Toàn văn Nghị định 34/2012/NĐ-CP chế độ phụ cấp công vụ

Toàn văn Nghị định 34/2012/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ
CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 34/2012/NĐ-CP
Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2012
NGHỊ ĐỊNH
VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CÔNG VỤ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về chế độ phụ cấp công vụ,
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước quy định tại Điều 1 Nghị định này, bao gồm:
a) Cán bộ theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật cán bộ, công chức;
b) Công chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức và các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; không bao gồm công chức quy định tại Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP;
c) Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức và Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
d) Người làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội áp dụng quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; không bao gồm người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập;
đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;
e) Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn; công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;
g) Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu.
2. Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này đã được xếp lương hoặc phụ cấp quân hàm theo quy định tại các văn bản sau đây:
a) Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát;
b) Nghị quyết số 1003/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn bảng lương và phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước; bảng lương, phụ cấp, trang phục đối với cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước, chế độ ưu tiên đối với Kiểm toán viên nhà nước;
c) Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Ban Bí thư về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể;
d) Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
đ) Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
Điều 3. Mức phụ cấp công vụ
Các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được áp dụng phụ cấp công vụ bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm.
Điều 4. Nguyên tắc áp dụng
1. Phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
2. Thời gian không được tính hưởng phụ cấp công vụ, bao gồm:
a) Thời gian đi công tác, làm việc học tập ở nước ngoài được hưởng 40% tiền lương theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
b) Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;
c) Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam.
3. Khi thôi làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang thì thôi hưởng phụ cấp công vụ từ tháng tiếp theo.
4. Đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề hoặc phụ cấp đặc thù theo quy định của cơ quan có thẩm quyền thì cũng được hưởng phụ cấp công vụ quy định tại Nghị định này.
Điều 5. Nguồn kinh phí
Nguồn kinh phí chi trả chế độ phụ cấp công vụ quy định tại Nghị định này được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác của cơ quan, đơn vị.
Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2012.
Chế độ quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2012.
2. Bãi bỏ Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ.
Điều 7. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 


TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Ý KIẾN

 1. Nặc danh15:33

  Tại sao chỉ có công chức mới có phụ cấp này, còn nhửng viên chức thì sai,sao lại phân biệt đối xử như vậy thật là bất công,

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đây là quy định của chính phủ áp dụng cho những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước chứ không phải áp dụng cho những người hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

   Xóa
 2. Theo NĐ 34 thì thật thiệt thòi cho những người làm việc trong các đơn vị sụ nghiệp công lập, chẳng hạn: là một giáo viên thì họ được hưởng chế độ thâm niên- điều này là rất phù hợp, tuy nhiên là nhân viên như kế toán, văn thư...biên chế làm việc trong các trường học, cơ sở y tế, ...thì không được hưởng gì cả theo khoản b điều 2. Vậy phải chăng trong Nghị định đã thiếu sót,bỏ quên rất nhiều người phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập ?!?!

  Trả lờiXóa
 3. Nặc danh10:47

  Tôi nghĩ Chính phủ cũng cần khảo sát, kiểm tra lại vấn đề này. Đây cũng là một thiệt thòi rất lớn đối với những người làm việc trong cơ quan nhà nước mà không được hưởng phụ cấp. Họ cũng làm nhiệm vụ giống thậm chí hơn những người được hưởng phụ cấp công vụ. Những người trong đơn vị sự nghiệp, những người đang Hợp đồng, họ đã cống hiến công sức để xây dựng và bảo vệ tổ quốc nhưng bù lại họ lại thiệt thòi: Không được hưởng phụ cấp, không được bổ nhiệm...Nếu như vậy thì hợp đồng họ để làm gì???

  Trả lờiXóa
 4. Nặc danh18:41

  Nếu mình chưa nghiên cứu tí chút về công chức, về viên chức, về công vụ..mà vội hỏi về PCCV thì coi chừng ấu trỉ đó bạn.

  Trả lờiXóa
 5. Nặc danh10:13

  toi cũng là một cán bộ hợp đồng, tôi cũng rất bức xúc về việc được hưởng phụ cấp công vụ. người làm việc nhiều mà không được hưởng phụ cấp, thật bất công.

  Trả lờiXóa
 6. le thi mai12:07

  tôi là công chưc được chính phủ quy định tai NĐ204/2004/NĐ-CP ngày14/12/2004 Mã ngạch 11083,11082 làm việc đúng vị trí đã 20 năm .Có được hưởng phụ cấp công vụ hay không. Néu có thì hỏi ai.xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
 7. Nặc danh09:59

  Theo tôi, Chính phủ nên có chế độ phụ cấp công vụ cho những viên chức làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Như tôi làm bên Hành chính của môt đơn vị nghệ thuật công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước, bên Diễn viên họ được phụ cấp ưu đãi theo nghề là đúng. Như chúng tôi ngoài đồng lương cơ bản ra không có thêm một khoản phụ cấp nào, thật thiệt thòi quá, lương đã thấp lại không có khoản phụ cấp thêm nào? Kính đề nghị Chính phủ xem xét lại chế độ đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp

  Trả lờiXóa
 8. Nặc danh09:47

  những ý kiến như trên có tới được những người có trách nhiệm hay chỉ tham khảo cho vui thôi

  Trả lờiXóa
 9. Nặc danh09:49

  Nếu không được hưởng phụ cấp thì chúng tôi cũng mong có một lời giải thích là vì sao không được hưởng pccv

  Trả lờiXóa
 10. Nặc danh14:43

  Tôi làm công tác văn thư kiêm thủ quỹ tại 1 Trường THPT nhưng trường tôi lại không tính phụ cấp kiêm nhiệm cho tôi vậy có đúng không? và tôi có được tính phần trăm công vụ không?

  Trả lờiXóa
 11. Nặc danh19:30

  Em là giáo viên làm công tác Thư Viện ở trường tiểu học trong huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh năm học vừa qua nghe thủ tướng chính phủ ra nghị dịnh số 34 về phụ cấp cho những người làm nhân viên không hưởng phụ cấp với mức phụ cấp là 25% áp dụng từ tháng 5 năm 2012. Vậy với trường hợp Em nêu trên Em có được hưởng mức phụ cấp đó không?

  Trả lờiXóa
 12. Nặc danh10:32

  tôi lam nhân viên bảo vệ tại trường THCS có được hưởng pccv khong

  Trả lờiXóa
 13. Nặc danh12:55

  toi lan nhan vien thu vien truong hoc.vay theo cong van moi nau toi co duoc huong phu cap cong vu khong?toi khong hieu tai sao cung la nhan vien ma nha nuoc lai phan biet nhu vat.luong cua chung toi.dau co phu cap gi

  Trả lờiXóa
 14. Nặc danh20:22

  Tôi là kế toán trường học tại tỉnh Tiền Giang phải kiêm văn thư, thư ký hội đồng vậy mà tôi không được hưởng bất kỳ 1 loại phụ cấp hay chế độ nào khác ngoài lương như vậy quá bất công. Giáo viên thì được hưởng phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi. chuyên trách y tế thì được hưởng 20% phụ cấp bên y tế. Thư viện thiết bị thì hưởng phụ cấp độc hại...Còn kế toán chuyên trách không được hưởng bất kỳ một chế độ ngoài việc phải bị kiêm thêm văn thư và thư ký hội đồng, công việc kế toán quá nhiều còn phải soạn thảo, đánh công văn hay viết biên bản trong các kì... thì kế toán thật sự bị quá tải. Theo tôi nghỉ Chính phủ cần có một chế độ rõ ràng (có phải kiêm nhiệm như thông tư 35 hay không? Nếu kiêm nhiệm thì chế độ như thế nào? Theo tôi nghỉ khi Chính phủ ra thông tư này thì giáo viên làm kế toán chứ không phải là kế toán chuyên trách như bây giờ) cho kế toán bằng văn bản để cho kế toán có thể tiếp tục yên tâm công tác. Tại sao cùng làm trong một môi trường giáo dục lại phân biệt đối xử, giáo viên thì có chế độ rõ ràng nếu dạy hơn thì hưởng phụ trội, kiêm chức vụ gì cũng được hưởng quyền lợi còn kế toán thì không? Nếu đơn vị không có kế toán thì sao? Ai sẽ làm chế độ cho những người trong đơn vị? Khi kế toán nghỉ hộ sản thì có người thế nhưng khi vào hồ sơ sổ sách của họ như thế nào? Tài chính về kiểm tra thì ai chụi trách nhiệm?

  Trả lờiXóa
 15. Tôi muốn hỏi:Chồng tôi là công an, đang đi học tại trường trung cấp cảnh sát thế sao không được hưởng phụ cấp công vụ,tôi đọc quy định thấy quy định vẫn được cơ mà?trả lời cụ thể giúp tôi với

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Người đang đi học là học viên nên không được hưởng chế độ này. Khi nào học xong mới được hưởng.

   Xóa
 16. Nặc danh15:05

  Tôi cũng là 1 kế toán trường học. Thật đồng cảm với các bạn kế toán, thư viện, văn thư. Trong khi viên chức thì có phụ cấp thâm niên, công chức thì có phụ cấp công vụ, thế còn chúng ta là gì giữa hai loại công chức và viên chức đó. Vậy mà Chính Phủ lại bỏ quên chúng ta, thử hỏi khi Nghị định 54 về phụ cấp thâm niên có hiệu lực, kế toán là người tính mờ mắt cho đội ngũ giáo viên mà bản thân lại không hề được phụ cấp gì. Nếu các đơn vị sự nghiệp công lập không có đội ngũ kế toán, văn thư thì đơn vị đó có hoạt động tốt không, có đóng góp được gì cho xã hội không? Mong các quan chức làm chính sách ở trên nhìn thấu.

  Trả lờiXóa
 17. Nặc danh11:06

  Tôi làm việc tại UBND cấp phường đã 32 năm. Năm 1985 được chủ tịch UBND Quận ký quyết định tuyển vào lực lượng lâu dài với mức lương lúc đó 45 ngàn.Có thời gian tôi làm chủ tịch UBND phường, Phó Chủ tịch HĐND phường. Năm 2009, thí đi63m không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp Quận, Huyện, phường, tôi được chuyển sang UBND. Khi có Nghị định 34CP tôi chỉ được hưởng 10% phụ cấp như vậy có đúng không?

  Trả lờiXóa
 18. Thu Ngọc09:08

  Mong Chính phủ sẽ có những điều chỉnh thật hợp lý hơn, Tuy viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp nhưng chung quy vẫn do nhà nước lấy từ Ngân sách ra thôi !!!!!!!!!!! Chính phủ mình đã điều chỉnh tăng cái này cho GV giảng dạy, tăng Phụ cấp nọ cho CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÁNH NHÀ NƯỚC, NHƯNG VIÊN CHỨC THI LẠI KHÔNG !!!!!!!!!!!! Thật sự một bộ phận VIÊN CHỨC đã bị BỎ QUÊN !!!!!!!!!!!!!!!!! Nghỉ mà buồn !!!!!!! Nhà nước ta mỗi lần thay đổi cái gì đó đều đơi dư luận lên tiếng mới điều chỉnh................Những người Công chức đã Phụ cấp, Viên chức GV thi PCUĐ, Thâm niên nghề bảo Nếu VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP không có chế độ sao không tìm việc khác ????????? Điều này lúc Chính phủ chưa có PC Công vụ, PC thâm niên .....Tôi vân bảo kệ!!!!!!!!!!!! Nhưng Bây giờ chắc tôi sẽ nên thay đổi suy nghĩ!!!!!!!!!!!!!!! NÊN TIẾP TỤC PHỤC VỤ CHO NHÀ NƯỚC HAY KHÔNG NẾU CHÍNH PHỦ TA VẪN THẬT SỰ BỎ QUÊN MÌNH.............TỐT NGHIÊP ĐAI HỌC, ANH VĂN, VI TÍNH ,BẰNG CẤP KHÁC, CHUYÊN MÔN VỬNG........ĐÃ TỪ CHỐI BAO LƠI MỜI GỌI !!!!!!!!!VẬY MÀ CHINH PHỦ LẠI..........BỎ QUÊN!!!!!!!!

  Trả lờiXóa
 19. Nặc danh10:49

  Tôi cũng là kế toán đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chế độ tự chủ tài chính theo NĐ 43/2006 của CP. Tôi nhận thấy chế độ phụ cấp công vụ không công bằng vì công chức đơn vị HC làm nhẹ hơn viên chức đơn vị sự nghiệp (phải cố gắng khai thác nguồn thu mới có chênh lệch thu > chi để tăng thu nhập cho viên chức, đôi khi cũng chưa bằng 25% p/cấp công vụ đương nhiên có của công chức. Trời cao có thấu!

  Trả lờiXóa
 20. Nặc danh22:58

  cho mình hỏi làm bên thuế thì được hưởng phụ cấp bao nhiêu % vậy? ai biết trả lời giúp mình với tks nha

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,33,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,45,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Toàn văn Nghị định 34/2012/NĐ-CP chế độ phụ cấp công vụ
Toàn văn Nghị định 34/2012/NĐ-CP chế độ phụ cấp công vụ
Toàn văn Nghị định 34/2012/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2012/04/toan-van-nghi-inh-342012n-cp-ve-ve-che.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2012/04/toan-van-nghi-inh-342012n-cp-ve-ve-che.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content