín dụng, hoạt động cho thuê tài chính, hoạt độngvận tải được quy định như thế nào?
v        Theo quy định tại điểm 3g Điều 5 Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ tài chính:
g)        Đối với hoạt động tín dụng, hoạt động cho thuê tài chính là tiền lãi cho vay, doanh thu về cho thuê tài chính phải thu phát sinh trong kỳ tính thuế.
v        Theo quy định tại điểm 3h Điều 5 Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ tài chính:
h)        Đối với hoạt động  ẩn tải là toàn bộ doanh thu vận chuyển khách hàng, hh, hành lý phát sinh trong kỳ tính thuế.
9.         Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cung cấp điện, nước sạch được quy định như thế nào?
v        Theo quy định tại điểm 3i Điều 5 Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ tài chính:
i)          Đối với hoạt động cung cấp điện nước sạch là số tiền cung cấp điện, nước sạch ghi trên hóa đơn GTGT. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là ngày xác nhận chỉ số công tơ điện và được ghi trên hóa đơn tính tiền điện, tiền nước sạch.
Ví dụ: Hóa đơn tiền điện ghi chỉ số công tơ từ ngày 5/12 đến 5/1. Doanh thu của hóa đơn này được tính vào tháng 1.
10.      Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động kinh doanh sân gôn được quy đinh như thế nào?
v        Theo quy định tại điểm 3k Điều 5 Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ tài chính:
k)        Đối với hoạt động kinh doanh sân gôn là tiền bán thẻ hội viên, bán vé chơi gôn và các khoản thu khác trong kỳ tính thuế được xác định như sau:
-            Đối với hình thức bán vé, bán thẻ chơi gôn theo ngày, doanh thu kinh doanh sân gôn là căn cứ xác định thu nhập tính thuế TNDN là số tiền thu được từ bán vé, bán thẻ phát sinh trong kỳ tính thuế.
-            Đối với hình thức bán vé, bán thẻ hội viên loại thẻ trả trước cho nhiều năm, doanh thu làm căn cứ xác định thu nhập DN của từng năm là số tiền bán thẻ thu được chia cho số năm sử dụng thẻ.
11.      Doanh thu để tính thu hập chịu thuế đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm được quy định như thế nào?
v        Theo quy định tại điểm 3l Điều 5 Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ tài chính:
l) Đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ số tiền thu được do cung ứng dịch vụ bảo hiểm và hàng hoá, dịch vụ khác, kể cả phụ thu và phí thu thêm mà doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng chưa có thuế giá trị gia tăng, bao gồm:
- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm:
Đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tái bảo hiểm là số tiền phải thu về thu phí bảo hiểm gốc; thu phí nhận tái bảo hiểm; thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm; thu phí quản lý đơn bảo hiểm; thu phí về dịch vụ đại lý bao gồm giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn, xử lý hàng bồi thường 100% (không kể giám định hộ giữa các doanh nghiệp thành viên hạch toán nội bộ trong cùng một doanh nghiệp bảo hiểm hạch toán độc lập) sau khi đã trừ đi các khoản phải chi để giảm thu như: hoàn phí bảo hiểm; giảm phí bảo hiểm; hoàn phí nhận tái bảo hiểm; giảm phí nhận tái bảo hiểm; hoàn hoa hồng nhượng tái bảo hiểm; giảm hoa hồng nhượng tái bảo hiểm.
Trường hợp các doanh nghiệp bảo hiểm tham gia đồng bảo hiểm, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế của từng bên là tiền thu phí bảo hiểm gốc được phân bổ theo tỷ lệ đồng bảo hiểm cho mỗi bên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Đối với hợp đồng bảo hiểm thoả thuận trả tiền theo từng kỳ thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là số tiền phải thu phát sinh trong từng kỳ.
Trường hợp có thực hiện các nghiệp vụ thu hộ giữa các doanh nghiệp trực thuộc hoặc giữa doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc với trụ sở chính của doanh nghiệp bảo hiểm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế không bao gồm phần doanh thu thu hộ.
- Doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm: Các khoản thu hoa hồng môi giới bảo hiểm sau khi trừ các khoản hoa hồng môi giới bảo hiểm, giảm và hoàn hoa hồng môi giới bảo hiểm.
12. Doanh thu để tính thu hập chịu thuế đối với hoạt động xây dựng lắp đặt được quy định như thế nào?
v        Theo quy định tại điểm 3m Điều 5 Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ tài chính:
m) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, giá trị  hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu.
- Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ  hoạt động xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.
- Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.
Ví dụ: Tổng công ty xây dựng 8 nhận thi công công trình nhà máy xi măng trong 2 năm mới bàn giao theo quy định của HĐ. Tổng công ty phải kê khai doanh thu tính thuế TNDN trên giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu. Không phải chờ khi bàn giao công trình mới tính thuế.
13.     Doanh thu để tính thu hập chịu thuế đối với hoạt động dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh được quy định như thế nào?
v        Theo quy định tại điểm 3n Điều 5 Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ tài chính:
n) Đối với hoạt động kinh doanh dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh:
- Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ thì doanh thu tính thuế là doanh thu của từng bên được chia theo hợp đồng.
- Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng sản phẩm thì doanh thu tính thuế là doanh thu của sản phẩm được chia cho từng bên theo hợp đồng.
- Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh thu để xác định thu nhập trước thuế là số tiền bán hàng hoá, dịch vụ theo hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải cử ra một bên làm  đại diện có trách nhiệm xuất hoá đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí, xác định lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp chia cho từng bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh. Mỗi bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tự thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của mình theo quy định hiện hành.
- Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh thu để xác định thu nhập chịu thuế là số tiền bán hàng hoá, dịch vụ theo hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải cử ra một bên làm  đại diện có trách nhiệm xuất hoá đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí và kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thay cho các bên còn lại tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.
14. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động trò chơi có thưởng (casino, trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh giải trí có đặt cược) quy định như thế nào?
v        Theo quy định tại điểm 3o Điều 5 Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ tài chính:
o) Đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng (casino, trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh giải trí có đặt cược) là số tiền thu từ hoạt động này bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt trừ số tiền đã trả thưởng cho khách.
15. Doanh thu để tính thu hập chịu thuế đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán, dịch vụ tài chính phát sinh quy định như thế nào?
v        Theo quy định tại điểm 3p,q Điều 5 Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ tài chính:
p) Đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán là các khoản thu từ dịch vụ môi giới, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư,  tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư, phát hành chứng chỉ quỹ, dịch vụ tổ chức thị trường và các dịch vụ chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.
q) Đối với dịch vụ tài chính phái sinh là số tiền thu từ việc cung ứng các dịch vụ tài chính phái sinh thực hiện trong kỳ tính thuế.

Bài liên quan

HỎI VÀ ĐÁP

Tổng số ý kiến: 4
Loading...
Tên

Anti Virus,10,Âm thanh,3,Bảng lương,5,Bảo hiểm,4,Biểu mẫu,2,Bộ Luật,44,Calendar,9,Cán bộ công chức,15,CMND,11,Cư trú,14,Dân sự,9,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,17,Đầu tư - Đấu thầu,19,Ebook,11,Giao thông,38,Giấy tờ xe,28,Hệ thống,9,Hình ảnh,14,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,13,Hôn nhân Gia đình,12,Khai sinh,8,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,12,Luật cơ bản,72,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,43,Nghĩa vụ quân sự,6,Phần mềm điện thoại,6,Phần mềm PC,85,Tải file,21,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ tục hành chính,57,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,6,Văn bản,1962,Văn phòng,12,Video,4,Xây dựng,9,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm: Hướng dẫn xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Hướng dẫn xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Hướng dẫn xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2013/01/huong-dan-xac-dinh-doanh-thu-tinh-thue-thu-nhap-doanh-nghiep.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2013/01/huong-dan-xac-dinh-doanh-thu-tinh-thue-thu-nhap-doanh-nghiep.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả các bài viết Xem tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy