Thông tư 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

Toàn văn Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011
 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 54/2011/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 7 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (sau đây viết tắt là Nghị định số 54/2011/NĐ-CP) như sau:
Điều 1. Hướng dẫn về đối tượng và phạm vi áp dụng quy định tại Điều 1 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP
1. Nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).
2. Nhà giáo trong biên chế đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập.
3. Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cụ thể:
a) Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này phải được xếp vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15);
b) Các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo như quy định tại điểm a khoản này.
Điều 2. Hướng dẫn về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên, mức hưởng phụ cấp thâm niên quy định tại Điều 2, Điều 3 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP
1. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:
a) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập;
b) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập);
c) Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng và thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an và cơ yếu (nếu có);
d) Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề;
đ) Thời gian quy định tại các điểm a, b khoản này không bao gồm thời gian quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP.
2. Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP.
3. Mức phụ cấp thâm niên được tính như sau:
Nhà giáo quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này có thời gian giảng dạy, giáo dục được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định tại Khoản 1 Điều này đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.
 Ví dụ 1: Nhà giáo A đã giảng dạy, giáo dục ở trường mầm non bán công 15 năm, trong đó có 7 năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, sau đó được ký hợp đồng làm việc để giảng dạy, giáo dục tại trường mầm non công lập đến nay được 8 năm. Như vậy, nhà giáo A có thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên là 15 năm (gồm 7 năm giảng dạy, giáo dục ở trường mầm non bán công có tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và 8 năm giảng dạy, giáo dục tại trường mầm non công lập), mức phụ cấp thâm niên tương ứng với thời gian 15 năm là 15%.
Ví dụ 2: Nhà giáo B đã giảng dạy, giáo dục ở trường đại học công lập, sau khi hết thời gian tập sự có 8 năm giảng dạy, giáo dục. Sau đó, nhà giáo B được điều động làm công tác thanh tra và được xếp ở ngạch thanh tra viên là 3 năm, tiếp theo nhà giáo B được điều động về làm công tác giảng dạy, giáo dục ở trường đại học công lập đến nay được 3 năm. Như vậy, nhà giáo B có thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên là 14 năm (11 năm giảng dạy, giáo dục + 3 năm được xếp ở ngạch thanh tra viên), mức phụ cấp thâm niên tương ứng thời gian 14 năm là 14%.
Ví dụ 3. Nhà giáo C đã giảng dạy, giáo dục ở trường tiểu học công lập, sau khi hết thời gian tập sự đã giảng dạy, giáo dục được 6 năm thì đi nghĩa vụ quân sự với thời gian 02 năm (24 tháng), sau đó được xuất ngũ về tiếp tục công tác giảng dạy, giáo dục tại trường tiểu học công lập 4 năm. Như vậy, thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên của nhà giáo C là 12 năm (10 năm giảng dạy, giáo dục + 2 năm đi nghĩa vụ quân sự), mức phụ cấp thâm niên tương ứng thời gian 12 năm là 12%.
3. Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng
Mức tiền phụ cấp thâm niên
=
Hệ số lương theo ngạch,
bậc cộng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng
x
Mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định từng thời kỳ
x
Mức % phụ cấp thâm niên được hưởng
Điều 3. Hướng dẫn về nguồn kinh phí thực hiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP
1. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo được thực hiện như sau:
a) Đối với các cơ sở giáo dục công lập được ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên: Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên do ngân sách nhà nước đảm bảo và giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành;
b) Đối với các cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động: Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên được đảm bảo từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị và nguồn ngân sách nhà nước cấp theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành;
c) Đối với các cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo kinh phí hoạt động: Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên được đảm bảo từ nguồn thu tự đảm bảo kinh phí hoạt động của đơn vị.
Trong trường hợp Nhà nước thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu chung, các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, xét duyệt và tổng hợp báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo vào nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương theo các quy định hiện hành về việc xác định nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung hàng năm và gửi Bộ Tài chính xem xét, thẩm định theo quy định.
Riêng năm 2011 các cơ sở giáo dục công lập, các Bộ, ngành, địa phương sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương chưa sử dụng hết để chi trả chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch này. Trường hợp nguồn kinh phí thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch này nhỏ hơn so với nhu cầu kinh phí chi trả chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định, các Bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện về Bộ Tài chính để thẩm định và trình cấp có thẩm quyền bổ sung phần chênh lệch thiếu theo các Biểu 1, Biểu 2, Biểu 3 và Biểu 5a (đối với khối địa phương), hoặc Biểu 1, Biểu 4, Biểu 5b (đối với Bộ, ngành trung ương) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.
2. Việc lập và phân bổ dự toán, quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước.
Điều 4. Hướng dẫn về hiệu lực và trách nhiệm thi hành quy định tại Điều 5 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP
1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2012.
2. Chế độ phụ cấp thâm niên quy định tại Thông tư liên tịch này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2011.
3. Trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập
a) Căn cứ quy định của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP và Thông tư liên tịch này; căn cứ thời gian giảng dạy, giáo dục của nhà giáo, trên cơ sở hồ sơ, lý lịch, sổ bảo hiểm xã hội và các tài liệu có liên quan; đơn vị trực tiếp quản lý, trả lương cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có trách nhiệm xét duyệt mức phụ cấp và lập dự toán nhu cầu thực hiện phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo của cơ sở giáo dục theo Biểu 1 quy định tại Thông tư liên tịch này gửi cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà giáo thẩm định và quyết định;
b) Giải quyết truy lĩnh và thực hiện chi trả tiền phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo thuộc đối tượng được hưởng theo quy định của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch này sau khi được cấp có thẩm quyền quản lý nhà giáo phê duyệt, quyết định;
c) Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện trích nộp bổ sung phần đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ phụ cấp thâm niên và điều chỉnh lại mức lương hưu đối với nhà giáo đã nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 cho đến ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành.
4. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà giáo.
Cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà giáo có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên tại các cơ sở giáo dục trực thuộc đảm bảo theo đúng quy định của Thông tư liên tịch này. Đồng thời có trách nhiệm thẩm định, tổng hợp nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên theo các Biểu 2, Biểu 3 và Biểu 4.
5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Thông tư liên tịch này.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo để phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, giải quyết./. 
KT.BỘ TRƯỞNG
BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng
KT.BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

KT.BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Phi
KT.BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh

Ý KIẾN

 1. Đặng Hữu Phước15:40

  Giáo viên hợp đồng giảng dạy có tham gia BHXH là 5 năm, sau đó được tuyển dụng. Vậy thời gian HĐ đó có được tính thâm niên không? Xin cám ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh13:14

   giáo viên đóng bhxh năm 1981 nhưng đến năm 1984 mới có quyết định ra trường thì thời gian được tính thâm niên là năm nào?

   Xóa
 2. @Đặng Hữu PhướcĐiều 2 Thông tư này quy định:
  Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:
  a) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập;
  b) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập);
  c) Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng và thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an và cơ yếu (nếu có);
  d) Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề;
  đ) Thời gian quy định tại các điểm a, b khoản này không bao gồm thời gian quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP.
  Như vậy thời gian mà bạn nói được tính phụ cấp thâm niên

  Trả lờiXóa
 3. Hà Hồng Đoàn08:45

  Tôi là bộ đội được chuyển ngành về học sư phạm ,trong thời gian học sư phạm tôi vẫn được hưởng phụ cấp chuyển ngành , như vậy thời gian trong quân ngũ và thời gian học sư phạm có được tính hưởng phụ cấp thâm niên không ? Xin cám ơn

  Trả lờiXóa
 4. Đoàn Văn Đô23:40

  Tôi là giáo viên trong trường đại học công lập thời gian gian tôi đi học tập tại nước ngoài do nhà trường cử đi vẫn 40% lương thì có được tính phụ cấp thâm niên cho khoảng thời gian này không?

  Trả lờiXóa
 5. Nặc danh11:41

  ĐỂ KỊP THỜI VÀ CÔNG BẰNG XIN HỎI: Tôi và một số giáo viên đang giảng dạy nay đã có phụ cấp thâm niên xin tình nguyện trả lại phụ cấp ưu đãi , để nhà nước trả phụ cấp thâm niên kịp thời cho các giáo viên về hưu giai đoạn từ 1994 đến 30/4/2011 có được không?

  Trả lờiXóa
 6. Nặc danh09:06

  LÀ CÁN BỘ ĐANG CÔNG TÁC TÔI THẤY TẠI SAO LẠI CÓ SỰ NGHỊCH LÝ VÀ KHÓ HIỂU SAU ĐÂY:
  * Giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 giáo viên về hưu từ 1993 về trước có phụ cấp thâm niên, còn giáo viên đang giảng dạy không có phụ cấp thâm niên ;liệu đó có phải là sự ưu ái giáo viên khi về hưu không?
  * Giai đoạn 1/5/2011 về sau này giáo viên đang giảng dạy có phụ cấp thâm niên, còn giáo viên về hưu trong thời gian 1994 đến 30/4/2011 không có phụ cấp thâm niên ;liệu đó có phải là do giáo viên về hưu trong giai đoạn này có vấn đề gì đó không ?
  * Vấn đề nghịch lý và khó hiểu là, giáo viên về hưu trước 1994 thì ưu ái , giáo viên về hưu sau 30/4/2011 thì ưu đãi , giáo viên về hưu trong giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 thì đang tê tái….

  Trả lờiXóa
 7. Nặc danh19:29

  Chúng ta phải hiểu rằng những giáo viên hưu từ 1993 về trước hầu hết là đào tạo chắp vá ,những giáo viên hưu từ 1/5/2011 về sau hầu hết là đào tạo loạn xạ ,còn các giáo viên về hưu giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 hầu hết là đào tạo đoàng hoàng và chuẩn mực hơn .Từ những nguyên nhân trên tôi cho rằng giáo viên về hưu giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 họ rất sẵn sàng chịu thiệt thòi nhường cho các giáo viên về hưu trước năm 1994 và sau 30/4/2011 được hưởng phụ cấp thâm niên trước

  Trả lờiXóa
 8. Nặc danh10:01

  các bác ơi bố cháu không phải là BỘ ĐỘI mà là CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NHÀNH GIAO THÔNG VẬN TẠI LÀM NHIỆM VỤ TẠI LÀO BẮT ĐẦU TỪ NĂM 1976 ĐẾN NĂM 1992 TỨC LÀ BỐ CHÁU CÔNG TÁC 17 NĂM VẬY BỐ CHÁU CÓ ĐƯƠC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HÀNG THÁNG HAY CHẾ ĐỘ MỘT LẦN VẬY. CÁC BÁC TRẢ LỢI HỘ CHÁU VỚI. bỐ CHÁU CHƯA ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH GÌ CẢ , CHÁU THẤY THẬT BẤT CÔNG,

  Trả lờiXóa
 9. Nặc danh07:48

  ĐỀ XUẤT
  Phụ cấp cho giáo viên đã về hưu chưa được tính phụ cấp thâm niên như sau:
  1)Thời gian được hưởng phụ cấp tính từ ngày 1/5/2011
  2)Cách tính phụ cấp là tổng số năm có chức danh giáo viên (từ khi đi dạy cho đến ngày giáo viên đó về hưu ) cộng với số năm từ ngày giáo viên đó về hưu cho đến ngày 1/5/2011, nhưng không vượt quá 40%phụ cấp được hưởng (hàng tháng).
  Ví dụ: Ông giáo viên A có chức danh giáo viên về hưu ngày 1/5/2006 ,thời gian công tác ông A có chức danh giáo viên là 25 năm được hưởng 25% phụ cấp thâm niên, thời gian ông A nghỉ hưu cho đến ngày 1/5/2011là 5 năm được tính thêm 5%;vì vậy ông A được tính hưởng phụ cấp là 25%+5%=30%

  Trả lờiXóa
 10. Nặc danh11:18

  PHÚNG THẦY VỀ HƯU “ Gửi các thầy của em về hưu giai đoạn 1994 đến 30/4/2011”

  Buồn thay em quá ăn tham
  Thâm niên , ưu đãi nhồm nhoàm cả hai
  ***
  Thầy em gian khổ miệt mài
  Từ thời bao cấp đến thời Thiện Nhân
  Về hưu ngày tháng lỡ lầm
  Trước bầy con cháu nên không được gì
  ***
  Thầy ơi! Thầy ngủ ngon đi
  Ngày mai thầy mất em đi phúng thầy
  Phụ cấp, ưu đãi cầm tay
  Ít nhiều em để mộ thầy ,thầy ơi!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh22:12

   tôi nhận quyết định nghỉ hưu từ 1-02-2012. Như vậy có thâm niên giảng dạy liên tục 38 năm. Xin quí vị cho biết phần thâm niên sẽ được thể hiện như thế nào trong lương hưu. Tôi có hệ số trung bình 60 tháng cuối là 6,41. Xin cảm ơn.

   Xóa
  2. Nặc danh10:25

   Phụ cấp thâm niên được tính thêm vào lương hưu như sau như sau:
   (6.41x830000x0.36x9tháng)/60 = 287,296.2(VND)

   Xóa
 11. Nặc danh08:33

  ANH NGÁO
  “ Bàn về việc thầy giáo đã nghỉ hưu trong giai đoạn 1994 đến 30/4/2011”
  Nghị Định 54
  Thông Tư 68
  Anh ngáo tham mưu
  Cựu chức chết tươi
  ***
  Học sinh chúng tôi
  Đang dạy khắp nơi
  Bàn chuyện nực cười
  Thấy mình Vô đạo
  ***
  Trời đất chao đảo
  Sống khổ chết thiêng
  Mong thầy đừng phiền
  Hưu là sắp chết
  ***
  Hưu sau, hưu trước
  Dù chỉ một ngày
  Sống chết mặc bay
  Ngáo không cần biết
  ***
  Thao thao bất tuyệt
  Nào là tri ân
  Tôn sư trọng đạo
  Uống nước nhớ nguồn
  Ngáo nói luôn mồm
  Ngáo là vẫn ngáo

  Trả lờiXóa
 12. Nặc danh15:50

  ĐỨNG NHÌN
  “ gửi thầy về hưu giai đoạn 1994 đến 30/4/2011”
  Thầy cùng em đều làm nghề dạy học
  Về hưu sau em được hưởng thâm niên
  Em không vui mà cảm thấy buồn phiền
  Thầy còn đó sao chẳng thấy thâm niên
  *****
  Lời thầy dạy em còn nhớ như in
  Công bằng, văn minh ai cũng phải tìm
  Đạo đức trước sau phải có trong tim
  Bất lực thầy ơi ! em chỉ đứng nhìn

  Trả lờiXóa
 13. Nặc danh23:11

  tai sao che do phu cap tham nien cho gv duoc tinh tu 1/5/2011 malai chi ap dung tinh doi voi nhung truong hop gv ve huu tu 1/6/2011,vay nhung truong hop ve huu tu truoc do thi sao / nhat la nhung gv ve huu tu 1/5 den 31/5 thi sao khong duoc tinh .vay dua tren co so nao ma dua ra moc tinh tu ngay 1/6 /2011 .de nghi duoc giai thich

  Trả lờiXóa
 14. Nặc danh23:28

  dua vao dau ma tinh tham nien cho nha giao ve huu tu ngay 1/6/2011trong khi quy dinh tinh tham nien tu 1/5/2011.co so nao /tai sao

  Trả lờiXóa
 15. Nặc danh23:30

  nhung nha giao ve huu that qua thiet thoi .that su thay tui than va mat cong bang .

  Trả lờiXóa
 16. Nặc danh16:04

  TÔI CÔNG TÁC Ở BAN TUYÊN GIÁO KHÔNG NẰM TRONG NGÀNH GIÁO DỤC NHƯNG KHI ĐỌC NĐ 54 ,TT 68 CŨNG BUỒN VÀ BỨC XÚC.THẬT VẬY ĐÃ LÀ PHỤ CẤP THÂM NIÊN NGHỀ DẠY HỌC THÌ CẦN PHẢI CÓ TRƯỚC CÓ SAU ,CÓ THẦY RỒI MỚI CÓ TRÒ “SINH ÔNG RỒI MỚI SINH CHA”.MONG RẰNG CHÍNH PHỦ HÃY CÓ NHỮNG BIỆN PHÁP CÔNG BẰNG, HỢP TÌNH, HỢP LÝ, TÔN SƯ TRONG ĐẠO; ĐÓ LÀ TRẢ PHỤ CẤP THÂM NIÊN CHO GIÁO VIÊN VỀ HƯU TRONG GIAI ĐOẠN 1994 ĐẾN 30/4/2011 KỊP THỜI VÀ THỎA ĐÁNG

  Trả lờiXóa
 17. Nặc danh08:35

  1/5 ngày quốc tế lao động , ngày 1/6 ngày quốc tế thiếu nhi tính theo theo ngày nào chả được không nên thắc mắc....

  Trả lờiXóa
 18. Nặc danh22:31

  ra trường giảng dạy bắt đầu từ 1/9/2001 sau 6 tháng tập sự tôi nhận quyết định chính thức vào ngày 1/3/2002. vây đến nay tôi được hưởng thâm niên là bao nhiêu? Xin giải đáp dùm cám ơn!
  Nếu theo cách tính thông tư thì tôi sẽ được hưởng là 10% phải không?

  Trả lờiXóa
 19. Nặc danh16:33

  Tôi nhà giáo nghỉ hưu từ 01/6/2011, thâm niên 36 năm nên được hưởng phụ cấp thâm niên 1 thang (1,771,000đ/tháng) có đóng bảo hiểm khi nghỉ hưu . Nếu tính phụ cấp này vào lương hưu thì mỗi tháng thêm được: (1771000x1tháng/60)x75%=22,137.5 đ
  22 ngàn phụ cấp thâm niên 36 năm cho mỗi tháng hưu, còn thua phụ cấp thâm niên của gv mới dạy được 5 năm. Đề nghị Bộ GD và BHXHVN nghiên cứu lại cách tính phụ cấp thâm niên cho các gv nghỉ hưu sau 01/5/2011 .
  Chúng tôi đề xuất lại cách tính như sau : Lấy 75% của bình quân phụ cấp thâm niên các tháng ( có trích nộp BHXH) , rồi cộng thêm vào lương hưu đang hưởng.

  Trả lờiXóa
 20. quyenle21:33

  tôi công tác trong ngành GD được hơn 4 năm nhưng chưa đủ 5 năm nên ko được lãnh phụ cấp ưu đãi của ngành,thật là đáng buồn. Mọi người ai ai cũng hớn hở vui tươi khi nhận được thông báo nhưng khi xem thông báo rồi thì lại có một số người im lặng bỏ đi ko nói nên 1 lời, trong đó có tôi. Có công bằng ko khi đưa ra luật như vậy?

  Trả lờiXóa
 21. Hà Thanh Hải10:34

  Thật là nghịch lý, cùng là lính nghĩa vụ có người được hưởng phụ cấp thâm niên, có người lại không:
  - Người đi nghĩa vụ sau xuất ngũ về đi học sư phạm ( Không có thời gian giãn đoạn quá 6 tháng)thì không được tính.
  - Người vào ngành sư phạm rồi đi nghĩa vụ thì được hưởng. Nếu tính như thế này thì chỉ có thời chiến tranh chống Mĩ mới có, mà những người đó còn lại trong ngành giáo dục đến bây giờ là không nhiều.
  - Phải chăng lính nghĩa vụ mỗi lúc, mỗi thời khác nhau?

  Trả lờiXóa
 22. hien14:45

  hiện nay trong hồ sơ của tôi thiếu quyết định hết tập sự,đến phòng lưu trư sở nội vụ tìm,họ bảo không thấy.Vậy tôi phải làm sao?

  Trả lờiXóa
 23. Nặc danh15:17

  Tôi nguyên là hiệu trưởng trường PTTH nay cán bộ quản lý Sở Giáo Dục –Đào Tạo xin đề nghị Bộ Giáo Dục- Đào Tạo và Thủ Tướng Chính phủ về Cách tính phụ cấp cho người có chức danh giáo viên về hưu giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 như sau:
  1) Cơ quan BHXH tỉnh thu hồi bản khai tính phụ cấp thâm niên THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH của năm 1993 về trước
  2) Cơ quan BHXH tỉnh tính tiếp thời gian có chức danh giáo viên theo sổ BHXH sau năm 1993 cho đến ngày về hưu
  3) Cơ quan BHXH tỉnh cộng dồn thời gian phụ cấp thâm niên trong bản kê khai tính phụ cấp thâm niên của năm 1993 và thời gian có chức danh giáo viên cho đến ngày về hưu, làm căn cứ tính phụ cấp cho người có chức danh giáo viên khi về hưu trong giai đoạn 1994 đến 30/4/2011

  Trả lờiXóa
 24. Tôi tham gia dạy học liên tục (tham gia BHXH bắt buộc) đến nay được trên 35 năm 9 tháng (từ 9/1977 đến nay 31/5/2012). Diễn biến tóm tắt quá trình như sau:
  Từ 9/1977 đến 9/1988 giáo viên phổ thông. (trong đó có 2 năm 9/1983-10/1985 tham gia nghĩa vụ quân sự)
  Từ 10/1988 đến 1995 giáo viên công nhân quốc phòng (năm 1993 đã được hưởng thâm niên nhà giáo).
  Từ tháng 9/1995 chuyển sang giáo viên quân nhân chuyên nghiệp cho đến nay tháng 5/2012.
  Hiện nay khi nghỉ hưu đơn vị tính thâm niên quân ngủ là 18% (trừ đi thời gian là giáo viên (công nhân quốc phòng) và giáo viên dân sự).
  Theo nghị định 54/2011/NĐ-CP và các văn bản hiện hành tôi đủ các điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo. Nhưng khi nghỉ hưu BHXH Bộ quốc phòng chỉ cho hưởng 18% phụ cấp thâm niên quân ngũ mà không cho tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo. Qua thư này tôi muốn nhờ tòa soạn báo tư vấn giúp tôi phải kiến nghị đề nghị tới cấp nào trong hệ thống nhà nước ta để được giải quyết. Xin cám ơn.

  Trả lờiXóa
 25. Tôi tham gia dạy học liên tục (tham gia BHXH bắt buộc) đến nay được trên 35 năm 9 tháng (từ 9/1977 đến nay 31/5/2012). Diễn biến tóm tắt quá trình như sau:
  Từ 9/1977 đến 9/1988 giáo viên phổ thông. (trong đó có 2 năm 9/1983-10/1985 tham gia nghĩa vụ quân sự)
  Từ 10/1988 đến 1995 giáo viên công nhân quốc phòng (năm 1993 đã được hưởng thâm niên nhà giáo).
  Từ tháng 9/1995 chuyển sang giáo viên quân nhân chuyên nghiệp cho đến nay tháng 5/2012.
  Hiện nay khi nghỉ hưu đơn vị tính thâm niên quân ngủ là 18% (trừ đi thời gian là giáo viên (công nhân quốc phòng) và giáo viên dân sự).
  Theo nghị định 54/2011/NĐ-CP và các văn bản hiện hành tôi đủ các điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo. Nhưng khi nghỉ hưu BHXH Bộ quốc phòng chỉ cho hưởng 18% phụ cấp thâm niên quân ngũ mà không cho tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo. Qua thư này tôi muốn nhờ tòa soạn báo tư vấn giúp tôi phải kiến nghị đề nghị tới cấp nào trong hệ thống nhà nước ta để được giải quyết. Xin cám ơn.

  Trả lờiXóa
 26. Nặc danh23:33

  Trường tôi đang lợi dụng chỗ: Là đơn vị sự nghiệp có thu, để giảm lượng tiền phải chi trả cho cán bộ giáo viên. Hiệu trưởng nói, do nhà trường không có nguồn thu nên sẽ tính toán để chi trả.
  VD: + Giáo viên không có giờ dạy, sẽ cắt thâm niên,
  + Hiện nay kinh phí tự thu là 40%, nên thâm niên sẽ chi trả bằng 60% thực tế.
  Hay nhỉ???

  Trả lờiXóa
 27. Nặc danh17:21

  Đề nghị hủy bỏ nghị định 54 và thông tư 68 về thâm niên giáo dục ngay .Thay thế nghị định khác theo hướng đơn giản rõ ràng ai có chức danh giáo viên đang tại chức hoặc đã về hưu có chức danh giáo viên thì mới được hưởng phụ cấp thâm niên .Không nên lằng nhằng phết phẩy đối tượng này hay đối tượng kia đồng thời tránh được nhập nhằng sinh trò ma giáo ,nói thật trung thực chính đáng thì chỉ duy nhất đối tượng có chức danh giáo viên là xứng đáng hưởng phụ cấp thâm niên mà thôi

  Trả lờiXóa
 28. Nặc danh16:11

  Những người hiểu biết về giáo dục chắc thấy rất rõ các điều sau đây:
  1) Ưu đãi đứng lớp là giành cho những đối tượng đang trực tiếp giảng dạy.
  2) Phụ cấp thâm niên giáo viên là giành cho những đối tượng có chức danh giáo viên đang tại vị hoặc họ đã về hưu
  Thế nhưng nghị định 54 và thông tư 68 về thâm niên giáo dục chưa đơn giản ,chưa rõ ràng ,chưa dễ hiểu ,còn lạng lách ;cho nên có những đối tượng không có chức danh giáo viên chạy xô dạy vài ba tiết 1 tuần để hưởng thâm niên giáo viên là không chính đáng .Đề nghị chính phủ cần có nghị định mới thay thế nghị định 54 và thông tư 68 về thâm niên giáo viên ,theo hướng đơn giản rõ ràng; đó là : những ai đang tại vị có chức danh giáo viên và những ai đã về hưu mà có chức danh là giáo viên thì đươc mới hưởng phụ cấp thâm niên

  Trả lờiXóa
 29. Nặc danh08:14

  Các căn cứ tính phụ cấp thâm niên gồm có:
  1)Đang tại vị có chức danh giáo viên hoặc đã về hưu có chức danh giáo viên
  2)Căn cứ vào số thời gian có chức danh giáo viên (ở các trường công lập) và số thời gian đóng BHXH để tính phụ cấp thâm niên
  3) Cần tách bạch phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thâm niên không nhập nhằng đối tượng

  Trả lờiXóa
 30. Nặc danh15:16

  Đề nghị chính phủ và các bộ ngành về cách tính phụ cấp cho những người có chức danh giáo viên về hưu giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 như sau
  PHƯƠNG ÁN1:
  1)Căn cứ số năm có chức danh giáo viên ở trường công lập tham gia đóng BHXH (đã có trong sổ BHXH) ,mỗi năm được tính 1%
  2)Căn cứ từ thời gian giáo viên đó nghỉ hưu tính đến 30/4/2011 ,mỗi năm tính thêm 1%
  3) Tổng % phụ cấp của mỗi giáo viên được hưởng không vượt quá 32%
  4)Giáo viên về hưu giai đoạn này cũng được truy lĩnh từ 1/5/2011 (sau khi đã trừ BHXH)
  Chẳng hạn :bà A tổng thời gian có chức danh giáo viên các trường công lập là 25 năm (đã có trong sổ BHXH),thì được tính 25%;bà A về hưu từ 30/4/1997 tính đến 30/4/2011 là 15 năm ,thì được tính thêm 15% ;tổng cộng là 40% ,nhưng bà A chỉ được hưởng mức tối đa là 32%,bà A được truy lĩnh mức lương hưu này tính từ 1/5/2011 ( sau khi trừ tiền đóng BHXH) PHƯƠNG ÁN 2:
  1) Căn cứ số năm có chức danh giáo viên ở trường công lập tham gia đóng BHXH (đã có trong sổ BHXH) ,mỗi năm được tính 1%
  2) Giáo viên về hưu giai đoạn này được truy lĩnh kể từ khi nghỉ hưu hưởng BHXH( sau khi đã trừ tiền đóng BHXH)

  Trả lờiXóa
 31. Nặc danh15:29

  Đề nghị chính phủ và các bộ ngành về cách tính phụ cấp cho những người có chức danh giáo viên về hưu giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 như sau
  PHƯƠNG ÁN1:
  1)Căn cứ số năm có chức danh giáo viên ở trường công lập tham gia đóng BHXH (đã có trong sổ BHXH) ,mỗi năm được tính 1%
  2)Căn cứ từ thời gian giáo viên đó nghỉ hưu tính đến 30/4/2011 ,mỗi năm tính thêm 1%
  3) Tổng % phụ cấp của mỗi giáo viên được hưởng không vượt quá 32%
  4)Giáo viên về hưu giai đoạn này cũng được truy lĩnh từ 1/5/2011 (sau khi đã trừ BHXH)
  Chẳng hạn :bà A tổng thời gian có chức danh giáo viên các trường công lập là 25 năm (đã có trong sổ BHXH),thì được tính 25%;bà A về hưu từ 30/4/1997 tính đến 30/4/2011 là 15 năm ,thì được tính thêm 15% ;tổng cộng là 40% ,nhưng bà A chỉ được hưởng mức tối đa là 32%,bà A được truy lĩnh mức lương hưu này tính từ 1/5/2011 ( sau khi trừ tiền đóng BHXH) PHƯƠNG ÁN 2:
  1) Căn cứ số năm có chức danh giáo viên ở trường công lập tham gia đóng BHXH (đã có trong sổ BHXH) ,mỗi năm được tính 1%
  2) Giáo viên về hưu giai đoạn này được truy lĩnh kể từ khi nghỉ hưu hưởng BHXH( sau khi đã trừ tiền đóng BHXH)

  Trả lờiXóa
 32. Tôi thật sự thất vọng việc làm bất cập của Bộ . Từ khi có quyết định hưởng thâm niên cho giáo viên đang giảng dạy mà không đếm xỉa gì đến những người về hưu , tôi cứ suy nghĩ hoài về bốn từ " Vắt chanh bỏ vỏ" Xin mượn câu cuối nói TS Nguyễn Tường Lâm để nhắn nhủ ai đó :"Những người làm chính sách tham mưu cho Chính phủ hãy tỉnh ngộ. Đạo lý tôn sư trọng đạo của người Việt Nam ai cũng có vì ai cũng đi học, ai cũng có những người thầy đáng kính của mình."Nguyễn Thị Dừa Xiêm

  Trả lờiXóa
 33. Nặc danh08:46

  Đã là Nhà giáo thì đương chức về hưu vẫn như thế. Tại sao chế độ PC thâm niên lại phân biệt như vậy? Không công bằng chút nào. Chính phủ nên xem lại sự phi lý này mà có ngay Nghị định khác thay thế Nghị định 54 đi. Có lẽ nghị định 54, thông tư 68 ra đời trong thời điểm chưa có Nghị quyết TW4, TW6 khóa XI nên nó vội vàng, hấp tấp nhằm để "lợi ích nhóm" được bảo vệ đó mà! Nay Nghị quyết của Đảng về chống "suy thoái, biến chất....của một bộ phận cán bộ đảng viên" đã rạch ròi rồi. Vậy đề nghị những vị đã từng tham mưu ra các văn bản vừa rồi (nhất là đối xử với các thầy cô giáo về hưu từ sau 1994 đến 30.4.2011)rất vô lý, xúc phạm quá đáng đến đạo lý "Tôn sư trọng đạo" của dân tộc VN ta hãy tỉnh ngộ mà làm lại cho đúng đắn, thỏa đáng.

  Trả lờiXóa
 34. hoàng20:03

  công tác liên tưc lá 4 năm 4 tháng chuyễn nghành về sở thủy lợi tphcm thôi việc ngày 31 tháng 5 năm 1995 như thế tôi có nằm trong quyết dinh 62 không nếu không cho biết lý do nếu có thi tôi liên hệ nơi nào xin thành thật biết ơn

  Trả lờiXóa
 35. Nặc danh22:43

  Toi cung la giao vien ve huu nam 2007 , doc nhung dong nhan xet cua ban nac danh thay rang ban da noi len duoc noi long cua nhung nguoi giao vien da ve huu nhu chung toi . Chi xin cac ong mot su cong bang , biet ton su trong dao , Xin loi , nhieu luc toi nghi rang , khong biet nhung nguoi lam du thao ho co duoc di hoc khong vay , va ho co nhung nguoi thay khong nhi ?

  Trả lờiXóa
 36. ngaide tinh19:13

  Dem ve co quan . Moi ong moi ba ke toan cua moi truong tinh theo mot cach . Oi thoi rat met m toi cung day nhu ban toi cung ra truong cung day cung co tham nien nhu nhau vay ma ban toi duoc 20% con toi 17% .chac co le ke toan truong toi cai dau no ngu hon . Ki nay phai lam cho ra le

  Trả lờiXóa
 37. Nặc danh15:39

  Truong toi, hang thang moi giao vie nop quy cong doan bang 1% tren tong thu nhap( tinh ca 35% phu cap ) Trong khi do nhieu truong, giao vien lai chi phai nop 1% luong co ban (khong tinh 35% phu cap). Nhu the la the nao? Toi tim tren mang quy dinh nop quy cong doan nhung khong thay. Vay truong toi lam dung hay sai?

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Thông tư 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
Thông tư 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
Toàn văn Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2012/02/toan-van-thong-tu-lien-tich-682011ttlt.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2012/02/toan-van-thong-tu-lien-tich-682011ttlt.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content