Quyết định 316/QĐ-BTC quy chế thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Quyết định 316/QĐ-BTC ban hành quy chế thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 316/QĐ-BTC
Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 3/4/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc đăng ký hành nghề và quản lý hoạt động hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, việc tổ chức thi, cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế".
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục thuế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


QUY CHẾ
THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 316/QĐ-BTC ngày 17/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi áp dụng
Quy chế này được áp dụng đối với việc tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế tổ chức.
Điều 2. Nguyên tắc tổ chức thi
Việc tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (sau đây gọi là tổ chức thi) phải được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; đảm bảo nghiêm minh, công bằng, công khai và đúng quy định của pháp luật.
Điều 3. Đối tượng dự thi
Người dự thi là người Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam từ 01 năm trở lên có đủ các điều kiện dự thi quy định tại Điều 4 của Quy chế này.
Điều 4. Điều kiện dự thi
 Người dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế phải có đủ các điều kiện sau đây:
1. Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, không thuộc các đối tượng không được hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định của pháp luật;
2. Có bằng cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật và đã có thời gian làm việc từ hai năm trở lên trong lĩnh vực này.
3. Nộp đầy đủ hồ sơ dự thi và lệ phí thi theo quy định.
Điều 5. Hồ sơ dự thi
1. Hồ sơ đăng ký dự thi lần đầu bao gồm:
- Đơn đăng ký dự thi theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Quy chế này.
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.
- Bằng tốt nghiệp thuộc một trong các chuyên ngành quy định tại điểm 2, Điều 4 Quy chế này (bản sao có công chứng hoặc chứng thực).
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người nước ngoài (bản sao có công chứng hoặc chứng thực).
- 03 ảnh mầu cỡ 4 cm x 6 cm chụp trong thời gian 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi; hai phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận thông báo thi, kết quả thi.
- Giấy xác nhận số năm công tác chuyên môn của đơn vị mà người dự thi đã công tác tại đó.
- Các giấy tờ theo quy định được miễn môn thi (nếu có).
2. Hồ sơ đăng ký dự thi lại các môn thi chưa đạt hoặc đăng ký thi các môn chưa thi gồm:
- Đơn đăng ký dự thi.
- Giấy chứng nhận điểm thi lần trước do Hội đồng thi thông báo (bản sao có chứng thực)/
- 03 ảnh mầu cỡ 4 cm x 6 cm chụp trong thời gian 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi; hai phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận thông báo thi, kết quả thi.
3. Hồ sơ đăng ký dự thi do Hội đồng thi phát hành theo mẫu thống nhất. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi chậm nhất trước ngày thi 30 ngày.
Điều 6. Nội dung thi
Nội dung thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế bao gồm 02 môn:
1. Môn thi Pháp luật về thuế bao gồm các nội dung sau:
- Thuế Giá trị gia tăng
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt
- Thuế Tài nguyên
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp
- Thuế Thu nhập cá nhân
- Các khoản thuế và thu liên quan đến đất đai
- Phí và lệ phí
- Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành
2. Môn thi Kế toán bao gồm các nội dung sau:
- Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Các chuẩn mực kế toán Việt Nam
- Các chế độ kế toán đối với hoạt động kinh doanh
- Lập báo cáo tài chính của đơn vị kế toán
Kiến thức thi môn Kế toán tương đương trình độ trung cấp.
Điều 7. Miễn môn thi
1. Người đăng ký dự thi đã có Chứng chỉ hành nghề kế toán, Chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp thì được miễn môn thi kế toán.
2. Công chức thuế có ngạch công chức từ chuyên viên thuế, kiểm soát viên thuế, thanh tra viên thuế trở lên và có thời gian công tác trong ngành thuế từ 5 năm trở lên, nếu sau khi thôi công tác trong ngành thuế mà đăng ký dự thi để lấy Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc thì được miễn môn thi pháp luật về thuế.
3. Người đã làm việc trong lĩnh vực kế toán tại các tổ chức như: cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán hoặc kiểm toán và có thời gian công tác trong lĩnh vực kế toán liên tục từ 5 năm trở lên, nếu sau khi thôi làm việc trong cơ quan quản lý Nhà nước mà đăng ký dự thi để lấy Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc thì được miễn môn thi kế toán.
4. Người đã làm giảng viên của môn học về thuế hoặc kế toán tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 5 năm trở lên, nếu sau khi thôi làm giảng viên mà đăng ký dự thi để lấy Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc thì được miễn thi môn đã tham gia giảng dạy.
Điều 8. Hình thức thi
Thi viết, thi trắc nghiệm hoặc thi vấn đáp; thời gian cho mỗi môn thi phụ thuộc vào hình thức thi từ 30 phút đến 180 phút.
Điều 9. Tổ chức kỳ thi
Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế mỗi năm một kỳ thi vào quý III hoặc quý IV.
Điều 10. Kết quả thi, bảo lưu kết quả thi
1. Môn thi đạt yêu cầu là môn đạt từ 5 điểm trở lên chấm theo thang điểm 10 theo kết quả thi hoặc kết quả phúc khảo.
2. Điều kiện đạt yêu cầu thi để cấp chứng chỉ bao gồm:
- Thí sinh dự thi đạt yêu cầu cả 2 môn thi.
- Thí sinh dự thi đạt yêu cầu 1 môn thi đối với trường hợp được miễn 1 môn thi.
3- Người dự thi chưa dự thi đủ các môn thi hoặc có môn thi chưa đạt yêu cầu thì được bảo lưu điểm môn thi đạt yêu cầu trong thời hạn 3 năm tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận điểm thi. Trong thời gian bảo lưu, người dự thi được thi tiếp môn thi chưa thi hoặc thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu.
Chương II
TỔ CHỨC THI
Mục 1 - HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ
Điều 11. Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
1. Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (sau đây gọi tắt là Hội đồng thi) do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quyết định thành lập cho từng kỳ thi theo đề nghị của Ban Tổ chức cán bộ và Trường Nghiệp vụ Thuế thuộc Tổng cục Thuế.
2. Văn phòng Hội đồng thi đặt tại trụ sở cơ quan Tổng cục Thuế. Trong thời gian hoạt động, Hội đồng thi được phép sử dụng con dấu của Tổng cục Thuế.
3. Thành phần Hội đồng thi tối đa không quá 9 người, bao gồm:
- Chủ tịch Hội đồng thi: Lãnh đạo Tổng cục thuế;
- Các Phó chủ tịch Hội đồng thi, trong đó có một Phó chủ tịch là lãnh đạo Trường Nghiệp vụ Thuế thuộc Tổng cục Thuế.
- Uỷ viên thư ký Hội đồng thi: Là lãnh đạo Phòng, Khoa thuộc Trường Nghiệp vụ Thuế.
- Các Uỷ viên Hội đồng thi bao gồm: Đại diện các Ban, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế; các thành viên được mời từ các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Hội nghề nghiệp, Trường đại học, Học viện...có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về Thuế hoặc Kế toán. Trong đó, một Ủy viên của Hội đồng thi là đại diện của Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán thuộc Bộ Tài chính.
4. Các Ban giúp việc:
Hội đồng thi có các Ban giúp việc: Ban thư ký, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban tổ chức thi tại các điểm thi, Ban chấm thi và Ban phúc khảo. Nhiệm vụ, quyền hạn, nhân sự của từng Ban giúp việc Hội đồng thi do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định phù hợp với yêu cầu của từng kỳ thi.
Những cán bộ có người thân ruột thịt (như bố, mẹ, vợ, chồng, con) dự thi không được làm thành viên Hội đồng thi và các Ban giúp việc Hội đồng thi. Thành viên Hội đồng thi, thành viên Ban Đề thi và người ký hợp đồng ra đề thi không được tham gia bồi dưỡng, hướng dẫn ôn thi sau khi đã có kế hoạch thi được phê duyệt.
5. Hội đồng thi, các Ban giúp việc Hội đồng thi được sử dụng giờ hành chính để tổ chức các kỳ họp và hoạt động thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng.
Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi và các thành viên
1. Nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng thi:
- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện kỳ thi, công khai kế hoạch thi trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Tiếp nhận hồ sơ dự thi, duyệt danh sách thí sinh dự thi.
- Xây dựng đề thi, đáp án cho mỗi kỳ thi.
- Tổ chức thi, chấm thi, thông báo kết quả thi.
- Chấm phúc khảo bài thi.
- Bảo lưu kết quả thi, lưu trữ hồ sơ thi.
- Giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức kỳ thi.
- Thu và sử dụng lệ phí thi theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng thi:
- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi.
- Phân công trách nhiệm cho Phó chủ tịch Hội đồng thi và thành viên Hội đồng thi; ủy quyền cho Phó chủ tịch Hội đồng thi trong trường hợp vắng mặt.
- Quyết định thành lập các Ban giúp việc của Hội đồng thi; giao nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể cho từng Ban giúpqs việc.
- Ban hành nội quy thi phù hợp với quy chế hiện hành và điều kiện thực tế của kỳ thi.
3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó chủ tịch Hội đồng thi, thành viên Hội đồng thi:
- Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng thi phân công hoặc uỷ quyền.
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của quy chế thi và đảm bảo giữ gìn an toàn, bí mật mọi tài liệu liên quan đến kỳ thi.
Mục 2. TỔ CHỨC KỲ THI
Điều 13. Quyết định tổ chức kỳ thi
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Quyết định tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
Điều 14. Thông báo tổ chức thi
Trước kỳ thi ít nhất 3 tháng, Hội đồng thi thông báo công khai trên 3 số báo liên tục tại ít nhất 1 tờ báo Trung ương và trên trang điện tử của Tổng cục Thuế về điều kiện dự thi, hồ sơ dự thi, môn thi, hình thức thi, thời gian thi, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự thi, khu vực tổ chức thi, lệ phí thi và các nội dung khác liên quan đến kỳ thi.
Trong trường hợp có sự thay đổi liên quan đến kỳ thi, Hội đồng thi có trách nhiệm thông báo về sự thay đổi đó chậm nhất 15 ngày trước khi thi.
Điều 15. Thông báo thí sinh dự thi
1. Người đăng ký thi có hồ sơ dự thi đủ điều kiện và nộp trong thời hạn theo quy định thì được chấp nhận trong danh sách thí sinh dự thi.
2. Trước ngày thi ít nhất 15 ngày, Hội đồng thi phải thông báo cho thí sinh biết về việc được tham dự kỳ thi theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Quy chế này.
Nội dung thông báo bao gồm: Số báo danh, môn thi tham dự, thời gian thi, địa điểm thi, kinh phí thi và thông tin khác có liên quan.
3. Danh sách thí sinh (theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Quy chế này) và thông tin về địa điểm thi, thời gian thi phải được công bố công khai trên trang điện tử của Tổng cục Thuế trước ngày thi ít nhất 15 ngày.
Điều 16. Lệ phí thi
Mức thu lệ phí thi bao gồm lệ phí đăng ký dự thi, lệ phí dự thi, lệ phí cấp giấy chứng nhận điểm thi. Việc quản lý và sử dụng lệ phí thi được thực hiện theo quy định của nhà nước.
Điều 17. Trước ngày thi một ngày, Hội đồng thi triệu tập thí sinh để phổ biến nội quy thi, thu lệ phí thi, phát phiếu dự thi, điều chỉnh những sai sót về thông tin của thí sinh.
Điều 18. Thí sinh vào dự thi phải mang phiếu dự thi (theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Quy chế này), giấy chứng minh nhân dân; trong quá trình thi phải chấp hành nội quy thi.
Điều 19. Thành viên Hội đồng thi, thành viên các Ban giúp việc Hội đồng thi khi làm nhiệm vụ phải mang thẻ theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Quy chế này.
Điều 20. Quy trình tổ chức thi, nội quy thi do Chủ tịch Hội đồng thi quy định.
Mục 3. ĐỀ THI
Điều 21. Xây dựng và lựa chọn đề thi
1. Mỗi môn thi phải có ít nhất 06 đề thi khác nhau. Mỗi đề thi phải bao gồm đáp án và thang điểm chi tiết kèm theo. Trưởng Ban đề thi trình Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt các đề thi và thực hiện niêm phong, bảo mật đề thi theo quy định.
2. Tối đa 02 ngày trước ngày thi, Chủ tịch Hội đồng thi sẽ chọn ngẫu nhiên 02 bộ đề thi đối với mỗi môn thi, gồm một bộ đề thi chính thức và một bộ đề thi dự phòng.
Điều 22. Bảo quản, nhân sao và phân phối đề thi
1. Đề thi chính thức và đề thi dự phòng được niêm phong và bảo quản theo chế độ tuyệt mật. Việc giao nhận, mở niêm phong đề thi phải được lập biên bản.
2. Đề thi được nhân sao trước khi thi. Trưởng Ban đề thi chịu trách nhiệm tổ chức và giám sát nhân sao đề thi.
3. Đề thi sau khi nhân sao được bàn giao cho Trưởng Ban coi thi hoặc người phụ trách điểm thi theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng thi phù hợp với điều kiện cụ thể của từng kỳ thi và phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, bí mật.
4. Khi phát hiện đề thi chính thức có sai sót hoặc bị lộ, cán bộ coi thi, Trưởng Ban coi thi hoặc người phụ trách điểm thi phải báo cáo kịp thời với Chủ tịch Hội đồng thi xem xét quyết định xử lý.
Điều 23. Xử lý các sự cố bất thường trong khi thi
1. Trường hợp đề thi có sai sót:
a) Nếu phát hiện sai sót của đề thi trong quá trình in sao, Trưởng Ban đề thi phải báo cáo ngay với Chủ tịch Hội đồng thi để có phương án xử lý.
b) Nếu phát hiện sai sót của đề thi trong quá trình coi thi, người phụ trách điểm thi phải báo cáo ngay với Chủ tịch Hội đồng để có phương án xử lý.
c) Tuỳ theo tính chất và mức độ sai sót, tuỳ theo thời gian phát hiện sớm hay muộn, Chủ tịch Hội đồng thi quyết định xử lý theo một trong các phương án sau:
- Chỉ đạo Ban coi thi hoặc Ban tổ chức thi tại các điểm thi sửa chữa kịp thời các sai sót và thông báo cho thí sinh biết, nhưng không kéo dài thời gian làm bài.
- Chỉ đạo Ban coi thi hoặc Ban tổ chức thi tại các điểm thi sửa chữa các sai sót, thông báo cho thí sinh biết và kéo dài phù hợp thời gian làm bài cho thí sinh.
- Chỉ đạo Ban coi thi hoặc Ban tổ chức thi tại các điểm thi không sửa chữa, vẫn để thí sinh làm bài, sau đó sẽ xử lý khi chấm thi (có thể điều chỉnh đáp án và thang điểm cho thích hợp).
- Tổ chức thi lại môn có sự cố bằng đề thi dự bị vào thời gian thích hợp, sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi.
2. Trường hợp đề thi bị lộ:
a) Khi phát hiện đề thi bị lộ phải báo cáo ngay Chủ tịch Hội đồng thi. Chủ tịch Hội đồng thi quyết định đình chỉ môn thi bị lộ đề. Các môn thi khác vẫn tiếp tục bình thường theo lịch thi. Môn bị lộ đề sẽ được thi bằng đề thi dự bị vào thời gian thích hợp, sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi;
b) Chủ tịch Hội đồng thi có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để kiểm tra, xác minh, kết luận nguyên nhân lộ đề thi, người làm lộ đề thi và những người liên quan, tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.
Mục 4. CHẤM THI, THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI
Điều 24. Chấm thi
1. Việc chấm thi được tổ chức tập trung tại địa điểm quy định, bảo đảm an toàn, bí mật.
Cán bộ chấm thi chỉ căn cứ vào nội dung bài thi và đáp án, thang điểm đã được Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt để chấm thi. Chỉ chấm những bài thi hợp lệ là bài thi làm trên giấy do Hội đồng thi phát, có đủ chữ ký của 2 giám thị. Không chấm những bài làm trên giấy khác với giấy dùng cho kỳ thi đó, bài làm trên giấy nháp, bài có nhiều chữ khác nhau hoặc có viết, vẽ trái với quy định, bài có đánh dấu, bài viết hai loại mực trở lên hoặc bài thi thiếu chữ ký của giám thị.
2. Mỗi bài thi phải đảm bảo chấm hai vòng độc lập. Nếu điểm của hai cán bộ chấm thi chênh lệch nhau từ 1 điểm trở xuống thì lấy điểm bình quân, kết quả điểm thi phải được hai giám khảo ký xác nhận. Nếu chênh lệch nhau trên 1 điểm thì bài thi đó được chấm vòng 3 bởi một cán bộ chấm thi khác. Điểm bài thi là điểm bình quân của 3 vòng chấm và được 3 cán bộ chấm thi ký xác nhận.
3. Thời gian hoàn thành việc chấm thi là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thi.
Điều 25. Công bố kết quả thi
Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày kết thúc thi, Chủ tịch Hội đồng thi phải phê duyệt kết quả kỳ thi, công bố công khai trên trang điện tử của Tổng cục thuế.
Mục 5. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỂM THI, BÀN GIAO, LƯU TRỮ KẾT QUẢ THI
Điều 26. Cấp Giấy chứng nhận điểm thi
1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi hoặc ngày công bố kết quả phúc khảo, Hội đồng thi cấp Giấy chứng nhận điểm thi cho các thí sinh (theo mẫu số 06 ban hành kèm theo Quy chế này).
2. Giấy chứng nhận điểm thi được gửi cho thí sinh qua đường bưu điện theo hình thức thư bảo đảm.
Trường hợp thí sinh đến nhận giấy chứng nhận điểm thi trực tiếp thì phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân, ký nhận vào danh sách cấp Giấy chứng nhận điểm thi.
Điều 27. Chuyển danh sách người trúng tuyển kỳ thi để cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
Trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng thi ký duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi, Thư ký Hội đồng thi chuyển danh sách thí sinh trúng tuyển cho Ban Pháp chế thuộc Tổng cục Thuế để làm căn cứ cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
Điều 28. Lưu trữ và bảo quản hồ sơ thi
1. Hồ sơ dự thi của thí sinh được lưu giữ tại Ban pháp chế thuộc Tổng cục Thuế, cùng với kết quả thi của thí sinh để làm căn cứ cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
2. Các bài thi của thí sinh, kết quả thi của thí sinh được lưu giữ tại Trường Nghiệp vụ Thuế thuộc Tổng cục Thuế.
3. Hồ sơ dự thi của thí sinh, bài thi của thí sinh, kết quả thi và các tài liệu liên quan đến kỳ thi phải được bảo quản và lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.
Mục 6. PHÚC KHẢO
Điều 29. Thời hạn nhận đơn đề nghị phúc khảo tối đa là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi. Ngày nhận đơn phúc khảo là ngày cán bộ trực tiếp nhận đơn phúc khảo hoặc ngày đóng dấu bưu điện nơi thí sinh gửi đơn phúc khảo. Sau thời gian quy định trên, đơn đề nghị phúc khảo sẽ không được giải quyết.
Điều 30. Hội đồng thi có trách nhiệm tổ chức phúc khảo bài thi. Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt kết quả phúc khảo và thông báo kết quả phúc khảo (theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Quy chế này) cho thí sinh biết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn đề nghị phúc khảo; kết quả phúc khảo được lưu trữ và bảo quản theo hồ sơ thi.
Mục 7. XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 31. Xử lý vi phạm đối với những người tham gia tổ chức kỳ thi
1. Đình chỉ tham gia công tác tổ chức thi ngay sau khi bị phát hiện, đồng thời xử lý cảnh cáo đối với người có một trong các hành vi sai phạm sau đây:
- Mang những tài liệu, vật dụng trái phép vào khu vực làm đề, phòng thi, phòng chấm thi.
- Thiếu trách nhiệm trong việc chuẩn bị cho kỳ thi, làm ảnh hưởng tới kết quả kỳ thi.
- Thiếu trách nhiệm khi coi thi, để cho thí sinh quay cóp, mang và sử dụng tài liệu, vật dụng trái phép trong phòng thi.
- Chấm thi không đúng hướng dẫn chấm thi hoặc cộng điểm có nhiều sai sót.
2. Đình chỉ tham gia công tác tổ chức thi ngay sau khi bị phát hiện; đồng thời tuỳ theo mức độ vi phạm có thể hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức, buộc thôi việc đối với người có một trong các hành vi sai phạm sau đây:
- Làm sai lệch sự thật về hồ sơ của thí sinh.
- Trực tiếp giải bài cho thí sinh trong lúc đang thi.
- Làm lộ số phách bài thi.
- Đánh tráo bài thi, số phách hoặc điểm thi của thí sinh.
- Làm mất bài thi của thí sinh khi thu bài, vận chuyển, bảo quản, chấm thi.
- Sửa chữa, thêm bớt vào bài làm của thí sinh.
- Chữa điểm trên bài thi, trên biên bản chấm thi.
3. Đình chỉ tham gia công tác tổ chức thi ngay sau khi bị phát hiện, đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có một trong các hành vi sai phạm sau đây:
- Làm lộ đề thi; mua, bán đề thi.
- Đưa đề thi ra ngoài khu vực thi hoặc đưa bài giải từ ngoài vào khu vực thi trong lúc đang thi.
- Gian lận thi có tổ chức.
Điều 32. Xử lý vi phạm đối với thí sinh
1.Cảnh cáo hoặc lập biên bản vi phạm đối với thí sinh có hành vi chép bài của thí sinh khác hoặc cho thí sinh khác chép bài của mình.
- Vi phạm lần 1: Bị cảnh cáo trước phòng thi..
- Vi phạm lần 2: Bị lập biên bản cảnh cáo và trừ 20% điểm thi của môn thi đó.
- Vi phạm lần 3: Bị lập biên bản đình chỉ môn thi và không công nhận kết quả môn thi đó.
2. Đình chỉ thi và huỷ kết quả của cả kỳ thi nếu có một trong các hành vi vi phạm sau:
- Mang vào phòng thi tài liệu và các vật dụng bị cấm mang vào phòng thi trong thời gian từ lúc bắt đầu phát đề thi đến hết giờ làm bài (đã hoặc chư­a sử dụng).
- Sử dụng tài liệu liên quan đến việc làm bài thi và các phương tiện thu phát thông tin dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trong và ngoài phòng thi.
- Nhận bài giải sẵn của người khác (đã hoặc chư­a sử dụng).
- Chuyển giấy nháp hoặc bài thi cho thí sinh khác hoặc nhận giấy nháp hoặc bài thi của thí sinh khác.
- Cố tình không nộp bài thi, dùng bài thi hoặc giấy nháp của người khác để nộp làm bài thi của mình.
3. Huỷ kết quả thi và cấm dự thi 2 kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế được tổ chức tiếp sau đó, nếu có một trong các hành vi vi phạm sau:
- Hành hung giám thị, giám khảo, người phục vụ của các Hội đồng coi thi, chấm thi, phúc khảo.
- Gây rối làm mất trật tự an ninh ở khu vực coi thi, gây hậu quả nghiêm trọng cho kỳ thi.
- Khai man hồ sơ thi hoặc nhờ người thi hộ.
Điều 33. Thẩm quyền xử lý vi phạm
1. Giám thị coi thi có thẩm quyền cảnh cáo và lập biên bản về hành vi của thí sinh quy định tại Điều 32 Quy chế này.
2. Người phụ trách điểm thi (Điểm trưởng điểm thi) có thẩm quyền:
- Đình chỉ công tác coi thi đối với cán bộ tham gia công tác thi khi có hành vi vi phạm.
- Đình chỉ thi đối với thí sinh khi có vi phạm nội quy thi.
- Đề xuất các quyết định xử lý vi phạm đối với thí sinh, cán bộ tham gia công tác thi với Chủ tịch Hội đồng thi.
3. Chủ tịch Hội đồng thi có thẩm quyền xem xét và ra quyết định xử lý vi phạm đối với thí sinh, cán bộ tham gia công tác thi theo đề nghị của người phụ trách điểm thi hoặc các Trưởng Ban giúp việc Hội đồng thi.
4. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với Chủ tịch Hội đồng thi, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, thành viên Hội đồng thi.
5. Việc áp dụng thẩm quyền xử lý vi phạm được thực hiện tương ứng theo hành vi vi phạm và mức xử phạt quy định tại Điều 31 và Điều 32 Quy chế này.
Điều 34. Các hình thức xử lý vi phạm phải được công bố trước Hội đồng thi, thông báo đến người vi phạm và cơ quan hoặc nơi cư trú của người vi phạm.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 35. Đơn vị, cá nhân thực hiện công tác tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./.
Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Quyết định 316/QĐ-BTC quy chế thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
Quyết định 316/QĐ-BTC quy chế thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
Quyết định 316/QĐ-BTC ban hành quy chế thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2011/09/quyet-dinh-316-qd-btc-quy-che-cap-chung-chi-hanh-nghe-dinh-vu-thue.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2011/09/quyet-dinh-316-qd-btc-quy-che-cap-chung-chi-hanh-nghe-dinh-vu-thue.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content