Toàn văn Nghị định 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ

Toàn văn Nghị định 45/2011/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ
CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 45/2011/NĐ-CP
Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2011
 NGHỊ ĐỊNH
VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạ, người nộp lệ phí trước bạ, các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ, căn cứ tính lệ phí trước bạ, ghi nợ, miễn lệ phí trước bạ.
Điều 2. Đối tượng chịu lệ phí trước bạ
1. Nhà, đất.
2. Súng săn, súng thể thao.
3. Tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy.
4. Thuyền, kể cả du thuyền.
5. Tàu bay.
6. Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (sau đây gọi chung là xe máy).
7. Ô tô (kể cả ô tô điện), rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
8. Vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của tài sản quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 và khoản 7 Điều này mà phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Điều 3. Người nộp lệ phí trước bạ
Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị định này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp quy định tại Điều 4 Nghị định này.
Điều 4. Các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ
1. Nhà, đất là trụ sở của cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự, cơ quan Đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và nhà ở của người đứng đầu cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự, cơ quan Đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam.
2. Tài sản (trừ nhà, đất) của tổ chức, cá nhân nước ngoài sau đây:
a) Cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự, cơ quan Đại điện của tổ chức quốc tế Liên hợp quốc;
b) Viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, nhân viên hành chính kỹ thuật của cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự, thành viên cơ quan Đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và thành viên của gia đình họ không phải là công dân Việt Nam hoặc không thường trú tại Việt Nam được Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ;
c) Tổ chức, cá nhân nước ngoài không thuộc đối tượng quy định tại điểm a, b khoản này, nhưng được miễn hoặc không phải nộp lệ phí trước bạ theo các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
3. Đất được Nhà nước giao cho các tổ chức, cá nhân sử dụng vào các mục đích sau đây:
a) Sử dụng vào mục đích công cộng theo quy định của pháp luật về đất đai;
b) Thăm dò, khai thác khoáng sản; nghiên cứu khoa học theo giấy phép hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
c) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê, không phân biệt đất trong hay ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất; đầu tư xây dựng nhà để kinh doanh. Các trường hợp này nếu chuyển nhượng thì tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải nộp lệ phí trước bạ; nếu cho thuê hoặc tự sử dụng thì tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất phải nộp lệ phí trước bạ.
4. Đất được Nhà nước giao hoặc công nhận sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối.
5. Đất nông nghiệp chuyển đổi quyền sử dụng giữa các hộ gia đình, cá nhân theo chủ trương chung về dồn điền đổi thửa.
6. Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân tự khai hoang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
7. Đất thuê của Nhà nước hoặc thuê của tổ chức, cá nhân đã có quyền sử dụng đất hợp pháp.
8. Nhà, đất sử dụng vào mục đích cộng đồng của các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng được Nhà nước công nhận hoặc được phép hoạt động.
9. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa.
10. Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.
11. Nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tạo lập thông qua hình thức phát triển nhà ở riêng lẻ.
12. Tài sản cho thuê tài chính được chuyển quyền sở hữu cho bên thuê khi kết thúc thời hạn thuê thông qua việc nhượng, bán tài sản cho thuê thì bên thuê không phải nộp lệ phí trước bạ; trường hợp công ty cho thuê tài chính mua tài sản của đơn vị có tài sản đã nộp lệ phí trước bạ sau đó cho chính đơn vị bán tài sản thuê lại thì công ty cho thuê tài chính không phải nộp lệ phí trước bạ.
13. Nhà, đất, tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.
14. Nhà, đất thuộc tài sản nhà nước dùng làm trụ sở cơ quan của cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.
15. Nhà, đất được bồi thường (kể cả nhà, đất mua bằng tiền được bồi thường, hỗ trợ) khi Nhà nước thu hồi nhà, đất theo quy định của pháp luật.
16. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng khi đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng không phải nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây:
a) Tài sản đã được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng nay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng mới mà không thay đổi chủ sở hữu tài sản;
b) Tài sản của doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa thành sở hữu công ty cổ phần hoặc các hình thức sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước khác theo quy định của pháp luật;
c) Tài sản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng của hộ gia đình khi phân chia tài sản đó cho các thành viên hộ gia đình đăng ký lại;
d) Tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng phải đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng do giấy chứng nhận bị mất, rách nát, hư hỏng;
đ) Trường hợp khi cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phát sinh chênh lệch diện tích đất tăng thêm nhưng ranh giới của thửa đất không thay đổi thì không phải nộp lệ phí trước bạ đối với phần diện tích đất tăng thêm.
17. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ (trừ trường hợp không phải nộp hoặc được miễn nộp lệ phí trước bạ) sau đó chuyển cho tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền sở hữu, sử dụng không phải nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây:
a) Tổ chức, cá nhân, xã viên hợp tác xã đem tài sản của mình góp vốn vào doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, hợp tác xã hoặc khi doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, hợp tác xã giải thể hoặc phân chia hoặc rút vốn cho tổ chức, cá nhân thành viên tài sản mà tổ chức, cá nhân thành viên đã góp trước đây;
b) Tài sản của doanh nghiệp điều động cho các đơn vị thành viên hoặc doanh nghiệp điều động tài sản giữa các đơn vị thành viên thuộc doanh nghiệp theo hình thức ghi tăng, ghi giảm vốn hoặc cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp điều động tài sản trong nội bộ một cơ quan, đơn vị dự toán theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
18. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ được chia hay góp do chia, tách, cổ phần hóa, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
19. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ chuyển đến địa phương nơi sử dụng mà không thay đổi chủ sở hữu.
20. Nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà được hỗ trợ mang tính chất nhân đạo, kể cả đất kèm theo nhà được đăng ký sở hữu, sử dụng tên người được tặng.
21. Xe chuyên dùng: xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe cứu hộ, xe chở rác, xe phun tưới, xe quét đường, xe chiếu chụp X-quang; xe chuyên dùng cho thương binh, bệnh binh, người tàn tật, đăng ký quyền sở hữu tên thương binh, bệnh binh, người tàn tật.
22. Tàu bay sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách.
23. Tàu, thuyền đánh bắt thủy, hải sản.
24. Vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của tài sản quy định tại khoản 8 Điều 2 Nghị định này được thay thế mà phải đăng ký lại trong thời hạn bảo hành.
25. Nhà xưởng của cơ sở sản xuất, kinh doanh.
26. Tài sản là hàng hóa kinh doanh của các tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật mà không đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Chương 2.
CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
Điều 5. Căn cứ tính lệ phí trước bạ
Căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%).
Điều 6. Giá tính lệ phí trước bạ
Giá tính lệ phí trước bạ là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.
Bộ Tài chính quy định cụ thể trình tự, thủ tục ban hành giá tính lệ phí trước bạ quy định tại Điều này.
Điều 7. Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)
1. Nhà, đất mức thu là 0,5%.
2. Súng săn, súng thể thao mức thu là 2%.
3. Tàu thủy, sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, thuyền, du thuyền, tàu bay mức thu là 1%.
4. Xe máy mức thu là 2%. Riêng:
a) Xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc Trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức là 5%;
b) Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi được áp dụng mức thu là 1%. Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy thấp hơn 5%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn quy định tại điểm a khoản này thì nộp lệ phí trước bạ theo mức là 5%.
5. Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô mức thu là 2%.
Riêng: Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ theo mức từ 10% đến 20%. Căn cứ quy định mức thu lệ phí trước bạ tại khoản này, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
6. Đối với vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của tài sản quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này mà phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì áp dụng mức thu lệ phí trước bạ tương ứng của từng loại tài sản.
Mức thu lệ phí trước bạ đối với tài sản quy định tại Điều này khống chế tối đa là 500 triệu đồng/1 tài sản, trừ: ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), tàu bay, du thuyền.
Chương 3.
GHI NỢ, MIỄN LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
Điều 8. Ghi nợ lệ phí trước bạ
Ghi nợ lệ phí trước bạ đối với đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 8 Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 về thu tiền sử dụng đất. Khi thanh toán nợ lệ phí trước bạ thì hộ gia đình, cá nhân phải nộp lệ phí trước bạ tính theo giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm xác định nghĩa vụ tiền sử dụng đất.
Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ lệ phí trước bạ nếu chuyển nhượng, chuyển đổi nhà, đất cho tổ chức, cá nhân khác thì phải nộp đủ số lệ phí trước bạ còn nợ trước khi chuyển nhượng, chuyển đổi.
Điều 9. Miễn lệ phí trước bạ
1. Nhà ở, đất ở của hộ nghèo; nhà ở, đất ở của người dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.
2. Phương tiện thủy nội địa không có động cơ, trọng tải toàn phần đến 15 tấn; phương tiện thủy nội địa có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 mã lực; phương tiện thủy nội địa có sức chở người đến 12 người.
3. Nhà, đất của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa; thể dục thể thao; môi trường theo quy định của pháp luật đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà phục vụ cho các hoạt động này.
4. Nhà, đất của cơ sở ngoài công lập đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà phục vụ cho các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo; y tế; văn hóa; thể dục thể thao; khoa học và công nghệ; môi trường; xã hội; dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.
5. Nhà, đất của doanh nghiệp khoa học và công nghệ đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà theo quy định của pháp luật.
6. Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Chương 4.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2011 và bãi bỏ các quy định sau đây:
a) Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999, Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
b) Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính;
c) Quyết định số 245/2003/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trình 135 và hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên;
d) Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập;
đ) Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
e) Các quy định có liên quan đến lệ phí trước bạ nêu tại:
- Điều 102 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
- Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.
2. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) tiếp tục áp dụng mức thu lệ phí trước bạ theo quy định hiện hành cho đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành mức thu lệ phí trước bạ mới theo quy định tại Nghị định này.
Điều 11. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 


TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

  Ý KIẾN

  1. Nặc danh15:51

   Cho em hỏi - trong trường hợp em là sinh viên ngoại tỉnh lên Tp.HCM học tập, theo em được biết là vẫn đăng ký được biển số TPHCM. Cho em hỏi: Những giấy tờ, thủ tục như thế nào khi mua xe máy tại TP.HCM? các loại phí ra sao, nếu em mua xe khoảng 20 triệu đồng.Các loại phí này nơi bán xe họ có thanh toán cho mình không (chung trong giá xe hay phải trả thêm từ người mua? Trong giấy đăng ký xe máy thì địa chỉ được ghi là ở đâu? . Em xin chân thành cám ơn!

   Trả lờiXóa
  2. 1. Bạn đọc bài viết này "Thủ tục đăng ký sang tên, chuyển vùng xe áp dụng cho cá nhân" và phần hỏi đáp bên dưới là sẽ rõ những loại giấy tờ.
   Link: http://www.tracuuphapluat.info/2010/11/thu-tuc-ang-ky-sang-tenchuyen-vung-xe.html
   2. Tham khảo quy định tại Chương II, mục A Điều 7 Thông tư 36/2010/TT-BCA quy định về đăng ký xe theo link sau:
   http://www.tracuuphapluat.info/2010/11/toan-van-thong-tu-362010tt-bca-quy-inh.html
   để hiểu rõ hơn về thủ tục đăng ký xe.
   3. Thông thường khi mua xe mới thì nơi bán xe họ bao luôn phần đóng lệ phí trước bạ và phí đăng ký xe, làm biển số. Nếu bạn tự đi làm thì:
   *** Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) như sau: Xe máy mức thu là 2%. Riêng Xe máy của tổ chức, cá nhân ở thành phố thuộc Trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi UBND tỉnh đóng trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức là 5% (Khoản 4 Điều 7 Nghị định 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ)
   *** Theo Thông tư 212/2010/BTC thì phí Cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số (theo giá tính lệ phí trước bạ) như sau:
   + xe giá trên 15 đến 40 triệu đồng: 1 - 2 triệu đồng (Khu vực I), 400.000đ (Khu vực II), 50.000đ (Khu vực III)
   Trong đó:
   - Khu vực I: Gồm Hà Nội và Hồ Chí Minh.
   - Khu vực II: Gồm các thành phố trực thuộc trung ương (trừ Hà Nội và Hồ Chí Minh), các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã.
   - Khu vực III: Gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên.
   4. Giấy đăng ký xe ghi địa chỉ trường bạn

   Trả lờiXóa
  3. Nặc danh11:58

   cho tôi hỏi- tôi đang làm thủ tục đóng lệ phí trước bạ tại Quận 9 thì được bảo ngưng chờ theo sự hướng dẫn của Bộ tài Chính theo nghị định Số: 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2011. có phải sau ngay 01-09-2011 không được đóng thuế trước bạ phải không? hay phải chờ hướng dẫn thủ tục của Bộ tài chính? các bạn nào biết cho tôi biết với. tôi đang nóng lòng chờ đợi. xin cảm ơn!

   Trả lờiXóa
  4. Hiện tại chưa có VB hướng dẫn NĐ 45/2011/NĐ-CP dù đã có hiệu lực từ ngày 1/9/2011. Bạn tạm thời chưa đóng lệ phí trước bạ mà phải chờ có Thông tư hướng dẫn NĐ 45 đã. Chắc là sẽ sớm có trong tháng 9 thôi.

   Trả lờiXóa
  5. Nặc danh21:45

   - Em còn một vài thắc mắc, mong anh trả lời giúp em:
   + Thứ nhất: Như ý thứ 4 comment 2, anh có thể cụ thể dùm em được không? ví dụ như : Trong giấy đăng ký xe máy thì địa chỉ được ghi là : Nguyễn Văn A, Lớp 00B1,Khoa C, Trường: D. hay là địa chỉ trường: ví dụ như: 123, đường A, Phường B, Quận C, TP. D...
   + Thứ hai: Theo em được biết (nhưng k chắc) Giấy giới thiệu của trường do phòng Công tác sinh viên cấp. vậy trường nào cũng cấp hay chỉ một số trường và mẫu giấy này đều có trên trường hay ở đâu?
   Em xin chân thành cám ơn anh!

   Trả lờiXóa
  6. 1. Bạn có thể mượn 1 cà vẹt của bạn nào ở trong trường xem là biết. Thường ghi là họ tên, năm sinh, địa chỉ trường (không có khoa, lớp đâu)
   2. Bạn đi mua xe lấy hóa đơn đỏ ghi đầy đủ tên của bạn, địa chỉ rõ ràng của trường bạn học, ở quận nào. Sau đó bạn mang theo hóa đơn đỏ lên phòng công tác HS-SV của trường bạn đang học xin giấy giới thiệu đi làm đăng kí xe máy. Và phòng công tác HS-SV sẽ hỏi là điểm đăng kí ở đâu thì bạn nói địa chỉ đội CSGT của Quận nơi có trường đóng để họ ghi vào giấy giới thiệu

   Trả lờiXóa
  7. @ trả lời comment số 3: Đã có văn bản hướng dẫn NĐ 45 đó là Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn lệ phí trước bạ (có hiệu lực từ ngày 15/10/2010)

   Trả lờiXóa
  8. Có văn bản hướng dẫn thực hiện nghị định 45/2011 của CP chưa các bác ơi? Tôi lên cục thuế quận 12 đóng lệ phí trước bạ đất thì được yêu cầu chờ!!!

   Trả lờiXóa
  9. Bạn không đọc câu trả lời ở trên à. Đã có văn bản hướng dẫn NĐ 45 đó là Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn lệ phí trước bạ. Tuy nhiên VB này đến ngày 15/10/2011 mới có hiệu lực. link văn bản này đã được cập nhật ở đầu bài viết này

   Trả lờiXóa
  10. anh cho em hỏi ti.
   bây giờ e mua xe ở TPHCM, đóng thuế trước bạ ở đâu ạ. và e muốn đăng ký xe ở Đồng tháp thì có được không? cám ơn nhiều

   Bien

   Trả lờiXóa
  11. Nặc danh15:04

   Anh cho em hỏi tí về phí trước bạ khi làm sổ hồng,nếu tính từ ngày cấp phép xây dựng là tháng 9/2009 và hoàn thành xây dựng vào tháng 12/2009 nhưng em vẩn chưa là giấy hoàn công nhà,nhà em diện tích xây dựng ngang 5m dài 16m 1 trệt 1 lầu:tại đường số 7 hẻm 9-phường linh trung-quận thủ đức.Nay em muốn làm hoàn công và xin cấp sổ hồng thì cho em hỏi em phải đống lệ phí để ra được sổ hồng là bao nhiêu ah,và thủ tục xin cấp sổ hồng ra sao?em cũng có nhờ bên công ty làm hoàn công va ra sổ hồng cho em thì giá rất cao,nên em muốn biết được giá ở vị trí em xây dựng là khoản bao nhiêu 1m2 phí nhà để ra sổ hồng,rất mong được trả lời sớm,xin chân thành cảm ơn.

   Trả lờiXóa
  12. Nặc danh21:55

   làm ơn em cho hỏi, đã nộp phí trước bạ rồi, bây giờ có thể lấy lại được phí được không ạ?

   Trả lờiXóa
  13. Nặc danh23:11

   anh cho hỏi hiện tôi đang làm sổ hồng cho căn nhà bên Tân Phú, nhà tôi thuộc trường hợp miễn thuế, nhưng bên dịch vụ họ bảo là phải đóng thuế trước bạ khi ra sổ hồng, vậy thuế trước bạ là bao nhiêu phần trăm và phần trăm đó là căn cứ trên giá nhà thị trường hay là khung giá đất của nhà nước đưa ra, cụ thể như đường Trần Tấn là 4,5tr nhà tôi vào 1 sẹt cảm ơn

   Trả lờiXóa
  14. @Nặc danhNộp lệ phí rồi không lấy lại được

   Trả lờiXóa
  15. Nặc danh08:27

   anh cho em hỏi về những thủ tục nộp thuế khi mua xe ô tô khách 29 chỗ Traninco do Việt Nam láp ráp. Em cảm ơn anh ạ

   Trả lờiXóa
  16. trước kia tôi có mua một xe máy honda nhưng nhờ cậu đứng tên vì không có hộ khẩu tại nơi đăng ký nay tôi muốn chuyển đăng ký xe là tên của mình thì thủ tục như thế nào và có phải đóng thuế trước bạ nữa không.

   Trả lờiXóa
  17. @trinhhanh261- Bạn đọc bài viết này "Thủ tục đăng ký sang tên, chuyển vùng xe áp dụng cho cá nhân" và phần hỏi đáp bên dưới là sẽ rõ thủ tục.
   Link: http://www.tracuuphapluat.info/2010/11/thu-tuc-ang-ky-sang-tenchuyen-vung-xe.html
   - Bạn vẫn phải đóng lệ phí trước bạ

   Trả lờiXóa
  18. Nặc danh14:24

   Tôi có một nền nhà 48 m2 nay tôi bán lại cho em ruột tôi. Anh cho tôi hỏi: Có được miễn thuế nào không? Nếu nộp là nộp thuế gì? Xin cảm ơn.

   Trả lờiXóa
  19. @Nặc danhEm ruột bạn đóng lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân khi làm thủ tục chuyển quyền sỡ hữu.

   Trả lờiXóa
  20. Nặc danh08:48

   tôi muốn hỏi: lệ phí trước bạ xe oto tải Van từ 1/9/2011 là bao nhiêu phần trăm ?
   lệ phí trước bạ xe oto tải Van từ 1/1/2012 là bao nhiêu phần trăm ?

   Trả lờiXóa
  21. @Nặc danh- Lệ phí trước bạ xe ô tô được quy định như sau
   Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô mức thu là 2%.
   Riêng: Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ theo mức từ 10% đến 20%. Căn cứ quy định mức thu lệ phí trước bạ tại khoản này, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
   - Quy định trên áp dụng từ ngày 1/9/2011. Tuy nhiên ở từng địa phương mà có quy định cụ thể riêng. Do bạn không nói bạn ở tỉnh nào nên chỉ trả lời chung như vậy

   Trả lờiXóa
  22. tr.quocgiang@yahoo.com.vn10:53

   Trước tháng 3/2011 tôi được UBND huyện bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
   Từ tháng 3/2011 đến nay tôi được UBND huyện bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin kiêm Giám đốc Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện.
   Hỏi: Vậy tôi có được hưởng phụ cấp công vụ theo Nghị định Số: 57/2011/NĐ-CP ngày 07 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ hay không? (Nếu có thì được quy định ở điều, khoản của văn bản nào?)
   Xin trân trọng cám ơn! (mail: tr.quocgiang@yahoo.com.vn)

   Trả lờiXóa
  23. Nặc danh19:17

   toi co nha tren 160 m2 khi nao moi dong thue truoc ba

   Trả lờiXóa
  24. Cho tôi hỏi : Tôi mua một chiếc xe oto cũ : Daewoo cielo sx 1996 tại Quảng Bình . Vậy khi tôi đem về Quảng Ngãi để làm thủ tục sang tên và làm biển số mới thì chi phí phải đóng là khoảng bao nhiêu ? Gồm thuế tước bạ, biển số...
   nếu năm 2011 là bao nhiêu và 2012 là bao nhiêu
   Mong Anh cố gắng giúp em . Vì ít tiền lại mê 4 bánh hơn nữa cũng muốn xe mang tên mình . Hiện em đang ở Quảng Ngãi

   Trả lờiXóa
  25. Nặc danh15:02

   Cho em hoi? em ở hậu giang moi mua xe với gia 16 triệu thì em jai đóng thuế chức bạ là bao hiêu tiền?

   Trả lờiXóa
  26. @Nặc danhLệ phí trước bạ áp dụng trong trường hợp này là 2%x16 triệu đồng(nếu giá 16 triệu là giá trên hóa đơn)

   Trả lờiXóa
  27. Nặc danh20:48

   tôi ơ Huyện cờ Đỏ TP Cần Thơ.mua xe 37 triệu đong.đóng thuế trước bạ là mây %

   Trả lờiXóa
  28. @Nặc danhBạn đóng thuế trước bạn là 2% x 37 triệu đồng

   Trả lờiXóa
  29. Nặc danh20:55

   Anh cho em hỏi:Em có thửa đất 120m2 theo sổ đỏ là đất vườn vậy em muốn chuyển đổi sang đất ở thì cần những thủ tục gì và mức đóng lệ phí là bao mhiêu?

   Trả lờiXóa
  30. Nặc danh17:34

   em mua lx viet la 66,7tr, dang ky khu vuc 2NT thi thue truoc ba la bao nhieu?

   Trả lờiXóa
  31. Nặc danh16:27

   em hiện là sinh viên, nhà em ở TP HCM. Năm ngoái em có mua 1chiếc xe máy (wave anpha) nhưng vừa bị mất. Nay em muốn mua xe mới ( giá xe mua tại của hàng là 16tr6 ko bao giấy tờ ), em muốn hỏi phí trước bạ áp dụng cho em là bao nhiêu ? Dạng như em có được coi là đăng kí lần 2 không ? Vì em xem nhiều thông tin thì thấy mức phí trước bạ khi đăng kí lần 2 là 1%.

   Trả lờiXóa
  32. @Nặc danhBạn mua xe mới nên đóng thuế trước bạ lần đầu là 5%, tức là lấy 16,6 triệu đỗng x 5%.
   Xe của bạn không phải là xe đăng ký lần 2, xe đăng ký lần 2 là xe đã mua nay sang tên đổi chủ, đăng ký lại.

   Trả lờiXóa
  33. Nặc danh23:39

   nhưng đây là chiếc xe thứ 2 mình đứng tên thì thuế trước bạ vẫn là 5% thôi ak ! Nhưng sao các của hàng xe đều lấy phí làm giấy tờ xe là 2tr hết trơn ? Sao mắc dữ zda ? Nếu mình tự đi làm thì tổng chi phí là khoảng nhiu vậy ? Cả chi phí thuế và phí làm biển số lun đó ?

   Trả lờiXóa
  34. Nặc danh16:18

   Bạn ơi cho mình hỏi, giờ mình mua xe mới có giá trị trên 60 triệu, mình đăng ký xe ở Hà Nội. thì tất cả, bao gồm cả phí trước bạ và cả việc cấp biển số mới, làm biển mình sẽ phải chi là bao nhiêu???. Cám ơn bạn nhiều

   Trả lờiXóa
  35. @Nặc danhBạn không đọc kỹ câu trả lời à? Bạn mua chiếc xe thứ 2 nhưng mà là xe mới nên phí trước bạ: 16,6 triệu đồng x 5%=830.000đ, phí đăng ký xe và cấp biển số: xe trị giá trên 15.000.000 đến 40.000.000 đồng đóng lệ phí từ 1.000.000 - 2.000.000

   Trả lờiXóa
  36. @Nặc danh- Lệ phí trước bạ: 60 triệu x 5%=3 triệu.
   - Phí cấp mới giấy đăng ký kèm biển số: 4 triệu đồng (áp dụng cho xe có giá trị trên 40 triệu đồng).

   Trả lờiXóa
  37. Nặc danh14:32

   Tôi mua xe hóa giá của Phòng Tài Chính cấp Quận có xuất hóa đơn tài chính ghi giá bán,vậy khi đóng thuế trước bạ tính như thế nào? bản thân tôi bị áp giá theo giá trị đời xe để tính % thuế mà không theo giá bán của tài chính vậy đúng hay sai.cụ thể tôi mua hóa giá xe môtô 500cc đã được tịch thu với hóa đơn tài chính bán là:35 triệu đồng, nhưng lệ phí trước bạ cơ quan thuế tính giá 12,5 triệu có đúng không.Cơ quan thuế giải thich giá trị xe 296triệu x85% x5%= 12,5tr.Xin cho biết phải làm sao?

   Trả lờiXóa
  38. @Nặc danhTheo quy định số tiền lệ phí trước bạ phải nộp = Giá tính lệ phí trước bạ x Tỷ lệ lệ phí trước bạ(%)
   Trong đó: Giá tính lệ phí trước bạ là giá do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành để làm căn cứ tính lệ phí trước bạ.
   Do đó cơ quan thuế tính theo giá trị đời xe (tức là họ căn cứ vào biểu giá xe do UBND quy định chứ không phải căn cứ vào giá thanh lý xe) để tính % thuế là đúng.
   Bạn tham khảo Chương II Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn lệ phí trước bạ
   theo link: http://www.tracuuphapluat.info/2011/09/toan-van-thong-tu-1242011tt-btc-huong.html để biết thêm chi tiết

   Trả lờiXóa
  39. Tôi tên là Ninh Quang dũng tại TP Sơn La xin hỏi chương Trình một vấn đề như sau.
   - Tôi đang có một thửa đất 170m2 thuộc lô 2 ,hiện tại trên giấy sổ đỏ là đất vườn nhưng tôi muốn chuyển sang đất thô cư thì phải đóng lệ phí và trước bạ như thế nào và được quy định tại ddieeuf bao nhiêu luật đất đai mới nhất.
   - Tôi đang cho em trai tôi một mảnh đất 100m2 thuộc lô 2 tại TP Sơn la thì mất bao nhiêu tiền trước bạ khi sang tên đổi chủ, hãy giúp tpoi xin cảm ơn

   Trả lờiXóa
  40. Cho em hỏi, nếu thu phí xe máy là 2% thì tính như thế nào để biết được là một tháng mình phải nộp là bao nhiêu?

   Trả lờiXóa
  41. @ngochuongThu phí 2% trên tổng giá trị xe (do bên thuế tính, họ có danh mục quy định giá tiền của từng loại xe để tính thuế). Bạn nộp 1 lần, không phải nộp hàng tháng.

   Trả lờiXóa
  42. dungmi: lệ phí trc bạ = giá* diện tích * thuế suất, bạn xem giá đất tại tp Sơn La bao nhiêu tiền / m2 đất vườn đô thị * 2% thuế suất là ra tiền thôi bạn.
   Bạn tặng cho e trai ruột thì em trai bạn ko phải nộp tiền phí trc bạ đâu bạn(124/2011/TT-BTC)chào.

   Trả lờiXóa
  43. Nguyễn Nam21:25

   Em có một thắc mắc mong anh Minh Hùng bớt chút thời gian gúp em!Em muốn mua một chiếc xe mô tô, nguồn gốc chiếc xe chủ cũ mua thanh lí{xe phi pháp nhà nước tịch thu} từ phòng tài chính huyện.Nay nếu em mua lại thì có sang tên,chuyển vùng được không?

   Trả lờiXóa
  44. Dương Mai14:12

   Thưa anh,tôi đã có nhà ở nhưng rất chật hẹp, nay mua thêm căn nhà kế bên để mở rộng diện tích vậy tôi phải đóng lệ phí trước bạ là bao nhiêu? Rất cám ơn anh Minh Hùng

   Trả lờiXóa
  45. phucxin19:25

   -Chào a Minh Hùng!tôi mua xe ở Bình Dương nhưng muốn Đk ở Đồng Nai a cho tôi hỏi ĐK o công an Tĩnh hay Huyện Vậy?tại tôi thấy ở Bình Dương huyệ vẫn ĐK được.thanks a!

   Trả lờiXóa
   Trả lời
   1. Một số tỉnh thành đang thực hiện việc cấp giấy đăng ký xe tại công an cấp Quận huyện. Bạn có HKTT ở đâu thì đang ký xe ở đó.

    Xóa
  46. phamhanh07:57

   Anh cho em hỏi với: Ba e cho e tiền mua xe ôtô 5 chỗ ngồi, nay em chuyển lại cho em gái để sang tên, vậy e gái e có phải nộp lệ phí trước bạ không?hiện tại e đã có gia đình và vẫn sống cùng ba mẹ.

   Trả lờiXóa
   Trả lời
   1. Theo quy định hiện hành thì em gái bạn vẫn phải nộp lệ phí trước bạ.

    Xóa
   2. phamhanh08:10

    Nhưng mà chiếc xe này gia đình em dùng chung mà a.Có biên bản thoả thuận giữa các thành viên trong gia đình anh à. e thấy trong thông tư 124 có ghi là k phải nộp lệ phí trước bạ khi phân chia cho các thành viên trong hộ gia đình đăng ký lại mà a?

    Xóa
   3. Em ở Q.Ninh Kiều , TP.Cần Thơ , em vừa mua xe 36tr , đóng thuế trước bạ 5% = 1tr8 . Em muốn hỏi phí làm giấy tờ xe và cấp biển số em phải đóng là bao nhiêu ạ ?
    Khi đi làm thủ tục đăng ký xe có nhất thiết phải mang hộ khẩu gốc k ạ ? trên CMND em thường trú tại Q.NK , vì sổ HK nhà em đang gửi sở địa chính làm giấy tờ nhà nên chưa lấy ra dc, em cầm bản photo HK và CMND bản gốc đi DK dc k ạ ?

    Xóa
   4. Bạn đọc bài viết này và phần hỏi đáp là sẽ rõ: "Thủ tục đăng ký sang tên, chuyển vùng xe áp dụng cho cá nhân" (theo link: http://www.tracuuphapluat.info/2010/11/thu-tuc-ang-ky-sang-tenchuyen-vung-xe.html )

    Xóa
  47. Nặc danh17:00

   Theo thông tư số 1980/BTC-TCT ban hành ngày 16/02/2012 tại điều 3 (Đối với tài sản chuyển nhượng nhiều lần) thì tài sản là ô tô, xe máy nếu bán qua nhiều người thì khi người cuối cùng kê khai đóng thế trước bạ chỉ phải đóng thuế 1 lần không bị truy thu thuế trước bạ nhiều lần, tại sao tại TP-HCM chưa có một quận, huyện nào áp dụng theo thông tư này (không cho người cuối cùng đóng lệ phí trước bạ, nếu đóng thì phải bị truy thu thuế của các lần trước). Tôi được biết rất nhiều tỉnh thành phố khác đặc biệt là Hà Nội đã thực hiện theo thông tư này tại soa TP- HCM không thực hiện, hay cục thuế TP-HCM và các Chi Cục Thuế tại TP-HCM không trực thuộc bộ Tài Chính, Tổng Cục Thuế nên không cần phải làm theo thông tư này.Hay cố tình phớt lờ thông tư này để truy thu tân cùng thuế trước bạ của người dân.
   Thông tư này đã ban hành rất lâu rồi sao không có chi cục thuế nào tại TP-HCM nhận được, tại sao một thành phố lớn nhất Việt Nam lại nghèo nàn và chậm phát triển cập nhập các thông tin như vậy. Trách nhiệm này thuộc về ai, muốn khiếu nại thì gặp ai đơn vị nào.
   Chân thành cảm ơn

   Trả lờiXóa
  48. thang09:31

   cho em hỏi chút! em muốn mua 1 chiếc oto nhưng chủ xe bảo. xe đó là của một cty trên hà nội bán có xuất hóa đơn, giấy bán xe,hợp đồng cho một bác ở bắc ninh nhưng bác ấy chưa sang tên và bán lại cho một người ở hà đông cũng chưa sang tên mua bán trên hợp đồng và hóa đơn là năm 2006 mà nay là 2012 vậy em ở hải phòng muốn mua và sang tên thì mất khoảng bao nhiêu tiền thuế trước bạ và cần giấy tờ gì để làm thủ tục sang tên ( xe matiz năm 2003) mong anh chị chỉ gúp em với em đang rất cần
   em xin chân thành cảm ơn !

   Trả lờiXóa
  49. Cho em hỏi, bố mẹ cho đất con đẻ nhưng người con chưa lập gia đình thì có làm giấy chứng nhận sử dụng đất được ko? và khoản đất đó có chiều ngang 4.5m và chiều dài 30m. Nếu được thì tiền đo đạt và cấp giấy chứng nhận sử dụng đất là hết bao nhiêu? đất đó thuộc Huyện Cần Giờ, TP. HCM

   Trả lờiXóa
  50. Em xin phép được tư vấn 1 vấn đề:
   Công ty nơi em làm việc mua xe ô tô sử dụng cho công tác chung, khi đăng ký sử dụng đã đóng lệ phí trước bạ. Sau này tên công ty có thay đổi và thanh lý ô tô cho cá nhân và tổ chức khác. Công ty đã xuất hoá đơn, đăng ký tài sản và giấy phép đăng ký kinh doanh trước và sau khi đổi tên để làm thủ tục sang tên cho khách hàng. Nhưng chi cục thuế nơi khách hàng đăng ký ko chấp nhận. Buộc công ty chúng em phải đi đổi tên trên giấy đăng ký sử dụng xe sang tên mới trước rồi tiếp tục sang tên khách hàng sau. Để làm đúng yêu cầu, chúng em đi đăng ký lại tên quyền sử dụng xe ô tô đó, nhưng chi cục thuế tiếp tục bắt đóng trước bạ. Có nghĩa là 1 công ty do đổi tên trên giấy phép kinh doanh mà phải đóng trước bạ tới 2 lần trên 1 tài sản. Rất mong được anh chị tư vấn giúp!
   Xin chân thành cảm ơn!

   Trả lờiXóa
  51. Cho tôi hỏi: gia đình tôi đang sống và làm việc tại Thành phố Điện Biên Phủ, Gia đình tôi có 3 thế hệ đang sinh sống trong 1 gia đình ( bố mẹ, tôi, con tôi), gia đình tôi chua làm thủ tục cấp sổ đỏ bao giờ. Tôi muốn hổi theo luật đất đai mới bây giờ gia đình tôi có được cấp 200m2 đất không( đất nhà tôi đầy đủ thủ tục)

   Trả lờiXóa
  52. Em ở dưới tỉnh lên Sài Gòn làm việc, bây giờ cha em cho em chiếc xe máy, vậy sang tên chiếc xe máy cho em, em có cần đóng phí trước bạ không, e độc thân vẫn còn trong hộ khẩu gia đình, nếu đóng lệ phí thì bao nhiêu % ????? giúp em với, thanks !!!

   Trả lờiXóa
  53. Chào Anh, E muốn hỏi là Chị của E ở Hà Nội đứng tên một chiếc xe máy Chị ý cho E, nhưng E lại ở tỉnh khác hiện đang làm việc tại Hà Nội.Vậy quyền chuyển nhượng chiếc xe này sẽ làm ở Hà Nội hay làm ở quê E và biển số thì sẽ được cấp ở tỉnh hay vẫn ở Hà Nội?

   Trả lờiXóa
  Lưu ý:
  - Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

  - Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

  Tên

  Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
  ltr
  item
  Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Toàn văn Nghị định 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
  Toàn văn Nghị định 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
  Toàn văn Nghị định 45/2011/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ
  Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
  https://www.tracuuphapluat.info/2011/06/toan-van-nghi-inh-452011n-cp-ve-le-phi.html
  https://www.tracuuphapluat.info/
  https://www.tracuuphapluat.info/
  https://www.tracuuphapluat.info/2011/06/toan-van-nghi-inh-452011n-cp-ve-le-phi.html
  true
  1624770636553188390
  UTF-8
  Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content