Quyết định 601/QĐ-BNV tổ chức thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh

Quyết định 601/QĐ-BNV năm 2012 về Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh.
BỘ NỘI VỤ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 601/QĐ-BNV
Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC 2011-2012 THEO NGUYÊN TẮC CẠNH TRANH
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1344/QĐ-BNV ngày 11/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2011 theo nguyên tắc cạnh tranh.
Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn 

                                                                      KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC 2011-2012 THEO NGUYÊN TẮC CẠNH TRANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 601/QĐ-BNV ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Triển khai thực hiện Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 24/2010/NĐ-CP); Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 834/VPCP-TCCV ngày 14/02/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này về việc thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1. Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương
a) Công chức được xác định theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP;
b) Cán bộ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương, ở cấp tỉnh thuộc diện xếp lương theo ngạch công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm;
c) Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo ở Trung ương và cấp tỉnh thuộc diện trong quy hoạch, được cơ quan có thẩm quyền có quyết định luân chuyển về giữ các chức vụ, chức danh cán bộ lãnh đạo ở cấp huyện hoặc cán bộ giữ các chức vụ, chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ở nhiệm kỳ thứ hai.
2. Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương
a) Công chức được xác định theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP;
b) Cán bộ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện thuộc diện xếp lương theo ngạch công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm;
c) Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo ở cấp tỉnh và cấp huyện thuộc diện trong quy hoạch, được cơ quan có thẩm quyền có quyết định luân chuyển về giữ các chức vụ, chức danh cán bộ lãnh đạo ở cấp xã.
3. Đối với kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương
Công chức được xác định theo quy định của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức.
4. Đối với những người là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp
Theo các quy định trước đây, đối tượng là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập đang xếp lương ở ngạch công chức được tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức và không phải qua kỳ thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh. Từ ngày 01/01/2012, Luật Viên chức có hiệu lực thi hành, theo quy định mới viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ không thực hiện theo ngạch mà thực hiện trên cơ sở chức danh nghề nghiệp. Trong điều kiện hiện nay, các Bộ quản lý viên chức chuyên ngành chưa xây dựng được hệ thống danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp và các Bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện việc quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp. Do vậy, để đảm bảo quyền lợi cho viên chức, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức 1 kỳ thi nâng ngạch riêng cho các đối tượng là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập hiện đang xếp lương ở ngạch công chức mà năm 2011 chưa tổ chức được không theo nguyên tắc canh tranh (tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi tính đến ngày 31/12/2011).
II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ THI
1. Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương
a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương;
b) Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;
c) Có đủ các tiêu chuẩn về thời gian giữ ngạch, văn bằng, chứng chỉ, các đề án, đề tài theo quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương, cụ thể như sau:
- Về thời gian giữ ngạch: có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vị trí của ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên.
- Về văn bằng, chứng chỉ: phải bảo đảm các yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi.
- Về các đề án, đề tài: đối với trường hợp tham gia xây dựng văn bản, đề án thì phải có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập văn bản, đề án và kèm theo tên của văn bản, đề án đã được cấp có thẩm quyền thông qua. Đối với trường hợp tham gia xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học hoặc chủ trì, tham gia xây dựng các chương trình, đề án phát triển tổng thể kinh tế-xã hội của địa phương từ cấp huyện trở lên thì phải có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban chủ nhiệm hoặc có xác nhận tham gia nghiên cứu đề tài, chương trình, đề án của cấp có thẩm quyền.
2. Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương
a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương;
b) Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;
c) Có đủ các tiêu chuẩn về thời gian giữ ngạch, văn bằng, chứng chỉ, các đề án, đề tài theo quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi, cụ thể như sau:
- Về thời gian giữ ngạch: có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vị trí của ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc);
- Về văn bằng, chứng chỉ: phải bảo đảm các yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi;
- Về các đề án, đề tài: đối với trường hợp tham gia xây dựng văn bản, đề án thì phải có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập văn bản, đề án và kèm theo tên của văn bản, đề án đã được cấp có thẩm quyền thông qua. Đối với trường hợp tham gia xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học hoặc chủ trì, tham gia xây dựng các chương trình, đề án phát triển tổng thể kinh tế-xã hội của địa phương từ cấp huyện trở lên thì phải có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban chủ nhiệm hoặc có xác nhận tham gia nghiên cứu đề tài, chương trình, đề án của cấp có thẩm quyền.
3. Đối với kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương
a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương;
b) Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;
c) Có đủ các tiêu chuẩn về thời gian giữ ngạch, văn bằng, chứng chỉ theo quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi, cụ thể như sau:
- Về thời gian giữ ngạch: có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vị trí của ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc);
- Về văn bằng, chứng chỉ: phải bảo đảm các yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi.
III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI
1. Hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch của công chức bao gồm
a) Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức), có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức;
b) Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghi định số 24/2010/NĐ-CP;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thầm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch hoặc có bản cam kết đủ sức khoẻ tham dự kỳ thi nâng ngạch;
đ) Bản sao các quyết định, biên bản, tên văn bản, đề án, chương trình hoặc giấy xác nhận theo quy định được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi công chức được bỏ vào một bì đựng riêng có kích thước 250 x 340 x 5 mm (theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức).
2. Trách nhiệm lưu giữ, quản lý hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chức
a) Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương:
Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm xem xét, quyết định công chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi và lưu giữ, quản lý hồ sơ của công chức tham dự kỳ thi.
b) Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương:
Cơ quan quản lý công chức chịu trách nhiệm về các tiêu chuẩn, điều kiện của công chức đăng ký tham dự kỳ thi và lưu giữ, quản lý hồ sơ của công chức tham dự kỳ thi;
Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thẩm định về các tiêu chuẩn, điều kiện của công chức đăng ký tham dự kỳ thi và thông báo danh sách công chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi.
c) Đối với kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương:
Cơ quan quản lý công chức chịu trách nhiệm xem xét, quyết định công chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi và lưu giữ, quản lý hồ sơ của công chức tham dự kỳ thi.
IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI
1. Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương
a) Môn kiến thức chung: thi viết về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực của ngạch dự thi. Thời gian thi là 180 phút;
b) Môn chuyên môn, nghiệp vụ: thi viết đề án và thi bảo vệ đề án theo yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch dự thi. Thời gian thi viết đề án trong 01 ngày (08 tiếng) và thời gian bảo vệ đề án là 30 phút đối với mỗi người;
c) Môn ngoại ngữ: thi viết để kiểm tra về các kỹ năng đọc hiểu, viết, nghe và thi phỏng vấn để kiểm tra kỹ năng nói ở trình độ C (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc). Thời gian thi viết là 90 phút và thời gian phỏng vấn là 15 phút đối với mỗi người;
d) Môn tin học văn phòng: thi trắc nghiệm hoặc thi thực hành trên máy về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet. Thời gian thi là 45 phút.
2. Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương
a) Môn kiến thức chung: thi viết về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực của ngạch dự thi. Thời gian thi đối với kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính là 180 phút; đối với kỳ thi nâng ngạch công chức chuyên ngành là 120 phút;
b) Môn chuyên môn, nghiệp vụ: đối với kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính, thi trắc nghiệm, thời gian thi là 45 phút; đối với kỳ thi nâng ngạch công chức chuyên ngành, thi viết, thời gian thi là 180 phút;
c) Môn ngoại ngữ: thi viết để kiểm tra về các kỹ năng đọc hiểu, viết ở trình độ B (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc). Thời gian thi là 90 phút;
d) Môn tin học văn phòng: thi trắc nghiệm hoặc thi thực hành trên máy về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet. Thời gian thi là 45 phút.
3. Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên hoặc tương đương
a) Môn kiến thức chung: thi viết về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực của ngạch dự thi. Thời gian thi đối với kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính là 120 phút; đối với kỳ thi nâng ngạch công chức chuyên ngành là 90 phút;
b) Môn chuyên môn, nghiệp vụ: đối với kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính, thi trắc nghiệm, thời gian thi là 30 phút; đối với kỳ thi nâng ngạch công chức chuyên ngành, thi viết, thời gian thi là 120 phút;
c) Môn ngoại ngữ: thi viết để kiểm tra về các kỹ năng đọc hiểu, viết ở trình độ B (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc). Thời gian thi là 60 phút;
d) Môn tin học văn phòng: thi trắc nghiệm hoặc thi thực hành trên máy về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet. Thời gian thi là 30 phút.
4. Đối với kỳ thi nâng ngạch cán sự hoặc tương đương
a) Môn kiến thức chung: thi viết về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực của ngạch dự thi. Thời gian thi đối với kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính là 90 phút; đối với kỳ thi nâng ngạch công chức chuyên ngành là 60 phút;
b) Môn chuyên môn, nghiệp vụ: đối với kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính, thi trắc nghiệm, thời gian thi là 30 phút; đối với kỳ thi nâng ngạch công chức chuyên ngành, thi viết, thời gian thi là 90 phút;
c) Môn ngoại ngữ: thi viết để kiểm tra về các kỹ năng đọc hiểu, viết ở trình độ A (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc). Thời gian thi là 60 phút (nếu tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi yêu cầu phải có trình độ ngoại ngữ);
d) Môn tin học văn phòng: thi trắc nghiệm hoặc thi thực hành trên máy về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet. Thời gian thi là 30 phút (nếu tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi yêu cầu phải có trình độ tin học).
V. ĐIỀU KIỆN MIỄN MỘT SỐ MÔN THI TRONG KỲ THI NÂNG NGẠCH
1. Đối với các kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính hoặc tương đương
a) Miễn thi môn ngoại ngữ đối với công chức khi có một trong các điều kiện sau:
- Công chức tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ;
- Công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền;
- Công chức là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;
- Công chức có bằng tốt nghiệp thứ hai là bằng ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi;
- Công chức có bằng tốt nghiệp ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam đạt trình độ đào tạo theo yêu cầu hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn quy định trong tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi.
b) Miễn thi môn tin học đối với công chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
2. Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương
a) Miễn thi môn ngoại ngữ đối với trường hợp khi có một trong các điều kiện sau:
- Công chức có bằng tốt nghiệp đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ;
- Công chức có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
b) Miễn thi môn tin học đối với công chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
VI. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Cách tính điểm
a) Bài thi được chấm theo thang điểm 100;
b) Kết quả thi nâng ngạch để xác định người trúng tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn chuyên môn, nghiệp vụ.
2. Nguyên tắc xác định người trúng tuyển
Người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
- Thi đủ các bài thi của các môn thi theo quy định;
- Có số điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên (kể cả bài thi môn ngoại ngữ và môn tin học nếu không được miễn thi);
- Có kết quả thi nâng ngạch tính theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Mục này cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu nâng ngạch 2011-­2012 của cơ quan quản lý công chức đã được Bộ Nội vụ thông báo;
- Trường hợp nhiều người có kết quả thi nâng ngạch bằng nhau ở chỉ tiêu nâng ngạch cuối cùng của cơ quan quản lý công chức, người đứng đầu cơ quan tổ chức thi nâng ngạch có văn bản trao đối với cơ quan quản lý công chức để quyết định người trúng tuyển ở chỉ tiêu nâng ngạch cuối cùng này.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Việc đăng ký chỉ tiêu dự thi nâng ngạch
a) Các cơ quan quản lý công chức có trách nhiệm báo cáo chính xác số lượng, cơ cấu ngạch công chức hiện có của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý và đề nghị số lượng chỉ tiêu nâng ngạch của từng ngạch công chức (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV), gửi về Bộ Nội vụ (Vụ Công chức - Viên chức) trước ngày 20 tháng 7 năm 2012 để Bộ Nội vụ có cơ sở xem xét và thông báo chỉ tiêu nâng ngạch công chức 2011-2012.
b) Đối với các Bộ, ngành, địa phương đã gửi báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức và đăng ký số lượng công chức dự thi nâng ngạch về Bộ Nội vụ trong năm 2011 và 2012, vẫn thực hiện việc báo cáo lại số lượng, cơ cấu ngạch công chức và đăng ký số lượng công chức dự thi nâng ngạch của đơn vị theo quy định tại Điểm a Khoản 1 nêu trên.
2. Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp hoặc tương đương
a) Căn cứ kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012, công văn hướng dẫn về tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 và thông báo chỉ tiêu nâng ngạch của Bộ Nội vụ, cơ quan quản lý công chức xem xét, cử công chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp hoặc tương đương của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý (theo mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV) và có văn bản gửi Bộ Nội vụ để thẩm định và tổ chức thi nâng ngạch theo thẩm quyền;
b) Cơ quan quản lý công chức có trách nhiệm thông báo công khai trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý về kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 để cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký, lập danh sách và cử công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch bảo đảm nguyên tắc số người được cử tham dự kỳ thi phải cao hơn số lượng chỉ tiêu nâng ngạch đã được Bộ Nội vụ thông báo.
Trường hợp Bộ, ngành, địa phương cử số lượng công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch bằng hoặc thấp hơn so với số lượng chỉ tiêu nâng ngạch được thông báo, Bộ Nội vụ sẽ điều chỉnh giảm chỉ tiêu nâng ngạch để bảo đảm số dư cạnh tranh tối thiểu là 01 người;
c) Bộ Nội vụ quyết định thành lập Hội đồng thi nâng ngạch theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP để tổ chức kỳ thi theo quy định.
3. Đối với kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương
a) Căn cứ kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011 - 2012, các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Đề án tổ chức thi nâng ngạch và đề xuất chỉ tiêu nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương gửi Bộ Nội vụ để thống nhất trước khi thực hiện.
b) Căn cứ số lượng chỉ tiêu nâng ngạch công chức được Bộ Nội vụ thông báo, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định danh sách công chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương theo nguyên tắc không hạn chế về số lượng công chức được cử tham dự kỳ thi.
c) Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức thành lập Hội đồng thi nâng ngạch theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP để tổ chức kỳ thi và báo cáo kết quả kỳ thi về Bộ Nội vụ để theo dõi.
4. Đối với kỳ thi nâng ngạch công chức chuyên ngành (thanh tra, thuế, hải quan, kế toán, kiểm toán, kiểm lâm...)
Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực để tổ chức thực hiện các kỳ thi nâng ngạch công chức chuyên ngành. Trong đó:
a) Bộ Nội vụ có trách nhiệm:
- Phê duyệt Đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức theo đề nghị của các Bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực;
- Quyết định chỉ tiêu nâng ngạch công chức của từng Bộ, ngành, địa phương; phê duyệt danh sách công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch;
- Quyết định thành lập Hội đồng thi nâng ngạch trên cơ sở xem xét đề nghị của Bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực. Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch là đại diện lãnh đạo Bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực tổ chức thi;
- Quyết định đề thi và đáp án các môn thi. Riêng môn thi chuyên môn nghiệp vụ do các Bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì xây dựng 10 đề thi kèm theo đáp án gửi Bộ Nội vụ trước 05 ngày tính đến ngày tổ chức thi để Bộ Nội vụ quyết định;
- Quyết định thành lập Ban chấm thi và tổ chức thực hiện việc chấm thi (kể cả môn nghiệp vụ chuyên ngành); quyết định công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch theo đề nghị của Hội đồng thi nâng ngạch và tổ chức thực hiện việc phúc khảo (nếu có);
- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.
b) Hội đồng thi nâng ngạch của các Bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực thực hiện các nhiệm vụ:
- Thông báo kế hoạch thời gian và địa điểm tổ chức thi;
- Thành lập Ban coi thi, Ban phách;
- Tổng hợp danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi;
- Tổ chức thu phí dự thi và sử dụng theo quy định;
- Tổ chức rọc phách và chuyển bài thi đã rọc phách về Bộ Nội vụ để tổ chức chấm thi;
- Ghép phách, tổng hợp điểm các bài thi và đề nghị Bộ Nội vụ công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch;
- Giải quyết khiếu nại tố cáo (nếu có) trong quá trình tổ chức kỳ thi theo quy định.
5. Đối với các kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính do Bộ Nội vụ uỷ quyền cho một số Bộ, ngành, địa phương tổ chức
Đối với các Bộ, ngành, địa phương có số lượng công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên chính đông, có cơ cấu ngạch công chức phù hợp, có nhu cầu và đảm bảo được điều kiện tổ chức thi thì có văn bản (kèm theo đề án) đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, quyết định ủy quyền tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh. Trong đó:
a) Bộ Nội vụ có trách nhiệm:
- Phê duyệt Đề án ủy quyền tổ chức thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính 2011-2012 trên cơ sở xem xét đề nghị của Bộ, ngành, địa phương;
- Quyết định chỉ tiêu nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính của Bộ, ngành, địa phương và phê duyệt danh sách công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi;
- Quyết định thành lập Hội đồng thi nâng ngạch trên cơ sở đề nghị của Bộ, ngành, địa phương được ủy quyền tổ chức thi nâng ngạch. Chủ tịch Hội đồng thi là đại diện lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương được ủy quyền tổ chức thi nâng ngạch;
- Quyết định đề thi và đáp án các môn thi;
- Quyết định thành lập Ban Giám sát kỳ thi nâng ngạch;
- Quyết định thành lập Ban chấm thi và tổ chức thực hiện việc chấm thi; quyết định công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch theo đề nghị của Hội đồng thi nâng ngạch và tổ chức thực hiện việc phúc khảo (nếu có);
- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi nâng ngạch công chức của Bộ, ngành, địa phương;
b) Hội đồng thi nâng ngạch của các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ:
- Thông báo kế hoạch, thời gian và địa điểm tổ chức thi;
- Thành lập Ban coi thi, Ban phách;
- Tổng hợp danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi;
- Tổ chức thu phí dự thi và sử dụng theo quy định;
- Tổ chức rọc phách và chuyển bài thi đã rọc phách về Bộ Nội vụ để tổ chức chấm thi;
- Ghép phách, tổng hợp điểm các bài thi và đề nghị Bộ Nội vụ công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch;
- Giải quyết khiếu nại tố cáo (nếu có) trong quá trình tổ chức kỳ thi theo quy định.
6. Dự kiến thời gian tổ chức các kỳ thi nâng ngạch 2011-2012
a) Các kỳ thi từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính do Bộ Nội vụ tổ chức: bắt đầu từ trung tuần tháng 9 và hoàn thành trong tháng 11/2012;
b) Kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp do Bộ Nội vụ tổ chức: hoàn thành vào trung tuần tháng 12/2012;
c) Các kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính do Bộ Nội vụ ủy quyền các Bộ, ngành, địa phương tổ chức và các kỳ thi nâng ngạch công chức chuyên ngành do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực được ủy quyền tổ chức: về cơ bản phải hoàn thành trong năm 2012 hoặc chậm nhất là trong Quý I/2013 nhưng Đề án tổ chức thi nâng ngạch phải được phê duyệt trong năm 2012;
d) Đối với kỳ thi riêng cho các đối tượng là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập hiện đang xếp lương ở ngạch công chức, về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi tính đến ngày 31/12/2011. Kỳ thi hoàn thành trong Quý 4/2012
VIII. TRÁCH NHIỆM THI HÀNH
1. Do thời gian từ nay đến hết năm 2012 không còn nhiều, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương căn cứ Kế hoạch này và công văn của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh, khẩn trương thực hiện các nội dung công việc theo yêu cầu.
2. Giao Vụ Công chức-Viên chức theo chức năng, nhiệm vụ là đơn vị tham mưu, giúp lãnh đạo Bộ Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 31 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và xây dựng văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện.
3. Giao Vụ Tổ chức cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ là đơn vị thường trực Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp 2011-2012 của Bộ Nội vụ để giúp Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp 2011-2012 thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 32 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.
4. Giao Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, giúp Hội đồng thi nâng ngạch công chức của Bộ Nội vụ:
- Xây dựng bộ tài liệu ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp 2011-2012;
- Xây dựng bộ đề thi nâng ngạch và đáp án các môn thi trong kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp 2011-2012.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Nội vụ để xem xét, giải quyết./.

Ý KIẾN

 1. ANH VANG10:43

  ĐỀ NGHỊ BỘ TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH CÁN SỰ LÊN CHUYÊN VIÊN ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CÁN BỘ CÔNG CHỨC MỖI NĂM MỘT LẦN.

  Trả lờiXóa
 2. Theo tôi hiện nay việc tổ chức thi nâng ngạch này rất tốn kém mà hiệu quả chưa chắc đã đạt theo như yêu cầu đề ra. Việc chuyển nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên đề nghị Bộ Nội vụ nên tổ chức xét mỗi năm một lần, vì đối tượng này lương rất thấp khi hoàn thành khóa học đã là sự cố gắng phấn đấu của bản thân để nâng cao trình độ chuyên môn rồi. Vậy nên ưu tiên cho đối tượng từ nhân viên lên cán sự và từ cán sự lên chuyên chuyên để họ được ăn lương theo bằng cấp và trình độ đào tạo.

  Trả lờiXóa
 3. Nặc danh16:46

  Người đề nghị: Tôi nhất trí theo yêu cầu của anh Tấn Nguyên, đối với CB,CC đang ở ngạch cán sự nay phấn đấu học tập đã có bằng Đại học thì nên chuyển ngạch thẳng lên chuyên viên để động viên thêm, đồng thời có điều kiện cải thiện thêm về tiền lương cho bản thân, việc tổ chức thi nâng ngạch thêm tốn kém không cần thiết, vì họ đã được xác hạch qua nhiều lần thi rồi và các bằng cấp đầy đủ rồi nên trường mới cho tốt nghiệp

  Trả lờiXóa
 4. Trong mục điều kiện miễn một số môn thi trong kỳ thi nâng ngạch. Viết là :
  - Công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền;
  Vậy đúng hay sai?
  * Nếu hiểu đúng là :- Công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền;
  *Hiểu sai :có dấu "phẩy ở trong đoạn câu:
  - Công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.
  - Có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền;
  Mong được giải đáp cụ thể. Trân trọng cám ơn nhiều

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Quyết định 601/QĐ-BNV tổ chức thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh
Quyết định 601/QĐ-BNV tổ chức thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh
Quyết định 601/QĐ-BNV năm 2012 về Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh.
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2012/07/toan-van-quyet-inh-601q-bnv-ve-ke-hoach.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2012/07/toan-van-quyet-inh-601q-bnv-ve-ke-hoach.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content