Toàn văn Quyết định 42/QĐ-BXD công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng

Quyết định 42/QĐ-BXD công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng
BỘ XÂY DỰNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 42/QĐ-BXD 
Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ XÂY DỰNG
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và Chánh văn phòng Bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố thủ tục hành chính mới về công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. (Có Phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản chịu trách nhiệm về nội dung thủ tục hành chính công bố và các tài liệu có liên quan kèm theo Quyết định này. Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm tổ chức cập nhật các nội dung liên quan về thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và gửi thông báo bằng văn bản việc cập nhật nêu trên về Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.
Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.


BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng
PHỤ LỤC
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-BXD ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Bộ Xây dựng)
1. Trình tự thực hiện:
- Cơ sở đào tạo lập hồ sơ đăng ký và gửi theo đường bưu điện cho Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Thường trực Hội đồng thẩm định của Bộ Xây dựng.
- Thường trực Hội đồng thẩm định của Bộ Xây dựng kiểm tra hồ sơ, nếu chưa đủ các giấy tờ thì thông báo và hướng dẫn trực tiếp cho cơ sở đào tạo qua công văn hoặc điện thoại hoặc gửi thư điện tử (email) cho người đại diện pháp luật của cơ sở đào tạo về việc bổ sung hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đã có đủ các giấy tờ thì Thường trực Hội đồng thẩm định của Bộ Xây dựng thông báo cho cơ sở đào tạo qua thư điện tử (email) của người đại diện pháp luật của cơ sở đào tạo về việc đã nộp đủ hồ sơ.
- Hội đồng thẩm định của Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định hồ sơ đăng ký của cơ sở đào tạo, nếu thấy cần thiết thì Hội đồng thẩm định đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra trực tiếp năng lực của cơ sở đào tạo trên địa bàn (theo các điều kiện quy định tại Điều 5 của Thông tư số 14/2011/TT-BXD), báo cáo Hội đồng thẩm định của Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.
- Căn cứ vào báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành quyết định công nhận cơ sở đào tạo đủ điều kiện tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, đưa lên Cổng thông tin điện tử (Website) của Bộ Xây dựng và gửi quyết định công nhận cho cơ sở đào tạo, Sở Xây dựng nơi cơ sở đào tạo có trụ sở chính. Cơ sở đào tạo nào đăng ký và được công nhận thì phải tổ chức đào tạo theo tên đã đăng ký và được ghi trong quyết định công nhận.
2. Cách thức thực hiện: gửi hồ sơ theo đường bưu điện cho Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng.
3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn (01 bản chính) đề nghị được công nhận là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư (theo Mẫu quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 14/2011/TT-BXD;
- Quyết định thành lập cơ sở đào tạo của cơ quan có thẩm quyền (01 bản sao có chứng thực) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (01 bản sao có chứng thực);
- Báo cáo kê khai danh sách và thông tin về đội ngũ giảng viên (01 bản) kèm theo giấy tờ chứng minh đảm bảo điều kiện quy định tại khoản 3, Điều 5 của Thông tư số 14/2011/TT-BXD;
- Tài liệu giảng dạy phù hợp với Chương trình khung quy định tại Chương III của Thông tư số 14/2011/TT-BXD (01 bộ)
- Báo cáo thuyết minh có đủ điều kiện để được công nhận là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày Thường trực Hội đồng thẩm định của Bộ Xây dựng thông báo cho cơ sở đào tạo qua thư điện tử (email) của người đại diện pháp luật của cơ sở đào tạo về việc đã nộp đủ hồ sơ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Xây dựng.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận (đưa lên Website của Bộ Xây dựng).
8. Lệ phí: Không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị được công nhận là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư (theo Mẫu quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 14/2011/TT-BXD): Mẫu đơn đính kèm theo thủ tục
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
a) Yêu cầu điều kiện 1: Có chức năng đào tạo, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;
b) Yêu cầu điều kiện 2: Đảm bảo các phòng học có quy mô và tiện nghi phù hợp với số lượng học viên và các phương tiện, thiết bị đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập;
c) Yêu cầu điều kiện 3: Có số lượng giảng viên được cơ sở đào tạo trả lương và đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu bằng 40% trên tổng số giảng viên tham gia khóa đào tạo, đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 10 của Thông tư số 14/2011/TT-BXD;
d) Yêu cầu điều kiện 4: Có tài liệu giảng dạy được biên soạn phù hợp với Chương trình khung theo quy định tại Chương III của Thông tư số 14/2011/TT-BXD;
đ) Yêu cầu điều kiện 5: Có bộ máy quản lý đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; có quy trình quản lý chất lượng đào tạo và có người phụ trách khóa đào tạo.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Thông tư số 14/2011/TT-BXD ngày 25/11/2011 của Bộ Xây dựng quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư ;
- Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
- Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy;
- Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về bảo trì công trình xây dựng.
Mẫu đơn đề nghị công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Kính gửi: Bộ Xây dựng
Tên tôi là..........................................
CMND (Hộ chiếu) số............, cấp ngày.........tháng........năm........., nơi cấp............
Địa chỉ:................................................, Số điện thoại................................
Số Fax.................................E-mail.............................................................
Đại diện (cơ sở đào tạo).............................Địa chỉ cơ sở đào tạo................
Chức vụ....................................Website.....................................................
Cơ sở đào tạo căn cứ các quy định tại Điều 5 của Thông tư số........./2011/TT-BXD ngày.........tháng.......năm 2011 của Bộ Xây dựng đã chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho việc tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
Kính đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, quyết định công nhận (cơ sở đào tạo).............................đủ điều kiện tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
Kèm theo Đơn đề nghị có các giấy tờ sau:
1. 01 bản sao (có chứng thực) quyết định thành lập cơ sở đào tạo của cơ quan có thẩm quyền hoặc 01 bản sao (có chứng thực) giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; 01 bản kê khai danh sách các giảng viên theo Phụ lục 1 của Thông tư số........./2011/TT-BXD kèm theo giấy tờ chứng minh đảm bảo điều kiện quy định tại khoản 3, Điều 5 của Thông tư số........./2011/TT-BXD;
2. 01 bộ tài liệu giảng dạy phù hợp với Chương trình khung quy định tại Chương III của Thông tư số........./2011/TT-BXD và 01 báo cáo thuyết minh về việc đảm bảo các quy định tại Điều 5 của Thông tư nêu trên để được công nhận là cơ sở đào tạo đủ điều kiện tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
Tôi xin chịu trách nhiệm về tính xác thực của các giấy tờ kèm theo và cam kết tuân thủ các quy định của Thông tư số............................./2011/TT-BXD ngày...............tháng........năm 2011 của Bộ Xây dựng và các quy định của pháp luật liên quan./.


......., ngày..........tháng........năm...........
Người viết đơn
(Ký tên và đóng dấu cơ sở đào tạo)
Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Toàn văn Quyết định 42/QĐ-BXD công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng
Toàn văn Quyết định 42/QĐ-BXD công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng
Quyết định 42/QĐ-BXD công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2012/01/toan-van-quyet-inh-42q-bxd-cong-bo-thu.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2012/01/toan-van-quyet-inh-42q-bxd-cong-bo-thu.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content