Toàn văn Quyết định 11/2006/QĐ-BXD về uỷ quyền trong quản lý đầu tư XD công trình đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

BỘ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 11/2006/QĐ-BXD
Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2006 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ UỶ QUYỀN TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNGTRÌNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ XÂY DỰNG 
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Thống kê;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Quyết định về uỷ quyền trong quản lý đầu tư xây dựng công trình đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng với các nội dung như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
Quyết định này được ban hành xuất phát từ yêu cầu cải cách các thủ tục hành chính, tăng cường việc phân cấp, uỷ quyền trong đầu tư xây dựng công trình, nâng cao trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ trong việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình của các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.
2. Phạm vi và đối tượng áp dụng
Bộ uỷ quyền cho các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng về quyết định đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư, công tác đấu thầu và thẩm định thiết kế cơ sở.
3. Về chủ trương đầu tư
3.1 Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước
Căn cứ vào quy hoạch và kế hoạch phát triển dài hạn và hàng năm, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp thuộc Bộ lập Tờ trình báo cáo Bộ xin chủ trương đầu tư xây dựng công trình và phải được Bộ đồng ý bằng văn bản. Các đơn vị được giao quản lý và sử dụng vốn là Chủ đầu tư xây dựng công trình, có trách nhiệm lập Dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.
3.2 Đối với các dự án đầu tư phát triển doanh nghiệp sử dụng các nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp và các nguồn vốn khác (không thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước):
- Đối với dự án nhóm A, B: Các Tổng Công ty, các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ báo cáo Bộ xin chủ trương đầu tư, chỉ rõ tính hiệu quả của việc đầu tư đối với đơn vị mình như thế nào, khái quát về nội dung và quy mô đầu tư, mức đầu tư, .... Sau khi được Bộ đồng ý bằng văn bản, các doanh nghiệp mới lập Dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.
- Đối với các dự án nhóm C, Hội đồng quản trị Tổng công ty chịu trách nhiệm xem xét, quyết định và báo cáo về Bộ. Riêng đối với các dự án nhóm C mang tính đặc thù (đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng mới, đầu tư ngành nghề mới, công nghệ mới) thì trước khi quyết định đầu tư phải được Bộ đồng ý về chủ trương và quy mô đầu tư.
3.3 Góp vốn đầu tư vào các dự án khác
Trước khi góp vốn thực hiện đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp trong nước và ngoài nước, các doanh nghiệp chủ động tìm hiểu thị trường, nghiên cứu phương án đầu tư, giải pháp công nghệ, khả năng tài chính cho dự án và năng lực của đối tác, nếu xét thấy dự án có khả năng đem lại hiệu quả thì báo cáo Bộ Xây dựng xin chủ trương đầu tư.
4. Uỷ quyền về quyết định đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư, công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước
4.1 Về quyết định đầu tư
- Bộ trưởng uỷ quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư các dự án nhóm C cho các đơn vị gồm: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Viện Vật liệu Xây dựng, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Các đơn vị được uỷ quyền tổ chức lập dự án, thẩm định và phê duyệt dự án theo quy định.
- Các dự án có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng: Bộ trưởng uỷ quyền các đơn vị có dự án tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định.
- Đối với các dự án nhóm C còn lại (trên 500 triệu đồng): Bộ sẽ xem xét, uỷ quyền quyết định đầu tư cho các đơn vị khi có dự án tuỳ theo tính chất, quy mô của dự án, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và hiệu quả trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của đơn vị.
4.2 Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nếu có những phát sinh vượt quá tổng mức vốn đầu tư đã được phê duyệt thì đơn vị phải báo cáo Bộ để xem xét quyết định.
4.3 Về công tác đấu thầu:
a) Kế hoạch đấu thầu
Bộ uỷ quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án nhóm C cho 5 đơn vị được nêu tại khoản 4.1 nói trên và các đơn vị có dự án đầu tư mà tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng.
b) Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu
- Đối với dự án nhóm A: Bộ sẽ xem xét uỷ quyền cho chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu khi Bộ phê duyệt kế hoạch đấu thầu.
- Đối với các dự án nhóm B, nhóm C: Bộ uỷ quyền cho các chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.
Các trình tự thủ tục khác trong quá trình đấu thầu, chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu. Quá trình đấu thầu phải được thực hiện một cách khách quan, nghiêm túc vì lợi ích của Nhà nước, của đơn vị. Các chủ đầu tư phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm tính công bằng, công khai của quá trình đấu thầu.
Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu về Bộ để theo dõi, đồng thời phải nộp hồ sơ liên quan khi có yêu cầu.
5. Uỷ quyền về thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án sử dụng các nguồn vốn khác (không thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước)
Đối với các dự án nhóm A do doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng đầu tư mà việc thẩm định thiết kế cơ sở thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng: Bộ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng trụ sở, văn phòng cho thuê, đầu tư xây dựng một công trình biệt lập, trên cơ sở đã có các văn bản thoả thuận về kiến trúc, quy hoạch, phòng chống cháy nổ, môi trường,... do các cơ quan có thẩm quyền của địa phương nơi có dự án đầu tư cấp.
Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 27/2001/QĐ-BXD ngày 29/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về uỷ quyền trong quản lý đầu tư và xây dựng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.
Người được uỷ quyền quyết định đầu tư và quyết định về các nội dung của quá trình thực hiện đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quyết định của mình; bảo đảm dự án được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không xảy ra thất thoát lãng phí; đồng thời chấp hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư hàng tháng, hàng quý của từng dự án và tổng thể các dự án, chế độ báo cáo giám sát đánh giá đầu tư theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
Giao Vụ Kế hoạch – Thống kê là đầu mối giúp Bộ trưởng công tác quản lý đầu tư xây dựng, có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng của các đơn vị thuộc Bộ.
Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch Thống kê, Kinh tế Tài chính, Khảo sát thiết kế xây dựng, Khoa học công nghệ, Xây lắp, Pháp chế, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Thủ trưởng các Cục, Vụ liên quan; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty; Giám đốc các Công ty và Thủ trưởng đơn vị và doanh nghiệp khác trực thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

BỘ TRƯỞNG  
Nguyễn Hồng Quân 

Bài liên quan

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,32,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,25,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,44,CCCD,1,CMND,15,Cư trú,19,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,54,Giấy tờ xe,32,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,93,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,59,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,77,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,6,Văn bản,2148,Văn phòng,15,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Toàn văn Quyết định 11/2006/QĐ-BXD về uỷ quyền trong quản lý đầu tư XD công trình đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng
Toàn văn Quyết định 11/2006/QĐ-BXD về uỷ quyền trong quản lý đầu tư XD công trình đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng
Quyết định 11/2006/QĐ-BXD về uỷ quyền trong quản lý đầu tư XD công trình đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2012/04/quyet-dinh-11-2006-uy-quyen-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-bo-xay-dung.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2012/04/quyet-dinh-11-2006-uy-quyen-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-bo-xay-dung.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content