Thông tư 174/2011/TT-BTC chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tư 174/2011/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp
BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 174/2011/TT-BTC
Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2011

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/20008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Sau khi có ý kiến của Bộ Tư pháp tại văn bản số 6168/BTP-TTLLTPQG;
Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp như sau:
Điều 1. Đối tượng nộp lệ phí
Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải nộp lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại Thông tư này.
Điều 2. Đối tượng được miễn lệ phí
Những trường hợp sau đây được miễn lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp:
Người thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật;
Người cư trú tại xã đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Mức thu lệ phí
Mức thu lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp được quy định như sau:
Stt
Nội dung thu
Mức thu
(đồng/lần/người)
1
Lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp
200.000
2
Lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp đối với học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ.
100.000
Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 2 Phiếu trong một lần yêu cầu, thì kể từ Phiếu thứ 3 trở đi cơ quan cấp Phiếu lý lịch tư pháp được thu thêm 3.000 đồng/Phiếu, để bù đắp chi phí cần thiết cho việc in mẫu Phiếu lý lịch tư pháp.
Điều 4. Tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí
1. Cơ quan thu lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp là Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp.
2. Cơ quan thu lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp trích 80% số tiền lệ phí thu được trước khi nộp ngân sách nhà nước để trang trải cho việc thu lệ phí.
Số tiền trích để lại cho cơ quan thu lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp được xác định là 100% và phân bổ như sau:
a. Cơ quan thu lệ phí thực hiện trích chuyển cho cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát phối hợp trong công tác xác minh 60% số tiền lệ phí được để lại, tương ứng với số lượng hồ sơ yêu cầu xác minh đã được hoàn thành.
Việc trích chuyển được thực hiện mỗi quý một lần trên cơ sở tổng số hồ sơ yêu cầu xác minh đã được hoàn thành.
Trong trường hợp có nhiều cơ quan phối hợp xác minh thông tin, thì ngoài khoản trích chuyển cho cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát, cơ quan thu lệ phí hỗ trợ cho mỗi cơ quan khác thực hiện việc xác minh 25.000 đồng/yêu cầu.
b. Sở Tư pháp các địa phương trích chuyển 4% số tiền lệ phí được để lại cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia để hỗ trợ cho việc xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.
3. Phần còn lại (20%), cơ quan thu lệ phí nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.
4. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu lệ phí không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002; Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2012. Thay thế Quyết định số 94/2004/QĐ-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn.


KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Vũ Thị Mai

Ý KIẾN

 1. Nặc danh16:06

  PHẦN MỀM QUẢN LÝ LÝ LỊCH TƯ PHÁP

  I/ Các nghiệp vụ, tính năng:
  1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp
  2. Tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp
  3. Quản lý, tra cứu, xác minh lý lịch tư pháp
  4. Xây dựng, lưu trữ, quản lý, sắp xếp cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp
  5. Đồng bộ dữ liệu giữa các bộ, ngành trong việc trao đổi cung cấp thông tin lý lịch tư pháp
  6. Thống kê, báo cáo lý lịch tư pháp
  7. Quản lý cập nhật dữ liệu
  8. Quản lý cấp phiếu lý lịch (Phân công thụ lý; Xử lý thông tin; Văn bản pháp quy)
  9. Tra cứu (Theo tên; Theo địa chỉ; Theo thể loại; Theo nội dung)
  10. Thống kê, báo cáo (Tổng hợp; Theo lĩnh vực; Kết nối gửi báo cáo)
  11. Tổng hợp số liệu tra cứu , cấp phiếu lý lịch tư pháp đảm bảo tính thống nhất.

  II Chức năng hệ thống
  1. Đăng nhập và huỷ đăng nhập
  2. Thiết lập cấu hình hệ thống
  3. Thay đổi mật khẩu
  4. Quản trị hệ thống: Tạo lập và phân quyền vai trò hệ thống, tạo lập thông tin người sử dụng, tạo lập và phân quyền truy nhập cho các tài khoản.
  5. Sao lưu và phục hồi dữ liệu

  CÔNG TY CP PHẦN MỀM AFC
  Số 44/266 Lê Thanh Nghị - P.Đồng Tâm - Q.Hai Bà Trưng - TP Hà Nội
  Website: http://www.afcsoft.com.vn Email:afc@afcsoft.com.vn
  Tel: (84 - 4) 3 628 4773/ 3628 4772/ 62785628/ 6285281/ 62924242
  Fax:043.6284770.

  Trả lờiXóa
 2. Nặc danh10:12

  Tại sao trích 100% phí hộ tịch, trong khi đó người CB.Hộ tịch đã nhận lương và các khoản phụ cấp, trực ngày thứ bảy, hổ trợ 180.000/tháng do UBND xã(phường)cấp, UBND còn cho thêm 300.000/tháng tiền vpp,như vậy nguồn trích 100% đó chẳng khác gì cho Cb. Hộ tịch hưởng lợi nhuận riêng( VPP, mực máy đều do UBND thanh toán) mà CB.Hộ tịch được giữ tất cả con dấu UBND phường Long Phú Tx.Tân Châu, An Giang,từ giữ con dấu mà CB.Hộ tịch đã nhũng nhiểu, muốn cho nhanh thì để bao thư vài đồng là nhanh nhất,người dân rất phản cảm, và rất bức xúc, đồng nghiệp không ai dám nói, tuy thủ trưởng biết mà vẫn làm ngơ. Tại sao bản sao giấy khai sinh chỉ là tờ giấy trắng A4 mà thu 3.000/tờ, người dân mình thu nhập còn thấp, nhưng theo tôi thiết nghĩ nguồn thu phí hộ tịch thì trả lương và các khoản phụ cấp cho CB.hộ tịch, còn nếu UBND trả lương thì nguồn thu phí này không trích mà để UBND sử dụng.

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Thông tư 174/2011/TT-BTC chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Thông tư 174/2011/TT-BTC chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Thông tư 174/2011/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2011/12/thong-tu-1742011tt-btc-huong-dan-che-o.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2011/12/thong-tu-1742011tt-btc-huong-dan-che-o.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content