Thông tư 08/2011/TTLT-BNV-BTC chính sách đối với cán bộ, công viên chức, người hưởng lương trong LLVT công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn

Thông tư liên tịch 08/2011/TTLT-BNV-BTC chính sách đối với cán bộ, công, viên chức
 • Tải văn bản (file .doc)
 • Luật cán bộ công, viên chức về phụ cấp, trợ cấp mới nhất
 • Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
 • BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH
  -------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số: 08/2011/TTLT-BNV-BTC
  Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2011
  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2010/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG TRONG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG TÁC Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
  Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
  Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
  Căn cứ Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (sau đây viết tắt là Nghị định số 116/2010/NĐ-CP);
  Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP như sau:
  Điều 1. Hướng dẫn về xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo và các thôn đặc biệt khó khăn quy định tại Điểm b và Điểm c, khoản 2 Điều 1 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP
  1. Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP:
  Trong thời gian Thủ tướng Chính phủ chưa ban hành Quy chế mới thay thế các Quyết định phê duyệt danh mục các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2006 - 2010 thì danh mục các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc phạm vi áp dụng các chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP được tiếp tục thực hiện theo các văn bản sau:
  a) Quyết định số 106/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo;
  b) Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II);
  c) Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa giai đoạn 1995 - 2005, bổ sung các xã, thôn, bản vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II và các xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo vào diện đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010;
  d) Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II;
  đ) Quyết định số 1105/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã hoàn thành mục tiêu, ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II;
  e) Các quyết định khác của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung danh sách các xã đặc biệt khó khăn (nếu có).
  2. Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp, … (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP:
  Trong thời gian Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chưa ban hành các Quyết định mới thay thế các Quyết định phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II thì danh sách các thôn đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng các chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP được tiếp tục thực hiện theo các văn bản sau:
  a) Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II;
  b) Quyết định số 325/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II;
  c) Các quyết định khác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc sửa đổi, bổ sung danh sách các thôn xã đặc biệt khó khăn (nếu có).
  3. Khi Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hoặc cơ quan có thẩm quyền ban hành các Quyết định mới phê duyệt các xã, thôn đặc biệt khó khăn thay thế các Quyết định quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều này thì thực hiện theo các Quyết định mới đó.
  Điều 2. Hướng dẫn về đối tượng áp dụng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP
  1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, bao gồm:
  a) Cán bộ, công chức (kể cả người tập sự) và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
  b) Viên chức (kể cả người tập sự, thử việc) và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định cùa pháp luật, làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập);
  c) Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn quy định tại Khoản 3, Điều 4 Luật Cán bộ, công chức;
  d) Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu.
  2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân quy định tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, bao gồm:
  a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;
  b) Sỹ quan, hạ sỹ quan hưởng lương; công nhân, nhân viên và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Công an nhân dân.
  3. Đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này đã được xếp lương theo quy định tại các văn bản sau:
  a) Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành tòa án, ngành kiểm sát;
  b) Nghị quyết số 1003/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương và phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước; bảng lương, phụ cấp, trang phục đối với cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước, chế độ ưu tiên đối với Kiểm toán viên nhà nước;
  c) Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể;
  d) Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP);
  đ) Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
  Điều 3. Hướng dẫn về phụ cấp thu hút quy định tại Điều 4 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP
  1. Đối tượng, mức hưởng và thời gian hưởng phụ cấp thu hút thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.
  2. Cách tính:
  Mức tiền phụ cấp thu hút được tính theo công thức sau:
  Mức tiền phụ cấp thu hút
  =
  Mức lương tối thiểu chung
  x
  Hệ số lương theo chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)
  x
  70%
  3. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút như sau:
  a) Trường hợp đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng 3 năm 2011 trở về trước và hiện nay còn đang công tác ở vùng đó thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ tháng 3 năm 2011.
  Ví dụ 1. Ông Nguyễn Văn A là công chức cấp xã, đã có thời gian công tác tại xã B thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 cho đến nay. Do đó, thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút của ông Nguyễn Văn A theo quy định tại Thông tư liên tịch này là kể từ tháng 3 năm 2011.
  b) Trường hợp đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau tháng 3 năm 2011 thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ tháng có quyết định tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền.
  Ví dụ 2: Bà Vũ Thị C được cơ quan có thẩm quyền điều động, bố trí làm công chức tại xã D thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2011. Do đó, thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút của bà Vũ Thị C theo quy định tại Thông tư liên tịch này là kể từ tháng 7 năm 2011.
  Điều 4. Hướng dẫn về phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP
  1. Đối tượng và mức phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.
  2. Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Khoản 1 Điều này là tổng thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn), bao gồm:
  a) Thời gian làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;
  b) Thời gian làm việc trong quân đội nhân dân và công an nhân dân.
  3. Cách tính:
  Mức tiền phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tính theo công thức sau:
  Mức tiền phụ cấp công tác lâu năm
  =
  Mức lương tối thiểu chung
  x
  Mức phụ cấp được hưởng theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
  Ví dụ 3. Ông Lê Văn E có thời gian làm việc thực tế có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau: Từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 1998 là giáo viên tiểu học tại xã G không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Từ ngày 01 tháng 7 năm 1998 đến ngày 01 tháng 3 năm 2011 công tác tại xã K thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là 12 năm 8 tháng nên được hưởng phụ cấp công tác lâu năm mức 0,7. Mức tiền phụ cấp công tác lâu năm của ông E được tính như sau:
  Mức lương tối thiểu chung tháng 3 và tháng 4 năm 2011 là 730.000 đồng/tháng, vì vậy mức tiền phụ cấp công tác lâu năm tháng 3 và tháng 4 năm 2011 của ông E mỗi tháng là: 730.000 đồng/tháng x 0,7 = 511.000 đồng/tháng. Đến tháng 5 năm 2011 mức lương tối thiểu chung là 830.000 đồng/tháng thì mức tiền phụ cấp công tác lâu năm từ tháng 5 năm 2011 của ông E là 830.000 đồng/tháng x 0,7 = 581.000 đồng/tháng.
  Nếu ông E tiếp tục làm việc liên tục ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì đến ngày 01 tháng 7 năm 2013 (khi đủ 15 năm) ông E sẽ được hưởng phụ cấp công tác lâu năm mức 1,0 so với mức lương tối thiểu chung tại thời điểm đó.
  Điều 5. Hướng dẫn về trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP
  1. Đối tượng và mức trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyển vùng thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.
  2. Trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi quy định tại Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP được tính theo giá vé, giá cước thực tế của phương tiện giao thông công cộng hoặc thanh toán theo mức khoán trên cơ sở số km đi nhân với đơn giá phương tiện vận tải công cộng thông thường (tàu, thuyền, xe ôtô khách).
  3. Trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyển vùng và trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình do cơ quan, tổ chức, đơn vị ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nơi tiếp nhận, bố trí phân công công tác chi trả một lần.
  Điều 6. Hướng dẫn về trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch quy định tại Điều 7 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP
  1. Vùng thiếu nước ngọt và sạch theo mùa là vùng do điều kiện tự nhiên không có nước hoặc có nhưng không đủ phục vụ nhu cầu sinh hoạt từ 01 tháng liên tục trở lên trong năm.
  2. Mức trợ cấp:
  a) Căn cứ để tính trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch cho một người bao gồm:
  Định mức tiêu chuẩn: 6 mét khối/người/tháng (a);
  Số tháng thực tế thiếu nước ngọt và sạch trong 1 năm (b);
  Chi phí mua và vận chuyển 1 mét khối nước ngọt và sạch đến nơi ở và nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định (c);
  Giá nước ngọt và sạch để tính chi phí nước ngọt và sạch trong tiền lương là giá kinh doanh một mét khối nước sạch do cấp có thẩm quyền ở địa phương quy định (d).
  b) Cách tính:
  Mức trợ cấp được hưởng 1 tháng là: a x (c - d).
  Mức trợ cấp được hưởng trong 01 năm là: a x (c - d) x b.
  c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể của các xã ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc quyền quản lý để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định vùng thiếu nước ngọt và sạch, thời gian và mức hưởng trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngoài và sạch cho phù hợp. Riêng người hưởng lương trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.
  Điều 7. Hướng dẫn về trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Điều 10 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP
  1. Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cử đi học bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm ở trong nước thì được hỗ trợ:
  a) Tiền mua tài liệu học tập (không tính tài liệu tham khảo) theo hóa đơn hoặc phiếu thu tiền hợp pháp;
  b) 100% tiền học phí theo hóa đơn hoặc phiếu thu tiền hợp pháp của cơ sở đào tạo;
  c) Chi phí đi lại từ cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đang công tác đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ, tết).
  Các khoản chi nêu trên không vượt quá mức chi quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
  2. Trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo kết quả phân loại đánh giá hàng năm của cơ quan có thẩm quyền thì được cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức đi tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong nước mỗi năm 1 lần, tối đa không quá 15 ngày và được thanh toán tiền mua vé tàu, xe, tiền thuê chỗ ở và phụ cấp lưu trú theo chế độ công tác phí hiện hành và các chi phí phát sinh từ việc tổ chức đi tham quan thực tế, có đủ chứng từ hợp lệ và trong phạm vi dự toán được duyệt.
  3. Trường hợp tự học và sử dụng thành thạo tiếng dân tộc ít người ở địa phương (bao gồm cả người dân tộc ít người tự học và sử dụng tiếng dân tộc ít người khác) để phục vụ công tác chuyên môn của mình, được cơ quan quản lý có thẩm quyền cấp chứng chỉ hoặc xác nhận thì được hỗ trợ 01 lần tiền mua tài liệu và trợ cấp tiền bồi dưỡng cho việc tự học tiếng và chữ viết của người dân tộc ít người. Mức chi cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định nhưng không quá 3.000.000 đồng/người đối với việc tự học 01 loại chữ viết và tiếng dân tộc ít người, không quá 5.000.000 đồng/người đối với việc tự học 02 loại chữ viết và tiếng dân tộc ít người.
  Điều 8. Hướng dẫn về thời gian không tính hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP
  1. Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP trong các khoản thời gian như sau:
  a) Thời gian đi công tác, làm việc, học tập không ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 01 tháng trở lên;
  b) Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;
  c) Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
  d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam.
  2. Trường hợp nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thôi hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP kể từ ngày nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
  Điều 9. Hướng dẫn về công tác lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán
  1. Công tác lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
  2. Các khoản phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP được hạch toán theo Chương, loại, khoản tương ứng và các mục, tiểu mục như sau:
  a) Phụ cấp thu hút được hạch toán vào mục 6.100, tiểu mục 6.103;
  b) Phụ cấp công tác lâu năm được hạch toán vào mục 6.100, tiểu mục 6.121;
  c) Các khoản trợ cấp, hỗ trợ:
  - Trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyển vùng, trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch, trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu được hạch toán vào mục 6.250, tiểu mục 6.299;
  - Hỗ trợ học phí được hạch toán vào mục 6.150, tiểu mục 6.155;
  - Hỗ trợ tiền thuê nhà ở được hạch toán vào mục 6.700, tiểu mục 6.703;
  - Hỗ trợ tiền tàu xe được hạch toán vào mục 6.700, tiểu mục 6.701;
  - Hỗ trợ tiền mua tài liệu học tập được hạch toán vào mục 7.000, tiểu mục 7.003;
  - Hỗ trợ tiền mua tài liệu và trợ cấp bồi dưỡng tiền tự học tiếng dân tộc được hạch toán vào mục 6.150, tiểu mục 6.155.
  3. Các khoản phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế;
  Điều 10. Hướng dẫn về tổng hợp nhu cầu kinh phí
  1. Nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP được tổng hợp chung vào nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương và xử lý nguồn chi cải cách tiền lương theo quy định.
  2. Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
  a) Các cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm xét duyệt và lập dự toán kinh phí cho đối tượng theo Biểu số 1, 2, 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này và gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp theo phân cấp ngân sách hiện hành (sau đây gọi tắt là cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp).
  b) Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp thẩm định và tổng hợp nhu cầu kinh phí tăng thêm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo Biểu số 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này (sau đây gọi tắt là Biểu số 3) gửi Sở Tài chính.
  c) Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định và tổng hợp nhu cầu kinh phí tăng thêm theo Biểu số 3 trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.
  d) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, lập báo cáo theo Biểu số 3 gửi Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.
  3. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan của Đảng và tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương:
  a) Cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này.
  b) Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp thẩm định và tổng hợp nhu cầu kinh phí tăng thêm theo Biểu số 3 gửi cơ quan quản lý cấp trên cho tới Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan của Đảng và tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.
  c) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan của Đảng và tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương chịu trách nhiệm thẩm định, tổng hợp, lập báo cáo theo Biểu số 3 gửi Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.
  Điều 11. Điều khoản thi hành
  1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2011.
  2. Các chế độ quy định tại Thông tư liên tịch này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2011.
  Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Nội vụ để phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, giải quyết.
  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
  Vương Đình Huệ
  BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
  Nguyễn Thái Bình

Ý KIẾN

 1. Nặc danh15:15

  cho toi hoi chung toi la can bo cong chuc, vien chuc khong nam trong cac xa 135 giai doan II ma nam trong xa 30a. vay chung toi co dc huong cac che do theo nghi dinh 116 k?

  Trả lờiXóa
 2. Nặc danh10:07

  Tôi là nhân viên kế toán của trường học đã công tác được 15 năm đến thời điểm này thuộc xã đặc biệt khó khăn giai đoạn II từ trước đến giờ tôi chưa được hưởng chính sách về phụ cấp thu hút mà toàn làm cho Gv hưởng mức là 70% thu hút của Gv vậy thông tư liên tich số 08/2011 ngày 31/08/2011 này có mục là đối tượng được hưởng là cán bộ , công chức thuộc xã đặc biệt khó khăn được hưởng 70% thu hút vậy sau này tôi có được không và tôi đang vừa côpng tác và theo học lớp đại học tại trức kế toán ở đây có mục được hưởng PC chi phí học tập tiền học phí thu của nhà trường và sau này tôi có được hưởng phụ cấp chi phí học tập không bản thân tôi đã công tác vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn II sau này có được tính PC lâu năm không mức 0.5 và được hưởng chợ cấp lần đầu nữa không . Tôi xin cảm ơn !

  Trả lờiXóa
 3. Đào Thị Bích Phương11:30

  Tôi là cán bộ kế toán về nhận công tác tại trường tiểu học quá trình công tác của tôi như sau :
  - tháng 9/1998 về nhận công tác tại trường
  - tháng 4/2004 quyết định hợp đồng trong biên chế của UBND tỉnh , hưởng lương 1.86 mã ngạch 06032.
  - Nay xã tôi đang công tác thuộc vùng đặc biệt khó khăn (Ban hành kèm theo Quyết định số 106/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.
  Xin hỏi tôi có được hưởng phụ cấp thu hút theo thông tư số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính không và mức hưởng như thế nào? (Lương hiện hưởng của tôi hiện nay là 2.86 )
  Xin cảm ơn!

  Trả lờiXóa
 4. Nặc danh15:18

  Tôi là cán bộ quản lý một trường vùng khó, trong đó có 1 phân hiệu 5 lớp thuộc vùng đặc biệt khó khăn, vậy tôi có được hưởng các phụ cấp thu hút của vùng đặc biệt khó khăn không, và được bao nhieu. Vì trong phân hiệu đó nào là công tác quản lý từ cơ sở vật chất...bản thân phải thực hiện dự giờ thăm lớp kiểm tra thanh tra giáo viên và công tác khác kể cả dạy thiếu tiết vậy chế độ có được hưởng theo vùng khó khăn không

  Trả lờiXóa
 5. Nặc danh20:47

  Tôi là giáo viên tiểu học. Tháng 9 năm 1997 đến tháng 8 năm 2003 tôi nhận công tác giảng dạy tại một trường tiểu học ở xã thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn của một huyện nghèo miền núi. Từ tháng 9 năm 2003 đến nay tôi chuyển chuyển về công tác tại trường tiểu học một xã thuộc kinh tế đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển. Tính đến nay tôi đã công tác được 14 năm. Vậy theo nghị định 116 thì tôi có được tính là 14 năm công tác ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn không hay là chỉ được tính 8 năm? Ai biết mong trả lời dùm tôi, tôi xin cảm ơn nhiều

  Trả lờiXóa
 6. Hứa Thị Lâm Lan13:31

  Tôi là giáo viên đang giảng dạy tại một xã thuộc vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó ở vùng bãi ngang ven biển, nhưng hiện nay tôi đang nghỉ sinh theo chế độ cho phép. Vậy tôi có được hưởng 70% tiền phụ cấp thu hút(theo nghị định 116) như những người khác ở trường tôi không?

  Trả lờiXóa
 7. Trương Tuấn Sang22:49

  Tôi là giáo viên công tác tai xã 135 miền núi từ tháng 9-2006, đến tháng 9-2009 chuyển đến công tác tại xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang. Vậy mức phụ cấp công tác lâu năm của tôi được tính như thế nào?

  Trả lờiXóa
 8. Hồ Kim Nhật22:51

  Không biết có thật không đây????????
  Đêm dài lắm mộng quá anh em ơi.

  Trả lờiXóa
 9. Nặc danh22:37

  Bà con ơi! Tôi đang giảng dạy ở xóm khó khăn có trong Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II nhưng chưa được hưởng chế độ gì. theo Thông tư Số: 08/2011/TTLT-BNV-BTC... này thì tôi có trong diện được được hưởng không nhỉ? Ai hiểu rõ được vấn đề này cho tôi biết với. Xin cảm ơn rất nhiều!

  Trả lờiXóa
 10. Nặc danh21:38

  tôi là cán bộ biên phòng đang công tác ở nước ngoài thuộc xã bien giới co dược hưởng phụ cấp thu hút 70% không?

  Trả lờiXóa
 11. Nặc danh11:07

  tôi đã được hưởng phụ cấp thu hút theo NĐ 61 /2006. nay có nghị định 116 tôi có được hưởng nữa không?

  Trả lờiXóa
 12. Nặc danh22:46

  chúng tôi công tác ở nhà giàn DK1 và khu vực Trường Sa với tổng thời gian chưa đủ 5 năm thì có được hưởng phụ cấp thu hút không? nếu được hưởng thì khi nào nhận tiền?

  Trả lờiXóa
 13. Nặc danh00:34

  Xin hỏi chúng tôi la công chức công tác ở các xã thuộc huyện nghèo theo khoản 3 điều 2 của nghi định 116/2010 thi chung tôi được hưởng phụ cấp thu hút nhưng thông tư 08/2011/TTLT-BNV-BTC lai không nói đến khoản 3 vậy chúng tôi có được hưởng phụ cấp thu hút theo nghị định 116/2010 không ?

  Trả lờiXóa
 14. Nặc danh00:37

  nghị đinh ký đã gần 1 năm mà thông tư, hướng dẫn của các bộ ngành thì sớm nhất cũng hơn 8 tháng, phải chăng các vị "phụ trách" đang quá bận rộn mà đến bây giờ nhiều đối tượng chưa được hưởng.
  chính phủ đã dự trù ngân sách chi trả từ khi có nghị định và phải chi trả trong thời gian từ 01/3 năm 2011 vậy số tiền ấy đang nằm ở ngân hàng nào? với từng ấy thời gian chậm cùng với lạm phát, tăng giá ... khi các đối tượng được hưởng nhận tiền thì còn giá trị như trước không?
  không chỉ riêng nghị định này mà các nghị định, quyết định khác cũng vậy, nếu có sự chậm trễ trong giải quyết thì trách nhiệm thuộc về ai? mọi lý do đưa ra đều thuyết phục? có phải học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà như vậy thì sao đây? tập thể không học tập? thiết ngĩ nên sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật trước đi. tôi mong quốc hội cũng nên xây dựng 1 bộ luật nào đó qui định về vấn đề hành chính, giải quyết hành chính.

  Trả lờiXóa
 15. tôi là một giáo viên có hộ khẩu ở xã đặc biệt khó khăn thì có đươc hương trợ cấp lần đầu không rất mong các cơ quan chức năng trả lời giúp

  Trả lờiXóa
 16. Nặc danh10:18

  Toàn câu hỏi nhảm nhí. chịu khó đọc kỹ nghị định rồi mới hỏi

  Trả lờiXóa
 17. Nặc danh22:30

  tôi là cán bộ y tế trường học công tác tại xã vùng 135 . vậy tôi có được hưởng 70% thu hút theo nghị định số 116/2010/NĐ-CP không ?

  Trả lờiXóa
 18. Nặc danh22:35

  chúng tôi là nhân viên kế toán trường học, y tế trường học, thư viện đều công tác tại trường ở vùng 135. vậy chúng tôi có được hưởng phụ cấp thu hút không? Tại sao ở xã đã có quyết định của sở tài chính là được 70% thu hút theo nghị định 116/2011/NĐ-CP mà chúng tôi lại không được? xin quý báo hỏi và trả lời giúp quyền lợi của chúng tôi.xin chân thành cảm ơn

  Trả lờiXóa
 19. Nặc danh22:47

  chúng tôi là viên chức công tác trong nhà trường tại xã vùng 135. chúng tôi chưa hề được hưởng một chế độ gì bên ngành giáo dục. Nay chúng tôi rất vui khi được nhà nước ra nghị định 116\2010\NĐ-CP. Nhưng hiện nay chúng tôi không được hưởng chế độ trên?Vậy nhà nước xét chung tôi vào làm việc nhưng không cho chúng tôi được hưởng chế độ gì?vậy theo nghị định trên nhà nước ra điều luật sai về chế độ viên chức hay chúng tôi vội mừng quá sớm?

  Trả lờiXóa
 20. Nguyen11:40

  La nhan vien nhung chung toi cung phai lam rat nhieu viec,cung cong tac tai xa kho khan.nhung nguoi lam viec tai xa kho khan nay nhu the nao thi chung toi cung thay nhu the vay tai sao chi co cong chuc xa duoc ma chung toi lam viec trong truong hoc lai khong duoc? vay chung toi thuoc he gi trong nganh giao duc?

  Trả lờiXóa
 21. Nguyễn Thị Ha19:00

  Tôi là Nguyễn Thị Hà Kế toán trường THCS đang công tác xã ĐBKK của huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên theo Nghị định 116/2011 về chế đọ phụ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức, vien chức thì toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức đều được hưởng. Vậy tôi có được hưởng phụ cấp thu hút không. vì hiện nay chỉ có văn bản của sở tài chính tỉnh hướng dẫn thực hiện cho các xã , nhung không có hướng dẫn gửi cho giáo dục. vậy trường hợp là kế toán, y tế trường học, văn thư, hành chính công tác tại các trường có được hưởng hay không . Mong quý các ban ngành trả lời theo căn cứ vào văn nào mà lại không được hưởng theo nghị định 116/2011. Tôi xin chân thành cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 22. Tôi là Nguyễn Thị Hà Kế toán trường THCS đang công tác xã ĐBKK của huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên theo Nghị định 116/2011 về chế đọ phụ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức, vien chức thì toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức đều được hưởng. Vậy tôi có được hưởng phụ cấp thu hút không. vì hiện nay chỉ có văn bản của sở tài chính tỉnh hướng dẫn thực hiện cho các xã , nhung không có hướng dẫn gửi cho giáo dục. vậy trường hợp là kế toán, y tế trường học, văn thư, hành chính công tác tại các trường có được hưởng hay không . Mong quý các ban ngành trả lời theo căn cứ vào văn bản nào mà lại không được hưởng theo nghị định 116/2011. Tôi xin chân thành cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 23. Nặc danh20:56

  Nếu là lao động nước ngoài thì họ cũng chỉ được nhận mức phụ cấp tính trên mức lương tối thiểu của VN thôi ạ, như thế thì bất công quá, trong khi ở nước họ, mức phụ cấp này lớn hơn nhiều lần, phải có một quy chế riêng cho người nước ngoài chứ.

  Trả lờiXóa
 24. phuong uyen14:11

  Tôi là Gv đang công tác tại thị trấn. Tháng 8/1011 tôi được điều động lên vùng khó khăn dạy (thời gian 11 tháng) đến tháng 8/2012 tôi lại về đơn vị cũ. Vậy theo Nghị định 116 và Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, tôi có đơcj hưởng thu hút 70% lương cơ bản trong thời gian dạy ở vùng khó khăn không?

  Trả lờiXóa
 25. Nặc danh19:14

  nghị định thì ở điều 8 cán bộ được hưởng còn thông tư hướng dẫn không cho hưởng - Khó hiều - Tốt hơn là trong nghị định không ghi điều này chắc sẽ tốt hơn. Các ông lớn ơi !

  Trả lờiXóa
 26. Nặc danh16:44

  sao ko ai trả lời những thắc mắc này vậy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lê Văn Minh09:53

   Chúng tôi là những cán bộ, giáo viên, nhân viên hiện đang công tác tại huyện đảo Cô Tô tỉnh Quảng Ninh ( Nay đã thoát khỏi vùng 135) vậy chúng tôi có đựơc hưởng chế độ theo nghị định 116/nđ-CP không?

   Xóa
 27. Nặc danh13:56

  một giáo viên đứng lớp đã bị tai biến không nói được rõ tiếng đã 4 năm rồi không thể giảng dạy mà cũng được hưởng 30% đứng lớp có đúng không, hơn nữa giáo viên này chưa đạt chuẩn theo quy đinh của giáo viên giảng dạy THCS.Hiện nay nhà trường phân công giáo viên này xuống trực phòng thiết bị mà chỉ tới ngòi ,không làm được việc gì?

  Trả lờiXóa
 28. Nặc danh16:26

  theo tôi những thắc mắc của bạn nên gởi câu hoi vê công TTĐT bộ nội vụ.

  Trả lờiXóa
 29. Nặc danh16:41

  Tổng số tiền phụ cấp theo NĐ 116 của CB_VC_LLVT từ ngày/1/3/2010 đến nay của các huyện nghèo cả nước x tỷ lệ lãi suất ngân hàng = số tiền nợ phải dề nghị thanh toán.

  Trả lờiXóa
 30. Thứ 1: Nghị định 116 có quy định "Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành". Vậy chúng tôi là cán bộ thường xuyên phải công tác nằm vùng khoảng 25ngay/tháng tai các địa bàn này nhưng trụ sở cơ quan lại nằm ở ngoài thành phố thì có được hường không?
  Thứ 2:Điều 3. Nguyên tắc áp dụng
  Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang thuộc đối tượng áp dụng của chính sách quy định tại Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó.
  Vậy các cán bộ đang hưởng khu vực 30% hoặc 50% giờ có thêm 70% nữa có được hưởng cộng thêm là 100% hay 120% không?
  Kính mong quý cơ quan hoặc bạn đọc hiểu biết giải đáp giúp?
  Nguyễn Khắc Dũng

  Trả lờiXóa
 31. Ngô Xuân Hoàng08:38

  Tôi là công chức Văn phòng - Thống kê làm việc ở xã Quảng Tâm là xã đặc biệt khó khăn. Xã tôi làm việc được thành lập ngày 21/12/2006. Trước đây tôi sinh sống và có hộ khẩu thường trú ở xã khác. Khi đến làm việc tại xã Quảng Tâm tôi đã cắt chuyển hộ khẩu về xã Quảng Tâm từ tháng 8/2007. Vậy tôi có được hưởng trợ cấp lần đầu (10 tháng lương tối thiểu) không?
  Khi tôi về công tác tại xã Quảng Tâm tôi được Chủ tịch UBND xã ký hợp đồng làm việc, được đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/01/2007 đến nay và ở xã Quảng Tâm từ trước đến nay chỉ có một mình tôi làm công tác Văn phòng - Thống kê, nhưng đến tháng 11/2011 tôi mới được chính thức có QĐ tuyển dụng. Vậy tôi được hưởng phụ cấp thu hút từ thời điểm nào?
  Kính mong quý cơ quan hoặc bạn đọc hiểu biết giải đáp giúp
  Xin cảm ơn nhiều
  Ngoxuanhoang@gmail.com

  Trả lờiXóa
 32. Ngô Xuân Hoàng08:40

  Tôi là công chức Văn phòng - Thống kê làm việc ở xã Quảng Tâm là xã đặc biệt khó khăn. Xã tôi làm việc được thành lập ngày 21/12/2006. Trước đây tôi sinh sống và có hộ khẩu thường trú ở xã khác. Khi đến làm việc tại xã Quảng Tâm tôi đã cắt chuyển hộ khẩu về xã Quảng Tâm từ tháng 8/2007. Vậy tôi có được hưởng trợ cấp lần đầu (10 tháng lương tối thiểu) không?
  Khi tôi về công tác tại xã Quảng Tâm tôi được Chủ tịch UBND xã ký hợp đồng làm việc, được đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/01/2007 đến nay và ở xã Quảng Tâm từ trước đến nay chỉ có một mình tôi làm công tác Văn phòng - Thống kê, nhưng đến tháng 11/2011 tôi mới được chính thức có QĐ tuyển dụng. Vậy tôi được hưởng phụ cấp thu hút từ thời điểm nào?
  Kính mong quý cơ quan hoặc bạn đọc hiểu biết giải đáp giúp
  Xin cảm ơn nhiều (xin giải đáp cho tôi theo địa chỉ email dưới đây)
  Ngoxuanhoang14011985@gmail.com

  Trả lờiXóa
 33. Nặc danh20:35

  Toi la can bo Chi cuc thue huyen Phu Vang, tinh Thua Thien Hue thuoc doi tuong huong 116, den thoi diem nay cac don vi dong tren dia ban huyen Phu Vang( dong canh don vi toi) thuoc doi tuong huong che do nay da nhan 30% - 50% so tien va ra tet se nhan duoc het. Nhung don vi Chi cuc Thue Phu Vang cua chung toi chua nhan dc van ban tra loi. Vayj toi xin hoi la don vi toi co dc huong che do 116 hay khong?

  Trả lờiXóa
 34. Nặc danh18:39

  bao gio moi thuc hien va chi tra theo thong tu vay

  Trả lờiXóa
 35. Nặc danh18:42

  toi la Tran Van Tha hien dang cong tac tai xa ban thach huyen giong rieng tinh kien giang la xa thuc hien chuong trinh 135/cp giai doan II cho toi hoi bao gio moi thuc hoen thong tu 08 cua BTC va BNV chi tra theo huong dan vây?

  Trả lờiXóa
 36. Nặc danh16:36

  Tôi là giáo viên thpt, thời gian tôi đi dạy là 4 hoặc 5 ngày tùy theo thời khóa biểu. Tôi và một số giáo viên trong trường rất thắc mắc một vấn đề là: tại sao nghỉ sinh lại không được hưởng chế độ bãi ngang? Chúng tôi đi dạy xa rất vất vả chỉ mong cho phu cấp thêm, khi đã có phụ cấp lại bị trừ đi cảm thấy rất buồn. trong thời gian đó chúng tôi vẫn đang là nhân viên của trường. Vậy tôi muốn biết tại sao nghỉ sinh ko được hưởng chế độ? xin trả lời dùm tôi rất thắc mắc điều này

  Trả lờiXóa
 37. Nặc danh16:44

  Tôi là giáo viên thpt, thời gian tôi đi dạy là 4 hoặc 5 ngày tùy theo thời khóa biểu. Tôi và một số giáo viên trong trường rất thắc mắc một vấn đề là: tại sao nghỉ sinh lại không được hưởng chế độ bãi ngang? Chúng tôi đi dạy xa rất vất vả chỉ mong cho phu cấp thêm, khi đã có phụ cấp lại bị trừ đi cảm thấy rất buồn. trong thời gian đó chúng tôi vẫn đang là nhân viên của trường. Vậy tôi muốn biết tại sao nghỉ sinh ko được hưởng chế độ? xin trả lời dùm tôi rất thắc mắc điều này

  Trả lờiXóa
 38. VAN DUNG01:49

  tai sao chúng tôi vẫn chưa dược chi trả tiên116 trong khi các huyện khac dẫ nhận rồi.tien 70% chi trả hăng tháng hay cuối năm chi trả?LIỆU CÓ AI THƯA CƠ CHUÔC LỢI TRONG CHUYÊN NAY KO? XIN TRẢ LỜI GIUP.TÔI CẢM ƠN NHIỀU.

  Trả lờiXóa
 39. Nặc danh06:34

  toi la si quan Cong an nhan dan,thang 4/2011 toi duoc Ban giam doc Cong an tinh Tra Vinh bo nhiem lam Pho cong an xa Truong Long Hoa (Xa bai ngang). Vay toi duoc huong che do thu hut dac biet theo Quyet dinh 116 cua Chinh phu khong. Thu tuc va trach nhiem lam thu tuc do Cong an huyen Duyen Hai hay Phong to chuc Cong an tinh lam de nghi?

  Trả lờiXóa
 40. @Nặc danhphó công an xã không phải là sĩ quan CAND, và cũng không thuộc các đối tượng quy định tại thông tư 08/2011/TTLT-BNV-BTC nên ông không được hưởng chế độ theo văn bản này

  Trả lờiXóa
 41. Nặc danh09:17

  Tôi công tác tại tại trường THCS thuộc xã vùng đặc biệt khó khăn. Đến nay được khoảng 3 năm. Như vậy thời gian tôi được hưởng phụ cấp thu hút chưa đủ 5 năm. Mới đây lương tháng 1 và tháng 2 lại áp dụng lương mới tức là chúng tôi chỉ nhận được 30% phụ cấp ưu đãi và không nhận phụ cấp thu hút. Vậy tôi xin hỏi liệu các khoản trên có bị cắt không ? Xin cảm ơn!

  Trả lờiXóa
 42. nguyen trung son17:19

  Tôi công tác tại trạm y tế xã thuộc khu vực đặc biệt khó khăn 9 năm nay đang đi học CKI. Nhưng trong quá trình học tập được hưởng ưu đãi thì bị chuyển đến nơi không được hưởng ưu đãi.Khi nghe nói hết lại bị chuyển về. Và nay nghe nói có chế độ ưu đãi thu hút cho cán bộ y tế xã họ lại chuyển tôi đi.Vậy việc này lãnh đạo làm có đúng không? Nếu sai tôi phải kêu ai để đòi lại quyền lợi cho bản thân đây.

  Trả lờiXóa
 43. Nặc danh19:05

  Tôi công tác tại trạm y tế xã thuộc khu vực đặc biệt khó khăn 9 năm nay đang đi học CKI. Nhưng trong quá trình học tập được hưởng ưu đãi thì bị chuyển đến nơi không được hưởng ưu đãi.Khi nghe nói hết lại bị chuyển về. Và nay nghe nói có chế độ ưu đãi thu hút cho cán bộ y tế xã họ lại chuyển tôi đi.Vậy việc này lãnh đạo làm có đúng không? Nếu sai tôi phải kêu ai để đòi lại quyền lợi cho bản thân đây.XIN CAM ON.
  bsthaiquynh@gail.com

  Trả lờiXóa
 44. Nặc danh19:11

  Tôi công tác tại trạm y tế xã thuộc khu vực đặc biệt khó khăn 9 năm nay đang đi học CKI. Nhưng trong quá trình học tập được hưởng ưu đãi thì bị chuyển đến nơi không được hưởng ưu đãi.Khi nghe nói hết lại bị chuyển về. Và nay nghe nói có chế độ ưu đãi thu hút cho cán bộ y tế xã họ lại chuyển tôi đi.Vậy việc này lãnh đạo làm có đúng không? Nếu sai tôi phải kêu ai để đòi lại quyền lợi cho bản thân đây.XIN CAM ON.
  bsthaiquynh@gmail.com

  Trả lờiXóa
 45. Nặc danh20:29

  Hiện nay tôi đang công tác tại vùng kinh tế khó khăn(Bãi ngang). Trong thời gian tôi nghỉ sinh tôi có được hưởng chế độ đó không?

  Trả lờiXóa
 46. Nặc danh09:24

  Hien nay toi dang cong tac tai huyen mu cang chai la mot trong hai huyen ngheo cua tinh yen bai. don vi toi dong tren dia ban huyen thuoc thi tran khong thuoc cac xa dac biet kho khan. vay theo khoan 3 dieu 2 nghi dinh 116 chung toi co duoc huong che do thu hut hay khong?

  Trả lờiXóa
 47. Nặc danh19:52

  tôi là cán bộ công chức tai huyện nghèo từ năm 2004 đến tháng 7 năm 2011 tôi chuyển ra khỏi huyện nghèo vậy tôi có được hưởng theo chính sách của nghi định 116 hay không?

  Trả lờiXóa
 48. Nặc danh17:16

  TAI SAO NGHI DINH 116/2010 CO HIEU LUC TU 1/3/2010 DEN NAY DA 1 NAM MA BO TAI CHINH VA UBND TINH VAN CHUA CAP KINH PHI VE DE CHI TRA KIP THOI GIAI QUYET KHO KHAN CHO CAN BO VIEN CHUC VUNG KHO KHAN TRONG THOI BUOI LAM PHAT XIN HOI ACH TAC TAI DAU VA AI, CO QUAN NAO CHIU TRACH NHIEM VE SU CHAM TRE NAY?

  Trả lờiXóa
 49. Nặc danh21:12

  chúng tôi là tri thức trẻ tình nguyện tại các xã thuộc huyện nghèo thuộc chương trình 30a của huyện Ba bể tỉnh Bắc Kạn. Vậy chúng tôi hỏi co được hướng thu hút 70 % theo ngị định 116/NĐ-CP không

  Trả lờiXóa
 50. Nặc danh10:01

  tôi gv trường THCS Giai Xuân Tân Kỳ Nghệ An xin hỏi: Cán bộ Giáo viên nhân viên đóng trên địa bàn xóm 135 nhưng không phải thuộc xã 135 vậy có được hưởng các chế độ như ở 135 không?

  Trả lờiXóa
 51. Nặc danh21:50

  Theo nghị đinh 116 đối tượng áp dụng là Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc tại các vùng 135. Tuy nhiên ở trường tôi và 1 số trường khác tại huyện không phải thuộc xã 135 nhưng có các thôn thuộc vùng 135 nên hiện nay trong trường các giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại điểm trường là thôn 135 thì dược hưởng các khoản phụ cấp theo Nghị định 116, còn các GV còn lại thì không hưởng. Tôi muốn hỏi các bạn đang công tác tại các trường giống chúng tôi những thắc mắc sau:
  - Giáo viên bộ môn đặc thù âm nhạc, mĩ thuật dạy 1 số tiết tại điểm trường vùng 135 và 1 số tiết tại điểm trường không phải vùng 135 thì được tính hưởng phụ cấp theo nghị định 116 như thế nào?
  - CBQL nhà trường phải chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm các hoạt động của các điểm trường thuộc vùng 135 có được hưởng các chế độ phụ cấp của nGhị định 116 không?
  Tôi rât mong nhận được các ý kiến giải đáp của cơ quan chức năng, các bạn hiểu biết về thực hiện Nghị định 116. Nếu trường nào cùng điều kiện nhu chung tôi đã dược tính Nghị định 116 cho các đối tượng trên như thê snaof thì cho tôi biêt với. Xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
 52. Nặc danh22:33

  vien chuc y te dang cong tac tai xa co dieu kien kinh te- xa hoi dac biet kho khan co duoc huong che do uu dai theo nghi dinh 116 cua chinh phu khong

  Trả lờiXóa
 53. Nặc danh17:46

  xin cho hỏi 1 điều như sau:
  can cu theo Nghị định 64/2009/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
  vậy những nhân viên không trực tiếp làm nhiệm vụ công tác chuyên môn ngành y có được hưởng chế độ này hay không hay chi được theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP.
  xin gop ý liên lạc tai địa chỉ yahoo: ngoctruong2207@yahoo.com.vn

  Trả lờiXóa
 54. Nặc danh15:15

  xin hỏi: tôi là nhân viên hợp đồng dài hạn theo nghị định 68 của một trường tiểu học thuộc xã đặc biệt khó khăn, tất cả các khoản lương và phụ cấp khu vực, hồ sơ và lương của tôi vẫn thuộc trường học quản lý và do đó tôi vẫn lấy lương ở trường nhưng tôi được trưng tập lên UBND Huyện công tác và UBND Huyện không thuộc xã đặc biệt khó khăn, vậy tôi có được hương trợ cấp theo nghị định 116 của chính phủ không?

  Trả lờiXóa
 55. Nặc danh12:14

  Tu van ban n thuc hien la ca mot van , nhu vay moi la Viet Nam

  Trả lờiXóa
 56. Nặc danh16:04

  Tôi là giáo viên công tác tại vùng biên giới tinh an giang. vậy có đươc hương chung trinh 116 không . và chừng nao moi có

  Trả lờiXóa
 57. Nặc danh10:19

  tôi là nhân viên văn thư đã công tác tại vùng 135 thuộc tỉnh an giang từ năm 2003 đến nay nhưng không được hưởng phụ cấp chỉ có giáo viên nhận, nhưng có NĐ 116 thì chúng tôi rất mừng nhưng từ tháng 3 /2011 đến nay thì NĐ 116 và TT 08 bị chìm xuồng luôn không thấy hồi âm xin hỏi khi nào mới được nhận, nhưng nghe nói xã tôi sẽ có 135 lại thì nhân viên như chúng tôi so dược hưởng theo NĐ 116 không, nếu không được hưởng quả là bất công cho nhân viên chúng tôi, đồng thời cũng làm chung đơn vị và cũng có bằng cấp theo chuẩn nhưng tại sao không được hưởng, nếu không có nhân viên chúng tôi thì nhà trường có hoạt động được không, nếu không thì chúng tôi cũng cần có chế độ như giáo viên chứ

  Trả lờiXóa
 58. Tôi là giáo viên công tác được 9 năm tại vùng đặc biệt khó khăn,trước đây tôi đã được hưởng thu hút 5 năm rồi, bây giờ theo nghị định 116 thì tôi được hưởng những chế độ gì thêm nữa hay không?
  trước đây tôi thường trú tại TP cần Thơ, 2003 tôi về huyện Vĩnh Châu tỉnh sóc Trăng công tác, vậy tôi có được hưởng tiền trợ cấp ban đầu hay không ?

  Trả lờiXóa
 59. Nặc danh21:34

  Lương hành chính thì thấp không đủ để lo cho việc ăn uống hằng ngày cho vợ chồng và hai con, vậy mà nhà nước có chính sách ưu đãi cho vùng kinh tế khó khăn văn bản có hiệu lực hơn một năm rồi mà Hà Tĩnh chưa triển khai thực, cuộc sống của cán bộ hành chính như chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Kính mong các cơ quan liên quan sớm thực hiện chính sách như Nhà nước đã quy định. (Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

  Trả lờiXóa
 60. Thanh Tung22:17

  Trường tôi ( Trường THCS ) có trụ sở cơ quan không tại xã, ấp khó khăn. Nhưng nhà trường có điểm lẽ tại ấp khó khăn. Như vậy chúng tôi có được hưởng theo NĐ 116 không ?

  Trả lờiXóa
 61. Tôi là Công chức hiện đang công tác tại UBND huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Nghị định 116 đã ra đời rất lâu nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa đc hưởng các chế độ theo nghị định đã ban hành, Mường Nhé là huyện Vùng cao, biên giới điều kiện đi lại rất khó khăn, chúng tôi rất cần sự quan tâm của Chính phủ, mong Chính phủ sớm cho hưởng kịp thời các chính sách đã ngộ có liên quan.
  Nguyễn Thị Thu.

  Trả lờiXóa
 62. Van minh09:49

  Huyen ky son, tinh Nghe an la mot huyen ngheo cua ca nuoc. Thi can bo, CNV chuc cua thi tran muong xen co duoc huong che do theo nghi dinh 116/2010/ND- CP hay khong.

  Trả lờiXóa
 63. hà thi thu huyền08:56

  Tụi mình là giáo viên thử việc ở huyện Quan Sơn Thanh Hoá là huyện vùng cao ,nơi tụi mình dạy là vùng kinh tế khó khăn,tụi mình dạy được 4-5 năm rồi mà không được hưởng chế độ gì ngoài lương chính ,trong nghị định này nói cả thử việc ,viên chức....được hưởng 70% tại sao tụi mình không được vậy ?

  Trả lờiXóa
 64. Nặc danh22:39

  chúng mình công tác tại một huyện nghèo của tỉnh điện biên (Tủa Chùa) trong đó có 11 xã một thị trấn hiện nay 11 xã đã được hưởng 70% thu hút còn thị trấn cũng thuộc huyện 30a không biết chúng mình có được hưởng 70% thu hút hay không

  Trả lờiXóa
 65. đ) Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

  Trả lờiXóa
 66. BHXH huyện Tây Trà, Quảng Ngãi14:49

  Kính thưa Bộ nội vụ, Bộ tài chính. Hiện tại trên địa bàn huyện nhà và một số ngành đã nhận và truy lĩnh theo NĐ116/2010 chỉ còn 3 cơ quan đơn vị chưa nhận và chưa có hướng dẫn của cấp trên là Bảo hiểm xã hội, Chi cục thuế, Kho bạc nhà nước. Vậy nay Tôi muốn hỏi Bộ nội vụ và Bộ tài chính 3 cơ quan, đơn vị này có được nhận NĐ116 không? Qua nghiên cưu NĐ116 và TT liên tịch 08 hướng dẫn thi được nhận mà sao giò này không thấy tăm hơi đâu cả. Kính đề nghị các Bộ nên chỉ đạo sớm để CB,CC,VC của 3 đơn vị sớm được nhận, cùng một địa phương như nhau ma người đã có người chưa thấy gì cả có phần nào chung tôi hơi tuổi thân. Cuối cùng kính chúc các đ/c mạnh khỏe, thành công trong công việc, hạnh phúc với gia điình.

  Trả lờiXóa
 67. Nặc danh16:14

  Tôi là một cán bộ hiện đang công tác tại vùng cao núi đá huyện đông Văn, tính đến nay đã được 18 năm, thấy hướng dẫn nói được hưởng phụ cấp công tác lâu năm, tôi xin hỏi như tôi có được không ? tại sao vẫn chưa được ...

  Trả lờiXóa
 68. Toi là một nhân viên y tế đang công tác vùng KTXH-ĐBKK theo Thông tư Số: 02/2006/TTLT-BYT-BNV-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006
  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 276/2005/QĐ-TTG NGÀY 01/11/2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI THEO NGHỀ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CỦA NHÀ NƯỚC

  7. Mức phụ cấp 20% áp dụng đối với cán bộ, viên chức trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở y tế tuyến Trung ương, ngành, tuyến tỉnh ở đồng bằng, thành phố, thị xã và trạm y tế phường, thị trấn, trường học.
  Nhưng tơi nay tôi vẫn chưa được hưởng khổng biết vi sao nhi. Ai biết xin góp ý theo địa chỉ mathanhtung87@gmail.com ./. XIN CẢM ƠN!

  Trả lờiXóa
 69. Toi là một nhân viên y tế học đường, đang công tác vùng KTXH-ĐBKK theo Thông tư Số: 02/2006/TTLT-BYT-BNV-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006
  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 276/2005/QĐ-TTG NGÀY 01/11/2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI THEO NGHỀ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CỦA NHÀ NƯỚC

  7. Mức phụ cấp 20% áp dụng đối với cán bộ, viên chức trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở y tế tuyến Trung ương, ngành, tuyến tỉnh ở đồng bằng, thành phố, thị xã và trạm y tế phường, thị trấn, trường học.
  Nhưng tơi nay tôi vẫn chưa được hưởng khổng biết vi sao nhi. Ai biết xin góp ý theo địa chỉ mathanhtung87@gmail.com ./. XIN CẢM ƠN!

  Trả lờiXóa
 70. Nặc danh13:54

  tôi có thời gian tập sự từ tháng 10 năm 2011 ở xã đặc biệt khó khăn vậy tôi có được hưởng phụ cấp công vụ với phụ cấp thu hút không. tôi có bằng cao đẳng.

  Trả lờiXóa
 71. Nặc danh00:39

  hướng dãn của nhà nước còn có nhièu hạn chế chưa cụ thể, còn nhiều ý kiến thắc mắc.

  Trả lờiXóa
 72. Nặc danh10:04

  Tôi tên là: Nguyễn Quốc Du sinh năm 1960 ở xã Hồng Sơn Huyện Đô Lương Tỉnh Nghệ An, hiên tôi đang làm công chúc văn hóa thuộc xã miền núi: Xã giang Sơn Đông Huyện Đô Lương Tỉnh Nghệ An, thời gian công tác từ năm 1987, năm 1996 được cử đi học lớp nếp sống văn hoá thuộc Trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Vinh (Nghệ An), tốt nghiệp trung học hệ chính qui năm 1998.vậy tôi có được tính hệ số lương ngạch công chức khởi điểm từ năm 1998 trở đi hay không?Ai biết được các văn bản hướng
  dẫn chi trả chế độ cho công chức có bằng tốt nghiệp trước năm 1998 thì chỉ dẫn giúp tôi.....

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Thông tư 08/2011/TTLT-BNV-BTC chính sách đối với cán bộ, công viên chức, người hưởng lương trong LLVT công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn
Thông tư 08/2011/TTLT-BNV-BTC chính sách đối với cán bộ, công viên chức, người hưởng lương trong LLVT công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn
Thông tư liên tịch 08/2011/TTLT-BNV-BTC chính sách đối với cán bộ, công, viên chức
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2011/09/toan-van-thong-tu-lien-tich-082011ttlt.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2011/09/toan-van-thong-tu-lien-tich-082011ttlt.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content