Thông tư 07/2012/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ lẻ

Thông tư 07/2012/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ lẻ
BỘ QUỐC PHÒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 07/2012/TT-BQP
Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2012
 THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ LẺ
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;
Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1981, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1990, năm 1994 và năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;
Xét đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng;
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ lẻ như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định các trường hợp, tiêu chuẩn, hồ sơ, quyền hạn và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ lẻ (sau đây gọi tắt là tuyển lẻ) hàng năm.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, thực hiện chế độ phục vụ tại ngũ theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 14 tháng 06 năm 2005; công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi tình nguyện vào phục vụ trong Quân đội.
Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ lẻ.
Điều 3. Những trường hợp được tuyển lẻ
Tuyển lẻ là tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ngoài chỉ tiêu tuyển quân hàng năm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, gồm:
1. Tuyển lẻ theo nhu cầu biên chế, yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và các nhiệm vụ đặc biệt:
a) Đào tạo Phi công quân sự.
b) Đào tạo sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật ở trong nước và nước ngoài.
c) Vận động viên ở các đoàn (đội) thể thao Quân đội.
d) Diễn viên, nhạc công… ở các nhà hát, đoàn (đội) nghệ thuật chuyên nghiệp, quân nhạc chuyên nghiệp.
đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Quân đội.
2. Theo kế hoạch tuyển sinh quân sự của Bộ Quốc phòng.
Điều 4. Tiêu chuẩn
Công dân được tuyển lẻ phải có đủ tiêu chuẩn về tuổi đời, phẩm chất chính trị, sức khỏe theo quy định tại Thông tư 167/2010/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm và tiêu chuẩn riêng đối với từng đối tượng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Điều 5. Hồ sơ
1. Công dân được tuyển lẻ phải có đủ hồ sơ theo quy định, gồm:
a) Lý lịch nghĩa vụ quân sự và phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự (có dán ảnh 3 x 4 cm và đóng dấu giáp lai).
b) Lệnh gọi nhập ngũ.
c) Công dân nữ phải có đơn tình nguyện nhập ngũ, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi công dân cư trú xác nhận.
2. Công dân vào nhập học tại các trường của quân đội ngoài các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này phải có giấy báo gọi nhập học của cấp có thẩm quyền.
3. Công dân là huấn luyện viên, vận động viên thể thao, diễn viên, nhạc công… được tuyển lẻ, ngoài các giấy tờ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này phải có bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ nghề (bản sao phù hợp theo quy định của pháp luật) và ý kiến kết luận của Hội đồng tuyển chọn chuyên môn.
4. Các giấy tờ khác có liên quan đến yêu cầu tuyển chọn của từng đối tượng tuyển lẻ.
Điều 6. Trình tự, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và địa phương trong tổ chức thực hiện
1. Tuyển lẻ theo yêu cầu nhiệm vụ:
a) Đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng có nhu cầu tuyển lẻ: Xây dựng kế hoạch, kiểm tra, xác định đối tượng tuyển lẻ có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4 Thông tư này; lập báo cáo đề nghị Bộ Tổng tham mưu (qua Cục Quân lực); chỉ đạo đơn vị được tuyển lẻ liên hệ với địa phương có công dân tuyển lẻ để triển khai thực hiện quyết định tuyển lẻ của Tổng Tham mưu trưởng;
b) Cục Quân lực tổng hợp, thẩm định đề nghị của các đơn vị về tuyển lẻ theo quy định, báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu quyết định.
c) Tổng Tham mưu trưởng quyết định số lượng, danh sách công dân được tuyển lẻ vào các đơn vị.
d) Cơ quan quân sự địa phương có công dân được tuyển lẻ:
- Quân khu, Bộ Tư lệnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện quyết định tuyển lẻ của Tổng Tham mưu trưởng.
- Ban Chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện) triển khai lập hồ sơ nhập ngũ cho công dân được tuyển lẻ theo quy định tại Điều 5 Thông tư này; phát lệnh gọi nhập ngũ, tiến hành bàn giao người và hồ sơ cho đơn vị nhận quân.
2. Tuyển lẻ theo tuyển sinh quân sự:
a) Việc gọi công dân trúng tuyển qua tuyển sinh quân sự vào học tập tại các học viện, nhà trường thực hiện theo quy chế tuyển sinh quân sự của Bộ Quốc phòng.
b) Trưởng ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng quyết định số lượng, danh sách công dân trúng tuyển qua tuyển sinh quân sự vào học tại các học viện, nhà trường.
c) Cục Nhà trường chủ trì phối hợp với Cục Quân lực, Cục Cán bộ giúp Bộ Tổng tham mưu chỉ đạo các học viện, nhà trường triển khai thực hiện theo quyết định của Trưởng ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng.
d) Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện: Căn cứ giấy báo trúng tuyển nhập học của nhà trường; lập hồ sơ nhập ngũ cho công dân nhập học theo quy định tại Điều 5 Thông tư này; bàn giao hồ sơ nhập ngũ cho công dân trúng tuyển mang theo nộp cho nhà trường nơi nhập học.
đ) Các nhà trường tiếp nhận học viên tuyển sinh quân sự: Thu nhận đầy đủ hồ sơ nhập ngũ quy định tại Điều 5 Thông tư này, tổ chức quản lý học viên như công dân nhập ngũ vào đơn vị.
Điều 7. Trách nhiệm và quyền lợi của công dân được tuyển lẻ
1. Chấp hành nghiêm lệnh gọi nhập ngũ của Chỉ huy trưởng quân sự cấp huyện.
2. Công dân và gia đình công dân tuyển lẻ được hưởng chế độ chính sách, quyền lợi như công dân và gia đình công dân nhập ngũ vào Quân đội.
Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Các cơ quan của Bộ Quốc phòng, các quân khu căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương, đơn vị có công dân được tuyển lẻ triển khai thực hiện.
2. Bộ Tư lệnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận công dân tuyển lẻ trong quá trình tổ chức thực hiện.
3. Địa phương có công dân tuyển lẻ được tính tăng vào chỉ tiêu gọi nhập ngũ từng đợt, từng năm của địa phương mình.
Điều 9. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 03 năm 2012 và thay thế Thông tư 1187/TT-QP ngày 04 tháng 07 năm 1982 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc gọi công dân nhập ngũ lẻ.
Điều 10. Trách nhiệm thi hành
Tổng Tham mưu trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Phùng Quang Thanh

Ý KIẾN

 1. Theo như Bộ GDĐT năm nay(2012) thì tyuển sinh ĐH&CĐ sẽ giao các trường chủ động tuyển sinh và thời hạn chót là tháng 11 theo (thông báo) và vì vậy thì các Thanh Niên ở vào độ tuổi 1994 năm nay đang chờ theo học tại các trường mà nay chưa có điểm sàn và điểm chuẩn nên chưa có giấy chứng nhận là Sinh Viên mà Cơ Quan Phường Đội địa phương yêu cầu nộp giấy chứng nhận SV&HS hạn chót là ngày 18/08/2012 vậy thì giấy Xác Nhận có đâu mà nộp!? vậyu Cơ Quan Phường Đội địa phương đó có làm đúng theo luật NVQS của năm 2012 này hay không!? mong sự giúp đỡ của Quý Vị. kính chào đoàn kết và xây dựng./.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn có thể liên hệ với Thành đội hoặc Huyện đội để kiểm tra lại thông tin

   Xóa
 2. phạm xuân cảnh09:32

  Quân nhân đã xuất ngũ có được tuyển gọi nhập ngũ lại không khi quân nhân đó đã xuât ngũ và muốn tiếp tục phục vụ trong quân đội( quân nhân đó vẫn đủ sức khỏe và tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự lần đầu)

  Trả lờiXóa
 3. Thị đội phó09:44

  công dân từ 18- 25 buôc phai đăng ki ktnvqs. Đăng ký KTNVQS nếu xet thay đủ điều kiện sẽ tuyển chọn gọi nhap ngũ. Nhũng bạn 18t yen tâm di khám tuyển bạn sẽ ko phải nhâp ngũ nếu bạn đã dậu vào các trường . sau khi đi KTNVQS ban phai trinh bày lý do va nộp giấy xác nhận là dã đi học chậm nhất là 1thangs sau khi KTNVQS.

  Trả lờiXóa
 4. Anh Tuấn16:06

  em muốn đi nghĩa vụ, vừa mới tốt nghiệp trung học. vây em phải đăng ký ở đâu ạ.

  Trả lờiXóa
 5. Nặc danh10:47

  Sau khi học cđ 3 năm em liên thông lên đh học thêm 2 năm nữa ra trường. Như vậy là em mới chỉ 23t vẫn còn trong độ tuổi kêu gọi NVQS vậy em có còn được gọi đi NVQS nữa ko ? Xin tư vấn giúp em . Thank !!!

  Trả lờiXóa
 6. Nhat19:42

  cac a co the cho e biet cac benh nao khong duoc nhap ngu,e cung bi hac lao nen....em duoc gia dinh dong vien di dang ky nghia vu tuy nhien e so co benh nen khong giam di dang ky..cac anh biet thi cho e thong tin nha..day la` yahoo cua e:baru_kimnhat...co thong tin mong cac a cho e biet..cam on cac anh..!

  Trả lờiXóa
 7. Nặc danh13:30

  Em đang làm việc tai 1 công ty ( em xin không nói tên), có giấy gọi đi khám nghĩa vụ quân sự. em cần những giấy tờ gì để không phải đi nghĩa vụ quân sự?

  Trả lờiXóa
 8. Nặc danh13:31

  em học trong trường xong rồi, có chứng chỉ nghĩa vụ quân sự thì có phải đi nghĩa vụ quân sự nũa không ạ?

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Thông tư 07/2012/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ lẻ
Thông tư 07/2012/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ lẻ
Thông tư 07/2012/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ lẻ
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2012/02/toan-van-thong-tu-072012tt-bqp-quy-inh.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2012/02/toan-van-thong-tu-072012tt-bqp-quy-inh.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content