Toàn văn Quy chế 1619/QCPH-TLĐ-BHXH phối hợp công tác giữa BHXH VN và Tổng Liên đoàn lao động VN trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm XH, y tế

Quy chế 1619/QCPH-TLĐ-BHXH phối hợp công tác giữa BHXH VN và Tổng Liên đoàn lao động VN trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm XH, y tế
TỔNG LĐ LAO ĐỘNG VIỆT NAM - BHXHVN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1619/QCPH-TLĐ-BHXH
Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2012
QUY CHẾ
PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
Căn cứ Luật Công đoàn số 40/LCT/HĐNN8;
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11;
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12;
Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Nghị định 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008;
Để tăng cường sự phối hợp trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng Quy chế phối hợp như sau:
Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục tiêu ban hành Quy chế
Quy chế phối hợp hoạt động trong thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quy chế) được xây dựng và thống nhất ban hành nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa hai ngành trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), hướng tới mục tiêu chung là thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động.
Điều 2. Đối tượng, phạm vi áp dụng
1. Quy chế này quy định về trách nhiệm và nội dung phối hợp để thực hiện các hoạt động có liên quan đến BHXH, BHYT giữa các đơn vị thuộc ngành BHXH và Công đoàn các cấp trong hệ thống Công đoàn Việt Nam.
2. Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh), BHXH quận, huyện, thành phố, thị xã (BHXH huyện) và các đơn vị thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (LĐLĐ tỉnh), Liên đoàn Lao động quận, huyện, thành phố, thị xã (LĐLĐ huyện).
Điều 3. Nguyên tắc áp dụng
1. Mọi hoạt động phối hợp được thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật và theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên.
2. Các bên cần chủ động, tích cực trong việc phối hợp thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Trong quá trình phối hợp cần đảm bảo vai trò, trách nhiệm và tính độc lập của từng cơ quan; việc phối hợp phải kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin về các hoạt động liên quan đến BHXH, BHYT.
3. Các quy định trong Quy chế này không thay thế cho các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị liên quan đã được quy định tại các văn bản pháp luật khác và không tách rời sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.
Chương 2.
NỘI DUNG PHỐI HỢP GIỮA BHXH VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Điều 4. Phối hợp trong nghiên cứu đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT
1. BHXH Việt Nam có trách nhiệm chủ động nghiên cứu, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.
2. Tổng LĐLĐ Việt Nam có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của người lao động về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT để phối hợp với BHXH Việt Nam đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Điều 5. Phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT
1. BHXH Việt Nam chủ trì phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam xây dựng kế hoạch, nội dung thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về BHXH, BHYT; đề xuất các biện pháp, hình thức tổ chức thực hiện.
2. Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ động và tích cực tổ chức thực hiện việc truyền thông, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; chỉ đạo các cấp công đoàn tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đến mọi người lao động thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức và kiến thức về BHXH, BHYT để người lao động tự bảo vệ quyền lợi của mình, tạo điều kiện phát triển đối tượng tham gia; đồng thời giảm nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
3. Tổng LĐLĐ Việt Nam, BHXH Việt Nam chỉ đạo các báo, tạp chí và đơn vị truyền thông trực thuộc thường xuyên đăng tin, bài tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BHYT; biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; đồng thời thông tin danh sách các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật BHXH, BHYT nhất là các đơn vị nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT.
Điều 6. Phối hợp trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động
1. BHXH Việt Nam có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo BHXH tỉnh tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT theo quy định của pháp luật đảm bảo cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.
2. Tổng LĐLĐ Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, công đoàn Ngành Trung ương, LĐLĐ tỉnh thường xuyên theo dõi sát sao việc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, việc giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho người lao động, đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động tại các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo các công đoàn cơ sở quan tâm, tổng hợp các kiến nghị, phản ánh của người lao động về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT để kịp thời kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.
3. BHXH Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam có trách nhiệm phối hợp trong việc nghiên cứu phương thức tổ chức thực hiện, không ngừng đổi mới, cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận tiện trong thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, tạo thuận lợi cho người lao động.
4. Định kỳ hằng năm, lãnh đạo BHXH Việt Nam và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam luân phiên tổ chức tổng kết đánh giá các hoạt động phối hợp, chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Trường hợp cần thiết, mỗi bên có thể yêu cầu họp bất thường.
Căn cứ nội dung, tính chất cuộc họp, hai bên thống nhất mời thêm đại diện các Bộ ngành, các cơ quan có liên quan tham dự cuộc họp.
Giao Văn phòng nơi tổ chức họp chuẩn bị nội dung họp và ký thông báo kết luận của lãnh đạo hai Ngành sau cuộc họp gửi các cơ quan liên quan đồng thời theo dõi việc tổ chức thực hiện.
Điều 7. Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT.
1. Tổng LĐLĐ Việt Nam và BHXH Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với nhau trong việc tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT và việc thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Vào tháng 11 hàng năm, hai bên xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành trong năm tới, đồng thời thông báo kế hoạch kiểm tra của mỗi bên để biết và phối hợp thực hiện.
2. Trong trường hợp cần phối hợp kiểm tra đột xuất, hai bên sẽ thống nhất nội dung, thời gian và kế hoạch thực hiện cụ thể.
3. Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra. Bên chủ trì đoàn kiểm tra là cơ quan ký ban hành văn bản và gửi cho bên tham gia để theo dõi, tổng hợp và xử lý (trừ những vấn đề không được công bố theo quy định của pháp luật về thanh tra). Căn cứ vào mục tiêu và kết quả kiểm tra, báo cáo có thể gửi Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có liên quan.
4. Theo yêu cầu và tính chất vụ việc, hai bên sẽ cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra của mỗi bên.
Điều 8. Phối hợp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết đơn, thư về BHXH, BHYT
1. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư về chế độ, chính sách BHXH, BHYT được thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo, Luật BHXH, Luật BHYT.
2. Trường hợp cần tham khảo ý kiến trước khi trả lời, các bên có văn bản xin ý kiến hoặc gửi dự thảo văn bản trả lời để lấy ý kiến góp ý trực tiếp.
Điều 9. Phối hợp trong báo cáo, trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý
1. Để đảm bảo cho công tác quản lý, hai bên có trách nhiệm cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến chỉ đạo, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình.
2. Trường hợp yêu cầu báo cáo đột xuất, hai bên sẽ có văn bản yêu cầu cụ thể về nội dung, số liệu và thời gian để thực hiện. Trường hợp cần thiết, hai bên có thể yêu cầu và báo cáo nhanh qua hình thức điện thoại hay gửi fax, e-mail trước khi gửi qua đường công văn.
3. Gửi văn bản giữa các bên:
a) BHXH Việt Nam gửi Tổng LĐLĐ Việt Nam các văn bản về:
- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện BHXH, BHYT của BHXH Việt Nam;
- Báo cáo tổng kết hàng năm;
- Kế hoạch thu, chi BHXH, BHYT của Ngành;
- Danh sách các đơn vị nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT.
- Báo cáo hàng năm kết quả kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT.
b) Tổng LĐLĐ Việt Nam gửi BHXH Việt Nam các văn bản:
- Văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác BHXH, BHYT.
- Báo cáo tổng kết hàng năm;
- Báo cáo kiểm tra việc thực hiện Luật BHXH, BHYT; kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT.
Điều 10. Phối hợp trong xây dựng kế hoạch và sơ kết, tổng kết hoạt động
1. Khi xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, kế hoạch dài hạn để thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT, hai bên có trách nhiệm cung cấp thông tin cần thiết, tham gia ý kiến trước khi ban hành.
2. Đối với các hội nghị, hội thảo về thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT do BHXH Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp tổ chức, sau khi lãnh đạo hai bên thống nhất chủ trương, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì sẽ chuẩn bị kế hoạch chi tiết và báo cáo lãnh đạo hai bên xem xét, phê duyệt trước khi triển khai.
Điều 11. Phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học về BHXH, BHYT
1. Hai bên có trách nhiệm tham gia trong việc xây dựng chương trình, tổ chức, quản lý và giảng dạy trong các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về BHXH, BHYT do hai bên tổ chức. BHXH Việt Nam giúp Trường Đại học Công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng và các trường bồi dưỡng Công đoàn báo cáo các chuyên đề về BHXH, BHYT; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giúp Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH báo cáo chuyên đề chính sách, pháp luật về công đoàn khi có yêu cầu.
2. Trong nghiên cứu khoa học, căn cứ nhu cầu của đơn vị nghiên cứu, BHXH Việt Nam hoặc Tổng LĐLĐ Việt Nam có văn bản đề nghị các Ban, đơn vị của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn hoặc các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh để phối hợp thực hiện và cung cấp số liệu, thông tin cần thiết.
Điều 12. Phối hợp trong hợp tác quốc tế về lĩnh vực BHXH, BHYT
1. Hai bên có trách nhiệm phối hợp, xin ý kiến góp ý khi xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án liên quan đến chế độ, chính sách BHXH, BHYT.
2. Trường hợp hoạt động của dự án cần sự tham gia của BHXH tỉnh hay LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, BHXH Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam có hướng dẫn chung để thống nhất thực hiện.
Điều 13. Phối hợp trong trao đổi thông tin về các đơn vị tham gia BHXH và các đơn vị mới thành lập tổ chức công đoàn
1. BHXH Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống cung cấp các đơn vị mới tham gia BHXH cho tổ chức công đoàn cùng cấp.
2. Tổng LĐLĐ Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn thông báo về việc thành lập các Công đoàn trực thuộc mới cho cơ quan BHXH cùng cấp.
Điều 14. Về xét khen thưởng, kỷ luật
1. Tổng LĐLĐ Việt Nam không xét khen thưởng các công đoàn cơ sở vi phạm pháp luật BHXH, BHYT. BHXH Việt Nam không xét khen thưởng đối với các đơn vị không thành lập tổ chức công đoàn.
2. Phối hợp kiến nghị với Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Doanh nghiệp Việt Nam và các đơn vị liên quan không xét tặng các dạnh hiệu thi đua đối với doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức và cá nhân vi phạm chế độ, chính sách BHXH, BHYT.
Chương 3.
NỘI DUNG PHỐI HỢP GIỮA BHXH TỈNH, TP VÀ LĐLĐ TỈNH, TP, CÔNG ĐOÀN NGÀNH TRUNG ƯƠNG, CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY TRỰC THUỘC TỔNG LIÊN ĐOÀN
Điều 15. Phối hợp trong nghiên cứu đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung Luật BHXH, BHYT
BHXH tỉnh và LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT gửi BHXH Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam để đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Điều 16. Phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BHYT
1. BHXH tỉnh chủ trì phối hợp với các ban, ngành liên quan của địa phương xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT theo kế hoạch và chỉ đạo của BHXH Việt Nam.
2. LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn có trách nhiệm chỉ đạo LĐLĐ huyện, các công đoàn cơ sở tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh chủ động, phối hợp tham gia tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BHYT tới cán bộ công đoàn, người sử dụng lao động và công nhân viên chức lao động để người lao động hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT.
Điều 17. Phối hợp trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT
1. BHXH tỉnh và LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn cùng có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh theo các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ của BHXH Việt Nam.
2. BHXH tỉnh có trách nhiệm:
a) Phối hợp với LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và các ngành liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT hằng năm; Xây dựng hướng dẫn liên ngành để thực hiện BHXH, BHYT cho các đối tượng tham gia.
b) Chỉ đạo BHXH huyện phối hợp với LĐLĐ huyện trong việc chỉ đạo tổ chức và thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia.
3. LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn có trách nhiệm:
a) Phối hợp với BHXH tỉnh trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT và quản lý đối tượng; thu BHXH, BHYT; giải quyết đúng, đủ, kịp thời chế độ, chính sách BHXH, BHYT, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.
b) Phối hợp với BHXH tỉnh trong trao đổi thông tin về người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm tăng cường công tác phát triển công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên công đoàn, đôn đốc, vận động các đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia BHXH, BHYT.
c) Phân công cán bộ, chuyên viên chuyên trách để theo dõi, chỉ đạo, giải quyết các công việc liên quan đến BHXH, BHYT.
d) Hướng dẫn việc báo cáo công khai kết quả thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT tới người lao động tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức lao động đầu năm của mỗi đơn vị, doanh nghiệp.
4. BHXH tỉnh và LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn thống nhất thời gian hợp định kỳ 6 tháng một lần hoặc đột xuất giữa hai bên để đánh giá, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện và giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc nảy sinh tại địa phương. BHXH tỉnh và LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng liên đoàn giao trách nhiệm cho các phòng, ban chức năng liên quan làm đầu mối phối hợp để chuẩn bị nội dung và thông báo sau cuộc họp. Văn bản thông báo sau cuộc họp được đồng gửi cho BHXH Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Điều 18. Phối hợp trong công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết đơn, thư về BHXH, BHYT
1. BHXH tỉnh có trách nhiệm tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn có trách nhiệm phối hợp với BHXH tỉnh trong kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Vào tháng 12 hàng năm, hai bên thông báo cho nhau kế hoạch kiểm tra của năm tới để theo dõi và phối hợp.
2. Theo yêu cầu và tính chất vụ việc, BHXH tỉnh hoặc LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đề nghị cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra về BHXH, BHYT của mỗi bên. Kết quả kiểm tra được bên chủ trì đoàn kiểm tra gửi cho bên tham gia để theo dõi và xử lý. Nếu nội dung kiểm tra có sai sót nghiêm trọng hoặc liên quan đến công tác chỉ đạo chung của ngành thì kết quả kiểm tra phải gửi cho BHXH Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam.
3. BHXH tỉnh và LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn có trách nhiệm trả lời đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHXH, BHYT theo thẩm quyền, quy định của Luật Khiếu nại tố cáo, Luật BHXH, BHYT. Trong trường hợp cần thiết có thể tham khảo ý kiến của mỗi bên trước khi trả lời.
4. Trong trường hợp cần phối hợp kiểm tra đột xuất, hai bên sẽ thống nhất nội dung, thời gian và kế hoạch thực hiện cụ thể.
5. Phối hợp xem xét, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với những đơn vị, doanh nghiệp cố tình vi phạm Luật BHXH, BHYT làm thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động.
Điều 19. Phối hợp trong trao đổi thông tin và báo cáo
1. BHXH tỉnh có trách nhiệm thông báo kịp thời với LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn về tình hình tham gia BHXH, BHYT, số đối tượng tham gia, số đối tượng thuộc diện phải tham gia, tình hình nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn để có giải pháp kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
2. BHXH tỉnh và LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn có trách nhiệm trao đổi thông tin định kỳ hàng quý hoặc 6 tháng/ lần hoặc tổ chức cuộc họp đột xuất để trao đổi các thông tin phục vụ cho công tác quản lý hoạt động của 2 bên.
3. Gửi văn bản giữa BHXH tỉnh và LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn:
a) BHXH tỉnh gửi LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn các văn bản:
- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chính sách BHXH, BHYT của BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh;
- Báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm;
- Kế hoạch thu, chi BHXH, BHYT hàng năm của tỉnh;
- Danh sách những đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT;
- Báo cáo kiểm tra việc thực hiện Luật BHXH, BHYT; kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT.
b) LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn gửi BHXH tỉnh các văn bản:
- Văn bản chỉ đạo liên quan đến BHXH, BHYT;
- Báo cáo tổng kết hàng năm;
- Danh sách các đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đang hoạt động trên địa bàn tỉnh;
- Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT; kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT.
Điều 20. Phối hợp trong xây dựng kế hoạch và sơ kết, tổng kết tình hình hoạt động
1. BHXH tỉnh và LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời theo yêu cầu của mỗi bên để phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của 2 bên liên quan đến thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT tại địa phương.
2. BHXH tỉnh và LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn thống nhất việc mời tham dự các hội nghị của ngành và phối hợp tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện BHXH, BHYT tại địa phương. Báo cáo sơ kết, tổng kết và kiến nghị sau hội nghị được đồng gửi về BHXH Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Điều 21. Phối hợp trong trao đổi thông tin về các đơn vị tham gia BHXH và các đơn vị mới thành lập tổ chức công đoàn
1. BHXH tỉnh có trách nhiệm cung cấp các đơn vị mới tham gia BHXH cho LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.
2. LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn có trách nhiệm thông báo các công đoàn trực thuộc mới được thành lập cho BHXH tỉnh.
Điều 22. Về xét khen thưởng, kỷ luật
1. LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn không xét khen thưởng các công đoàn cơ sở vi phạm pháp luật BHXH, BHYT. BHXH tỉnh không xét khen thưởng đối với các đơn vị không thành lập tổ chức công đoàn.
2. Phối hợp kiến nghị với Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, thành phố không xét tặng các danh hiệu thi đua đối với doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức và cá nhân vi phạm chế độ, chính sách BHXH, BHYT.
Chương 4.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 23. Tổ chức thực hiện
1. BHXH Việt Nam có trách nhiệm phổ biến, triển khai Quy chế tới các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, BHXH huyện để thống nhất thực hiện.
2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có trách nhiệm phổ biến Quy chế tới các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn để thống nhất thực hiện.
3. Căn cứ Quy chế này, BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xây dựng quy chế phối hợp phù hợp với Quy chế này và tình hình của địa phương, đơn vị để thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn nội dung, hình thức phối hợp giữa BHXH huyện và LĐLĐ huyện.
4. Định kỳ hàng năm, lãnh đạo 2 cơ quan luân phiên tổ chức tổng kết đánh giá Quy chế phối hợp, kịp thời rút kinh nghiệm; đề xuất các nội dung, biện pháp phối hợp trong thời gian tới; biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp.
5. BHXH Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam giao trách nhiệm cho các ban nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức các hoạt động phối hợp đảm bảo hiệu quả; giao Văn phòng 2 cơ quan là đầu mới để theo dõi, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quy chế này và đề xuất, kiến nghị sửa đổi,  bổ sung cho phù hợp./. 
TỔNG GIÁM ĐỐC
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
Lê Bạch Hồng
CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN
LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đặng Ngọc Tùng
Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Toàn văn Quy chế 1619/QCPH-TLĐ-BHXH phối hợp công tác giữa BHXH VN và Tổng Liên đoàn lao động VN trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm XH, y tế
Toàn văn Quy chế 1619/QCPH-TLĐ-BHXH phối hợp công tác giữa BHXH VN và Tổng Liên đoàn lao động VN trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm XH, y tế
Quy chế 1619/QCPH-TLĐ-BHXH phối hợp công tác giữa BHXH VN và Tổng Liên đoàn lao động VN trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm XH, y tế
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2012/04/toan-van-quy-che-1619qcph-tl-bhxh-phoi.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2012/04/toan-van-quy-che-1619qcph-tl-bhxh-phoi.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content